Xem mẫu

 1. Đề tài:
 2. Danh sách nhóm 6 Be Happy !!! • TRẦN NGỌC MỸ DUYÊN 0617013 • HUỲNH THU HUYỀN 0617018 • HOÀNG THỊ KIỀU OANH 0617052 • NGUYỄN NGỌC PHONG 0617053 • LƯU NGUYỄN THANH THẢO 0617074 • NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 0617087 • NGUYỄN HỮU MẠNH ĐẠT 0617097
 3. Mở đầu Tổng quan Nội  dung  Hiện trạng Biện pháp quản lý xây dựng Kết luận
 4. Mở đầu • Sự cần thiết của đề tài • Phạm vi nghiên cứu • Phương pháp nghiên cứu
 5. Sự cần thiết của đề tài • Xây dựng cơ sở hạ tầng là nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. • Tuy nhiên nó cũng gây ra tác động đến môi trường (bụi, tiếng ồn, rác thải xây dựng,…)
 6. Phạm vi nghiên cứu: • Các công trình xây dựng trên địa bàn quận 5 của thành phố. Sơ đồ định hướng phát triển không gian
 7. Phương pháp nghiên cứu • Nghiên cứu tổng quan về công trình xây dựng trên địa bàn quận 5 • Khảo sát thực tế, thu thập ý kiến • Nghiên cứu đánh giá về chất lượng môi trường • Đưa ra ý kiến, đề xuất, biện pháp cho phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.
 8. Tổng quan • Một số khái niệm • Các loại ô nhiễm trong xây dựng
 9. Một số khái niệm • Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên
 10. Một số khái niệm • Ô nhiễm môi trường là quá trình làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường • Môi trường được xem là bị ô nhiễm khi hàm lượng, nồng độ hoặc cường độ các tác nhân trên đạt đến mức có khả năng tác động xấu đến con người, sinh vật và vật liệu.
 11. Một số khái niệm • Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình. • Được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước
 12. Một số khái niệm • Ô nhiêm môi trường trong xây dựng ̃ Việc xây dựng các công trình thải ra môi trường những phế thải với một cường độ vượt quá giới hạn quy định, khi đó môi trường bị ô nhiễm
 13. Các loại ô nhiễm trong xây dựng Tiếng ồn Bụi Chất thải rắn Nước thải và rung động
 14. Bụi Bụi là những vật chất rất bé ở trạng thái lơ lửng trong không khí trong một thời gian nhất định.
 15. PHÂN LOẠI Theo nguồn gốc bụi Bụi hữu cơ Bụi vô cơ Bụi hỗn hợp Theo kích thước bụi thấy được bằng mắt thường (>10µm) thấy qua kính hiển vi (0,25-10µm) cực nhỏ (
 16. Nguyên nhân hình thành bụi • Trong các khâu thi công làm đất đá, mìn, bốc dỡ nhà cửa, đập nghiền sàng đá • Khi vận chuyển vật liệu rời
 17. Tác hại của bụi •Tác hại về mặt kỹ thuật •Tác hại đối với sức khoẻ người lao động
 18. Biện pháp phòng và chống bụi   • Biện pháp kỹ thuật • Biện pháp về tổ chức • Trang bị phòng hộ cá nhân • Biện pháp y tế • Các biện pháp khác
 19. Tiếng ồn và rung động Trong công trình xây dựng có nhiều công tác sinh ra tiếng ồn và rung động. Tiếng ồn và rung động trong sản xuất là các tác hại nghề nghiệp nếu cường độ của chúng vượt quá giới hạn tiêu chuẩn cho phép.
 20. Tác hại của tiếng ồn • Đối với cơ quan thính giác • Đối với hệ thần kinh trung ương • Đối với các chức năng khác của cơ thể
nguon tai.lieu . vn