Xem mẫu

 1.  Luận văn Định hướng và giải pháp phát triển trung tâm tài chính TP. Hồ Chí Minh
 2. Ñònh höôùng vaø giaûi phaùp phaùt trieån trung taâm taøi chính TP. Hoà Chí Minh PGS.TS. Söû Ñình Thaønh Thaïc syõ Buøi Thò Mai Hoaøi 1. Ñaët vaán ñeà Do coù caùc öu theá veà maët ñòa lyù, con ngöôøi vaø caùc theá maïnh khaùc, töø tröôùc ngaøy mieàn Nam giaûi phoùng, TP. Hoà Chí Minh ñaõ laø trung taâm kinh teá – vaên hoùa – xaõ hoäi ñaày naêng ñoäng cuûa caû Mieàn Nam Vieät Nam. Vò trí ñoù cuõng khoâng heà thay ñoåi sau ngaøy giaûi phoùng Mieàn Nam, thoáng nhaát ñaát nöôùc. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, cuøng vôùi chuû tröông quy hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm, TP. Hoà Chí Minh laïi coù vai troø nhö laø haït nhaân cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam – moät khu vöïc ñöôïc ñaùnh giaù laø naêng ñoäng nhaát caû nöôùc. TP. Hoà Chí Minh ñöôïc bieát ñeán nhö laø moät nôi taïo ra: 1/5 toång saûn phaåm quoác noäi (GDP). 1/3 giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp. 30% toång thu ngaân saùch nhaø nöôùc. Hôn 30% toång kim ngaïch xuaát, nhaäp khaåu cuûa caû nöôùc. TP. Hoà Chí Minh coøn laø nôi thu huùt 1/3 soá döï aùn FDI, coù luùc chieám tôùi 41% voán FDI ñaàu tö vaøo Vieät Nam. Nhö vaäy, so vôùi moät soá thaønh phoá lôùn trong nöôùc thì TP. Hoà Chí Minh vöôït troäi haún veà tieàm löïc phaùt trieån kinh teá. Theo soá lieäu thoáng keâ naêm 2003, GDP cuûa TP. Hoà Chí Minh cao gaáp 2,5 laàn GDP cuûa Haø noäi vaø gaáp 7 laàn Haûi phoøng; thu NSNN cuûa TP. Hoà Chí Minh gaáp 2,5 laàn cuûa Haø noäi; giaù trò SXCN gaáp 3 laàn Haø noäi; toång möùc baùn leû cao gaáp 2 laàn Haø noäi… TP. Hoà Chí Minh khoâng coù nhöõng lôïi theá nhö Haø noäi xeùt treân caùc khía caïnh laø trung taâm chính trò vaên hoùa, laø ñaàu naõo trong vieäc ban haønh caùc chuû tröông, chính saùch, cheá ñoä, laø nôi ñoùng truï sôû chính cuûa caùc Boä vaø ñaëc bieät laø Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam, Boä taøi chính, UÛûy ban Chöùng khoaùn nhaø nöôùc, caùc toång coâng ty lôùn cuûa nhaø nöôùc. Nhöng nhöõng lôïi theá ñoù cuûa Haø noäi chæ laø lôïi theá veà cô cheá, chính saùch. Thaønh phoá HCM laïi coù nhieàu lôïi theá veà tieàm naêng kinh teá – taøi chính ñeå phaùt trieån thaønh trung taâm taøi chính coù taàm côû trong khu vöïc hôn so vôùi Haø noäi, nhö laø: (i) coù caûng bieån quoác teá noái lieàn tröïc tieáp vôùi nöôùc trong khu vöïc; (ii) ñöôïc bao boïc, ñaët trong vuøng giaøu tieàm naêng kinh teá vaø naêng ñoäng nhaát caû nöôùc maø voán dó töøng ñöôïc meânh danh laø “hoøn ngoïc vieãn ñoâng”; (ii) coù maïng löôùi ngaân haøng thöông maïi coå phaàn naêng ñoäng, hoaït ñoäng roäng khaép caû nöôùc; (iv) coù lôïi theá veà quy moâ kinh teá – taøi chính: chieám ñeán 20% GDP, 30% toång thu ngaân saùch, 26% soá doanh nghieäp vaø doanh thu cuûa caùc doanh nghieäp (gaáp 1,5 laàn Haø Noäi), 30% toång dö nôï cho vay vaø voán huy ñoäng cuûa caùc ngaân haøng caû nöôùc
 3. (neáu coäng theâm soá voán hoùa treân thò tröôøng chöùng khoaùn, soá huy ñoäng cuûa thò tröôøng baûo hieåm thì toång soá taøi saûn taøi chính treân ñòa baøn TP. Hoà Chí Minh chieám gaàn moät nöûa toång taøi saûn taøi chính cuûa caû nöôùc). Vôùi taát caû lôïi theá treân, coù theå khaúng ñònh raèng, hieän nay TP. Hoà Chí Minh ñang laø trung taâm taøi chính lôùn nhaát cuûa Vieät Nam. Tuy laø vaäy, nhöng vai troø cuûa noù hieän môùi chæ phaùt huy ôû khu vöïc phía Nam, möùc ñoä taùc ñoäng vaø chu chuyeån voán treân phaïm vi caû nöôùc vaãn coøn ôû möùc khieâm toán. Trung taâm giao dòch chöùng TP. Hoà Chí Minh chæ môùi quy tuï nhöõng coâng ty thuoäc vöïc phía Nam tham gia nieâm yeát chöùng khoaùn, chöa quy tuï ñöôïc nhieàu caùc coâng ty thuoäc khu vöïc caùc mieàn khaùc nhau trong nöôùc tham gia nieâm yeát vaø huy ñoäng voán …. Töø ñoù, chuùng toâi cho raèng, trong boái caûnh hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaán ñecaàn xem xeùt laø: lieäu trung taâm taøi chính TP. Hoà Chí Minh ñaõ phaùt trieån ñuùng vôùi tieàm naêng cuûa noù hay chöa? Coù theå xaây döïng TP. Hoà Chí Minh trôû thaønh moät trung taâm taøi chính coù taàm voùc khoâng chæ cuûa caû nöôùc vaø trong khu vöïc hay khoâng, vaø neân baét ñaàu töø ñaâu? 2. Ñònh höôùng vaø giaûi phaùp phaùt trieån trung taâm taøi chính TP. Hoà Chí Minh Theo kinh nghieäm cuûa Singapore, ñeå phaùt trieån trung taâm taøi chính, chính phuû caàn phaûi thay ñoåi tö duy chieán löôïc veà xaây döïng cô caáu kinh teá. Ngay töø nhöõng naêm 60, chính phuû Singapore ñaõ vaïch ra loä trình chieán löôïc phaùt trieån lónh vöïc taøi chính cuûa nöôùc naøy, coi khu vöïc taøi chính khoâng chæ laø caùnh tay hoã trôï maø laø moät ngaønh then choát cuûa quoác gia, ñoùng goùp ñaùng keå ñeán söï phaùt trieån neàn kinh teá vaø coù ñôøi soáng rieâng cuûa noù. Xuyeân suoát quaù trình phaùt trieån, chính phuû Singapore ñeàu ñaët troïng taâm ñaåy maïnh chính saùch quoác teá hoùa thò tröôøng taøi chính, töï do hoùa caùc doøng chaûy tö baûn, thu huùt caùc ñònh cheá taøi chính nöôùc ngoaøi, ñaàu tö cô sôû haï taàng, chuù troïng phaùt trieån heä thoáng thanh toaùn ñeå keát noái vôùi caùc trung taâm taøi chính quoác teá. Söï noåi leân cuûa trung taâm taøi chính Singapore trong nhöõng naêm 80 ñaõ minh chöùng ñöôïc ñieàu naøy. Töø thöïc tieãn sinh ñoäng cuûa Singapore vaø boái caûnh hoäi nhaäp cuûa neàn kinh teá, chuùng toâi cho raèng, böôùc ñi chieán löôïc phaùt trieån trung taâm taøi chính TP. Hoà Chí Minh laø ngay töø baây giôø Chính phuû vaø UBND TP. Hoà Chí Minh caàn taäp trung moïi nguoàn löïc nhaèm kieän toaøn vaø phaùt trieån ñoàng boä thò tröôøng taøi chính, xeùt treân caùc khía caïnh: 2.1. Phaùt trieån thò tröôøng tieàn teä Ñeå naâng cao taàm voùc hoaït ñoäng cuûa trung taâm taøi chính TP. Hoà Chí Minh, treân ñòa baøn TP. Hoà Chí Minh nhaát thieát phaûi thaønh laäp: Ngaân haøng nhaø nöôùc ôû khu vöïc phía Nam treân cô sôû naâng caáp Ngaân haøng nhaø nöôùc chi nhaùnh TP. Hoà Chí Minh. Saøn giao dòch thò tröôøng tieàn teä TP. Hoà Chí Minh.
 4. Chöùc naêng Ngaân haøng nhaø nöôùc khu vöïc bao goàm: thöïc hieän chính saùch tieàn teä cuûa Ngaân haøng trung öông taïi khu vöïc phía Nam, ñieàu haønh thò tröôøng tieàn teä khu vöïc, thò tröôøng môû, trieån khai caùc chuû tröông chính saùch, thanh kieåm tra, thoâng tin kinh teá vaø caûnh baùo ruûi ro, xöû lyù vi phaïm phaùp luaät veà tieàn teä ngaân haøng. Chi nhaùnh Ngaân haøng nhaø nöôùc caùc tænh, thaønh phoá seõ trôû thaønh phoøng giao dòch cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc khu vöïc vôùi chöùc naêng cung tieàn maët, baùo caùo thoáng keâ… Thaät vaäy, hieän taïi cô caáu cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc ñöôïc toå chöùc theo moâ hình caáp trung öông vaø caáp chi nhaùnh ñaët ôû caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông. Chi nhaùnh Ngaân haøng nhaø nöôùc TP. Hoà Chí Minh cuõng khoâng khaùc gì vôùi chi nhaùnh Ngaân haøng nhaø nöôùc ôû caùc tænh, thaønh phoá khaùc. Caùc chi nhaùnh ôû ñòa phöông chæ laø ñieåm lieân laïc cuûa hoäi sôû chính Ngaân haøng nhaø nöôùc ôû Haø noäi. Vôùi moâ hình nhö vaäy, caùc chi nhaùnh coù nhieäm vuï cô baûn laø thu nhaäp thoâng tin vaø chuyeån veà hoäi sôû chính Ngaân haøng nhaø nöôùc ôû Haø noäi ñeå xöû lyù. Söï ñieàu haønh chính saùch tieàn teä chuû yeáu xuaát phaùt töø hoäi sôû chính Ngaân haøng nhaø nöôùc ôû Haø noäi. Töông töï, caùc ngaân haøng thöông maïi nhaø nöôùc cuõng toå chöùc theo moâ hình nhö vaäy. Nhìn chung, cô caáu toå chöùc cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc nhö hieän taïi khoâng thích hôïp ñeå caûi thieän hoaït ñoäng thò tröôøng taøi chính cuõng nhö cung caáp dòch vuï taøi chính treân ñòa baøn TP. Hoà Chí Minh theo höôùng phaùt trieån thaønh trung taâm taøi chính. Söï hoäi tuï nhieàu giao dòch taøi chính cuûa trung taâm taøi chính daãn ñeán leä thuoäc nhieàu vaøo ñieàu haønh chính saùch tieàn teä vaø söï chuyeån ñoåi giöõa thò tröôøng tieàn teä vaø thò tröôøng ngoaïi hoái. Vì vaäy, vieäc thaønh laäp Ngaân haøng nhaø nöôùc theo khu vöïc vaø naâng caáp Ngaân haøng nhaø nöôùc Chi nhaùnh TP. Hoà Chí Minh thaønh Ngaân haøng nhaø nöôùc khu vöïc phía Nam seõ taïo ñieàu kieän ñoåi môùi taøi chính vaø phaùt trieån thò tröôøng taøi chính cuõng nhö naâng cao söï aûnh höôûng cuûa TP. Hoà Chí Minh nhö laø trung taâm taøi chính ñoái vôùi khu vöïc taøi chính trong nöôùc vaø trong khu vöïc. Xaây döïng saøn giao dòch thò tröôøng tieàn teä TP. Hoà Chí Minh Treân cô sôû thaønh laäp Ngaân haøng nhaø nöôùc khu vöïc phía Nam, caàn thieát xaây döïng saøn giao dòch thò tröôøng tieàn teä TP. Hoà Chí Minh nhaèm: (i) taïo ra cô sôû haï taàng taøi chính giuùp Ngaân haøng nhaø nöôùc thöïc hieän toát chính saùch tieàn teä; (ii) keát noái vôùi thò tröôøng chöùng khoaùn TP. Hoà Chí Minh taïo ra “bình thoâng nhau” ñeå ñieàu tieát laõi suaát vaø cung caàu voán giöõa hai thò tröôøng. Thò tröôøng tieàn teä TP. Hoà Chí Minh phaûi chuù troïng phaùt trieån: Caùc nhaø chieát khaáu chuyeân nghieäp. Nhöõng ngöôøi moâi giôùi tieàn teä trong nöôùc vaø quoác teá. Caùc giaáy tôø coù giaù ngaén haïn. Hình thaønh trung taâm thoâng tin, döõ lieäu veà hoaït ñoäng ngaân haøng trong nöôùc vaø treân theá giôùi, ñoàng thôøi hình thaønh laõi suaát Vibor giao dòch treân thò tröôøng lieân ngaân haøng.
 5. + Caùc nhaø chieát khaáu thöïc hieän chöùc naêng cô baûn laø chaáp nhaän chieát khaáu caùc giaáy tôø coù giaù ngaén haïn töø caùc ngaân haøng thöông maïi, caùc ñònh cheá taøi chính khaùc nhaèm ñaùp öùng nhu caàu voán khaû duïng cuûa caùc toå chöùc naøy. Ñeå phaùt trieån caùc nhaø chieát khaáu, Ngaân haøng nhaø nöôùc caàn ban haønh quy cheá hoaït ñoäng veà loaïi hình toå chöùc naøy vaø saün saøng cung caáp voán vôùi tö caùch laø “ngöôøi cho vay cuoái cuøng” ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï phaùt trieån ñònh cheá naøy. + Phaùt trieån nhöõng ngöôøi moâi giôùi tieàn teä trong nöôùc vaø quoác teá nhaèm naâng cao hieäu quaû giao dòch voán treân thò tröôøng tieàn teä. Khoâng coù ngöôøi moâi giôùi, caùc ngaân haøng maát nhieàu thôøi gian vaø chi phí ñeå thöïc hieän hôïp ñoàng vay muôïn voán. Thoâng qua ngöôøi moâi giôùi tieàn teä vôùi maïng löôùi hoaït ñoäng roäng khaép trong vaø ngoaøi nöôùc seõ cung caáp cho caùc ngaân haøng caàn voán nhöõng thoâng tin trung gian veà caùc nhaø cho vay tieàm naêng vaø coù theå giaûi quyeát nhu caàu chuyeån voán trong thôøi gian ngaén nhaát. + Caùc giaáy tôø coù giaù laø nhöõng coâng cuï ñeå thöïc hieän caùc giao dòch taøi chính. Caùc coâng cuï thò tröôøng tieàn teä nhìn chung laø coù möùc ñoä ruûi ro thaáp vaø ñöôïc phaùt haønh vôùi meänh giaù lôùn1, kyø ñaùo haïn raát ña daïng töø 1 ngaøy ñeán moät naêm, phoå bieán nhaát laø loaïi coù kyø haïn 3 thaùng vaø ngaén hôn. Tröôùc maét, Ngaân haøng nhaø nöôùc neân chuaån hoùa vaø xeáp haïng tín nhieäm caùc coâng cuï cuûa thò tröôøng tieàn teä. Ngoaøi tín phieáu kho baïc (T bills), traùi phieáu kho baïc vaø traùi phieáu ñoâ thò coù thôøi gian ñaùo haïn coøn laïi döôùi moät naêm, Ngaân haøng nhaø nöôùc caàn sôùm ñöa vaøo söï vaän haønh treân thò tröôøng hoái phieáu (Banker’s acceptances: BAs), kyø phieáu thöông maïi (Commercial papers: CPs), chöùng chæ tieàn gôûi coù meänh giaù lôùn (Large Certificate of Deposites: LCDs), hôïp ñoàng mua baùn laïi (Repo). 2.2. Thò tröôøng ngoaïi hoái Vôùi xu höôùng hoäi nhaäp vaø phaùt trieån kinh teá quoác teá, TP. Hoà Chí Minh seõ trôû thaønh trung taâm thöông maïi quoác teá, trung taâm buoân baùn vôùi nhieàu quoác gia. Ñieàu naøy seõ laøm gia taêng nhu caàu ngoaïi hoái ñeå thöïc hieän caùc giao dòch treân taøi khoaûn vaõng lai vaø taøi khoaûn voán. Do vaäy, thò tröôøng ngoaïi hoái phaûi hoaït ñoäng thoâng suoát, lieân tuïc khoâng bò giôùi haïn bôûi soá löôïng caùc ñònh cheá taøi chính tham gia cuõng nhö khoâng gian vaø thôøi gian ñeå giaûi quyeát nhanh choùng nhu caàu thanh toaùn ngoaïi teä cho caùc doanh nghieäp, caùc nhaø ñaàu tö, caùc caù nhaân tham gia giao dòch treân taøi khoaûn vaõng lai vaø taøi khoaûn voán; ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho Ngaân haøng nhaø nöôùc phoái hôïp, ñieàu hoøa giöõa hai khu vöïc thò tröôøng ngoaïi teä vaø noäi teä moät caùch thoâng suoát. Söï phaùt trieån thò tröôøng ngoaïi hoái TP. Hoà Chí Minh caàn taäp trung: Phaùt trieån caùc chuû theå kieán taïo thò tröôøng + Thò tröôøng ngoaïi hoái caàn môû roäng vaø thu huùt nhieàu chuû theå tham gia ñeå môû roäng quy moâ thò tröôøng, ñaùp öùng nhu caàu ngoaïi teä ngaøy moät taêng treân caùc giao dòch vaõng 1 Theo quy ñònh thò tröôøng tieàn teä Myõ, caùc giaáy tôø giao dòch treân thò tröôøng tieàn teä coù meänh giaù ít nhaát töø 1 trieäu USD trôû leân.
 6. lai vaø ñaàu tö quoác teá. Nhöõng chuû theå tham gia thò tröôøng ngoaïi hoái goàm ngaân haøng thöông maïi, coâng ty moâi giôùi tieàn teä, coâng ty ña quoác gia, coâng ty quaûn lyù danh muïc ñaàu tö… Thò tröôøng caàn coù söï hieän dieän caùc coâng ty moâi giôùi tieàn teä chuyeân nghieäp ñeå keát noái nhanh choùng cung - caàu tieàn teä, giöõa thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá. Caàn hình thaønh hieäp hoäi caùc nhaø kinh doanh ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái vôùi muïc ñích: Phaùt trieån caùc chuaån möïc vaø taêng cöôøng tính minh baïch thò tröôøng ngoaïi hoái. Taïo ra dieãn ñaøn cho vieäc giaûi quyeát caùc tranh chaáp cuûa nhöõng ngöôøi tham gia thò tröôøng. Keát hôïp vôùi UÛy ban quaûn lyù thò tröôøng ngoaïi hoái ñeå ñöa ra döï baùo söï phaùt trieån thò tröôøng. Cung caáp caùc dòch vuï ñaøo taïo cho caùc thaønh vieân cuûa thò tröôøng. + Caàn thieát thaønh laäp UÛy ban thò tröôøng ngoaïi hoái vôùi muïc ñích phaùt trieån thò tröôøng ngoaïi hoái TP. Hoà Chí Minh nhö laø trung taâm giao dòch ngoaïi hoái trong khu vöïc, cuï theå: Taùch chöùc naêng quaûn lyù kinh doanh ra khoûi chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc cuûa Vuï quaûn lyù ngoaïi hoái nhö hieän nay. Taêng cöôøng giaùm saùt söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng ngoaïi hoái vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp thích hôïp cho söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng. Nghieân cöùu caùc vaán ñeà kyõ thuaät vaø chuaån möïc quoác teá ñeå phaùt trieån thò tröôøng ngoaïi hoái. Phuïc vuï nhö laø moät keânh thoâng tin vaø ñoái thoaïi giöõa ngöôøi tham gia thò tröôøng vaø Ngaân haøng nhaø nöôùc. Ña daïng hoùa caùc ñoàng tieàn giao dòch vaø caùc coâng cuï cuûa thò tröôøng Caàn ña daïng hoùa caùc ñoàng tieàn ñöôïc söû duïng trong giao dòch mua baùn treân thò tröôøng ñeå ña daïng cô caáu ngoaïi teä cuûa quoác gia. Treân thò tröôøng ngoaïi hoái moïi ñoàng tieàn coù khaû naêng chuyeån ñoåi ñeàu ñöôïc pheùp giao dòch. Ñoàng thôøi, phaûi taêng cöôøng minh baïch caùc thoâng tin lieân quan ñeán giao dòch ngoaïi hoái, ña daïng hoùa caùc coâng cuï baûo hieåm tyû giaù ñeå laøm cho vieäc chu chuyeån voán ngoaïi teä ñöôïc an toaøn. Muoán vaäy, Ngaân haøng nhaø nöôùc sôùm hoaøn thieän khuoân khoå phaùp lyù cho söï vaän haønh caùc coâng cuï cuûa thò tröôøng ngoaïi hoái nhö hôïp ñoàng kyø haïn, hôïp ñoàng töông lai tieàn teä, hoaùn ñoåi tieàn teä, hôïp ñoàng löïa choïn tieàn teä… Taêng cöôøng tính minh baïch trong caùc giao dòch ngoai hoái Taêng cöôøng quaûn lyù tính minh baïch thò tröôøng ngoaïi hoái vôùi muïc ñích chính laø ñeå baûo veä quyeàn lôïi cho caùc nhaø ñaàu tö töø nhöõng bieán ñoäng cuûa ngoaïi teä ôû möùc chi phí thaáp nhaát. Coù 2 vaán ñeà cô baûn trong quaûn lyù tính minh baïch thò tröôøng ngoaïi hoái: Minh baïch baûng caân ñoái taøi chính cuûa caùc coâng ty kinh doanh ngoaïi hoái. Minh baïch trong caùc nghieäp vuï giao dòch ngoaïi hoái treân thò tröôøng. Ngaân haøng nhaø nöôùc caàn xaây döïng quy cheá thoâng tin, thoáng keâ, heä thoáng hoùa kòp thôøi soá lieäu luoàng ngoaïi teä ra vaøo trong nöôùc, töø ñoù döï baùo veà quan heä cung caàu treân thò tröôøng ñeå laøm caên cöù ñieàu haønh chính saùch tyû giaù vaø quaûn lyù ngoaïi hoái.
 7. 2.3. Phaùt trieån thò tröôøng vaøng Ngaøy nay, vaøng ñöôïc söû duïng cho caùc muïc ñích: (i) vaät trang söùc, (ii) tieàn ñuùc chính thöùc, (iii) nguyeân lieäu cho moät soá ngaønh coâng ngheä, (iv) phöông tieän caát tröõ giaù trò. Nhö vaäy, thò tröôøng vaøng coù lieân quan maät thieát ñeán thò tröôøng tieàn teä vaø thò tröôøng ngoaïi hoái. Trung taâm taøi chính TP. Hoà Chí Minh phaûi ñi ñaàu caû nöôùc veà phaùt trieån thò tröôøng vaøng. Phaùt trieån thò tröôøng vaøng laø coâng cuï höõu ích ñeå Ngaân haøng nhaø nöôùc oån ñònh löu thoâng tieàn teä vaø tyû giaù hoái ñoaùi. Phaùt trieån thò tröôøng vaøng caàn chuù troïng: Tröôùc maét TP. Hoà Chí Minh thaønh laäp trung taâm baùn ñaáu giaù vaøng treân cô sôû phaùt trieån saøn giao dòch cuûa Coâng ty kinh doanh vaøng baïc, ñaù quyù TP. Hoà Chí Minh. Töøng böôùc quoác teá hoùa thò tröôøng vaøng trong nöôùc, cho pheùp caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi tham gia kinh doanh vaøng treân thò tröôøng trong nöôùc. Phaùt trieån heä thoáng ngöôøi moâi giôùi vaøng ñeå kích hoaït thò tröôøng vaøng, qua ñoù keát noái thò tröôøng vaøng trong nöôùc vôùi thò tröôøng vaøng trong khu vöïc vaø quoác teá. 2.4. Phaùt trieån thò tröôøng traùi phieáu Möùc ñoä phaùt trieån trung taâm taøi chính TP. Hoà Chí Minh trong töông lai phuï thuoäc nhieàu vaøo söï phaùt trieån thò tröôøng voán vaø möùc ñoä môû cöûa cuûa noù. Trung taâm taøi chính TP. Hoà Chí Minh caàn xaây moät thò tröôøng voán coù tính loûng vaø ñoä saâu, ñaëc bieät laø thò tröôøng coå phieáu vaø traùi phieáu. Coù ñöôïc moät thò tröôøng voán coù tính loûng cao vaø ñoä saâu cao caàn thieát seõ cung cung caáp nhieàu lôïi ích cho caùc coâng ty vaø nhaø ñaàu tö trong nöôùc vaø laø moät thaønh phaàn caàn thieát ñeå thu huùt caùc nhaø ñaàu tö quoác teá tham gia vaøo thò tröôøng ñeå gia taêng theâm voán. Thò tröôøng traùi phieáu cuûa TP. Hoà Chí Minh caàn phaùt trieån theo höôùng thò tröôøng hoùa vôùi söï ña daïng hoùa caùc chuû theå tham gia vaø haøng hoùa giao dòch ñeå taïo neàn taûng cho phaùt trieån laâu daøi cuûa thò tröôøng voán noùi chung vaø thò tröôøng coå phieáu noùi rieâng. Theo ñoù, veà cô baûn thò tröôøng traùi phieáu phaûi hình thaønh neân ñöôøng cong laõi suaát daøi haïn thoâng qua phaùt haønh traùi phieáu chính phuû coù thôøi gian ñaùo haïn töø 10-20 naêm. Chính saùch ña daïng hoùa caùc chuû theå phaùt haønh traùi phieáu Caàn coù chính saùch khuyeán khích caùc Toång coâng ty nhaø nöôùc phaùt haønh traùi phieáu coù muïc ñích ñeå huy ñoäng voán daøi haïn cho ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä vaø taïo haøng cho thò tröôøng chöùng khoaùn. Tröôùc maét, trieån khai aùp duïng cho caùc Toång coâng ty hoaït ñoäng ôû nhöõng lónh vöïc haøng khoâng, ñieän löïc, böu ñieän vaø daàu khí. Ñaây laø nhöõng lónh vöïc maø neàn kinh teá hieän raát caàn ñöôïc taêng cöôøng ñaàu tö vaø phaùt trieån ñeå taïo ñaø cho coâng nghieäp hoùa.
 8. Theo Luaät doanh nghieäp, caùc loaïi hình doanh nghieäp khoâng phaûi laø coâng ty coå phaàn thì khoâng ñöôïc quyeàn phaùt haønh coå phieáu, nhöng khoâng coù nghóa laø khoâng ñöôïc quyeàn phaùt haønh traùi phieáu. Tuy vaäy, thôøi gian qua do thieáu khuoân khoå phaùp lyù veà vieäc cho pheùp caùc coâng ty traùch nhieäm höõu haïn phaùt haønh traùi phieáu, neân haïn cheá raát nhieàu khaû naêng tieáp caän ñeán thò tröôøng chöùng khoaùn cuûa caùc loaïi hình coâng ty naøy trong vieäc huy ñoäng voán. Vöøa qua, chính phuû ban haønh Nghò ñònh soá 52/2006/NÑ-CP ngaøy 19/5/2006 (coù hieäu löïc töø 1/7/2006) cho pheùp caùc doanh nghieäp phaùt haønh traùi khi coù ñuû caùc ñieàu kieän nhö: coù thôøi gian hoaït ñoäng toái thieåu 1 naêm, coù baùo caùo taøi chính naêm lieàn keà tröôùc naêm phaùt haønh ñöôïc kieåm toaùn, keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát naêm lieàn keà naêm phaùt haønh phaûi coù laõi, coù phöông aùn phaùt haønh traùi phieáu ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn thoâng qua. Coù theå noùi, haønh lang phaùp lyù naøy seõ taïo moâi tröôøng thuaän lôïi, giuùp cho caùc doanh nghieäp quen daàn “vaên hoùa chöùng khoaùn” vaø tieáp caän thò tröôøng chöùng khoaùn ñeå gia taêng voán vaø caûi thieän caáu truùc voán. Ña daïng hoùa phaùt haønh traùi phieáu chính quyeàn ñòa phöông Theo quy ñònh phaùp lyù hieän haønh (Nghò ñònh 141/2003/NÑ-CP ngaøy 20/11/2003), traùi phieáu ñoâ thò TP. Hoà Chí Minh laø loaïi traùi phieáu chính quyeàn ñòa phöông - laø loaïi traùi phieáu ñaàu tö do UBND TP. Hoà Chí Minh phaùt haønh nhaèm huy ñoäng voán cho caùc döï aùn ñaàu tö phaùt trieån cuï theå vaø nguoàn hoaøn traû laõi vaø goác traùi phieáu duy nhaát laø töø nguoàn ngaân saùch cuûa TP. Hoà Chí Minh. Theo ñoù, traùi phieáu chính quyeàn ñòa phöông cuõng laø moät loaïi traùi phieáu nghóa vuï chung. Nhö vaäy, khung phaùp lyù cho vieäc phaùt haønh traùi phieáu ñòa phöông neân taäp trung vaøo vaán ñeà ñieàu chænh khaû naêng chi traû cuûa chính quyeàn ñòa phöông. Theo Nghò ñònh 124/2004/NÑ-CP ngaøy 18/5/2004 cuûa chính phuû quy ñònh veà moät soá cô cheá taøi chính ngaân saùch ñaëc thuø ñoái vôùi TP. Hoà Chí Minh, giôùi haïn khoái löôïng phaùt haønh traùi phieáu ñoâ thò phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc toång dö nôï caùc nguoàn voán huy ñoäng cuûa ngaân saùch thaønh phoá khoâng vöôït quaù 100% toång möùc voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn cuûa ngaân saùch thaønh phoá. Caàn coù keá hoaïch phaùt haønh traùi phieáu ñoâ thò ñi keøm theo vôùi nhieàu tieän ích khaùc nhau nhaèm giuùp cho caùc nhaø ñaàu tö luoân coù ñöôïc haøng hoùa ña daïng phuø hôïp vôùi chieán löôïc ñaàu tö cuûa mình, qua ñoù taïo ñieàu kieän cho chính quyeàn ñòa phöông naâng cao khaû naêng huy ñoäng voán. Coù theå nghieân cöùu phaùt haønh traùi phieáu ñoâ thò döôùi caùc hình thöùc: Traùi phieáu ña thôøi haïn: töùc laø traùi phieáu coù nhieàu ngaøy ñaùo haïn khaùc nhau. Traùi phieáu chieát khaáu: laø loaïi traùi phieáu giaù baùn thaáp hôn meänh giaù. Traùi phieáu thanh toaùn töøng phaàn: ñaây laø loaïi traùi phieáu maø chính quyeàn ñòa phöông thöïc hieän thanh toaùn töøng phaàn khoaûn nôï cuûa traùi phieáu theo thôøi gian. Loaïi traùi phieáu naøy seõ taêng theâm ñoä an toaøn cho ngöôøi sôû höõu traùi phieáu. Traùi phieáu option: cho pheùp ngöôøi mua traùi phieáu coù quyeàn ñoøi nôï ñoái vôùi ngöôøi phaùt haønh taïi baát kyø moät thôøi gian naøo ñoù trong töông lai. Traùi phieáu coù laõi suaát thay ñoåi: laõi suaát cuûa noù coù theå ñöôïc thay ñoåi vaø ñieàu chænh theo töøng thôøi kyø khi laõi suaát thò tröôøng coù söï bieán ñoäng. Vaû laïi, trong ñieàu kieän phaùt trieån thöïc teá cuûa TP. Hoà Chí Minh, nhu caàu voán taøi trôï cho ñaàu tö phaùt trieån raát lôùn vaø caáp thieát, chính phuû neân xem xeùt vaø boå sung theâm moät soá qui ñònh phaùp lyù nhaèm taêng cöôøng khaû naêng huy ñoäng voán ñaàu tö cho caùc döï
 9. aùn ñaàu tö cuûa ñòa phöông thoâng qua phöông thöùc phaùt haønh loaïi traùi phieáu thu nhaäp, loaïi traùi phieáu ñöôïc phaùt haønh döïa treân nguoàn thu taøi chính cuûa döï aùn, coâng trình vaø khoâng ñöôïc caân ñoái töø ngaân saùch ñòa phöông. Chính quyeàn TP. Hoà Chí Minh caàn coù chính saùch khuyeán khích caùc cô quan coâng quyeàn coù chöùc naêng coâng ích phaùt haønh traùi phieáu ñeå taøi trôï cho caùc döï aùn, cô sôû haï taàng kyõ thuaät - xaõ hoäi ñòa phöông. Trong tröôøng hôïp caàn thieát, chính quyeàn ñòa phöông coù theå thöïc hieän baûo laõnh ñeå taêng theâm uy tín cho ñôn vò phaùt haønh. Traùi phieáu thu nhaäp coù theå phaùt haønh theo caùc muïc ñích nhö: Traùi phieáu xaây döïng nhaø ôû: taøi trôï cho vieäc xaây döïng nhöõng khu daân cö cho nhöõng gia ñình coù thu nhaäp thaáp; Traùi phieáu beänh vieän: taøi trôï cho vieäc xaây döïng vaø vaän haønh caùc beänh vieän; Traùi phieáu heä thoáng caáp thoaùt nöôùc: taøi trôï cho nhöõng döï aùn caáp thoaùt nöôùc cho daân cö vaø caùc ngaønh thuoäc khu vöïc ñoâ thò; Traùi phieáu coâng nghieäp: taøi trôï ñeå xaây döïng caùc khu coâng nghieäp, saân bay, beán caûng, xöû lyù nöôùc thaûi, oâ nhieåm moâi tröôøng … Thu huùt vaø phaùt trieån caùc “nhaø kieán taïo thò tröôøng” Caùc nhaø kieán taïo thò tröôøng thöôøng laø caùc quyõ ñaàu tö, caùc coâng ty chöùng khoaùn vôùi caùc hoaït ñoäng cô baûn nhö: ñaàu tö, moâi giôùi, ñaïi lyù, baûo laõnh phaùt haønh traùi phieáu. Hoï laø nhöõng nhaø phaân phoái traùi phieáu thöôøng xuyeân, coù tính chuyeân nghieäp cao neân coù theå ñöa traùi phieáu vaøo giao dòch treân thò tröôøng theo nhöõng phöông thöùc khaùc nhau. Beân caïnh giao dòch ôû trung taâm giao dòch chöùng khoaùn, traùi phieáu coù theå giao dòch theo hình thöùc thoûa thuaän treân thò tröôøng OTC. Ñaây laø thoâng leä maø caùc nöôùc thöôøng söû duïng vì seõ giaûm bôùt thuû tuïc vaø thôøi gian cho vieäc phaùt haønh. Ñoái vôùi thò tröôøng traùi phieáu TP. Hoà Chí Minh, ñeå thu huùt caùc nhaø kieán taïo thò tröôøng, caàn daàn nôùi loûng söï can thieäp vaø ñieàu haønh cuûa cô quan quaûn lyù töùc Boä Taøi chính veà laõi suaát traùi phieáu nhö laâu nay. Neân baõi boû laõi suaát traàn traùi phieáu, hay noùi caùch khaùc laõi suaát traùi phieáu khoâng nhaát thieát phaûi oån ñònh theo thôøi gian maø thay ñoåi theo thò tröôøng. Boä Taøi chính caàn ña daïng caùc kyø haïn vôùi vieäc phaùt haønh traùi phieáu daøi haïn hôn ñeå taïo ñöôøng cong laõi suaát chuaån cho thò tröôøng voán, keøm theo ñoù laø xaây döïng keá hoaïch phaùt haønh theo lòch bieåu chaët cheõ ñeå cung caáp ñieàu ñaën khoái löôïng traùi phieáu cho thò tröôøng; ñoàng thôøi, söû duïng kyõ thuaät phaùi sinh ñeå phoøng choáng ruûi ro ñoái vôùi caùc traùi phieáu daøi haïn vaø ñieàu chænh ñöôøng cong laõi suaát chuaån baèng vieäc ñöa vaøo aùp duïng hôïp ñoàng mua baùn laïi. 2.5. Veà thò tröôøng chöùng khoaùn Do chæ môùi ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån trong moät thôøi gian ngaén, quy moâ thò tröôøng coøn quaù nhoû, cho neân tröôùc maét thò tröôøng chöùng khoaùn chöa theå trôû thaønh truïc chính trong vieäc chuyeån taûi voán daøi haïn cho neàn kinh teá. Vì theá, trong giai ñoaïn 2006-2010 ñoøi hoûi nhaø nöôùc caàn coù nhöõng quyeát saùch thieát thöïc hôn nöõa trong vieäc kích cung, kích caàu chöùng khoaùn, caûi caùch heä thoáng luaät phaùp, chuaån möïc keá toaùn, kieåm toaùn ñeå gia taêng tính loûng vaø ñoä saâu thò tröôøng. Coù nhö vaäy, kyø voïng ñeán
 10. giai ñoaïn (2011-2020), thò tröôøng chöùng khoaùn thöïc söï trôû thaønh moät trong nhöõng truïc chính cuûa thò tröôøng voán, khi ñoù thò tröôøng mang tính ñaïi chuùng vaø ñöôïc quoác teá hoùa, ñaûm nhaän toát chöùc naêng khai thaùc vaø huy ñoäng voán cho ñaàu tö phaùt trieån cuûa neàn kinh teá vôùi quy moâ ngaøy caøng lôùn. Phaùt trieån haøng hoùa cho thò tröôøng + Trong boái caûnh hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø quoác teá, chaát löôïng coâng ty nieâm yeát seõ ñöôïc taêng leân, nhaát laø voán ñieàu leä, theo döï kieán toái thieåu phaûi laø 50 tyû ñoàng. Caùc tieâu chuaån nieâm yeát khaùc cuõng ñöôïc naâng daàn daàn theo möùc cuûa quoác teá, ñaëc bieät laø trình ñoä quaûn trò coâng ty phaûi ñöôïc naâng cao. Phaùt trieån caùc nguoàn haøng hoùa khaùc nhö: Chöùng chæ quyõ, caùc loaïi traùi phieáu chính phuû, traùi phieáu ñoâ thò, traùi phieáu coâng trình, traùi phieáu coâng ty, traùi phieáu Asean + 3, caùc loaïi chöùng khoaùn phaùi sinh… + Thuùc ñaåy vieäc cuøng nieâm yeát giöõa caùc sôû giao dòch chöùng khoaùn trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Lôïi ích cuûa vieäc nieâm yeát naøy laø taïo ra söï ña daïng vaø phong phuù veà haøng hoùa cho caùc thò tröôøng, taêng tính thanh khoaûn cho coå phieáu, vaø coâng ty nieâm yeát coù nhieàu cô hoäi hôn ñeå huy ñoäng voán ôû thò tröôøng nöôùc ngoaøi, naâng cao hình aûnh coâng ty treân thò tröôøng quoác teá, beân caïnh ñoù laø ñem veà moät khoaûn phí nieâm yeát khoâng nhoû cho caùc sôû giao dòch… Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng böôùc hoäi nhaäp quoác teá vaø khu vöïc cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn TP. Hoà Chí Minh. Ñeå laøm ñöôïc vieäc naøy cuõng khoâng ñôn giaûn, caàn phaûi coù haï taàng kyõ thuaät ñuû söùc thöïc hieän vieäc giao dòch vaø thanh toaùn buø tröø qua bieân giôùi, khung phaùp lyù phaûi ñaày ñuû. Phaùt trieån caùc nhaø ñaàu tö Phaùt trieån nhaø ñaàu tö coù toå chöùc: caùc quyõ ñaàu tö, caùc toå chöùc taøi chính coù chöùc naêng ñaàu tö chöùng khoaùn trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Caùc quyõ ñaàu tö nöôùc ngoaøi coù tieàm löïc voán voâ cuøng to lôùn, neáu thu huùt vaø giöõ chaân ñöôïc hoï taïi thò tröôøng Vieät Nam, hoï seõ trôû thaønh moät ñoäng löïc cöïc kyø maïnh meõ trong vieäc thuùc ñaåy thò tröôøng luoân luoân soâi ñoäng vaø phaùt trieån. Phaùt trieån caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi noùi rieâng, ñaëc bieät laø phaùt trieån caùc quyõ ñaàu tö vaø caùc toå chöùc ñaàu tö nöôùc ngoaøi, theo höôùng thaùo gôõ daàn nhöõng vöôùng maéc gaây khoù khaên cho caùc toå chöùc naøy khi hoï ñaàu tö vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn. Phaùt trieån caùc nhaø ñaàu tö caù theå, ñieàu naøy cuõng quan troïng khoâng keùm so vôùi vieäc thu huùt vaø giöõ chaân caùc nhaø ñaàu tö coù toå chöùc. Vieäc phaùt trieån naøy gaén lieàn vôùi quaù trình ñaøo taïo coâng chuùng, höôùng ñeán söï hieåu bieát vaø ham thích ñaàu tö vaøo thò tröôøng voán. Hoaøn thieän hoaït ñoäng cuûa Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn TP. Hoà Chí Minh Vieäc hoaøn thieän cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, nhaân söï chuyeân nghieäp… coù moät vai troø troïng yeáu trong vieäc hoã trôï cho quaù trình huy ñoäng voán ñaàu tö cuûa caùc ñònh cheá taøi chính trung gian qua thò tröôøng chöùng khoaùn taäp trung. Muoán coù heä thoáng giao dòch, löu kyù, giaùm saùt, coâng boá thoâng tin hieän ñaïi, phaûi coù söï ñaàu tö lôùn. Muoán coù nhaân söï chuyeân nghieäp, trung taâm giao dòch chöùng khoaùn phaûi coù keá hoaïch ñaøo taïo daøi haïn caùn boä vieân chöùc ñeå ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån theo höôùng hieän ñaïi.
 11. Sau 5 naêm ñi vaøo hoaït ñoäng, trung taâm giao dòch chöùng khoaùn TP. Hoà Chí Minh ñaõ coù nhöõng thaønh coâng nhaát ñònh, ñaõ theå hieän toát khaû naêng quaûn lyù ñieàu haønh thò tröôøng giao dòch taäp trung, coù trieån voïng toát, coù khaû naêng trôû thaønh moät Sôû giao dòch chöùng khoaùn trong töông lai gaàn. Theo söï chæ ñaïo cuûa UÛy ban chöùng khoaùn nhaø nöôùc vaø Boä Taøi chính, hieän nay trung taâm giao dòch chöùng khoaùn TP. Hoà Chí Minh ñang xaây döïng ñeà aùn naâng caáp leân thaønh Sôû giao dòch chöùng khoaùn vôùi ñaày ñuû caùc noäi dung veà moâ hình sôû höõu, heä thoáng giao dòch hieän ñaïi, khaû naêng lieân keát moät caùch ñoàng boä vôùi heä thoáng giao dòch taïi caùc coâng ty chöùng khoaùn. Cuøng vôùi ñoù, moät trung taâm löu kyù chöùng khoaùn ñoäc laäp ñöôïc hình thaønh laø raát caàn thieát ñeå hoã trôï cho hoaït ñoäng ñaêng kyù, thanh toaùn buø tröø vaø löu kyù chöùng khoaùn cho toaøn boä thò tröôøng Vieät Nam. Vöøa qua, Thuû töôùng chính phuû ñaõ ban haønh Quyeát ñònh soá 189/2005/QÑ-TTg ngaøy 27/7/2005 veà vieäc thaønh laäp trung taâm löu kyù chöùng khoaùn ñoäc laäp vaø trung taâm löu kyù naøy ñöôïc thaønh laäp trong naêm 2006. Coù theå noùi ñaây laø moät trong nhöõng daáu moác quan troïng ñaùnh daáu böôùc phaùt trieån lôùn cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn TP. Hoà Chí Minh trong giai ñoaïn saép tôùi. Khaéc phuïc tình traïng thoâng tin baát caân xöùng, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Hoaøn thieän khung phaùp lyù vaø xaây döïng tieâu chuaån coâng khai thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn, ñaûm baûo coâng baèng, baûo veä quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa caùc nhaø ñaàu tö, ñöa ra caùc quy taéc vaø kyû luaät thò tröôøng trong giao dòch, thanh toaùn, coâng boá thoâng tin, ngaên chaën caùc haønh vi gian laän, luõng ñoaïn thò tröôøng, ñaûm baûo khuyeán khích caùc thaønh vieân tham gia thò tröôøng. Tröôùc söï phöùc taïp cuûa thò tröôøng taøi chính, söï gia taêng soá löôïng caùc coâng ty nieâm yeát treân saøn giao dòch chöùng khoaùn vaø caùc cô hoäi ñaàu tö, söï minh baïch veà thoâng tin laø raát caàn thieát ñeå coù theå thu huùt ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Hieän taïi khoái löôïng giao dòch treân saøn giao dòch chöùng khoaùn vaãn coøn thaáp hôn khaû naêng maø thò tröôøng coù theå ñaït ñöôïc, phaàn naøo laø do söï thieáu tin töôûng cuûa caùc nhaø ñaàu tö ñoái vôùi caùc cô hoäi lôùn veà coå phaàn hoùa coâng ty. Söï thieáu thoán veà thoâng tin ban ñaàu coù theå laøm suït giaûm moái quan taâm cuûa caùc nhaø ñaàu tö vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn. Taát caû caùc nhaø ñaàu tö vaøo caùc coâng ty nieâm yeát treân saøn giao dòch chöùng khoaùn ñeàu caàn phaûi döïa vaøo nhöõng thoâng tin cuï theå veà coâng ty vaø tình hình taøi chính cuûa coâng ty ñeå coù theå ñöa ra caùc quyeát ñònh ñaàu tö. Thò tröôøng chöùng khoaùn caàn coù moät soá nhöõng ñieàu khoaûn chaët cheõ buoäc caùc coâng ty phaûi cung caáp caùc thoâng tin chính xaùc ñeå hoã trôï caùc nhaø ñaàu tö. Baûng 1: Caùc loaïi thoâng tin ñaùnh giaù tính hieäu quaû cuûa thò tröôøng taøi chính Caùc hình thöùc hieäu Dieãn giaûi Caùc loaïi hình thoâng tin ñöôïc quaû cuûa thò tröôøng söû duïng ñeå kieåm tra tính hieäu quaû
 12. Hieäu quaû ôû möùc yeáuGiaù caû chöùng khoaùn Nhöõng thay ñoåi giaù caû chöùng phaûn aûnh ñaày ñuû thoâng khoaùn coù tính lòch söû vaø khoái tin lieân quan thò löôïng giao dòch tröôøng Hieäu quaû ôû möùc ñoä Giaù caû chöùng khoaùn Nhöõng thay ñoåi giaù caû chöùng vöøa phaûn ñaày ñuû thoâng tin khoaùn coù tính lòch söû vaø khoái saün coù vaø coâng khailöôïng giao dòch vaø thoâng tin coâng khai khaùc (ñieàu kieän kinh teá, döï baùo giaù cuûa caùc ñònh cheá vaø nhaän ñònh cuûa NHTW…) Hieäu quaû ôû möùc ñoä Giaù caû chöùng khoaùn Ngoaøi nhöõng ñieàu kieän treân vaø maïnh phaûn aûnh toaøn boä thoâng tin caù nhaân cuûa ngöôøi quaûn thoâng tin lyù (thoâng tin beân trong) Töøng böôùc töï do hoùa thò tröôøng chöùng khoaùn TP. Hoà Chí Minh Töï do hoùa taøi chính taïo ra cô cheá thuùc ñaåy thò tröôøng chöùng khoaùn trong nöôùc khoâng ngöøng hoaøn thieän theå cheá taøi chính (boä maùy, phaùp lyù vaø con ngöôøi) ñeå tieáp nhaän doøng chaûy tö baûn nöôùc ngoaøi vaø ngaên chaën nhöõng cuù soác töø beân ngoaøi. Môû cöûa thò tröôøng chöùng khoaùn, caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vôùi nhöõng kyõ naêng vaø thoâng tin toát hôn kieåm soaùt coù hieäu quaû söï quaûn lyù caùc coâng ty maø hoï ñang ñaàu tö coå phieáu. Veà khía caïnh naøy, caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc laø khoâng coù theå laøm ñöôïc nhö vaäy bôûi vì hoï khoâng coù ñuû khaû naêng. Töï do hoùa thò tröôøng coå phieáu cuõng cho pheùp caùc coâng ty trong nöôùc tieáp caän thò tröôøng voán daøi haïn ñeå huy ñoäng voán. Moät khi caùc coâng ty nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn toaøn caàu, hoï thaáy ñöôïc chính baûn thaân hoï ñang hoaït ñoäng trong moät khu vöïc coù heä thoáng luaät phaùp ñaït möùc tieâu chuaån cao hôn ôû thò tröôøng trong nöôùc. Caùc coâng ty nieâm yeát luoân phaûi laøm nhieàu noå ñeå caûi thieän tình hình hoaït ñoäng ñaùp öùng nhöõng tieâu chuaån coâng boá thoâng tin minh baïch theo tieâu chuaån quoác teá. Trong suoát thaäp kyû 90 vaø nhöõng naêm 2000, coù nhieàu coâng ty töø caùc neàn kinh teá môùi noåi vaø ñaëc bieät laø caùc neàn kinh teá Chaâu AÙ vaø Myõ la tinh baét ñaàu nieâm yeát chöùng khoaùn treân thò tröôøng quoác teá. Söï phaùt trieån naøy coâng theâm nhöõng ñònh cheá môùi ñöôïc thieát laäp ñaõ goùp phaàn laøm giaûm bôùt chu kyø taøi chính quaù möùc. Vaø do vaäy, thò tröôøng coå phieáu cuûa nhöõng neàn kinh teá môùi noåi trôû neân ít nhaïy caûm ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng cuûa nhöõng ñaàu tö lôùn, ñieàu naøy ngaên chaën ñöôïc khuynh höôùng bay hôi cuûa thò tröôøng. Maëc duø coøn coù nhieàu quan ñieåm tranh luaän khaùc nhau, nhö haàu heát nghieân cöùu thöïc nghieäm ñoàng tình vôùi giaû thieát hieäu quaû phaân phoái nguoàn löïc sau khi tieán haønh töï do hoùa thò tröôøng chöùng khoaùn. Vaø nhaän xeùt cuûa Kaminsky, Schmukler (2002) veà söï hoäi nhaäp cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn trong nöôùc vôùi thò tröôøng taøi chính toaøn caàu goùp phaàn laøm giaûm söï bay hôi cuõng laø keát luaän ñaùng quan taâm ñeå hoaøn thieän theå cheá taøi chính cho chính saùch töï do hoùa thò tröôøng chöùng khoaùn. Tieán trình töï do hoùa taøi chính seõ goùp phaàn cuûng coá khuoân khoå ñònh cheá baèng vieäc taêng cöôøng vaø hoaøn chænh nhöõng baát caäp cuûa chính saùch vaø luaät phaùp taøi chính maø voán dó ngaên caûn söï phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn.
 13. 3. Thay lôøi keát Coù moät trung taâm taøi chính quoác teá, nhaân toá tích cöïc cho moät heä thoáng taøi chính maïnh, goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån kinh teá laø ñieàu mong moûi cuûa taát caû moïi ngöôøi. Xeùt veà caùc ñieàu kieän nhö: vò trí ñòa lyù, töï nhieân thì ñieàu naøy coù veû khaû thi vì TP. Hoà Chí Minh coù moät lôïi theá veà maët ñòa lyù nhaát ñònh. Nhöng xeùt veà caùc yeáu toá kinh teá, caùc yeáu toá theå cheá thì khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc trung taâm taøi chính khaùc trong khu vöïc cuûa TP. Hoà Chí Minh laø raát thaáp. Trong caùc yeáu toá naøy, thì yeáu toá quy moâ neàn kinh teá khoâng theå caûi thieän moät sôùm moät chieàu, nhöng coù nhöõng yeáu toá veà maët theå cheá coù theå caûi thieän ñöôïc ngay. Do ñoù, ñeå coù theå ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa mình, TP. Hoà Chí Minh noùi rieâng, Vieät Nam noùi chung caàn quan taâm caûi thieän nhöõng yeáu toá thuoäc khaû naêng chuû quan cuûa mình. Coù nhö vaäy môùi coù theå nhanh choùng ñöa trung taâm taøi chính TP. Hoà Chí Minh ñuoåi kòp vaø coù theå caïnh tranh vôùi caùc trung taâm taøi chính trong khu vöïc.
nguon tai.lieu . vn