Xem mẫu

 1. LUẬN VĂN “HỆ THỐNG TÀI CHÍNH”
 2. HEÄ THONG THOÁNG TAI TAØI CHÍNH PGS.TS Söû Ñình Thaønh 4/1/2009 1
 3. Noäi dung nghieân cöùu Khai quaùt Khaùi quat heä thoáng taøi chính thong tai Thò tröôøng taøi chính Caù ñò h h C ùc ñònh cheáá taøøi chính hí h Cô sôû haï taàng taøi chính Ño löôøng söï phaùt trieån heä thoáng taøi chính 4/1/2009 2
 4. KHAÙI QUAÙT HEÄ THOÁNG TAØI CHÍNH Heä thong tai hí h à H ä th á t øi chính gom: Saân chôi (playing field): Thò tröôøng taøi chính. Nhöng Nhöõng tham gia thò tröôøng (market tröông players): Caùc ñònh cheá taøi chính. Cô sôû ha taàng taøi chính cuûa thò tröôøng taøi sô haï tang tai cua tröông tai chính 4/1/2009 3
 5. Heä thoáng Tieàn lôøi taøi chính Tieàn lôøi Quyõ Thò tröôøng tai taøi chính Quyõ Ngöôøi tieát kieäm Ngöôøi vay voán Quyõ Trung gian Quyõ taø hí h t øi chính 4/1/2009 4
 6. Chöc naêng Chöùc nang Heä thoáng taøi chính cung caáp: Caùc coâng cuï tieát kieääm Phaân phoái voán Dòch vu thanh toaùn vuï toan Quaûn trò ruûi ro Dòch vuï tính loûng 4/1/2009 5
 7. THÒ TRÖÔNG TAØI CHÍNH TRÖÔØNG TAI Thò t öôøng ti àn t ä tröôø tieà teä Thò tröôøng voán Thò tröôøng phaùi sinh 4/1/2009 6
 8. Khai Khaùi nieäm Thò t öôøng t øi chính coùù chöùc naêêng tröôø taø hí h höù chuyeån giao tröïc tieáp caùc quyõ tieàn teä giöõa doanh nghieäp (ngöôøi caààn huy ñoäng voán) vaø caùc nhaø ñaàu tö (ngöôøi ñaàu tö voán ñeå kieám lôøi). 4/1/2009 7
 9. Quoc te hoa Quoác teá hoùa thò tröôøng tai chính tröông taøi Thò tröôøng traùi phieáu quoác teá: Coâng cuï taøi chính phoåå bieáán treân thò tröôøng traùi phieáu quoác teá laø traùi phieáu cuûa moät coâng ty Ñöùc baùn ôû Myõ vaø coù meäänh giaù baèng ñoàng ñoâla Myõ . y g y Eurobonds: Traùi phieáu coù meänh giaù baèng ñoàng ñoâla Myõ nhöng baùn ôû ngoaøi thò tröôøng nöôùc Myõ /thò tröôøng Chaâu aâu tröông Chau au. Moät loaïi cuûa Eurobonds laø Eurocurrencies hay Eurodollars: tieàn gôûi coù meänh giaù baèng ñoàng ñoâla ñöôï ñ c gôûûi vaøo moät ngaân h ng ôûû ngoaøi nöôùc Myõ haø hoaëc trong nhöõng chi nhaùnh ngaân haøng cuûa Myõ ôû nöôùc ngoaøi. g Thò tröôøng chöùng khoaùn theá giôùi: Thò tröôøng chöùng khoaùn cuûa Myõ 4/1/2009 8
 10. THÒ TRÖÔØNG TIEÀN TEÄ Thò tröôøng tieàn teä mua baùn caùc loai tröông tien ban cac loaïi chöùng khoaùn coù tính loûng cao – nhö tien tieàn =>Caùc coâng cuï coù khaû naêng chuyeån ñoåi ra tieàn cao, kyø haïn döôùi 1 naêm. 4/1/2009 9
 11. Thò tröôøng tieàn teä Thò tröôøng tieàn teä coù ñaëc ñieåm: Tính thanh khoaûn cao An toaøn Laõi suaát ñöôïc hình thaønh treân thò tröôøng tieàn teä ñöôïc xem laø laõi suaát cô baûn, ñaëc bieät laõi suaát lieân ngaâân h øng. haø Treân thò tröôøng quoác teá coù caùc laõi suaát tieàn teä noåi tieng: tieáng: Libor (London inter – bank offerred rate) rate), Sibor, Pibor 4/1/2009 10
 12. Thò tröôøng tieàn teä Laõi suaát tín duïïng ñöôïïc xaây döïïng döïïa vaøo laõi suaáát cô baûûn: Lai L õi suaáát tí duïng = Libor + x% (S tín d Lib % (Spread) d) Chính yeáu to % spead tao ra söï khac bieät yeu toá taïo sö khaùc giöõa caùc loaïi laõi suaát. 4/1/2009 11
 13. Thôøi gian g 4/1/2009 12
 14. Thò tröôøng tieàn teä Chu the: Chuû theå: Caùc ngaân haøng thöông maïi Caù ñònh h hi C ùc ñò h cheáá phi ngaâân h øng haø Kho baïc nhaø nöôùc Ngaân haøng trung öông 4/1/2009 13
 15. Thò tröôøng tieàn teä Caùc coâng cuï: Chöùng chæ tieàn gôûi coù theå chuyeån nhöôïng ( Negotiable certificates of deposit): Phaùt haønh coù meänh giaù lôùn. Ngöôøi gôûi tieàn coù theå thöông löôïng laõi suaát vôùi ngaân haøng. Ñöôïc giao dòch treân thò tröôøng môû. Tín phieáu kho baïc ( T bills): Kho bac phaùt haønh, muc ñích caân ñoái ï p , ï tieàn maët cuûa NSNN. 4/1/2009 14
 16. Thò tröôøng tieàn teä Thöông phieáu (Commercial paper: CP) Do ù D cac coââng t lôù coù uy tí phat h ø h t ty lôn tín h ùt hanh trong quaù trình mua baùn chiuï haøng hoùa. Mua baùn giöõa coâng ty, caù nhaân, ngaân haøng. g y g g Thôøi gian ngaén (6,9, toái ña 1 naêm) Giaáy baûo laõnh ngaân haøng (banker’s acceptances: BAs): Do caùc doanh nghieäp phaùt haønh ñöôïc baûo laõnh cuûa ngaân haøng Hôï H p ñ àng mua b ùn l i (R ñoà baù laï (Repurchase h agreements) Repos laø moäät hôp ñoàng giöõa ngöôøi mua vaø p ïp g g ngöôøi baùn caùc chöùng khoaùn nôï. 4/1/2009 15
 17. Thò tröôøng tieàn teä Ñoái vôùi Repos coù caùc loaïi: Repo: hôïp ñoàng mua laïi giöõa hai ñoái taùc, trong ñoù 1 ñoái taùc baùn cho ñoái taùc khaùc 1 chöùng khoaùn ôû möùc giaù ñaëc bieät vôùi thoûa thuaän mua chöùng khoaùn ñoù trôû laï l i ngaøøy sau ñ ù ôûû möùùc giaùù ñ ëc bi ät ñoù i ñaë bieä Reverse repo: laø moät khía caïnh ñoái ngöôïc cuûûa nghieääp vuï repo, b ûi ñ ù ñ ái hi bôû ñoù ñoá taùc khaùc – ngöôøi mua vaø baùn laïi sau ñoù chöng kh ù höù g khoan. 4/1/2009 16
 18. Thò tröôøng tieàn teä Ñoái vôùi Repos: Repo vaø reverse repo ngaén haïn (thöôøng qua ñeâm - ñeán 7 ngaøy) Coù theå söû duïng Tbills vaø caùc loaïi chöùng khoaùn coù ghi danh. Ñöôïc ngaân haøng TW söû duïng roäng raõi ñeå quaûn lyù tính loûng Thích hôïp phaùt haønh vaø mua laïi Tbills 4/1/2009 17
 19. Khaùi quaùt Repos Central B k C t l Bank or Market M k t MoF Participant Initial Lend Treasury Bonds T B d Cash P C h Payment t Transaction Invest Final Cash Payment Repurchase Treasury Bonds T B d Transaction + Repo Interest Reverse Repurchase Reverse Repo Repo 4/1/2009 18
 20. THÒ TRÖÔØNG VOÁN Thò tröôøng voán taïo ñieàu kieän ñeå chuyeån giao caùc khoaûn voán daøi giöõa doanh nghieäp, chính phuû vaø caùc nhaø ñaàu tö . Thò t tröôøøng t ùi phieááu chính phuûû, t ùi traù hi hí h h traù phieáu chính quyeàn ñòa phöông, traùi phieáu ño ñoâ thò. Thò tröôøng traùi phieáu doanh nghieäp. Thò tröôøng coå phieáu. ò p 4/1/2009 19
nguon tai.lieu . vn