Xem mẫu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

SỬ DỤNG GẠO XAY THAY THẾ NGÔ

TRONG THỨC ĂN CHO LỢN CON LAI PiDu x (LxY)
TỪ 4 ĐẾN 28 NGÀY TUỔI

Chuyên ngành:

Chăn nuôi

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Tôn Thất Sơn

Mã số:

60.62.01.05

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn này là
trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ công trình nào khác.
Tôi xin cam đoan, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm
ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Văn Lượng

i

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn , ngoài sự nổ lực
của bản thân tôi còn nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ quý báu của nhà trường,
các thầy cô giáo. Đặc biệt là các thầy cô giáo trong khoa Chăn nuôi .

Những gì hoàn thành được trong lần thực hiện khóa luận này là có công lao vô
cùng to lớn của PGS.TS. Tôn Thất Sơn. Người đã hướng dẫn chỉ bảo tận tình giúp tôi
có kế hoạch của bản thân trong quá trình làm luận văn rất chặt chẽ, khoa học. Em xin
bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Thầy.
Tôi xin chân thành cảm ơn tới các thầy giáo, cô giáo trong bộ môn Dinh dưỡng Thức ăn, khoa Chăn nuôi, trường học viện nông nghiệp Việt Nam đã góp ý và chỉ bảo
để luận văn của tôi được hoàn thành.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: giám đốc Th.S. Lê Thị Minh Thu và Ban
quản lý cùng toàn thể các anh, chị cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV lợn
giống Lạc Vệ.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè , đồng
nghiệp , anh chị em đã động viên, ủng hộ, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Văn Lượng

ii

MỤC LỤC
Lời cam đoan ..................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii

Mục lục ............................................................................................................................ ii
Danh mục chữ viết tắt ..................................................................................................... v

Danh mục bảng ................................................................................................................. v

Danh mục biểu đồ .......................................................................................................... viii
Trích yếu luận văn ........................................................................................................... ix

Thesis abstract................................................................................................................... x

Phần 1. Mở đầu .............................................................................................................. 1
1.1.
1.2.

Đặt vấn đề ........................................................................................................... 1
Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 2

Phần 2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................. 3
2.1.

Tiềm năng sử dụng lúa gạo trong chăn nuôi ở Việt Nam ................................... 3

2.3.

Một số đặc điểm sinh lý của lợn con ................................................................ 14

2.2.
2.3.1.
2.3.3.
2.4.

2.4.1.
2.4.3
2.4.4

2.4.5.
2.4.6.
2.5.

2.5.1.
2.5.2.

Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của thóc gạo .................................... 6
Khả năng điều tiết thân nhiệt của lợn con ........................................................ 14

Hiện tượng khủng hoảng sinh lý của lợn con ................................................... 18

Nhu cầu dinh dưỡng của lợn con ...................................................................... 20
Số lượng thức ăn ăn vào và số lần cho ăn trong ngày ...................................... 20
Nhu cầu về lipit cho lợn con ............................................................................. 22

Nhu cầu về protein và axít amin cho lợn con ................................................... 22

Nhu cầu về khoáng cho lợn con ....................................................................... 25

Nhu cầu về vitamin cho lợn con ....................................................................... 25
Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước....................................................... 25

Tình hình nghiên cứu trong nước ..................................................................... 25
Tình hình nghiên cứu ngoài nước ..................................................................... 30

Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu ........................................................... 32
3.1.

Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 32

3.1.2.

Vật liệu nghiên cứu ........................................................................................... 32

3.1.1.
3.2.
3.3.

Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 32
Địa điểm nghiên cứu......................................................................................... 32

Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 32
iii

3.4.

Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 33

3.6.

Phương pháp xử lý số liệu ................................................................................ 38

3.5.

Phương pháp chỉ tiêu theo dõi .......................................................................... 36

Phần 4. Kết quả và thảo luận ....................................................................................... 38
4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

Ảnh hưởng của việc sử dụng sử dụng gạo xay thay thế ngô trong khâu
phần ăn đối với lợn con giai đoạn từ tập ăn đến cai sữa (4-23 ngày) ................... 39
Khối lượng cơ thể lợn con từ sơ sinh đến 23 ngày tuổi .................................... 39

Sinh trưởng tuyệt đối của lợn con theo mẹ ....................................................... 41
Sinh trưởng tương đối của lợn con giai đoạn từ 4 -23 ngày tuổi ...................... 43

Lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn giai đoạn từ
4 -23 ngày tuổi .................................................................................................. 45

Ảnh hưởng của việc sử dụng gạo xay thay thế ngô đến bệnh
tiêu chảy ở lợn con giai đoạn từ 4 - 23 ngày tuổi ............................................. 50
Ảnh hưởng của việc sử dụng gạo xay thay thế ngô vào khẩu phần ăn
đối với lợn con giai đoạn 24-28 ngày tuổi ........................................................ 53

Khối lượng của lợn con giai đoạn sau cai sữa (24 – 28 ngày tuổi) .................. 53
Sinh trưởng tuyệt đối của lợn con giai đoạn 24- 28 ngày tuổi ......................... 55

Lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn con
giai đoạn 24 - 28 ngày tuổi ............................................................................... 57
Ảnh hưởng của việc sử dụng gạo xay thay thế ngô đến bệnh
tiêu chảy ở lợn con giai đoạn 24 - 28 ngày tuổi ............................................... 60

Hiệu quả của việc sử dụng gạo xay thay thế ngô cho lợn con
giai đoạn 24-28 ngày tuổi ................................................................................. 62

Phần 5 . Kết luận và kiến nghị ..................................................................................... 64
5.1. Kết luận .................................................................................................................... 64

5.2. Kiến nghị.................................................................................................................. 64
Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 65

iv