Xem mẫu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ SÁNG

SỬ DỤNG RONG MƠ (SARGASSUM SPP.)

TRONG THỨC ĂN CHO GÀ ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẨM
Chuyên ngành:
Mã số:

Người hướng dẫn khoa học:

Chăn nuôi

60.62.01.05

TS. Lê Việt Phương

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, số liệu thông tin
chưa từng được sử dụng công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Các kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và tôi xin chịu trách nhiệm về
những số liệu trong bản luận văn này. Các thông tin trích dẫn đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Sáng

i

LỜI CẢM ƠN
Có được công trình nghiên cứu này ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi đã nhận

được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ quý báu của nhà trường, các thầy cô giáo và các
bạn đồng nghiệp.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới TS Lê Việt Phương đã động viên, hướng dẫn và

chỉ bảo tận tình cho tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài và làm luận văn tốt nghiệp.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong Bộ môn Dinh dưỡng -

Thức ăn. Khoa Chăn nuôi. Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã góp ý và chỉ bảo để luận
văn của tôi được hoàn thành.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình ông Nguyễn Hữu Nghĩa, xã

Yên Hậu, Yên Phong, Bắc Ninh đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt thời gian
thực hiện đề tài tốt nghiệp.

Để hoàn thành luận văn này, tôi còn nhận được sự động viên khích lệ của những

người thân trong gia đình và bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm cao
quý đó.

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Sáng

ii

MỤC LỤC
Lời cam đoan ................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii

Mục lục ........................................................................................................................... iii
Danh mục các chữ viết tắt................................................................................................. v

Danh mục bảng ................................................................................................................ vi
Danh mục hình ................................................................................................................. vi
Trích yếu luận văn .......................................................................................................... vii

Thesis abstract.................................................................................................................. ix

Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1
1.1.
1.2.

Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................... 1

Mục tiêu đề tài .................................................................................................... 2

Phần 2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................. 3
2.1.

Cơ sở lý luận về đặc điểm tiêu hóa thức ăn của gia cầm .................................... 3

2.1.2.

Khoang miệng..................................................................................................... 3

2.1.1.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.4.

2.4.1.

Mỏ ....................................................................................................................... 3

Thực quản ........................................................................................................... 3

Diều .................................................................................................................... 3
Thực quản dưới ................................................................................................... 4
Dạ dày tuyến ....................................................................................................... 4

Dạ dày cơ (mề) ................................................................................................... 4

Ruột non ............................................................................................................. 4
Ruột già............................................................................................................... 4
Một số đặc điểm sinh lý sinh sản của gà mái đẻ................................................. 4
Cấu tạo cơ quan sinh dục cái .............................................................................. 4

Hiện tượng rụng trứng và quá trình hình thành trứng ........................................ 6

Khả năng sinh sản của gia cầm mái .................................................................... 6
Sắc chất trong thức ăn và màu của lòng đỏ trứng............................................. 16

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức đẻ trứng của gia cầm .................................. 17

Một số đặc điểm của rong mơ (Sargassum spp.).............................................. 21

Giới thiệu về rong mơ ....................................................................................... 21

iii

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.

Cấu trúc quần thể, vùng tập trung phân bố và vấn đề nuôi trồng, thu

hoạch của rong mơ vùng bờ biển Việt Nam ..................................................... 23
Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của rong Mơ.................................. 24

Ứng dụng của rong mơ ..................................................................................... 25
Các nghiên cứu về rong mơ ở việt nam ............................................................ 25

Phần 3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu .......................................................... 29
3.1.

Đối tượng, địa điểm và thời gian thí nghiệm .................................................... 29

3.1.2.

Địa điểm nghiên cứu......................................................................................... 29

3.1.1.
3.1.3.
3.2.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 29
Thời gian nghiên cứu ........................................................................................ 29

Nội dung ........................................................................................................... 29
Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 30
Xác định thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của rong Mơ

khai thác từ vùng biển các tỉnh miền Trung ..................................................... 30
Đánh giá hiệu quả sử dụng bột rong Mơ trong khẩu phần của gà đẻ trứng

thương phẩm. .................................................................................................... 31

Phương pháp phân tích số liệu .......................................................................... 34

Phần 4. Kết quả và thảo luận ....................................................................................... 35
4.1.

Xác định thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của bột rong mơ .............. 35

4.2.1.

Tỷ lệ đẻ bình quân của các lô qua các tuần tuổi ............................................... 38

4.2.

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

Đánh giá hiệu quả sử dụng bột rong mơ trong khẩu phần của gà .................... 38

Năng suất trứng của gà thí nghiệm ................................................................... 41
Khối lượng trứng bình quân của các lô thí nghiệm .......................................... 43

Một số chỉ tiêu về chất lượng trứng .................................................................. 46
Lượng thức ăn thu nhận .................................................................................... 47
Tiêu tốn protein/10 quả trứng ........................................................................... 50

Tỷ lệ trứng dập vỡ, dị hình, dị dạng ................................................................. 54

Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................... 57
5.1.
5.2.

Kết luận............................................................................................................. 57

Kiến nghị .......................................................................................................... 57

Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 58

Một số hình ảnh thực hiện đề tài ..................................................................................... 61

iv