Đề tài: Phân tích một số hoạt động quảng cáo của Công ty Motorola Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Quản trị kinh doanh
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      16      0
Mã tài liệu taf1tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Quản trị kinh doanh Tác giả Phan Ngi Ngoc Giau Loại file PDF Số trang 31 Dung lượng 0.21 M Lần tải 0 Lần xem 16
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: phân tích một số hoạt động quảng cáo của công ty motorola việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: Phân tích một số hoạt động quảng cáo của Công ty Motorola Việt Nam
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi më ®Çu C¸c th«ng tin qu¶ng c¸o ®· trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña hÖ thèng kinh tÕ x· héi, lµ nhÞp cÇu quan träng nèi liÒn gi÷a ng­êi tiªu dïng vµ ng­êi cung cÊp. V× vËy trong ch­¬ng tr×nh Marketing cña bÊt kú C«ng ty nµo, tõ nh÷ng C«ng ty ®a quèc gia khæng lå ®Õn nh÷ng qu¸n cµ phª sinh viªn, cöa hµng b¸n ®ång hå ®Òu sö dông qu¶ng c¸o tr­íc khi tung s¶n phÈm ra thÞ tr­êng vµ ng­îc l¹i ng­êi tiªu dïng còng th«ng qua ®ã ®Ó thu thËp th«ng tin, d÷ liÖu lµm c¬ së cho quyÕt ®Þnh chi tiªu cña m×nh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n­íc ta h­íng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®ang ®­îc thóc ®Èy vµ ph¸t triÓn tèt ®Ñp, ng­êi tiªu dïng ®· b¾t ®Çu quen víi c¸c môc th«ng tin qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh, radio, b¸o chÝ vµ nh÷ng n¬i c«ng céng. Cßn c¸c doanh nghiÖp bªn c¹nh nh÷ng yÕu tè vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶, dÞch vô hä ®· ý thøc ®­îc sù cÇn thiÕt, tÇm quan träng cña qu¶ng c¸o vµ ®· sö dông nã nh­ mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó thu hót thuyÕt phôc kh¸ch hµng, n©ng cao hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Nh­ng do ch­a cã kinh nghiÖm vµ ®iÒu kiÖn ®i vµo lÜnh vùc nµy mét c¸ch bµi b¶n, ®ång bé nh»m ®¶m b¶o tÝnh th«ng tin vµ trung thùc cña qu¶ng c¸o nªn vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lóc nµy lµ: Qu¶ng c¸o nh­ thÕ nµo?; Qu¶ng c¸o ë ®©u?; §èi t­îng chñ yÕu cña qu¶ng c¸o lµ ai?; ®Ó ®em l¹i kÕt qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ nhá nhÊt. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh häc tËp,t¸c gi¶ ®· ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu vµ hoµn thµnh ®Ò ¸n m«n häc chuyªn nghµnh víi ®Ò tµi: Ph©n tÝch mét sè ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña C«ng ty Motorola ViÖt Nam §Ò ¸n gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Qu¶ng c¸o - Vai trß cña qu¶ng c¸o trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng PhÇn 2: Ph©n tÝch mét sè ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Motorola ViÖt Nam. PhÇn 3: Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cho Motorola ViÖt Nam. 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tuy nhiªn ®©y lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p, víi l­îng kiÕn thøc cã h¹n bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, r©t mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n. PhÇn I Qu¶ng c¸o - Vai trß cña qu¶ng c¸o trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 1. C¸c kh¸i niÖm vÒ qu¶ng c¸o Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ qu¶ng c¸o :  Theo hiÖp héi Marketing Mü (AMA): “Qu¶ng c¸o lµ bÊt cø lo¹i h×nh nµo cña sù hiÖn diÖn kh«ng trùc tiÕp cña hµng ho¸, dÞch vô hay t­ t­ëng hµnh ®éng mµ ng­êi ta ph¶i tr¶ tiÒn ®Ó nhËn biÕt ng­êi qu¶ng c¸o”  Theo Philip Kotler : “Qu¶ng c¸o lµ nh÷ng h×nh thøc truyÒn th«ng trùc tiÕp ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn tin ph¶i tr¶ tiÒn vµ x¸c ®Þnh râ nguån kinh phÝ”  Theo héi Qu¶ng c¸o Mü ®Þnh nghÜa: “qu¶ng c¸o lµ ho¹t ®éng truyÒn b¸ th«ng tin, trong ®ã nãi râ ý ®å cña chñ qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn hµng ho¸, dÞch vô cña chñ qu¶ng c¸o trªn c¬ së cã thu phÝ qu¶ng c¸o, kh«ng trùc tiÕp nh»m c«ng kÝch ng­êi kh¸c” Nh÷ng ®Þnh nghÜa trªn cho thÊy qu¶ng c¸o cã nh÷ng ®Æc ®iÓm : - Qu¶ng c¸o lµ biÖn ph¸p truyÒn b¸ th«ng tin - Qu¶ng c¸o lµ ho¹t ®éng s¸ng t¹o : t¹o ra nhu cÇu, x©y dùng h×nh t­îng doanh nghiÖp hoÆc h×nh ¶nh s¶n phÈm - Néi dung qu¶ng c¸o lµ phæ biÕn cã kÕ ho¹ch th«ng tin vÒ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô - Th«ng tin qu¶ng c¸o lµ nh÷ng th«ng tin ®ßi hái ph¶i tr¶ tiÒn vµ cã thÓ truyÒn ®Õn nhiÒu kh¸ch hµng trong ph¹m vi môc tiªu dù tÝnh - BiÖn ph¸p qu¶ng c¸o lµ th«ng qua vËt m«i giíi qu¶ng c¸o - Môc ®Ých cña qu¶ng c¸o lµ tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô, thu lîi nhuËn 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Vai trß cña qu¶ng c¸o * §èi víi ng­êi s¶n xuÊt: B¶o ®¶m thÕ lùc trong kinh doanh (phÇn thÞ tr­êng ngµy cµng më réng). Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm thÊp ,lu©n chuyÓn vèn nhanh ,gi¶m hµng ho¸ tån kho ,n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt . Qu¶ng c¸o gióp cho l­u th«ng ph©n phèi ®ì tèn kÐm. Qu¶ng c¸o cho phÐp ng­êi s¶n xuÊt, th«ng tin cho thÞ tr­êng nhanh chãng vÒ bÊt kÓ thay ®æi nµo vÒ s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. Qu¶ng c¸o hç trî ng­êi b¸n hµng, lµm gi¶m nhÑ viÖc ®­a hµng ho¸ vµo sö dông. *§èi víi ng­êi b¸n bu«n vµ b¸n lÎ: Qu¶ng c¸o gióp cho viÖc ph©n phèi vµ b¸n hµng thuËn lîi. T¹o uy tÝn cho h·ng mua vµ nh÷ng ng­êi b¸n lÎ ®¹t ®­îc d©n sè cao. *§èi víi ng­êi tiªu dïng: Qu¶ng c¸o cung cÊp mét sè tin tøc vÒ s¶n phÈm míi nh­ tÝnh n¨ng, gi¸ c¶, chÊt l­îng,... Qu¶ng c¸o gãp phÇn b¶o vÖ ng­êi tiªu dïng: Nhê cã ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, c¸c cöa hµng ph¶i th­êng xuyªn c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng phôc vô. H¹n chÕ t×nh tr¹ng ®éc quyÒn vÒ s¶n phÈm cònh nh­ ®éc quyÒn vÒ gi¸, cã h¹i cho ng­êi tiªu dïng. Qu¶ng c¸o trang bÞ cho ng­êi tiªu dïng nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó cã sù lùa chän cho m×nh 3. Chøc n¨ng cña qu¶ng c¸o: 3.1- Chøc n¨ng truyÒn b¸: Qu¶ng c¸o kÞp thêi truyÒn c¸c th«ng tin tíi ng­êi tiªu dïng nhËn biÕt hµng ho¸ vµ dÞch vô. Nhê cã c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn thèng kh¸c nhau, viÖc truyÒn th«ng tin kh¾c phôc ®­îc sù h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ kh«ng gian ®­îc truyÒn tíi c¸c khu vùc tiªu dïng vµ c¸c nhãm ng­êi tiªu dïng kh¸c nhau. 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.2- Chøc n¨ng gîi dÉn: Qu¶ng c¸o g©y ra sù chó ý cña ng­êi tiªu dïng, g©y dùng hoÆc thay ®æi th¸i ®é cña hä ®èi víi doanh nghiÖp, hµng ho¸ kÝch thÝch nhu cÇu mua hµng tiÒm tµng cña hä, gîi dÉn nhu cÇu tiªu dïng míi. 3.3- Chøc n¨ng gi¸o dôc Qu¶ng c¸o ¸p dông c¸c h×nh thøc vµ néi dung v¨n minh ®¹o ®øc, cho nªn cã t¸c dông gi¸o dôc trong lÜnh vùc truyÒn b¸ tri thøc, lµm phong phó ®êi sèng tinh thÇn, chØ ®¹o tiªu dïng mét c¸ch khoa häc. 3.4- Chøc n¨ng tiÕt kiÖm: Qu¶ng c¸o kÞp thêi truyÒn th«ng tin hµng ho¸ nhiÒu lÇn, gióp cho ng­êi tiªu dïng cã ®­îc nhiÒu t­ liÖu ®Ó tÝnh to¸n, so s¸nh tr­íc khi mua hµng, do ®ã mµ tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian, gi¶m ®­îc møc ®é rñi ro. 3.5- Chøc n¨ng thóc ®Èy tiªu dïng: Qu¶ng c¸o truyÒn th«ng tin tíi ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïng, lµm cho ng­êi tiªu dïng cã nhËn thøc s©u s¾c vÒ hµng ho¸. Do vËy qu¶ng c¸o lµ ph­¬ng tiÖn cã hiÖu qu¶ gióp c¸c doanh nghiÖp ®Èy nhanh viÖc tiªu thô hµng ho¸ Yªu cÇu cña qu¶ng c¸o:  ChÊt l­îng th«ng tin cao Do l­îng th«ng tin ®­a ra trong thêi gian vµ kh«ng gian h¹n chÕ, chi phÝ cho qu¶ng c¸o cã h¹n nªn ph¶i ®¶m b¶o l­îng th«ng tin cao trong mçi tin qu¶ng c¸o. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã, c¸c tin qu¶ng c¸o ph¶i ng¾n gän, râ rµng, g©y Ên t­îng víi ng­êi nhËn tin.  Hîp lý Mçi tin qu¶ng c¸o ®­a ra b»ng mét lo¹t ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o, mçi kªnh qu¶ng c¸o ®­îc x¸c lËp ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu hîp lý, phï hîp víi t©m lý ng­êi nhËn tin, phï hîp vÒ kh«ng gian vµ thêi gian. §¶m b¶o tÝnh ph¸p lý 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ng­êi qu¶ng c¸o (chñ thÓ tiÕn hµnh qu¶ng c¸o) chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tin tøc qu¶ng c¸o. Nh­ng ng­êi nhËn qu¶ng c¸o cÇn xem xÐt tÝnh x¸c thùc cña tin qu¶ng c¸o, ®Æc biÖt ng«n ng÷ qu¶ng c¸o Mét sè v¨n b¶n mµ ng­êi qu¶ng c¸o ph¶i tu©n thñ lµ: NghÞ ®Þnh 194/CP ngµy 31/12/94 cña chÝnh phñ vÒ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trªn l·nh thæ ViÖt Nam; NghÞ ®Þnh 87 CP, 88 CP cña chÝnh phñ nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý vµ thiÕt lËp kû c­¬ng ho¹t ®éng v¨n ho¸, dÞch vô v¨n ho¸, ®Èy lïi tÖ n¹n x· héi,trong ®ã cã nh¾c nhë ®Õn qu¶ng c¸o  B¶o ®¶m tÝnh nghÖ thuËt Qu¶ng c¸o lµ th«ng tin ®Õn víi nhãm kh¸ch hµng hoÆc víi quÇn chóng réng r·i, ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nghÖ thuËt kÕt hîp víi yªu cÇu râ rµng ®¬n gi¶n, phï hîp víi thÈm mü ng­êi nghe, ng­êi xem 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn II Ph©n tÝch mét sè ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Motorola ViÖt Nam I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty Motorola ViÖt Nam Motorola lµ mét c«ng ty viÔn th«ng hµng ®Çu thÕ giíi chuyªn cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p th«ng tin tÝch hîp vµ gi¶i ph¸p ®iÖn tö d­íi d¹ng m«®un. T¹i ViÖt Nam, Motorola lµ c«ng ty viÔn th«ng ®Çu tiªn cña Mü thiÕt lËp ho¹t ®éng ngay sau khi lÖnh cÊm vËn th­¬ng m¹i cña Mü ®­îc b·i bá vµo th¸ng 2 n¨m 1994 víi viÖc më v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ Néi vµo th¸ng 3 vµ t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµi th¸ng sau ®ã LÜnh vùc ho¹t ®éng khëi ®Çu cña Motorola t¹i ViÖt Nam lµ cung cÊp vµ hç trî kü thuËt cho c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®iÖn tho¹i di ®éng vµ bé ®µm. Th«ng qua chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ cña c¸c nhãm s¶n phÈm, Motorola ®· g©y dùng ®­îc danh tiÕng cña m×nh vµ trong mét thêi gian rÊt ng¾n ®· trë thµnh mét trong nh÷ng nh·n hiÖu næi tiÕng nhÊt trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam KÓ tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, Motorola ®· lu«n lµ nhµ cung cÊp hµng ®Çu c¸c s¶n phÈm truyÒn th«ng v« tuyÕn. Nhãm gi¶i ph¸p viÔn th«ng toµn cÇu cña Motorola ®· trë thµnh nhµ cung cÊp duy nhÊt c¸c tr¹m thu ph¸t cho Vinaphone m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng toµn quèc GSM lín nhÊt ViÖt Nam hiÖn nay cña Tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam. Nhãm gi¶i ph¸p th«ng tin c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i vµ chÝnh phñ (CGISS) cña Motorola còng lµ nhµ cung cÊp hµng ®Çu c¸c gi¶i ph¸p bé ®µm hai chiÒu cho khèi c¬ quan chÝnh phñ. Víi nhãm m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng, Motorola ®· s¶n xuÊt ra c¸c thÕ hÖ ®iÖn tho¹i di ®éng ®­îc ng­êi tiªu dïng tin cËy. T¹i ViÖt Nam, Motorola lµ nhµ cung cÊp m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng ®Çu tiªn cã sö dông phÇn mÒm tiÕng ViÖt. 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II.C¸c quyÕt ®Þnh vÒ mét ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o 1 X¸c ®Þnh vÒ môc tiªu qu¶ng c¸o Qu¶ng c¸o cña doanh nghiÖp chñ yÕu nh»m 3 môc tiªu: th«ng b¸o, thuyÕt phôc, vµ nh¾c nhë. C¨n cø vµo 3 môc tiªu kh¸c nhau Êy, ng­êi ta chia qu¶ng c¸o ra lµm 3 lo¹i qu¶ng c¸o t­¬ng øng: 1.1 Qu¶ng c¸o th«ng b¸o - Qu¶ng c¸o th«ng b¸o nh»m nhiÒu môc tiªu nh­: giíi thiÖu s¶n sÈm míi, thuyÕt minh c«ng cô míi cña s¶n phÈm, b¸o cho kh¸ch hµng biÕt gi¸ c¶ cña hµng ho¸ nµo ®ã ®· thay ®æi, gi¶i thÝch c¸ch sö dông s¶n phÈm, giíi thiÖu c¸c dÞch vô cña doanh nghiÖp, uèn n¾n sù hiÓu nhÇm cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm, gi¶m sù lo ng¹i cña kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng h×nh ¶nh cña doanh nghiÖp - Qu¶ng c¸o th«ng b¸o chñ yÕu nh»m b­íc ®Çu kh¬i gîi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, thùc hiÖn vµo thêi kú ®Çu cña chu kú vßng ®êi s¶n phÈm. 1.2 Qu¶ng c¸o thuyÕt phôc: Chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn vµo thêi kú gia t¨ng s¶n phÈm, môc tiªu qu¶ng c¸o chñ yÕu cña doanh nghiÖp lµ: - Khuyªn ng­êi tiªu dïng mua hµng cña m×nh, giíi thiÖu nh÷ng ®iÒu mµ s¶n phÈm cña m×nh h¬n s¶n phÈm kh¸c nh»m khiÕn kh¸ch hµng mua hµng cña m×nh, giíi thiÖu nh÷ng ®iÒu mµ s¶n phÈm cña m×nh h¬n s¶n phÈm kh¸c, nh»m khiÕn kh¸ch hµng ng¶ theo h­íng mua hµng cña m×nh 1.3 Qu¶ng c¸o nh¾c nhë Khi s¶n phÈm ë vµo thêi kú chÝn muåi th× môc tiªu qu¶ng c¸o ph¶i chuyÓn sang kªu gäi kh¸ch mua hµng nh­ nh¾c nhë mäi ng­êi ®õng quªn n¬i b¸n s¶n phÈm nµy, kh«ng ngõng t¨ng thªm sè ng­êi biÕt s¶n phÈm nµy. ViÖc lùa chän môc tiªu qu¶ng c¸o ®­îc c¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch kü l­ìng t×nh h×nh Marketing hiÖn t¹i .Ch¼ng h¹n mét s¶n ph¶m ®· ë vµo thêi kú vµ c«ng ty lµ ng­êi dÉn ®Çu vµ nÕu møc ®é lµ sö dông nh·n hiÖu thÊp ,th× môc tiªu thÝch hîp ph¶i lµ kÝch thÝch sö dông nh·n hiÖu ®ã nhiÒu h¬n (§iÓn h×nh lµ s¶n phÈm m¸y StarTac”X”).MÆt kh¸c nÕu s¶n phÈm ®ã lµ míi vµ c«ng ty 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kh«ng ph¶i lµ ng­êi dÉn ®Çu thÞ tr­êng nh­ng nh·n hiÖu cña m×nh tèt h¬n ng­êi dÉn ®Çu th× môc tiªu thÝch hîp lµ thuyÕt phôc thÞ tr­êng vÒ tÝnh ­u viÖt cña nh·n hiÖu ®ã .Næi bËt lµ mét s¶n phÈm míi cña Motorola AccompliA6188. 2. QuyÕt ®Þnh vÒ ng©n s¸ch qu¶ng c¸o Møc kinh phÝ cho qu¶ng c¸o lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc lùa chän ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o, c¸ch thøc tiÕn hµnh qu¶ng c¸o, thêi gian vµ kh«ng gian qu¶ng c¸o ... Trong ®ã phÇn lín kinh phÝ qu¶ng c¸o dµnh cho viÖc mua kh«ng gian vµ thêi gian trªn c¸c ph­¬ng tiÖn ë c¸c thêi ®iÓm cÇn thiÕt, v× vËy cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i kinh phÝ nµy... 2.1 - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ theo tû lÖ phÇn tr¨m doanh sè b¸n Theo ph­¬ng ph¸p nµy, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh l­îng tiÒn ®­îc phÐp chi cho qu¶ng c¸o theo mét tû lÖ phÇn tr¨m trªn doanh sè tiªu thô hµng ho¸, nã cã thÓ lµ doanh sè b¸n kú tr­íc (®· thùc hiÖn) hoÆc doanh sè b¸n dù kiÕn cña kú s¾p tíi khi tiÕn hµnh qu¶ng c¸o. Tû lÖ phÇn tr¨m doanh sè nµy lµ tuú thuéc lùa chän cña doanh nghiÖp trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp. Ph­¬ng ph¸p nµy rÊt th«ng dông vµ ®¬n gi¶n, nã liªn kÕt trùc tiÕp kinh phÝ qu¶ng c¸o víi l­îng b¸n. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy ch­a thÓ hiÖn râ søc m¹nh cña qu¶ng c¸o trong viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô Marketing, kh«ng cho phÐp ®iÒu chØnh ng©n s¸ch qu¶ng c¸o tr­íc c¸c chu kú kinh doanh ng¾n h¹n khi sù kinh doanh cã khuynh h­íng kh¸c víi b×nh th­êng, tèt lªn hoÆc xÊu ®i. 2.2 - Ph­¬ng ph¸p môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña qu¶ng c¸o Theo ph­¬ng ph¸p nµy, qu¶ng c¸o ®­îc coi lµ mét ho¹t ®éng ®Çu t­, lµ ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn c¸c môc ®Ých kinh doanh. “C¸c môc tiªu” lµ môc ®Ých kinh doanh dµi h¹n cña ng­êi qu¶ng c¸o, cßn “nhiÖm vô” lµ c«ng viÖc kinh doanh ng¾n h¹n. Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c nhiÖm vô vµ môc tiªu, cÇn x¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, ®Þnh râ lo¹i ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o sÏ sö dông víi h­íng kh«ng gian vµ thêi gian cÇn mua c¸c ph­¬ng tiÖn ®ã. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.3 - Mét sè ph­¬ng ph¸p dù kiÕn ng©n s¸ch qu¶ng c¸o kh¸c - Ng©n s¸ch qu¶ng c¸o cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cã thÓ cña doanh nghiÖp - Ng©n s¸ch qu¶ng c¸o ®­îc quy ®Þnh theo ng©n s¸ch nh÷ng ng­êi c¹nh tranh X¸c ®Þnh ng©n s¸ch qu¶ng c¸o theo h­íng qu¶ng c¸o tèi thiÓu cho mét c«ng viÖc hoÆc nhiÖm vô ph¶i hoµn thµnh Víi Motorola kinh phÝ qu¶ng c¸o còng ®­îc x¸c ®inh b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau .Ch¼ng h¹n khi Motorola ®­a ra mét s¶n phÈm míi th× kinh phÝ dµnh cho qu¶ng c¸o rÊt lín ®Ó t¹o ra sù biÕt ®Õn vµ kÝch thÝch ng­êi tiªu dïng dïng thö .Nh­ng nh·n hiÖu ®· ®øng ch©n th­êng chØ ®­îc hç trî b»ng nh÷ng ng©n s¸ch nhá h¬n theo tØ lÖ víi doanh sè b¸n. 3. QuyÕt ®Þnh vÒ th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o Ng­êi qu¶ng c¸o cÇn ®¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng ¸n, th«ng ®iÖp kh¸c nhau. Th«ng ®iÖp ph¶i nãi lªn ®­îc mét ®iÒu g× ®ã ®ang ®­îc mong muèn hay quan t©m vÒ s¶n phÈm. Th«ng ®iÖp còng ph¶i nãi lªn ®­îc mét ®iÒu g× ®ã ®éc ®¸o hay ®Æc biÖt mµ tÊt c¶ nh÷ng nh·n hiÖu kh¸c cïng lo¹i s¶n phÈm ®ã kh«ng cã. Cuèi cïng th«ng ®iÖp ph¶i trung thùc hoÆc cã b»ng chøng. T¸c dông cña th«ng ®iÖp kh«ng chØ phô thuéc vµo néi dung truyÒn ®¹t mµ cßn phô thuéc vµo c¶ c¸ch truyÒn ®¹t. Mét sè qu¶ng c¸o nh»m x¸c ®Þnh vÞ trÝ lý trÝ, cßn sè kh¸c th× nh»m x¸c ®Þnh vÞ trÝ t×nh c¶m. Mét th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu sau (1)- G©y ®­îc sù chó ý (A  Attention) (2)- T¹o høng thó ( I  Interest) (3)- G©y sù ham muèn (D  Desire) (4)- DÉn tíi hµnh ®éng (A  Action) Nh÷ng yªu cÇu nµy ®­îc tr×nh bµy d­íi d¹ng mét qu¸ tr×nh tiÕp diÔn gäi lµ m« h×nh AIDA vµ ®­îc m« t¶ nh­ sau: (1)- Thu hót sù chó ý: 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mét th«ng ®iÖp (tê qu¶ng c¸o) cÇn ph¶i ®­îc sö dông søc m¹nh cña mµu s¾c, h×nh ¶nh, kÝch th­íc, c¸ch thøc trang trÝ ®Ó g©y mét Ên t­îng m¹nh, thu hót sù chó ý cña ng­êi ®äc. Nã ph¶i t¹o ra trong ®Çu ng­êi ®äc “sù nhËn thøc” ban ®Çu vÒ s¶n phÈm ®ã. Ch¼ng h¹n nh­ Motorola ®· sö dông søc m¹nh ®ång bé cña mÇu xanh ,LOGO vµ nh·n hiÖu ®­îc ®Æt trong c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o lµm thu hót sù chó ý cña c«ng chóng mét c¸ch dÔ dµng. (2)- Duy tr× sù chó ý hoÆc t¹o ra sù quan t©m §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy, th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ph¶i ®­a ra gîi ý hoÆc gîi nhí vµo tê qu¶ng c¸o. Qu¶ng c¸o cÇn ph¶i ®­îc nh¾c ®i nh¾c l¹i th­êng xuyªn ®Ó t¹o nªn ®­îc Ên t­îng kÐo dµi trong ®Çu ng­êi ®äc. Nã còng cã thÓ ®­a ra mét vµi gîi ý b»ng c¸ch sö dông h×nh ¶nh thÝch hîp vµ khÈu hiÖu phï hîp .Motorola t¹o ra sù quan t©m cña c«ng chóng b»ng c¸ch trong c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o Motorola sö dung c¸c h×nh ¶nh thÝch hîp,khÈu hiÖu phï hîp vµ sù hîp hµi hoµ vÒ mÇu s¾c . (3)- Thu hót vµ kÝch thÝch sù ham muèn Sau khi g©y ra ®­îc sù quan t©m, qu¶ng c¸o cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc ®éc gi¶ vÒ tÝnh ch©n thùc cña ng­êi qu¶ng c¸o. §iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn ®­îc b»ng c¸ch ®­a ra c¸c ý kiÕn hoÆc nh÷ng x¸c nhËn cña nh÷ng nh©n vËt quan träng ®· tõng sö dông hµng ho¸ ®ã vµ hoµn toµn hµi lßng vÒ chóng. Nh÷ng lËp luËn nµy kh«ng nªn c­êng ®iÖu qu¸ møc. Ng«n ng÷ sö dông ph¶i ®¬n gi¶n, ng¾n gän, cã tÝnh thuyÕt phôc vµ ®i vµo ®iÓm chÝnh. Ng«n ng÷ lµ c«ng cô ®Ó miªu t¶, dÞch nghÜa, gi¶i thÝch minh ho¹ vµ h×nh t­îng ho¸ s¶n phÈm cho ng­êi ®äc. Motorola th­êng dïng nh÷ng lËp luËn ®Ó kÝch thÝch sù ham muèn.Ch¼ng h¹n “N»m gän trong tói cña nh÷ng ng­êi giÇu cã vµ næi tiÕng StarTac ®· thùc sù ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt quan träng trong nhu cÇu liªn l¹c c¸ nh©n “. (4)- Sù h­ëng øng hay ®¹t tíi hµnh ®éng Qu¶ng c¸o lµ nh»m b¸n hµng ho¸ hoÆc dÞch vô vµ nÕu nã ®¹t ®­îc môc ®Ých nµy th× qu¶ng c¸o coi lµ cã hiÖu qu¶. Sù h­ëng øng ®èi víi qu¶ng c¸o lµ sù thö th¸ch thµnh c«ng cña nã. Mçi mét qu¶ng c¸o cÇn ph¶i chøa ®ùng mét 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. gîi ý cho hµnh ®éng d­íi h×nh thøc nµy hay h×nh thøc kh¸c .Sau khi bÞ g©y Ên t­îng tõ c¸c qu¶ng c¸o c«ng chóng ®· h×nh thµnh trong ®Çu ãc m×nh vÒ nh÷ng ®Æc tÝnh tèt cña s¶n phÈm ,khi ®Õn hiÖu b¸n lÎ anh ta yªu cÇu ®­îc mua nh÷ng lo¹i mÆt hµng ®Æc biÖt ®ã.Nh­ vËy nã ®· gîi ý mét ho¹t ®éng cho ng­êi tiªu dïng . 4. QuyÕt ®Þnh vÒ ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng 4.1- Qu¶ng c¸o trªn b¸o B¸o lµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ®­îc sö dông phæ biÕn nhÊt hiÖn nay, nã ®­îc thÓ hiÖn qua mét sè tÝnh chÊt: - TÝnh chÊt th«ng tin: träng t©m cña b¸o chÝ lµ ®¨ng t¶i th«ng tin,®iÒu nµy còng ®­îc ph¶n ¸nh ë tÝnh chÊt th«ng tin cña qu¶ng c¸o. Sau khi b¸o chÝ ®¨ng tin vÒ nh÷ng kÕt qu¶ trong viÖc nghiªn cøu, chÕ t¹o s¶n phÈm míi. Nh÷ng th«ng tin Êy cã t¸c dông thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm míi - TÝnh chÝnh x¸c: mét yªu cÇu quan träng ®èi víi b¸o lµ ph¶i th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c. Thùc hiÖn yªu cÇu Êy, b¸o cã thÓ truyÒn th«ng tin qu¶ng c¸o mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c tíi ng­êi tiªu dïng, mµ l¹i truyÒn liªn tôc nhiÒu lÇn, do ®ã g©y Ên t­îng s©u s¾c ®èi víi ng­êi tiªu dïng - TÝnh chÊt phæ biÕn: b¸o ®­îc ph¸t hµnh mét c¸ch réng r·i, do ®ã th«ng tin qu¶ng c¸o ®­îc b¸o truyÒn ®i ngµy cµng réng kh¾p - §é tin cËy cao: b¸o cã uy tÝn lín cã ¶nh h­ëng s©u réng trong ®«ng ®¶o quÇn chóng, do ®ã qu¶ng c¸o trªn b¸o cã uy tÝn còng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o Tuy nhiªn qu¶ng c¸o trªn b¸o còng cã h¹n chÕ cña nã nh­ thêi gian qu¶ng c¸o trªn b¸o ng¾n, tin tøc trªn b¸o l¹i phøc t¹p, do ®ã khã g©y ®­îc chó ý ë ng­êi tiªu dïng. B¸o kh«ng thÓ th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ h×nh d¸ng, phÈm chÊt cña hµng ho¸, mµ c­êng ®é kÝch thÝch thÞ gi¸c cña ng­êi tiªu dïng yÕu, nªn cã ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh ®èi víi hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o. Nh­ chóng ta ®· biÕt b¸o lµ mét ph­¬ng tiÖn tèt ®Ó tiÕp cËn ®èi t­îng trong mét khu vùc ®Þa lý.Mçi tê b¸o ®Òu cã sè l­îng ph¸t hµnh tËp trung vµo khu vùc nµo ®ã .VÝ dô b¸o Hµ néi míi cã sè l­¬ng ph¸t hµnh kho¶ng 35000 tê 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. th× kho¶ng 30000 tê lµ ë Hµ néi vµ khu v­c miÒn b¾c ,chØ cã 5000 tê ph¸t hµnh ë khu vùc phÝa nam .Nh­ng cung cã mét sè tê b¸o ®­îc ph¸t hµnh ®Òu ë c¶ c¸c miÒn nh­ tê Lao ®éng hay Thanh niªn nh­ng còng chØ tËp trung ë c¸c ®« thÞ lµ chñ yÕu. Qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ cã thÓ ®­îc chän lùa còng nh­ cã thÓ cung cÊp tin tøc réng r·i c¶ vÒ néi dung qu¶ng c¸o vµ c¶ néi dung xuÊt b¶n. Do ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt nh­ trªn nªn Motorola ®· chän mét sè b¸o nh­ b¸o Sµi gßn tiÕp thÞ, b¸o Hµ néi míi, b¸o Thanh niªn,b¸o tuæi trÎ... Nh÷ng tê b¸o nµy cã ®Æc ®iÓm lµ phÇn lín nã ®­îc ph¸t hµnh ë c¸c ®« thÞ lín, n¬i tËp trung ®ñ c¸c tÇng líp vµ thµnh phÇn trong x· héi víi sè l­îng ®éc gi¶ rÊt lín. 4.2- Qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ Qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - TÝnh trùc tiÕp m¹nh: mçi lo¹i t¹p chÝ ®Òu cã ®èi t­îng ng­êi ®äc cô thÓ, do ®ã t¹p chÝ lµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o chñ yÕu ®Ó qu¶ng c¸o c¸c hµng ho¸ chuyªn dông. T¹p chÝ cã thÓ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh»m th¼ng vµo ng­êi tiªu dïng cô thÓ - Th«ng tin qu¶ng c¸o ®­îc l­u gi÷ l©u: so víi b¸o, mçi sè t¹p chÝ ng­êi ®äc ph¶i ®äc trong mét thêi gian l©u h¬n, nhê ®ã th«ng tin qu¶ng c¸o ®­îc l­u gi÷ l©u h¬n trªn t¹p chÝ. Bëi vËy qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ cã tÝnh æn ®Þnh cao, hiÖu qu¶ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o l©u h¬n vµ s©u h¬n - HiÖu suÊt qu¶ng c¸o cao: qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ ®­îc in mét c¸ch tinh tÕ, mµu s¾c ®Ñp, h×nh ¶nh s¸t thùc, cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn h×nh ¶nh s¶n phÈm Nh­ng qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ còng Ýt nhiÒu bÞ h¹n chÕ bëi kh«ng gian vµ thêi gian ph¸t hµnh t¹p chÝ, ®ång thêi chi phÝ qu¶ng c¸o còng cao h¬n. Víi t¹p chÝ th× Motorola ®· chän t¹p chÝ PC World, t¹p chÝ thêi trang trÎ ®Ó qu¶ng c¸o. Nh÷ng t¹p chÝ trªn cã ®Æc ®iÓm lµ phÇn lín ®­îc ph¸t hµnh ë c¸c thµnh phè, khu ®« thÞ n¬i tËp trung d©n c­, nh÷ng t¹p chÝ trªn cã ®Æc tr­ng vÒ n«Þ dung râ rµng, mçi lo¹i ®Òu nh»m l«i quÊn mét nhãm ng­êi ®Æc biÖt, nh÷ng ng­êi cã cïng chung lîi Ých, së thÝch, thãi quen hoÆc nh÷ng quan ®iÓm ®Æc biÖt nµo ®ã. ViÖc lùa chän vÞ trÝ vµ kho¶ng trèng ®­îc Motorola rÊt chó ý. 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Motorola th­êng chØ qu¶ng c¸o trªn trang b×a thø 4 (trang cuèi cïng cña t¹p chÝ) hoÆc qu¶ng c¸o chØ n»m trong 10 trang ®Çu cña t¹p chÝ. Víi ­u ®iÓm cña t¹p chÝ lµ nã cã thÓ cã mÆt trong nhµ vµi ngµy, vµi tuÇn, thËm chÝ vµi th¸ng nªn chóng lµ mét vÞ trÝ tèt ®Ó ®Æt vµo ®ã mét tÊm ¶nh chôp s¶n phÈm mÇu cïng mét kho¶ng trèng ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm. S¶n phÈm còng cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi viÖc lùa chän t¹p chÝ. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm cã chøc n¨ng th«ng dông vµ cã nhiÒu mÉu m· mÇu s¾c kh¸c nhau nã mang tÝnh chÊt thêi trang th× ®­îc Motorola qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ thêi trang trÎ, cßn ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh chÊt c«ng nghÖ nh­ nhiÒu chøc n¨ng, c«ng dông th× ®­îc Motorola chän t¹p chÝ PC World ®Ó qu¶ng c¸o,... 4.3- Qu¶ng c¸o trªn ®µi ph¸t thanh: - Qu¶ng c¸o trªn ®µi truyÒn h×nh cã tèc ®é nhanh, kÞp thêi chØ trong mét thêi gian rÊt ng¾n, th«ng tin qu¶ng c¸o ®· ®­îc truyÒn tíi mäi nhµ, mäi ng­êi, tiÖn cho ng­êi tiªu dïng cã ®­îc ph¶n øng kÞp thêi - Kh«ng gian qu¶ng c¸o réng lín: ph¸t thanh truyÒn tin tíi hang cïng ngâ hÎm, do vËy vÒ kh«ng gian qu¶ng c¸o kh«ng cã ph­¬ng tiÖn nµo s¸nh kÞp qu¶ng c¸o b»ng ph¸t thanh - TÝnh trùc tiÕp m¹nh: ph¸t thanh cã c¸c ch­¬ng tr×nh chuyªn ®Ò ph¸t vµo thêi gian cè ®Þnh, thÝnh gi¶ cña tõng ch­¬ng tr×nh t­¬ng ®èi cè ®Þnh. Do ®ã qu¶ng c¸o ph¸t thanh ®­îc trùc tiÕp truyÒn tíi thÝnh gi¶ cña tõng ch­¬ng tr×nh - Cã tÝnh linh ho¹t cao: qu¶ng c¸o b»ng ©m thanh cã tÝnh linh ho¹t lín c¶ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian Tuy nhiªn qu¶ng c¸o b»ng ph¸t thanh còng cã nh­îc ®iÓm cña nã nh­ nÕu ©m thanh ph¸t kh«ng râ, ng­êi nghe sÏ khã hiÓu, khã cã thÓ nhí l©u, khã tËp trung søc chó ý cña ng­êi nghe, Ên t­îng ®Ó l¹i kh«ng s©u s¾c. Nh­ chóng ta ®· biÕt Radio lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó nghe nªn kh«ng thÓ sö dông nã ®Ó giíi thiÖu kiÓu d¸ng hay minh häa s¶n phÈm do ®ã Motorola ®· kh«ng chän Radio ®Ó qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña m×nh. 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4.4- Qu¶ng c¸o th«ng qua truyÒn h×nh Víi kü x¶o ®éc ®¸o, truyÒn h×nh cã søc hÊp dÉn m¹nh. Nã cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: -Ph¹m vi th«ng tin qu¶ng c¸o rÊt réng - N¨ng lùc thÓ hiÖn m¹nh: ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn qu¶ng c¸o th«ng qua truyÒn h×nh ®a d¹ng vµ linh ho¹t, cã thÓ vËn dông mét c¸ch tæng hîp mäi ph­¬ng ph¸p qu¶ng c¸o ®Ó m« t¶ ngo¹i h×nh vµ phÈm chÊt cña hµng ho¸, kÕt hîp ©m thanh vµ h×nh ¶nh khiÕn ng­êi tiªu dïng cã Ên t­îng s©u s¾c vÒ hµng ho¸ - - Søc t¸c ®éng m¹nh: nhê kÕt hîp h×nh ¶nh sèng ®éng víi ©m thanh lµm t¨ng søc cuèn hót cña qu¶ng c¸o Nh­ng qu¶ng c¸o b»ng truyÒn h×nh bÞ h¹n chÕ bëi thêi gian, ®Þa ®iÓm, thiÕt bÞ vµ ®iÒu kiÖn. H¬n n÷a chi phÝ qu¶ng c¸o rÊt ®¾t. NÕu thêi gian qu¶ng c¸o qu¸ dµi th× sÏ g©y ra c¶m gi¸c nhµm ch¸n, kh«ng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nh­ mong muèn Motorola qu¶ng c¸o qua truyÒn h×nh th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh bãng ®¸ lín, Motorola dïng c¸c biÓn qu¶ng c¸o ®Æt trªn c¸c s©n vËn ®éng vµ khi th«ng b¸o tû sè cña hai ®éi th× cïng lóc ®ã LOGO vµ nh·n hiÖu Motorola hiÖn lªn t¹o sù “nh¾c nhë” tíi ng­êi tiªu dïng. 4.5- Ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ngoµi trêi, ngoµi ®­êng vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c Ph­¬ng tiÖn ngoµi trêi: Qu¶ng c¸o ngoµi trêi lµ h×nh thøc qu¶ng c¸o l©u ®êi nhÊt, cã nhiÒu lo¹i ph­¬ng tiÖn nh­: ¸p phÝch, b¶ng yÕt thÞ, pan«,... Qu¶ng c¸o ngoµi trêi cã thêi gian tån t¹i l©u dµi, cã kh¶ n¨ng lùa chän ®Þa lý cao vµ cã thÓ thay ®æi néi dung qu¶ng c¸o cho phï hîp. Qu¶ng c¸o ngoµi trêi lµ mét phÇn bæ sung rÊt tèt cho c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c ®Ó duy tr× tªn h·ng tr­íc c«ng chóng. Qu¶ng c¸o ngoµi trêi cho ta tr­ng bµy ®­îc nhiÒu mµu s¾c nhÊt vµ réng r·i nhÊt ®èi víi mét nh·n hiÖu, mét s¶n phÈm vµ mét khÈu hiÖu cña nhµ qu¶ng c¸o, nã thÓ hiÖn c¸ch sö dông ¸nh s¸ng ®Ñp m¾t ®Ó thu hót sù chó ý vµ chØ ra tÝnh hiÖu qu¶ ®Æc biÖt trong viÖc lµm cho 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c«ng chóng biÕt ®Õn tªn h·ng. Sù hiÖn diÖn th­êng xuyªn khiÕn nã ®­îc nh×n thÊy c¶ 24h mét ngµy, nã lµm ng­êi ta chó ý liªn tôc tíi s¶n phÈm cña b¹n, nã kh«ng ph¶i lµ mét tiÕt môc b¾t ng­êi ta ph¶i xem nh­ mét bµi qu¶ng c¸o xen vµo gi÷a mét ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh. MÆc dï lµ mét ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o cã nhiÒu ­u ®iÓm song qu¶ng c¸o ngoµi trêi còng cã nh­îc ®iÓm nã h¹n chÕ vÒ tÝnh s¸ng t¹o, v× xe « t« l­ít nhanh qua c¸c biÓn hiÖu qu¶ng c¸o ngoµi trêi nªn néi dung giíi h¹n vµo mét b¶n tin rÊt ng¾n, ®é tãm t¾t lín, kh«ng ®Çy ®ñ th«ng tin vµ chØ lµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o bæ sung. Víi Motorola viÖc sö dông qu¶ng c¸o ngoµi trêi cßn rÊt h¹n chÕ nã chØ ®­îc thùc hiÖn ë TP HCM, cßn víi thÞ tr­êng Hµ Néi th× ch­a ®­îc thùc hiÖn mµ thay vµo ®ã lµ c¸c biÓn Neon ®­îc thiÕt kÕ theo mét chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng cïng víi LOGO vµ nh·n hiÖu ®­îc g¾n ë c¸c ®iÓm b¸n(xem phô lôc 1). C¸c ®iÓm b¸n nµy ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ thuËn lîi nh­ ë ng· t­ ®­êng phè lµm thuËn tiÖn cho c«ng chóng nh×n râ. Ch¼ng h¹n nh­ c¸c cöa hµng ®Æt ë gãc phè cöa Nam, ng· t­ Gi¶i Phãng - §¹i Cæ ViÖt,1A Lß §óc...  Qu¶ng c¸o ngoµi ®­êng: h×nh thøc chñ yÕu lµ qu¶ng c¸o trªn hÖ thèng giao th«ng c«ng céng. Qu¶ng c¸o ngoµi ®­êng cã chi phÝ thÊp, ph¹m vi ho¹t ®éng lín, thêi gian hiÖn diÖn l©u vµ cã sù vµ ch¾c ch¾n lµ ®­îc nh¾c l¹i th­êng xuyªn. Tuy nhiªn qu¶ng c¸o ngoµi ®­êng chØ cã t¸c dông lín ®èi víi nh÷ng ng­êi sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng, Ýt hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng ng­êi giµu, cã ph­¬ng tiÖn riªng Qu¶ng c¸o qua héi chî triÓn l·m: TriÓn l·m th­¬ng m¹i phÇn phô trî h÷u hiÖu cho mét ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o b×nh th­êng. Mét triÓn l·m th­¬ng m¹i lµ mét diÔn ®µn ®Æc biÖt tèt t¹i ®ã tr­ng bµy nh÷ng s¶n phÈm míi vµ thu hót ng­êi mua t­¬ng lai. Võa qua Motorola còng ®· tham dù triÓn l·m TelecomShow t¹i ®ã Motorola ®· giíi thiÖu nh÷ng s¶n phÈm míi vµ cho ng­êi tiªu dïng dïng thö nh÷ng s¶n phÈm cña m×nh. 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶ng c¸o t¹i c¸c ®iÓm b¸n hµng: §©y lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn vµ qu¶ng c¸o. Nã lµ kh©u cuèi cïng ¶nh h­ëng tíi quyÕt ®Þnh mua hµng cña kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o ë ®iÓm b¸n hµng rÊt cã hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm mµ viÖc mua hµng mang tÝnh chÊt tuú høng, t¹o cho kh¸ch hµng kh¶ n¨ng lùa chän gi÷a c¸c nh·n m¸c s¶n phÈm kh¸c nhau. Tr­ng bµy qu¶ng c¸o t¹i ®iÓm b¸n tiÕn hµnh trong c¸c cöa hiÖu ®Ó nhËn biÕt, ®Ó qu¶ng c¸o hoÆc ®Ó mua b¸n mét s¶n phÈm. §Ó sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o t¹i chç mua s¾m ph¶i dùa trªn c¬ së hiÓu biÕt vÒ thãi quen mua s¾m cña ng­êi tiªu dïng, vÒ nhu cÇu cña c¸c nhµ b¸n lÎ, vÒ c¸c h×nh thøc tr­ng bµy, ý t­ëng tr­ng bµy. C¸c c«ng cô ®­îc Motorola th­êng dïng ®Ó qu¶ng c¸o t¹i c¸c ®iÓm b¸n hµng: - BiÓn qu¶ng c¸o: Lµ c«ng cô th«ng b¸o t¹i chç mua s¾m th­êng dïng nhÊt, hÇu hÕt c¸c cöa hµng b¸n ®iÖn tho¹i di ®éng trªn thÞ tr­êng Hµ Néi ®­îc Motorola trang bÞ biÓn qu¶ng c¸o trong vµ ngßai cöa hµng. BiÓn qu¶ng c¸o ngoµi cöa hµng b¸o cho ng­êi tiªu dïng biÕt r»ng s¶n phÈm hay dÞch vô ®ang s½n sµng ®­îc b¸n t¹i ®©y. BiÓn qu¶ng c¸o bªn trong cöa hµng b¸o cho ng­êi tiªu thô tíi chç s¶n phÈm ®ang ®­îc b¸n vµ thóc ®Èy mua nã. Toµn bé c¸c biÓn qu¶ng c¸o cña Motorola ®Æt t¹i c¸c ®iÓm b¸n ®Òu cã chung mét kiÓu d¸ng vµ nh·n hiÖu, LOGO ®­îc in trªn nÒn xanh víi cïng mét kiÓu ch÷ mµu tr¾ng næi bËt trªn ®ã. C¸c ®iÓm b¸n nµy còng ®­îc ®Æt ë c¸c vÞ trÝ thuËn lîi nh­ ë c¸c ng· t­ gÇn c¸c trung t©m nªn c¸c biÓn qu¶ng c¸o nµy gióp c«ng chóng nhËn biÕt tªn h·ng vµ “gîi nhí”cho c«ng chóng nhí ®Õn mét ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh hoÆc mét qu¶ng c¸o in ®· ®­îc nghe hay thÊy tr­íc ®ã. Gièng nh­ mét ng­êi nh¾c nhë qu¶ng c¸o t¹i ®iÓm b¸n cã t¨ng c­êng søc chó ý cña ng­êi tiªu dïng ®èi víi ng­êi tiªu dïng, g©y ¶nh h­ëng tíi viÖc mua s¾m trong t­¬ng lai. -KiÓu tr­ng bµy: Víi Motorola rÊt coi träng viÖc tr­ng bµy s¶n phÈm. Motorola ®· trang bÞ cho c¸c cöa hµng b¸n s¶n phÈm cña m×nh nh÷ng tñ, kÖ, m¸y m« h×nh, gi¸ ®Ó m¸y ®Ó tr­ng bµy s¶n phÈm, nh÷ng thiÕt bÞ ®ã ®­îc thiÕt kÕ víi cïng mét kiÓu d¸ng mµu s¾c gièng nhau. S¶n phÈm cña Motorola ®­îc 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tr­ng bµy trong c¸c cöa hµng víi vÞ trÝ dÔ nh×n vµ ph¸t hiÖn dÔ nhÊt ngoµi ra Motorola cßn cung cÊp cho c¸c cöa hµng vÒ bµn ghÕ, gi¸ ®Ó tê r¬i, thiÕt bi chiÕu s¸ng, ... víi cïng mét kiÓu d¸ng mµu s¾c. 4.6 Qu¶ng c¸o qua s¸ch nhá, máng, tê r¬i. Qu¶ng c¸o qua h×nh thøc nµy rÊt phá biÕn nã gióp ng­êi tiªu dïng cã ®­îc nh÷ng th«ng tin chi tiÕt vÒ s¶n phÈm vµ ®­îc ph©n ph¸t réng r·i . Motorola ®· cung cÊp c¸c cuèn s¸ch nhá, máng vµ c¸c tµi liÖu kh¸c, nh÷ng tµi liÖu nh­ vËy víi c¸c th«ng tin kü thuËt râ rµng ®­îc in trªn chÊt liÖu giÊy ®Ñp vµ ®­îc tr­ng bµy t¹i c¸c ®iÓm b¸n, nã dïng ®Ó biÕu tÆng cho nh÷ng ng­êi quan t©m. Khæ giÊy tê r¬i còng ®­îc Motorola rÊt quan t©m, víi kÝch th­íc 10 x 20 nã t¹o c¶m gi¸c cho ng­êi ®äc thuËn tiÖn, ®Æc biÖt lµ sù phèi hîp hµi hoµ vÒ bè côc, mµu s¾c, kiÓu ch÷, h×nh ¶nh minh ho¹,...(xem phô lôc cuèi bµi) Trªn ®©y chØ lµ mét sè ph­¬ng tiÖn th«ng tin qu¶ng c¸o th«ng dông hiÖn nay. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt ®· xuÊt hiÖn c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o míi l¹ nh­ qu¶ng c¸o b»ng khinh khÝ cÇu vµ ®Æc biÖt lµ qu¶ng c¸o th«ng qua m¹ng Internet, qua truyÒn h×nh c¸p 5. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o: HÇu hÕt nh÷ng nhµ qu¶ng c¸o ®Òu cè g¾ng ®o l­êng hiÖu qu¶ truyÒn th«ng cña qu¶ng c¸o tøc lµ tiÒm n¨ng cña nã t¸c ®éng ®Õn møc ®é biÕt ®Õn, hiÓu biÕt vµ ­a thÝch. Hä muèn ®o l­êng hiÖu qu¶ cña tiªu thô, nh÷ng ®iÒu nµy khã ®o l­êng h¬n hiÖu qu¶ truyÒn th«ng. Ngoµi qu¶ng c¸o ra møc tiªu thô cßn chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè kh¸c nh­ c¸c tÝnh chÊt cña s¶n phÈm, gi¸ c¶, møc ®é s½n cã vµ ho¹t ®éng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. III. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Motorola 1. §¸nh gi¸ vÒ néi dung qu¶ng c¸o PhÇn lín c¸c b¶n qu¶ng c¸o cña Motorola ®­îc tr×nh bµy nh­ sau: 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + PhÇn tiªu ®Ò: Tiªu ®Ò lµ yÕu tè quan träng nhÊt trong mét b¶n qu¶ng c¸o. §ã lµ c¸i ng­êi ta ®äc ®Çu tiªn do ®ã cÇn g©y ®­îc sù quan t©m cho ng­êi tiªu dïng ®Ó ng­êi ta cßn muèn ®äc tiÕp vµ t×m hiÓu thªm vÒ s¶n phÈm ®ang ®­îc b¸n ch¼ng h¹n nh­: “Motorola s¸ng t¹o v× ­íc m¬ nh©n lo¹i”; “Motorola biÕn c¸i kh«ng thÓ thµnh cã thÓ” ®­îc ®¨ng trong c¸c qu¶ng c¸o,..  Tiªu ®Ò tr×nh bµy mét mèi lîi lín: Thêi ®iÓm g©y ®­îc sù chó ý cao nhÊt ®èi víi mét s¶n phÈm lµ khi nã lÇn ®Çu tiªn ®­a ra mét mèi lîi míi ch¼ng h¹n víi s¶n phÈm StarTac“X” Motorola ®­a ra tiªu ®Ò: “StarTac“X” - §­a b¹n lªn tÇm cao míi”.  Tiªu ®Ò gîi sù tß mß vµ chó ý ®Ó thay ®æi nhÞp ®é cña lo¹i tiªu ®Ò cam kÕt - høa hÑn ng­êi qu¶ng c¸o cã thÓ th¸ch thøc tÝnh tß mß cña ng­êi ®äc, gîi cho hä ®äc tiÕp vµ dÉn tíi th«ng b¸o then chèt. Ch¼ng h¹n “V 3688 - §iÖn tho¹i nhá cho thÕ giíi lín”.  Tiªu ®Ò nh»m vµo c¸c ®èi t­îng chän läc: C¸c tiªu ®Ò nh»m vµo mét ®èi t­îng kh¸ch hµng t­¬ng lai nhÊt ®Þnh, tøc lµ nh÷ng ng­êi quan t©m nhiÒu nhÊt ®Õn s¶n phÈm ch¼ng h¹n “V 8088 - §iÖn tho¹i cña VIP” + Sau phÇn tiªu ®Ò lµ ®Õn phÇn th©n cña b¶n qu¶ng c¸o ë phÇn nµy nã ®­îc tr×nh bµy chi tiÕt vÒ s¶n phÈm vµ gi¶i thÝch lêi høu hÑn trong phÇn tiªu ®Ò sÏ ®­îc thùc hiÖn nh­ thÕ nµo. + PhÇn x¸c nhËn: Trong qu¸ tr×nh më réng vÊn ®Ò qu¶ng c¸o th­êng cã phÇn kh¼ng ®Þnh l¹i víi ng­êi tiªu dïng r»ng s¶n phÈm cã phÈm chÊt ®óng nh­ cam kÕt b»ng c¸ch lµ Motorola ®· th«ng b¸o cho ng­êi tiªu dïng biÕt s¶n phÈm cña h·ng lµ chÝnh hiÖu th«ng qua thÎ chøng nhËn s¶n phÈm cña h·ng. 2. ý niÖm tæng qu¸t tõ ng÷ vµ h×nh ¶nh Mét ý niÖm lµ mét ý t­ëng biÓu thÞ mét c¸ch cô thÓ râ rµng b»ng tõ ng÷ vµ h×nh ¶nh. Tõ ng÷ gióp diÔn t¶ ý t­ëng c¬ b¶n vµ h×nh ¶nh minh ho¹ cho nh÷ng tõ ng÷ ®· dïng. 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Mµu trong qu¶ng c¸o Mét trong nh÷ng yÕu tè hÊp dÉn cña qu¶ng c¸o mÇu lµ c«ng cô g©y sù chó ý, trõ mét vµi ngo¹i lÖ ng­êi ta sÏ l­u ý vµo mét qu¶ng c¸o mÇu h¬n lµ vµo mét qu¶ng c¸o ®en tr¾ng. Mét vµi s¶n phÈm chØ cã thÓ ®­îc tr×nh bµy nh­ thËt nÕu dïng mÇu. Mµu ®­îc Motorola kÕt hîp rÊt hµi hoµ trong c¸c c«ng viÖc qu¶ng c¸o cña m×nh ®Æc biÖt lµ qu¶ng c¸o qua b¸o vµ tê r¬i. Mµu s¾c t¸c ®éng ®Õn tiÒm thøc vµ mçi mÇu nã t¹o ra mét ph¶n øng t©m lý kh¸c nhau do ®ã mÇu t¹o nªn ®iÖu thøc cho qu¶ng c¸o b»ng ng«n ng÷ t©m lý riªng cña nã. Motorola th­êng sö dông c¸c mÇu kh¸c nhau ®Ó lµm ra vá cña c¸c m¸y vµ dïng mÇu xanh vµ mÇu tr¾ng ®Ó t¹o nªn LOGO vµ nh·n hiÖu. Trong c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cña m×nh Motorola còng th­êng dïng c¸c mµu næi bËt ®Ó qu¶ng c¸o.(xem phÇn phô lôc cuèi bµi) 4. Phong c¸ch, h×nh thøc sö dông th«ng ®iÖp Mäi th«ng ®iÖp cña Motorola ®­îc tr×nh bµy theo nhiÒu phong c¸ch kh¸c nhau: + ThÓ hiÖn th«ng qua c¶nh sinh ho¹t: ®­îc thÓ hiÖn mét hay nhiÒu ng­êi ®ang sö dông s¶n phÈm trong mét khung c¶nh quen thuéc nh­ trªn ®­êng phè ,hay trong c«ng së .(xem phô lôc 1) + ThÓ hiÖn lèi sèng: NhÊn m¹nh sù hµi hoµ cña s¶n phÈm víi mét lèi sèng nµo ®ã ch¼ng h¹n nh­ Motorola ®· g¾n chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng cña m×nh víi mét lèi sèng hiÖn ®¹i víi mét phong c¸ch trÎ trung n¨ng ®éng. (xem phô lôc 2 ) + C¶nh th¬ méng: S¶n phÈm hay c«ng dông cña nã ®­îc thÓ hiÖn trong mét khung c¶nh th¬ méng. Motorola ®· dïng mét c« g¸i trÎ ®Ñp ®ang sö dông ®iÖn tho¹i di ®éng ®øng bªn c¹nh mét v­ên hoa th¬ méng. (xem phô lôc 3) + T©m tr¹ng hay h×nh ¶nh: ThÓ hiÖn s¶n phÈm trong mét khung c¶nh gîi lªn t©m tr¹ng hay h×nh ¶nh t­¬i ®Ñp, t×nh yªu hay thanh b×nh. (xem phô lôc 4) 19

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề tài: Phân tích một số hoạt động quảng cáo của Công ty Motorola Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
taf1tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Quản trị kinh doanh
Thể loại
chiến lược quảng cáo, quảng cáo sản phẩm, phương pháp tiếp thị, marketing cho sản phẩm mới, hoàn thiện chiến lược marketing, quảng cáo truyền hình
Loại file
PDF
Số trang
31
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
16
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

De-tai-Phan-tich-mot-so-hoat-dong-quang-cao-cua-Cong-ty-Motorola-Viet-Nam.PDF[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT