Xem mẫu

 1. Luận văn Đề Tài: Đánh giá chất lượng hạt, khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin của một số giống đậu xanh
 2. ! " #$ % & ! ' () #* % + , - +.+ / 0 1 2 () ( / 3() " 4 5 6 37 8 9 9 .: ;( ! . (? @ 2 A ;8 , B 5 6 #C D # 9 ;8 ! B ! 7 % () 3< / 0 ;E F#* 2 5 6 37 G 5 2 9 8 , @ #H % 5 G ;I / J B G C F#* > " 8 J& A +J 3 3(K 2 5 6 37 8 , LMN9 LON @ 5 / !# 9 ! 39 3 J & , 6 < 6 J , () !# % () 6 6 3P #Q R Q " #$ ! I 3 S# / I % 6 3 + D Q / () 6 3 +J 6 3 : # !# 3 3(K % TUVW @V # 6 (: + () # $ G , () XY D 9 () ! .G Z & J< C 4 6 # 8 (: 6 G #* Z (: 5[ * G 4 \ 6 G ! ] UY^_ 9 " $ $ 9 9 - $ 9 6 G () (? 3 $ $ ! (` ! 6! # & G " & 0 6 C ! (` Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 3. F# > 0 I 93H .+ 4 % (: ! / !9 () ( ! .G & > 6 J< J 6 ? a # 0 9 6 b 3 < J: ;P . + c % 6 + G #(? 6 d 6 ., ) + ;P ; #(Z J ! 6 #- 9 8 0 ; , J , () 9 ; 8 8 0 G C % 1 (` G e 8 J: & 8 J 5 C b Ya J 9 J - $ G 5 , () 9 5 8 0 C Q I P H A # $ G XY D 9 > Q / #Q G () = dJ () + 6 3 () & ! + \ $ G 4 J: ? J7 J & ; 69 Q / " #a #* J 0 ;5 4 )!9 6 6 , () J ;G A - 5 ; 9! ! Q " + 8 0 C 9 f7 Q # 6 $ G \ G 0 ; ,9 , () 9 4 ! # 9 G C G J: & ., ) % #(? LgN9 L h9 L iN D> # a Q / J& #Q + : J ZY D J & fA 3< J 9 ;P - . + J& Q " + 8 0 C % Je 2 : Y, & I A # I a - G " > A - ; j9 5 ; J ; $ ! k Q " + 4 # C % F#Q ` ;Z 5 5 C (: 6 $ G J 8 G ! < )! l () 6 G 5 8 0 C G F4 C Z P J (? + " 8 % & ` + 6! / ; # ;; < * ? mI 9 5 ;G Q / d! ! Q " + 4 C Z P J 9 # ;G 5 5 & ! + ; [ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 4. ; , / + 5 .8 , !# nP . - % 6 ; (? # & 9 9 A J Z 6 ! #Q #o % " 6 #a ; #(Z 9! 6 #- % P J L gN9 L[hN9 L[ N S # ; f J ; [hhh #l #H 3p A! 9 ;G G 9 ; # ;; 5 a / ! Q d 0 Z 8 +. #H J + . 69 ; Z 3p R Q " + ! 8 / P J J: 6 I . J ; 2 Q " + 8 0 G 6 ., ) % #(? LiqN r, ! 6 ] > 43 #Q E d + & \s !" # $ %# & '( ) *) +, (- - .% /) 01 2 3 4& 2t 5 67 89 :;89 7< u 16 6 , () % ;G G #Q ! (` 3 6; u n ;6 8 0 C % ;G G Z J ! !9 6 C #a P ; Z ;G G 5 / C 6 = >8 ? : :;89 7< uS 4 ;G A - a 6 (\ ;v Jw 9 G J G () hhh % g G u r6 C () !# 9 !3 J ! I 3 # Zg G uD Q / 6 % + Z i9 x9 g9 y9 c u F6 + _DU c ;G u nk 37 z S ^ - ; ] 6 G u $ 32 J 6 ! ; 3 ; u 1$ #a P ; % [ G \ G C G J G C b i Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 5. 7 @ A :B C D8 18 E 7FG H IC ; J - # $ K .L . M+ ( N !" O P *) $' .% /) 1 5 Q $ [ {[[ F# C ;k ! 9 2 5 Q ^ . 1 5 * G ]| 1 9! .G # Z 6 (: '9 1 D ' A JP 1 _(` J f ; 5 5 () : I + 6 7 6 $ 9 ! 7 @ 9 () . + : 5g ! 7 F# 59 # ;G M % ! LMN9 L qN }Q > (` P ( E 9 9 a = #* 5 6 #C + 9J : & ! I " #$ / # ( !# 9 39 6 J 9 6 6 , Ya +9 () (? ;k 37 J: & 7 4 6 f~ J< & ZY D 5 > 6 +.+ #Q - ] # 6 5 0 A ;8 D # 9 2 5 - () ;k 37 G > . @ G #H % 5 > G ;I 9 #Q G ;I 5 / 6 J B G C E! 0 6 #C 3 3(K , LiN9 LON 1 #* " 8J 9. * 6 . ! #H9 9 69 9" 8 8 9 $ • / A ` Q 9 + 5 :! C ;6 9 & # .a ] qhugh 9 (? 4 # .a ] Ou [ F * gu O G F ! q Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 6. J # .a 5 ] [ux 9 ;G G 5 y9 h ! 7 J G J & 0 ;5 6 6 b! $ 6 9 6 b 5i € J: & a 3 ( J 9 3 9 (K 6 F#Q 4 % 5 guO 6 • 5 6 / x 7 () a @ (K 4 9 $ < #Q #7 @ (? Z #8 #6 Q (? i 5 4 uD 5 # ! # \@ Z Q +! # ih uD 5 # ! # \@ Z b 3 # M #Z uD 5 # # \@ Z # J2 Muih _ 4 % 6 6 0 ] 6 3 (: Q 6 6 > #* 8 3I Q 6 6! 4 $ nG 6 J a 3 6 c € G 9 , #* J ? J7 [ [ LMN R ;G 3 4 6 6W , 58 (Z : + ; , " )! J 0 ; , ^H . * #H 4 J #H 9 #H 4 ; 8 [huih 9 5 ; + ghu hh ^H 5 & G ;I / J B G C F] 6 o 6 #H9 A . I ;6 #H 4 5 / & G ;I ihuqh G ;I W ‚8 " 8 6!9 a #79 3 #2 ` 3ƒ 9 3 ] Ou h 9 (? 4 ] quM 9 5[ c 3$ [ .Q " 8 ‚ 8 4 5 J 9 A ( % + Je f~ 5 ] Ouix " 89 ~ " 8 5 ] Ou x LMN9 L qN Yw " 8 + 4 A! 5 - 6 #` # Yw " 8 (? w ` ; J: Jw " 8 % ;G ~ 6 @ 5 a #79 9 #2 & 9 5 6 9 .5 9 J G 9 6 l 0 6 .l > J6 G! % " 8 nG x Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 7. #Q " 8 J G () 5 (` " „ J: 0 ; , 1 #* v 9 #* J < , 6!9 G ( ; #(Z J ! 6 #- ] [huihh F? ; # (Z % ! 7 J ] G 93 8 Mhu hh ‚ 6 #a ; #(Z J ! 6 #- % () [ \; #(Z ; 3(K Y J ; #(Z ; P ^ L ON um ; #(Z ; 3(K () & ^H I Q ! 6 ; ]! I # % b 3 J Q J , ! 6 #- #H 4 % n ; J: ;P ! 6 # - % #H ;P ! 6 # - % I 9; 8 I 6 I P • xu O #Q 5 G 6 ` J [ G 6 b!9 a #H .v I a 6 G ;I • [iu[g 9 5i G 6 b! Z# • iguq 9 5 M G 6 b! Z# /; 8 x 9 - ; ; #(Z ; 3(K : um ; #(Z ; P \ 1() O ` .8 …m .v I # …m ! 6 #- I % …m a " 8 …m " 8! 6 #- …m a …m " 8 v …m " 8 4 ; j …m " 8 4 1 ; #(Z J ! 6 #- # ! J 6# Mu iMh 9 0 ; , , # 8 [[u[gh nP # % 5 G " A o J: #(? J ? + ;6 M Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 8. 5 L . M+ K ( *) .% /) #* 5 6 #C + Y& 3 3(K 9 * P ! B 8 [qu [O† 9 # 2 ! 3 9i†9 3 Mh† J 6 , 6 ( 9T 9D 9 • < & J # @[V ( U9 } 9 }[9 m 6 #C ; $ % ! I ` - ,! 7J > () 8 qh9MM† @ () !# 3P #> # # .a 8 [q† / 0 % !# 3P #> ,! * 3J ` " 6 #a 8 I % S# 3P #> # % $ % + . Mh† 9 . [† 9 [ † 9 !# † S# % / I % 6 3J 3 + ( ; 9 9 ! 9 # 9 J 9 9 ; 9 # ! ! @ 5 () ; 9 ( () ,! LiN9 LMN 1 5 () !3 ,! ` ; J: 6 $ 6 @ () !3 c € J G 9 @ () !3 % # .a 8 9i† !3 # 4 + ! I : D # 9 # 2 5 ! 39 ! ;! !3 u ; 5 3# ; 5 # ` - J (: .$ 9 7 9 P J 8 8 I 9 , G 9J B u ; ! 8 6 Q + 9qu ;3 Z > ~ ! ; #3 9 6 3 # ! k ,! _ 59 3(: 6 37 % 3 3C . 5 .v J: 3 3C J .C 8 : ‡ 5 6 37 .& , #E % ! k u ; (` G .& J: ` ; 6 ( b .& J: 3 F#a P _DU % u ; Z d () ! ! L[gN g Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 9. S# ; 5 J #2 #, " #$ # ` - P J J # " 6 #a 8 I % nP 5 A % !# ; # 8 I .l / J& ;P % E # " 6 #a ! 8 !# S# ; = J ! 8 6 !# A .C . + 4 A! & P 9 9 A 9 5 :Q 7GR C 8 D S; U : 7;V ;W 7XC 7FG H IC ; T 5 ; !" Y *) Z $' .% /) @ 6 3< - R ;P + (: % P J 3 #(? Q 8 (Z + ; #(Z % P J @ = 5 - () C ˆ ;P + (: 3 ( A (: (: # ? 3 ;P B # , J Q c (` P J 5 ` .8 , J 4 J ; 4 @ , 3 () (: # , 8 #H % - , (: ] , J +. 3e + .C b @ 4 3 J B ,! Q b ? Ja E % (: 6 ` (: @ ; 4 3 , .l 6! ; , B , > #(? .Q J +. Q E () (: A 3< (: Je () ,! I % •8 0 P J 5 - 8 - / c (` 3 + 7 (: # $ 4 C D > #* 5 8 0 3 #a ;P ! 6 # - # & $ C LiyN9 LqhN f~ #* 5 : , C G J: 6 G; 6 % #(? ( 9 5 9 D+ Z : 5 5 - ;P ; #(Z J ! 6 #- % 9 8 0 ; , ; $ 1d 5 & #a Q / J& 8 0 C % (` 9 9 E 9 L N9 LxN9 L hN9 L [N9 L iN O Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 10. • 0 Q #Q (K , C % ] #* a" 6 #a ,! 3 H # 3e + ;P , .l # c , 8 (Z + * . 3# 3P #> # S 8 / % G J: ;P 5 % 4 c 9 8 „ 6 ` (: % 9 8 " )! J 0 4 z .; ; 3 U}U 9 !# 9 9 ; #. 9 ;P , 5 ; . 9 9 J ;P c )! !# : L[ON9 L[yN @ 2 3e + ;G . + c # J +. 9! 6 „ G " 6 ‡‡ #Q 3 ` + G C Z P J #, ! / ! Q " : 6 A - ; j9 5 ; J 6 # ` - P J D Q / 4 C Z P J (? , 5 & .+ c Z 6 / 6 # 6 ! 6 #- 6 F4 G C % 3 & " + C + (? Je ( a , " + C 4 C % P J 5 J % 5 #Q D Q / 8 0 C % #, I + l $ 6 G 5 8 0 C G F Q 9 ;G #a Q / J& 8 0 C J 6 Q " + 4 C % 2 + Y: 7 Q Q / ` ;Z ! k % 4 C 9 6 Q " + 8 0 C ( @n gh9 ^ . ; 9 ‰U9 S J ; Z = d () 8 #Q 6 ! 4 Q L yN9 LihN9 Li 9 Li[N9 Lq N 5 5 7@ (Y K ( !" ( N # $ [ *) C Z P J (? + " 8 % & ` + 6! / ; # ;; < * ? 6 Q / I ( # ;G ` ;Z 6; J ; $ ! k % 4 C * \ 6 / 0 ‰U9 @nS9 FS9 9 6 & - ! Q d9 J #2 % . #H9 8 0 & R 6! y Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 11. ; , B , 9 .; ; 3 U}U 9 ;P # & 4 J 6 G/ + !# ; 6 / 0 5 Q " + 8 0 C () . + + ‰U9 ! # ;9 @nS9 FSŠ ! " # ! $ % @nS + 8 † !# c ;G # 6J 5Z I + 6 P J nP , % @nS 5 / 0 0 8 A ;k > ;P ! 6 „ % ; # ;; @nS , # 8 6 " 6 #a ; #(Z .a (? 9 6 . 6 J # ? a; #(Z % P J E () c )! Q # & P % #(? _P J G () ! k (? ! @nS Z P J # M 5 \ @nS h9 @nSyh9 @nS gh9 @nS Mh9 @nS [h9 @nS O x F# 5 @nS 5 #, & 3 % , : ! k fmSF @nS gh9 @nS Mh9 ( = 5 > @nS ! 8 : ! k @nSO xu ‹. " ‹. " () 3 (? .8 J + . 9 E 5 4 !# ; 9 P / 0 ! 8 6 !# .C . + 4 5 , #E E 9 0 A 6 !# +. fmSF 5 * & !# 6 S I : 6 fmSF 5 4 UFS ; / 0 4 % fmSF , #E E !# : () c )!9 - !# " 93 #a , #E A % !# 9 0 A ;P „ !# ( , #E 9 Z I ;P ! „ !# .+ 4 L iN9 Lq N fmSF 5 x $ 4 \ @nS gh _ 9 @nS Mh ! # 9 @nS yh9 @nS hh J ;@nS ; @nS 6 ! k @nS () C JC # . , J . " ( 9 -9 ! - J (: , LiON h Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 12. Œ &'( & )* $ $ )+ ! ,! - .+/ $0 .12 . 3 4 5 +0 6 7+ 8 8 ! ‰U !# 5J #2 .8 J P J . #(? 8 # ; # ;;9 A . mA! & 8 ., ) ( 9 G 9 5 9 3e : +. .C , (: ‰U # > 5 Q " + ;P , (: % +. P J S# ‰U + ;P , (: 3 & 8 ., ) J 5 = 5 J #2 " #$ # & R " 6 #a , (: ; j 4 S# ‰U () # # % " 6 #a a ! f/ ! Q d % ‰U () & - .Z U}U9 , (: % +. J 6! ; , B , LixN Œ ! 9 +*: . ! &; , & ! ; $< $ m FS Q " + ; c )! :! . - .a • ; # ;; 9 FS () 4 4 0 c )! . - .a P J 5 - 8 , (: ? 0 3 :! Jw X 9 FS = () ! !J () .G #Q " G + Li[N 555 7 & .] M # ^ +_ u 6 & - ! Q d 5 8 0 5 A / +.- % 6 / 0 " J .6 J # P _DU & - ; #Q J< Z !# # J (` 6 J: ^DU ! # ; ! / )! Z I " 6 #a ! Q d 6 / 0 u 5 & G Z I ! Q d & - 4 C (\ _^‰}9 U}‰}9 DU 9 f•}9 f• 9 .Ž‡S9 ^•• u f~ 5 G Z I ! Q d & - 4 C 5 # P ; #Q . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 13. u S# # #Q ~ / 0 / A & 5 G Z I ! Q d = > 6 )? @ •8 0 (: % ! 7 J . #H D & Q / , 5 . #H 3 9 p9 ! a 5 8 0 E (: Z > I , ; • .C a (: (? () >Z I , ; 9 Ja J 5 . #H 3 a : 5 8 0 , (: @a 6 #H % #, 3 6 G C ! (` (? 5 . #H 3 ` 6 G 6 •8 0 (: J ,! % (: " #H : 6 . ! % # & 5 0 J& (: () R Q - 6 6 8 0 C F# $ G (: 0 (? 4 C (? (? (: : 7 Q 0 (? 4 (: J 8 0 Q % . #H A B C 4 D+ E ! $+F G F+ •8 0 & R 6! ; , B , A 4 % +. .C , (: 3 9 5 9 F# & 9 6! ; , B , 0 Q E! #H () () (: #, w 2 # , D Q / 6 , 5 8 0 6! ; , B , # +. - # (: J: #(? " * \ !# 9 (? 9 . 9 •…9 6 3 6J 6 , # & . L[yN 6 , 5 / 0 & R 6! ; , B , ? 8 0 > (: J , (: J +. A 0 A ;P ! % D …9 # E 2 + JC #4 (: ` 8 # 6 ! 8 / ; 69 (` 6 J: 6 !# J !3 9 0 A ;P ! 6 „ f # 6 , Q " + B , !# nP 4 z !# () Q / Z & P J # & ; # ;; [ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 14. 6 Q / I d / !# 5 - 0 P J .C ; # ;; H ()$ $ ( (I( FP J ; # (Z J ! 6 #- 3 ;P & R .Z 6 4 . J & #(? .Q U}U # P J Q " + ;P & R ; j9 ; #(Z J ! 6 # - 9 6! / J: #(? % P J, . f/ U}U # P J 5 - ! 8 / #8 ? ; # ;; #(? 9 % + 3 U}U () c )! Z #H 3 ! 8 / J: ; # ;; L[ON U}U 5 J #2 " #$ # & " 6 #a % +. P J (\ ;P ! 6 # - % 9 ;P %9 ;P 8 I 9; #(Z ! 6 # - 9 6! / J: ; # ;; % #(? 6 Q / J& A 4 3 # & 9 A - ; 69 (? c )! U}U % P J . d () - #• mI 9 6 4 J 6 # (? c )! U}U d () 6 C U}U 5 J #2 & R ;P # c (: # + ;P , (: J 4 () J: & Y& ` + 6 (? #l U}U . + c 6" J 3 5 & + ;P + •… L[yN D 5 ! 8 / J: U}U () $ Q ^U} ^ ;! ;J U.; ; 3 J K +*D - L+ M m ! ;! ; u ;! • ! ;! ! ; S‡u S $ v S nP # & 4 # ; G ; # ;; J G d () Q / & Z P J . 2 ; # () ( , # & / ,! # & + . 4 4 6 +. ! 8 / .8 J @ Q " + 6 ! ;! ! ; U[9 J _ Li N9 LqhN i Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 15. N " 0 "* O! $ • ; # ;; 8 # 9 6 !# .C . + 4 J c (` ; !# ; .w 6 !# .+ 4 ‚ 6 #a 5 - .C 8 #Z .Z 6 , / + ; !# ; () $ ; L[iN9 L[MN 5 = 7'( ) !" & '( ) = *$ ; !# ; 5J #2 + + # " 6 #a ; #(Z J ! 6 #- % P J 9 ;P J + (` #a % +. 9 # ;P 4 = !# 3P #> # 9 !# 3P #> J 8 0 G C J: > ; # ;; % #(? ; !# ; J ;P !# 9 6 !# J .w !# .+ 4 l E! 4 / J: > 6 % #(? .Q 6 , / + ; !# ; * i $\ ; • 9 ; 9 LiMN9 LigN ; , / + 5 .8 , !# L[iN E 5 A # J ; J 9 J 9 P J L gN9 L ON9 L[hN9 L[ N9 L[[N ; P J () 8 I I Q Z E J 0 yOg .Z U. J ; 6 ; () a , 5 G Q " J: ;Q $ ; @ (? ; i $ w L[MN ; $ 2 5 Q $; • 9 / Q + 3; • A 5 #. 3# J: G () ! k 8 _ * 8 hh 3 ; $[ 2 5 Q $ ; 9 $ / [ Q + 3; • # ~ Z I . G < J () ; 6 • G () ! k % ; $[J 8 iu[q _ J: x 3 ; $i 2 5 Q $ J: #$ () ! k 8 Mhu [h _ 9 * 8 ixx 3 6 5 J #2 " #$ # " 6 #a 6 Z J D i $ #Q 9 (? q Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 16. 2 .c ; Q $ ; q 5 Q ! ; * , 8 6 , / + ; !# ; P J 6 ; $q 5 & A - G $ J $ [ LiiN = P *$ X 9 ; () • J ; [hh[ ! !9 $ #a P ] ^DU J .G ‚ G + 5 d ;G UTqxqiyM J: 4 (: ihq 3 9 d 6 * [Mg 3 d 6 OO 3 L xN • & ., ) 8 # ( 6 a !# (? .C . + 4 9 +. .C c (` Q ; !# ; J " 6 #a .w !# .+ 4 4 J: 6 % @ % ; !# ; .C / + .Z ; Ya J 9 ! ! ; l ` ;Z J Q / 8 ;P 4 z ; #, I + x Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 17. 7 @ 5 H 18E D `;ab : `;c` 5 H 18E 5 % d e !% nk 37 g G 3 F# Q / J ! 6 #- ~u Y (` P J P ! B ,! J Q / 1A - % 6 G () #a . # .8 [ %& ' ( ) 9 :; 7/ < ! "# * +, - . /01 20 = > :; < = $ 3 4. - 56 3 59 ? @ 8 A 7/ 8 5 B 5 CD E F? ! FG H % I J K L $ 7/3 M ; $ @ N 7O 5 > @ ( = 35 % P J J K ' G O $Q %20 3 J+ U + >( Y Z :; < > ; R O # W ?> = * >P ? @ B 8 5K ' & 59 ? @ K 2 S A ( ) 7 2 U 8 A B 5 7/ . /0> 7 X + U % 2 T5 /0> 7 , /05 + M I [ O ^ D ? 8 / V > \d 5 :; < > = _ [ < e ) P 3? * >P 3 7f 7 M% . `aMFb /05 g 20 7/ < 5 % @ ,, 5 [ Q g P 5 @ . K I+ [ O D ? 8 / V > \/ (2 3 > W ?> :; _ [ < 5e ) < 5 G P 5 M% . `aMFb @ P 3? - + /05 ,, 5 [ Q @ 5 `h%I < $ @ 5 < G> W ? 8 / V > \d 5 M Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 18. CD E J J M I K I+ SU‰ i FG S A 5 5 ;fC 7; D ;8g hV 55 ;K nk 37 6 6 , % 6 (: J 6 d c + (\ F "u ! # ; 9 } •• # S ^9 A! * A % 6 d ‡ J # 9 ‰_FU9 n_n9 F# ; % 1/ 9 . ‚‡U " m ‰ # 9. 6 ! ; 3 ‚‡U !# ! n! f !# ! % d ‚‡U 555 P i u k u f6 3 _DU u f6 u f6 S ^ n ; yghh u} , u f6 v u 2 J ;5 g Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 19. u }- c u F% ;, u F% uf ;G 6 + .C I + 6 5 = `;ab : `;c` :;89 7< 5= ` @ # #( \ K ( = Q C R+ 5 16 6 8 0 C ! (` ! 6! % Q F#I }a J ; yyO L N @ ~ () J # 6 #* / 6 J ; n 5i 6 9 + .l 6 (: (: + b 9 # " 6 #a (: ( 5 -J 4 9 ? - + 4 () P J < ] 6 y + 6 C • i 6 .v I b 9 + 3• / b % # J2 i9 x9 g9 y9 - ] 4 .v I 5 b 9 R ! 7 * ; i9 x9 g9 y9 6 R Q ! 4 * u F„ b u F„ ! 7 * u R ;G C (` G •8 0 C (` G % () . - .l * C# 3 9 * 6 #7 9 .9 9 39 9 9 9 9 9 9 J 6 #C ;G (` / 9 .9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 J R ;G C (` G () 4 .l * C# 3 / n {‘; ’ . …. … 3 …3 … … … … … … m5 ’ () .Z [ #7 #C ;G I J ’{ iMhWM … Mhh O Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 20. n\ R ;G C (` G \ j 6 G Q / 6 R Q 3• * \† b ; i .\ † ! 7 * ; i \† b ; x 3\ † ! 7 * ; x \† b ; g \† ! 7 * ; g \† b ; y \† ! 7 * ; y \† b ; \† ! 7 * ; R ;G C : a 8 0 C = QR .12 .! S $0 r6 C () ! 3 3P #Q Q v % !3 # 3 > ` 3I 8 ! # # F6 + ! 3 Z qh 9 [hhh J2 W! E fe d ! 3 () ;, Z ghh + G () c @ () !3 4 .l ;G G () e #(: J ; + ! I #0 G () † Œ hh † F# 5\ \ G () e #(: + .\ G () e ; + y Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
nguon tai.lieu . vn