Xem mẫu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀNG VĂN CHỈNH

SỬ DỤNG BỘT RONG MƠ

(SARGASUM SPP.) TRONG THỨC ĂN CHO LỢN LAI
PiDu x LY TỪ 35 – 70 NGÀY TUỔI

Chuyên ngành:
Mã số:

Người hướng dẫn khoa học:

Chăn nuôi

60.62.01.05

TS. Lê Việt Phương

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng công trình nghiên cứu này là của bản thân tôi, kết quả
trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công
trình nào trước đây. Các trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc và tác giả.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Hoàng Văn Chỉnh

i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập, tiến hành thí nghiệm và hoàn thành luận văn, tôi đã
nhận được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, lời động viên, giúp đỡ từ bạn bè, đồng
nghiệp và gia đình.

Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và biết
ơn sâu sắc nhất tới TS. Lê Việt Phương, người thầy đã hướng dẫn khoa học cho tôi suốt
chặng đường, thầy đã dành nhiều công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi thực hiện,
hoàn thành luận văn.
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong bộ môn Dinh dưỡng – thức ăn, Khoa
Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt nam đã tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình
học tập và thực hiện đề tài, luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, công nhân viên tại Trại chăn nuôi
lợn công nghiệp Ứng Hòa thuộc Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương đã tạo
điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã luôn động viên giúp đỡ
tôi về mọi mặt, khuyến khích tôi hoàn thành luận văn.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Hoàng Văn Chỉnh

ii

MỤC LỤC
Lời cam đoan ..................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii
Mục lục ........................................................................................................................... iii
Danh mục chữ viết tắt ....................................................................................................... v
Danh mục bảng ................................................................................................................ vi
Danh mục biểu đồ ........................................................................................................... vii
Trích yêu luận văn ......................................................................................................... viii
Thesis abstract................................................................................................................... x
Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1
1.1.
Tính câp thiết của đề tài ...................................................................................... 1
1.2.
Mục tiêu của đề tài.............................................................................................. 2

Phần 2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................. 3
2.1.
Tổng quan về rong mơ ........................................................................................ 3
2.1.1. Đặc điểm sinh học của rong Mơ ......................................................................... 3
2.1.2. Thời gian sinh trưởng theo mùa vụ..................................................................... 4
2.1.3. Cấu trúc quần thể, vùng tập trung phân bố và vấn đề nuôi trồng, thu
hoạch của rong Mơ vùng bờ biển Việt Nam ...................................................... 5
2.1.4. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của rong Mơ.................................... 6
2.1.5. Rong Mơ và các nghiên cứu ứng dụng ............................................................... 7
2.2.
Một số đặc điểm sinh lý của lợn con và các yếu tố ảnh hưởng .......................... 8
2.2.1. Đặc điểm sinh trưởng ......................................................................................... 8
2.2.2. Khả năng điều tiết thân nhiệt ............................................................................ 10
2.2.3. Đặc điêm sinh lý tiêu hóa ................................................................................. 11
2.2.4. Các giai đoạn khủng hoảng ở lợn con .............................................................. 15
2.2.5. Hội chứng tiêu chảy ở lợn con.......................................................................... 16
2.2.6. Một số biện pháp phòng và trị tiêu chảy cho lợn con ....................................... 18
2.3.
Một số giải pháp nâng cao năng suất lợn con sau cai sữa ............................. 19
2.3.1. Cho lợn con bú sữa đầu .................................................................................... 19
2.3.2. Tập ăn sớm cho lợn con .................................................................................... 19
2.3.3. Đa dạng hoá khẩu phần .................................................................................... 20
2.3.4. Chế biến thức ăn theo các phương pháp thích hợp ........................................... 20
2.3.5. Tăng mật độ các chất dinh dưỡng trong khẩu phần .......................................... 20
2.3.6. Tạo môi trường sống phù hợp .......................................................................... 20
2.3.7. Chuyển đổi thức ăn từ từ .................................................................................. 21
iii

2.3.8.
2.4.

Cung cấp các chất bổ sung trong thức ăn của lợn ............................................ 21
Nhu cầu dinh dưỡng cho lợn đang sinh trưởng ................................................ 21

Phần 3. Nội dung, phương pháp nghiên cứu .............................................................. 27
3.1.
Vật liệu ............................................................................................................. 27
3.2.
Địa điểm, thời gian nghiên cứu ........................................................................ 27
3.3.
Nội dung ........................................................................................................... 27
3.4.
Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 27
3.4.1. Xác định thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của rong Mơ khai
thác từ vùng biển các tỉnh miền Trung ............................................................. 27
3.4.2. Thiết kế thí nghiệm ........................................................................................... 28
3.4.3. Các chỉ tiêu theo dõi ......................................................................................... 29
3.4.4. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu .................................................................... 29
3.5.
Phương pháp xử lý số liệu ................................................................................ 31

Phần 4. Kết quả và thảo luận ....................................................................................... 32
4.1.
Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của bột rong mơ ............................ 32
4.2.
Hiệu quả sử dụng bột rong mơ trong khẩu phần thức ăn của lợn con .............. 35
4.2.1. Khối lượng lợn qua các tuần thí nghiệm .......................................................... 35
4.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn qua các tuần thí nghiệm .................................... 39
4.2.3. Sinh trưởng tương đối của lợn qua các tuần thí nghiệm ................................... 42
4.2.4. Lượng thức ăn thu nhận của lợn các lô thí nghiêm qua các tuần tuổi .............. 44
4.2.5. Tỷ lệ tiêu chảy lợn thí nghiệm qua các tuần ..................................................... 46
4.2.6. Tỷ lệ nuôi sống của lợn thí nghiệm qua các tuần ............................................. 47
4.2.7. Hiệu quả sử dụng thức ăn ................................................................................. 49
4.2.8. Hiệu quả của việc bổ sung bột rong Mơ trong khẩu phần ................................ 51
Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................... 53
5.1.
Kết luận............................................................................................................. 53
5.2.
Kiến nghị .......................................................................................................... 53
Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 54
Phụ lục .......................................................................................................................... 58

iv