Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com TÀI: TH GI I CÔN TRÙNG BÀI D Y: CON KI N L P D Y: l P 4-5 TU I Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U: - Tr bi t c i m c a con ki n. - Tr bi t i s ng c a loài Ki n: • S tr ng- n con-nơi s ng -th c ăn • S phân công công vi c trong àn. • Các ho t ng khác c a Ki n - Phát tri n tư duy logic,chú ý, óc phán oán,suy lu n qua vi c s p x p các tranh theo th t . qua vi c tr l i câu h i c a cô, c a b n - Giáo d c tr tính chăm ch , oàn k t. - Phát tri n trí tư ng tư ng -ph i h p cùng b n t o ra s n ph m p. II. CHU N B : - M t s con ki n vàng ng trong 02 h p nh a trong - M i nhóm (3 nhóm) m t b tranh v quá trình t ki n tr ng ->ki n trư ng thành (trên gi y A3) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - M t b c tranh v hình nh khác nhau v các ho t ng c a Ki n (trên gi y A3). - M t s mũ t o hình u ki n, trang ph c (áo khoác) - Nguyên v t li u m như: V sò, v tr ng cút bìa cát tông, giáy màu các lo i keo dán,băng keo h t me , h t u, h t dưa h u… - S d ng trình chi u POWERPOINT III. TI N TRÌNH CÁC HO T NG: Ho t ng 1: Cho tr quan sát nh ng con Ki n ang bò trong h p và yêu c u tr ưa ra nh n xét v chúng! M t s câu h i g i m : + Con th y con Ki n có nh ng b ph n nào? + Các con bi t gì v i s ng c a loài ki n? (g i ý- ki n s ng âu? – có nh ng loài ki n nào? th c ăn…) + Các con hãy li t kê nh ng t miêu t àn ki n (Cô ghi l i trên gi y A0-> chuy n v góc ) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Các con xem l i hình nh con ki n trên màn hình nhé + Các con thu c bài hát nào v con ki n? –Chúng ta cùng v n ng minh ho các ho t ng c a ki n theo nh c bài “Chú ki n con” -c a nh c sĩ Phan Văn Minh Ho t ng 2: Quá trình sinh trư ng c a Ki n + Theo các con ki n ư c sinh ra t âu? + Ki n m sinh ra tr ng hay con? + Ki n m 1 qu tr ng hay nhi u qu tr ng? + Ki n m còn ư c g i b ng tên khác là gì? + Cô có nh ng b c tranh v v con ki n. Các con hãy s p x p theo suy nghĩ c a các con và nói cho cô bi t minh x p ư c nh ng g ì? (Chia tr thành 3 nhóm - tr th c hi n theo nhóm) + Các con mu n bi t nhóm mình làm úng hay chưa cô m i các con hư ng lên màn hình + Cho tr xem hình nh v quá trình sinh trư ng c a ki n + Ki n chúa có nhi m v gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Nh ng con Ki n khác g i là ki n gì? nhi m v c a chúng? + Các con ã ư c xem quá trình sinh trư ng c a ki n, bây gi chúng ta s cùng chơi 1 trò chơi. + Tên TC: Ai nhanh hơn + Cách chơi: 03 i: S p x p l i tranh theo quá trình sinh trư ng c a loài ki n. + Lu t chơi: trong th i gian m t o n nh c, i nào làm nhanh và úng là i ó chi n th ng. + Nh n xét, tuyên dương. Các ho t ng c a ki n: + Các con th y con ki n nó làm gì? con k cho cô và các b n cùng nghe! + Ki n truy n tin b ng cách nào? + Theo con ki n có u ng nư c không ? chúng u ng nư c b ng cách nào? + Ki n còn c t lá như chú th may dem v t n a y! + Cho tr xem hình nh v các ho t ng c a ki n + Con nh n xét ki n tha m i như th nào?-> giáo d c tr tính chăm chí , oàn k t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Ki n thư ng âu? + Các con xem phim và cho cô bi t ki n làm gì nha? + Các con cho cô bi t ki n làm gì? –Ki n tha lá cây làm gì? – Nơi ki n tha m i và lá cây v g i là gì? + Nh ng ho t ng c a ki n mà các con v a xem là nhi m v c a các con ki n nào? Ho t ng 3: Trò chơi Ki n “truy n tin” * Lu t chơi: - Khi chơi ch ư c nói nh vào tai b n - i nào l y úng tranh và nhanh hơn thì i ó th ng. * Cách chơi: - Chia tr thành 2 i s lư ng tr b ng nhau - Hai b n u hàng ư c lên xem b c tranh cho i mình v hàng miêu t cho b n k ti p b n ól i nói cho b n k ti p nghe c như th n b n cu i cùng ph i tìm và l y úng b c tranh b n ã nói v i mình. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ho t ng 4: Cho tr làm nh ng chú ki n b ng nh ng nguyên v t li u m : Yêu c u tr làm trong m t th i gian ng n (Cô m m t o n nh c khi h t thúc tr d ng làm) o Tr ng i làm theo nhóm 3 tr ph i h p v i nhau. o Tr làm theo yêu c u v th i gian. o Khi h t th i gian tr ph i ưa s n ph m c a mình v bàn trưng bày s n ph m . o Cô cho tr t nh n xét và nêu lên s n ph m p. và tr l i u c vì sao p?. o Cô nh n xét chung và tuyên dương n u nhóm nào chưa hoàn thành s n ph m cô cho tr em v góc t o hình làm ti p. Nh ng nhóm làm xong, cô hư ng tr vào các góc vui chơi. (xem tham kha quá trình tr t o s n ph m) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn