Xem mẫu

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ  ÑEÀ TAØI: SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : TRAÀN VAÊN NGHÓA LEÂ KHAÉC SINH LÔÙP : 95KÑÑ GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : LEÂ VIEÁT PHUÙ NGUYEÃN DUY THAÛO Thaùng 03 naêm 2000
 2. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT ÑOÄC LAÄP _ TÖÏ DO _ HAÏNH PHUÙC KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Sinh vieân thöïc hieän: TRAÀN VAÊN NGHÓA LEÂ KHAÉC SINH Lôùp: 95KÑÑ Khoùa: 1995 – 2000 1. TEÂN LUAÄN VAÊN: THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG MOÂ HÌNH ÑAÙNH PAN TI VI MAØU 2. CAÙC SOÁ LIEÄU BAN ÑAÀU: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 3. NOÄI DUNG CAÙC PHAÀN LYÙ THUYEÁT & TÍNH TOAÙN: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
 3. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 4. CAÙC BAÛN VEÕ & ÑOÀ THÒ: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 5. GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: LEÂ VIEÁT PHUÙ NGUYEÃN DUY THAÛO 6. NGAØY NHAÄN NHIEÄM VUÏ: NGAØY HOAØN THAØNH NHIEÄM VUÏ: GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN THOÂNG QUA BOÄ MOÂN Ngaøy thaùng naêm 2000 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN
 4. NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................
 5. NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN DUYEÄT ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................
 6. LÔØI CAÛM ÔN Coù ñöôïc thaønh quaû hoïc taäp nhö ngaøy hoâm nay chính laø nhôø söï taän tình daïy baûo cuûa quí Thaày Coâ, Gia Ñình vaø Baïn Beø vì vaäy Chuùng Em xin chaân thaønh bieát ôn: Quyù Thaày Coâ Tröôøng ÑH Sö Phaïm Kyõ Thuaät Thaày Leâ Vieát Phuù, Thaày Nguyeãn Duy Thaûo Gia ñình vaø Baïn Beø Nhoùm Sinh Vieân Thöïc Hieän Traàn Vaên Nghóa Leâ Khaéc Sinh
 7. MUÏC LUÏC Lôøi noùi ñaàu A. Muïc ñích vaø yeâu caàu: Trang 1 1. Muïc ñích 1 2. Yeâu caàu 1 B. YÙ töôûng thieát keá vaø phöông phaùp thöïc hieän 2 C. Caùc böôùc thöïc hieän 3 I. Thieát keá caùc board khoái cuûa board A 5 1. Thieát keá board nguoàn oån aùp ngaét daãn 5 2. Thieát keá board coâng suaát queùt ngang vaø FBT 12 3. Thieát keá board H.osc, V.osc 16 4. Thieát keá board coâng suaát doïc 20 5. Thieát keá board Khueách ñaïi saéc vaø maïch gheùp CRT 23 6. Thieát keá board khueách ñaïi tín hieäu choùi 26 7. Thieát keá board giaûi maõ maøu Pal vaø NTSC 29 II. Thieát keá caùc board khoái cuûa board B 34 1. Thieát keá board chuyeån maïch TV/AV 34 2. Thieát keá board Tuner 38 3. Thieát keá board SIF vaø coâng suaát aâm thanh 44 5. Thieát keá board vi xöû lyù 50 III.Keát noái board A vôùi board B 55 IV.Thieát keá caùc board trung gian 57 1. YÙ töôûng thieát keá vaø nguyeân taéc laøm vieäc 57 2. Moät soá ví duï cuï theå vieäc thöïc hieän caùc pan treân moät soá board cô baûn Keát luaän
 8. LÔØI NOÙI ÑAÀU Kyõ thuaät truyeàn hình laø moät lónh vöïc coù lieân quan vaø hoã trôï vôùi nhieàu ngaønh khaùc nhö: Tin hoïc, y hoïc, vieãn thoâng, quaân söï... Kyõ thuaät truyeàn hình bao goàm quaù trình thu, xöû lyù vaø phaùt tín hieäu hình aûnh vaø aâm thanh. Quaù trình naøy bieán ñoåi tín hieäu quang thaønh tín hieäu ñieän vaø cuoái cuøng laø taùi taïo laïi thaønh tín hieäu quang ñöôïc theå hieän treân maøn hình. Nhö vaäy quaù trình hoaït ñoäng cuûa moät Ti Vi laø moät quaùù trình bieán ñoåi ngöôïc vôùi quaù trình hoaït ñoäng maùy phaùt veà nguyeân taéc chung. Do ñoù neáu hieåu saâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa Ti Vi thì Sinh Vieân coù theå hieåu bieát veà nguyeân taéc ôû phía phaùt moät caùch cô baûn nhaát. Ñeå hieåu saâu veà Ti Vi thì ngoaøi vieäc hoïc lyù thuyeát kyõ thuaät truyeàn hình, Sinh Vieân caàn phaûi thao taùc vöõng vaøng veà thöïc teá. Treân cô sôû ñoù “Moâ hình ñaùnh pan TiVi maøu” ñöôïc choïn laøm ñeà taøi phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy thöïc taäp kyõ thuaät truyeàn hình sau khi ñaõ hoïc lyù thuyeát hoaëc coù theå duøng ñeå minh hoïa, giôùi thieäu cho Sinh Vieân ñang hoïc lyù thuyeát kyõ thuaät truyeàn hình.
 9. Thieát Keá Moâ Hình Ñaùnh Pan Ti Vi Maøu A. Muïc Ñích vaø Yeâu caàu: 1.Muïc Ñích: Nhaèm hoã trôï cho vieäc giaûng daïy lyù thuyeát vaø thöïc taäp kyõ thuaät truyeàn hình, "Moâ Hình Ñaùnh Pan Ti Vi Maøu" coù theå duøng ñeå minh hoaï caùc maïch cô baûn töông öùng vôùi töøng khoái theo sô ñoà khoái cuûa Ti Vi maøu hoaëc taïo ra caùc pan thoâng duïng giuùp cho sinh vieân lyù luaän vaø bieát caùch vaän duïng lyù thuyeát vaøo caùc maïch thöïc teá. (Trong thöïc teá coù voâ soá Pan, töø moät hieän töôïng hoûng hoùc coù theå do nhieàu nguyeân nhaân gaây ra do ñoù sinh vieân phaûi naém vöõng lyù thuyeát kyõ thuaät truyeàn hình cô baûn vaø suy luaän ñeå phaân tích môùi söûa caùc pan moät caùch khoa hoïc ñöôïc) Ngoaøi ra moâ hình coù theå duøng giaûng daïy thöïc taäp truyeàn hình giuùp sinh vieân cuûng coá vaø hieåu roõ hôn lyù thuyeát ñaõ hoïc, luyeän taäp kyõ naêng phaân tích, lyù luaän töø caùc pan do Giaùo Vieân taïo ra treân moâ hình. 2. Yeâu caàu: Vì moâ hình duøng cho vieäc giaûng daïy neân vieäc thieát keá maïch caàn theo caùc yeâu caàu sau: - Caùc board maïch phaûi phuø hôïp vôùi caùc khoái cô baûn nhö lyù thuyeát ñaõ hoïc. - Haïn cheá toái ña vieäc duøng caùc IC tích hôïp nhieàu khoái laïi vôùi nhau. - Maïch ñôn giaûn, roõ raøng, deã khaûo saùt vaø ño ñaïc. - Board maïch vaø moâ hình coù theå taùch ra hoaëc gheùp laïi deã daøng vaø coù kích thöôùc goïn nheï. - Vaät tö linh kieän deã tìm treân thò tröôøng. - Giaù thaønh töông ñoái coù theå chaáp nhaän ñöôïc. B. YÙ töôûng thieát keá vaø phöông phaùp thöïc hieän:
 10. Ñeå coù theå phuø hôïp vôùi muïc ñích vaø yeâu caàu nhö treân, moâ hình thieát keá goàm 2 phaàn chính: 1. Thieát keá moâ hình Ti Vi maøu. 2. Ñoàng thôøi vôùi vieäc thieát keá caùc board maïch hình thaønh yù töôûng taïo ra caùc pan. YÙ töôûng toång quaùt veà "Moâ Hình Ñaùnh Pan Tivi Maøu " nhö sau : Ñeå giaûi quyeát caùc pan vieäc ñaàu tieân caàn nhaän ñònh vaø phaân tích hieän töôïng döïa vaøo sô ñoà khoái, nhö vaäy caàn phaûi thieát keá moãi khoái töông öùng vôùi moät board maïch rieâng (board khoái ). Sau ñoù ñeå moâ hình hoaït ñoäng caàn phaûi coù moät board chính ñeå keát noái caùc khoái laïi vôùi nhau. 1. Muoán moâ hình hoaït ñoäng thì vieäc thieát keá caùc board khoái phaûi ñöôïc thieát keá vaø caân chænh tröôùc. Vieäc caân chænh caàn coù caùc thieát bò sau: ª VOM ª Oscilloscope 25 MHz, 2 tia. ª Maùy phaùt tín hieäu hình chuaån. ª Maùy phaùt soùng aâm taàn. ª Boä nguoàn oån aùp thay ñoåi ñöôïc : 1,25VDC ÷ 30 VDC/ 2A. Caùc board khi thieát keá caàn coù caùc ñieåm thöû ñeå ño ñieän aùp moät chieàu vaø caùc daïng soùng tín hieäu chuaån. Sau khi hoaøn thaønh vieäc thieát keá vaø caân chænh caùc board khoái, giai ñoaïn tieáp theo laø thieát keá board chính. Board chính goàm 2 phaàn: (A & B) Board A: Goàm caùc board khoái keát noái laïi vôùi nhau thoâng qua caùc ñeá caém nhö maùy Vi Tính. Nhieäm vuï board naøy laø keát noái vôùi CRT ñeå taïo ra khung saùng vaø hình aûnh treân CRT. Board B: Goàm caùc board khoái keát noái laïi vôùi nhau thoâng qua caùc ñeá caém nhö moät maùy vi tính.
 11. Nhieäm vuï board naøy coù theå thu soùng töø ñaøi phaùt hoaëc VCR vaø ñoàng thôøi ñeå ñieàu khieån. 2. YÙ töôûng taïo ra caùc pan ñaõ ñöôïc hình thaønh töø caùc board khoái neân coâng vieäc cuûa phaàn naøy laø thieát keá caùc board trung gian coù caùc coâng taéc chuyeån maïch baèng tay töông öùng vôùi caùc pan coù theå xaûy ra trong moät board khoái. C. Caùc böôùc thöïc hieän: Caùc board khoái ñöôïc thieát keá döïa vaøo sô ñoà nguyeân lyù cuûa caùc hieäu TiVi khaùc nhau. Vieäc thieát keá caùc board khoái khoâng nhaát thieát phaûi theo trình töï nhaát ñònh, tuy nhieân theo lyù thuyeát kyõ thuaät truyeàn hình ñaõ hoïc vaø ñeå deã daøng thöïc hieän moâ hình thì neân theo caùc böoâc sau: I. Böôùc 1: Thieát keá caùc board khoái cuûa board A. Ñeå taïo ra khung saùng treân maøn hình caàn phaûi coù ñeøn hình vaø caùc board maïch töông öùng. - Moâ hình coù theå keát noái ñöôïc vôùi caùc loaïi ñeøn hình 14 inch coå nhoû neân caàn thieát keá board nguoàn oån aùp vaø maïch coâng suaát queùt ngang, FBT sao cho phuø hôïp. - Thieát keá board H.OSC, V. OSC. - Thieát keá board coâng suaát queùt doïc. - Thieát keá board khueách ñaïi tín hieäu saéc vaø maïch gheùp noái CRT. - Thieát keá board khueách ñaïi tín hieäu choùi. - Thieát keá board giaûi maõ maøu. Keát noái caùc board khoái treân vôùi nhau ñeå board A hoaït ñoäng toát.
 12. II. Böôùc 2: Thieát keá caùc board khoái cuûa board B Sau khi board A ñaõ hoaït ñoäng, caùc board khoái cuûa board B seõ ñöôïc thieát keá tieáp theo trình töï sau: - Thieát keá board chuyeån maïch AV / TV. - Thieát keá board Tuner. - Thieát keá board IF. - Thieát keá board Audio. - Thieát keá board vi xöû lyù. Keát noái caùc board khoái treân laïi vôùi nhau ñeå board B hoaït ñoäng toát. III. Böôùc 3: Keát noái board A vaø board B sao cho moâ hình hoaït ñoäng vaø caân chænh laïi cho phuø hôïp. IV. Böôùc 4: Thieát keá caùc board trung gian giöõa caùc board khoái vôùi board chính vaø treân board trung gian coù caùc coâng taéc chuyeån maïch ñeå ñaùnh pan.
 13. I. Böôùc 1: Thieát keá caùc board khoái cuûa board A 1. Thieát keá board nguoàn oån aùp ngaét daãn. Maïch ñöôïc thieát keá treân moät board rieâng ( phaàn diode naén ñieän vaø tuï loïc ñieän naèm treân board chính A ) vaø maïch naøy coù theå thay baèng 1 board maïch hoaït ñoäng theo nguyeân lyù kieåu khaùc nhöng thoâng soá kyõ thuaät phaûi phuø hôïp. Ñeå an toaøn cho Sinh Vieân khi thao taùc thöïc haønh, maïch ñöôïc thieát keá mass caùch ly. a. Thoâng soá kyõ thuaät: - Vin : 130VDC ÷ 305VDC - Vout : B+1: 115 V - B+2: 16 V - Pmax : 120 watt - Taàn soá hoaït ñoäng cuûa maïch: 30KHz ÷ 50 KHz - Ñoä gôïn soùng treân aùp moät chieàu ( Ripple ) : 100 mVpp b. Sô ñoà khoái: Ñieän aùp DC Bieán aùp Naén vaø loïc 115VDC Phaàn töû FBT (sau khi naén ñieän vaø xung chuyeån loïc ñieän) caùch ly maïch mass Naén vaø loïc 16V Phaàn töû chuyeån maïch Aùp Aùp Phaàn Dao ñoäng vaø ñieàu Vi xöû chuaån tham töû ñieàu chænh taàn soá xung chieáu khieån lyù Doø sai Phaàn töû caûm bieán
 14. R30 D1 C10 C1 1 R2 R10 7805 R1 C14 C15 D2 5V C18 4 AC C12 C13 C5 R3 R31 D3 C16 C17 D4 16V D12 D6 R4 D5 R26 8 C8 c. Sô ñoà nguyeân lyù: C2 R8 L C6 R13 7 VI XÖÛ LYÙ Q8 Q1 R5 D11 5 R11 R12 R24 R25 d. Tính toaùn vaø thieát keá maïch: Q3 6 C11 115V C7 C21 Q? Q2 NPN OPTO C4 3 C3 R6 R19 VI XÖÛ LYÙ 2 R7 D7 R14 R15 R17 R9 D9 D8 Q4 VR D10 R16 R18
 15. ª Bieán aùp xung: Bieán aùp xung hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieâän töø, loõi cuûa bieán aùp laø ferit neân toån hao ít vaø hieäu suaát cao. - Tính doøng ñænh cuoän sô caáp bieán aùp: Ipp = 2Po / VImin . δmax Ñieän aùp DC nhoû nhaát sau khi qua chænh löu: VImim =100.1.4 =140V Ñieän aùp DC lôùn nhaát sau khi chænh löu: VI max =260. 1,4 =376V Tæ soá ñieän aùp vaøo: K = 376 / 140 = 2,62 δmax : chu kyø laøm vieäc lôùn nhaát Choïn δmax = 0,7 Chu kyø laøm vieäc nhoû nhaát ngoõ vaøo: δmin = δmax/ (1- δmax ). K + δmax = 0,7 / (1- 0,7 ). 2,62 + 0,7 = 0,47 Doøng ñænh caàn tính: Ipp = 2. 200 / 140. 0,7 = 4,08A Vaäy chu kyø laøm vieäc coù giaù trò trong khoaûng 0,47 ñeán 0,7 khi ñieän aùp ngoõ vaøo thay ñoåi trong khoaûng töø 140 VDC ñeán 367VDC . -Tính chieàu daøi khe hôû: Ñieän caûm sô caáp bieán aùp xung: Lp = VImin .δmax/Ipp.f
 16. Lp =140.0,7/4,08.20 =1,2.103H Theå tích hieäu duïng cuûa loõi: Ve = 0,4 Lp. I2pp.108/B2max Choïn Bsat = 4000 gauss Suy ra: Bmax =Bsat/ 2 =2000 gauss Suy ra: Ve = 0,4.3,14.10-3.(4,08)2.108 /( 2000)2 Tieát dieän loõi bieán aùp xung Ae ñöôïc choïn: 0,96cm3 Chieàu daøi khe hôû: Lg = Ve/ Ae = 0,63 / 0,96 = 0,64 cm -Tính soá voøng daây quaán: Soá voøng daây quaán cho moät volt laø: N = 108 / K.f.Ae.Bmax Choïn K =4 Suy ra n = 108 / 4.20.103.0,96.2000 = 0,7 voøng/ Volt Soá voøng cuoän sô caáp: Ns =Vo.n =150.0,7 = 80,5 voøng Tính côõ daây quaán: Doøng ñieän taûi IL laø: IL =P0/ V0 =200/115 = 1,74 A Ñöôøng kín daây quaán: D = 1,3.(√IL/J) J : Maät ñoä doøng ñieän Choïn J = 4 A/ mm2 Suy ra d =11,3 .(√1,74/4) =0,75 mm Vaäy ta choïn côõ daây töø 0,7 ñeán 0,8 mm
 17. ª Tính toaùn maïch ñieän: Choïn transistor chuyeån maïch Q102 Nguoàn cung caáp ñöôïc tính vôùi ñieän aùp vaøo lôùn nhaát: VCC =260.√2 = 367 VDC Vaäy khi Q4 ngöng daãn thì VCE cuûa Q4 ñaït giaù trò 367 VDC Doøng ñieän ngoõ ra cuõng laø doøng ñieän taûi: I0 = IL = P0/U0 Tra soå ta choïn transistor chuyeån maïch Q4 laø 3688 Vaäy ôû hai cheá ñoä laøm vieäc thì öùng vôùi: ton1 = d1 / f = 0,82 / 20.103 = 41 µs ton2 = d2 / f = 0,34 / 20.103 = 17 µs toff1 = (1/f )/ton1 = (106/20.103 )-17 =3 µs Doøng ñieän cuoän caûm phoùng qua taûi: Ipk1 = 2ILmax.[ 1+ (V0/V ) ] = 2.1,774.[ 1+ (115/140)] = 6,3A Do vaäy tuï loïc coù giaù trò: C1 = [(IPK1-IL)2.ton1.VImin]/2.VI.IPK1.V0 = [(6,3 - 1,74)2. 41.10-6.140]/2.100.10-3.4,66.115 = 8,23 µF C2 = [(IPK2- IL).ton2.VImax]/2.VI.IPK2.V0 = [(4,66-1,74)2.41.10-6.338]/2.100.10-3.6,3.115 = 457 µF Ñeå ñaûm baûo an toaøn ta choïn tuï loïc ñieän ngoõ ra coù giaù trò: 1000 µF/180V Tính cuoän caûm :
 18. L1 = [(VImin-V0).ton1]/ IPK1 L1 = [(140-115)].41.10-6/6,3 L1 = 162,7 µH L2 = [( VImax- V0).ton2/IPK2 = [(338-115).17.10-6/4,46 =717,8 µH L2 > L1 neân choïn L2 =717,8 µH L2 = Ф.m / IPK2 Choïn B = 0,4 T S= 0,85cm2 Suy ra: n = L2. IPK2 / B.S = 717,8.10-6.4,66 / 0,4.10-4.0,85 = 98,4 voøng Thôøi gian cuûa chu kyø xung: T = 1 / f =1 / 20.103 = 50 µs Thôøi haèng ñeå tuï naïp ñaày coù theå laáy töø 30 ñeán 100 chu kyø xung Choïn 60 chu kyø xung, vaø thôøi haèng seõ laø: ‫ .06 = ﺡ‬T = 60 .5 = 3000 µs ªTính boä loïc ngoõ ra: Choïn tuï loïc ngoõ ra vôùi ñoä gôïn soùng beù nhaát laø: V = 100 mV Cheá ñoä laøm vieäc cuûa chu kyø xung: d = ( V0 + VD) / (VI + VD ) Cheá ñoä laøm vieäc cuûa chu kyø xung vôùi ñieän aùp vaøo thaáp nhaát: d1 = (115 + 0,7 ) / ( 140 + 0,7 ) = 0,82 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa chu kyø xung vôùi ñieän aùp vaøo lôùn nhaát: d2 = ( 115 + 0,7) / (338 + 0,7 ) = 0,34 Maët khaùc: d = ton / ( ton + toff ) = ton / T =ton .f Suy ra: ton = d / f : Thôøi gian daãn cuûa transistor chuyeån maïch
 19. toff = ( 1 / f ) - ton : Thôøi gian ngaét cuûa transistor chuyeån maïch e. Thieát keá maïch in board nguoàn oån aùp ngaét daãn
 20. 2. Thieát keá board coâng suaát queùt ngang vaø FBT Board naøy ñöôïc thieát keá treân board A( Board chính ). Maïch ñieän döïa vaøo sô ñoà nguyeân lyù ñaõ hoïc, FBT cuûa maùy Thompson. a. Thoâng soá kyõ thuaät: - B+: 115 VDC cung caáp cho FBT . - Doøng tieâu thuï khoâng taûi: 100mA ÷ 150 mA (khoâng coù CRT vaøYoke H) - Doøng tieâu thuï khi coù taûi: 400mA ÷ 500 mA - Bieân ñoä ñieän aùp tín hieäu fH ( töø board H.osc ) vaøo taàng H.drive 1Vpp - Caùc ñieän aùp ra töø FBT: (töông öùng vôùi fH = 15khz÷17khz ) ·HV = 18 KV ÷ 22KV ·Ñieän aùp Focus = 2 KV ÷ 3 KV ·Ñieän aùp Screen = 500 V ÷ 800V ·Ñieän aùp cung caáp cho khueách ñaïi saéc ( sau khi qua naén ñieän vaø loïc ñieän ): 200 VDC. ·Ñieän aùp cung caáp cho coâng suaát doïc ( sau khi qua naén ñieän vaø loïc ñieän):26VDC ·Ñieän aùp ñoát tim: 18Vpp ÷ 22 VDC ·Ñieän aùp cung caáp cho taàng AFC: 15Vpp ÷ 25 VDC ·Ñieän aùp cung caáp cho IC nhôù( memory ): -30 VDC (sau khi qua naén ñieän vaø loïc ñieän).