Xem mẫu

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ BỘ MÔN: KHOA HỌC CƠ BẢN BÀI THẢO LUẬN NHÓM I Đề tài: Trình bày tóm tắt các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản ở Việt Nam trước 1930. Từ đó đưa ra những nhận xét về các phong trào này. Ý nghĩa của các phong trào đối với cách mạng VN.    
 2. I. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản ở Việt Nam trước 1930     Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản diễn ra mạnh mẽ. Các phong trào tiêu biểu thời kỳ này là:    
 3. 1. Phong trào cần vương (1885 – 1896) 1.1 Nguyên nhân Do quân của Tôn Thất Thuyết lúc đánh vào tòa Khâm Sứ và Đồn Mang Cá đã bị giặc Pháp phản công và chiếm kinh thành Huế, ông phải đưa vua Hàm Nghi lên căn cứ Tân Sở (Quảng Trị).Tại đây, Tôn Thất Thuyết đã thay mặt vua Hàm Nghi soạn thảo và ra chiếu Cần Vương, kêu gọi mọi người ủng hộ vua, đánh giặc để phục hồi ngôi vua. Chiếu cần vương    
 4. 1.2 Diễn biến  GĐ I: từ 1885 – 1888. - Ngày 13/7/1885, vua Hàm Nghi xuỗng chiếu cần vương. Phong trào đã phát triển mạnh mẽ ra Sự hưởng ứng của nhân dân nhiều địa phương trong cả nước.  GĐ II: từ 1888 - 1896 - Ngày 1/11/1888, vua Hàm Nghi bị bắt nhưng phong trào vẫn tiếp tục đến     Vua Hàm Nghi bị Pháp bắt năm 1896.
 5. 2. Khởi nghĩa yên thế (1884 – 1913) 2.1 Nguyên nhân Khi thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng Bắc Kì, Yên Thế trở thành mục tiêu bình định của chúng. Để bảo vệ cuộc sống của mình, nông dân Yên Thế đã đứng lên đấu tranh . 2.2 Diễn biến Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra qua ba giai đoạn  GĐ I: 1884 – 1892: Nhiều toán nghĩa Hoàng Hoa Thám(1858 – 1913) quân hoạt động riêng rẽ, chưa có sự thống nhất. Chỉ huy có uy tín nhất là  Đề Nắm (Lương văn Nắn).  
 6.  GĐ 2: 1893 - 1908. Nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở. - Nghĩa quân đã đánh thắng Pháp nhiều trận và gây cho chúng nhiều khó khăn, thiệt hại. - Nhưng ít lâu Pháp tấn công trở lại. Nghĩa quân suy yếu. - Sau đó Đề Thám (Hoàng Hoa Thám) chủ động xin giảng hoà rồi tranh thủ chuẩn bị lực lượng về mọi mặt. Bạn cách mạng của Đề Thám  GĐ 3: 1908 - 1913. - Thực dân Pháp tập trung lực lượng tấn công lên Yên Thế. Lực lượng nghĩa quân hao mòn. - Ngày 10/2/1913 Đề Thám bị sát   hại. Phong trào thất bại.  
 7. 3. Phong trào của Phan Bội Châu. (1905 – 1908)  Đầu thế kỷ XX, Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài,chủ yếu là Nhật bản, để đánh Pháp giành dộc lập.  Ông lập ra hội Duy Tân (1904), Phong trào Đông Du(1905 – 1908). Chủ trương dựa vào Nhật để chống Pháp không thành. Một số lưu học sinh trong phong trào Đông Du(1905-     1909)
 8.  Năm 1912, Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp, giải phóng dân tộc nhưng cũng không thành.  Sự nghiệp cách mạng của Phan Bội Châu trải qua nhiều bước thăng trầm, đi từ lập trường quân chủ lập hiến đến lập trường tư sản nhưng đều thất bại.  Nửa đầu thập kỷ 20 của thế kỷ XX, Phan Bội Châu chịu ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, “Ông cũng có cảm tình với nước Nga, chủ nghĩa xã hội và có ý đặt hi vọng vào Nguyễn Ái Quốc”.    
 9. 4. Phong trào của Phan Châu Trinh  Phan Châu Trinh với chủ trương vân động cải cách văn hoá, xã hội.  Động viên lòng yêu nước, đã kích bọn vua quan, đề xướng tư tưởng dân chủ tư sản. Thực hiện khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh, mở mang dân quyền. Phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài.  Hoạt động cách mạng của Phan Châu Trinh đã góp phần thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân VN.  Tuy nhiên, phương pháp của ông là yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương… điều đó là sai lầm, chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng thương => phong trào thất bại. Cụ Phan Châu Trinh    
 10. Ngoài ra, trong thời kỳ này ở VN còn có nhiều phong trào đấu tranh khác như: - Phong trào Đông kinh nghĩa thục (1907) - Phong trào “tẩy chay khách trú” (1919) - Phong trào chống độc quyền xuất nhập khẩu ở cảng Sài Gòn (1923) - Đấu tranh trong các hội đồng quản hạt, hội đồng thành phố… đòi cải cách tự do dân chủ.    
 11. Kết quả: tất cả các phong trào đều thất bại, song từ trong phong trào đấu tranh, các tổ chức đảng phái đã ra đời: - Đảng lập hiến (1923) - Đảng thanh niên( 3/1926) - Đảng thanh niên cao vọng (1926) - Tân việt cách mạng đảng (7/1928) - Đảng Việt Nam quốc dân đảng (12/1927)    
 12. II. Ý nghĩa của các phong trào đối với cách mạng VN.  Thể hiện truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất vì độc lập tư do của dânn tộc.  Tạo cơ sở xã hội thuận lợi cho việc tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, quan điểm cách mạng Hồ Chí Minh.  Phong trào yêu nước trở thành một trong ba nhân tố dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam.    
 13. III. Nhận xét  Nhìn chung các Phong trào Yêu Nước theo khuynh hướng phong kiến và Tư Sản ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã diễn ra liên tục, sôi nổi, lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.  Hình thức đấu tranh phong phú, thể hiện ý thức dân tộc, tinh thần chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc kiên cường của nhân ta.  Tất cả các phong trào đều thất bại vì chưa lớn mạnh cả về kinh tế, chính trị và chưa có sự liên kết các tầng lớp giai cấp, qua đó cho thấy con đường cứu nước theo hệ tư tưởng Phong kiến và Tư Sản đã bế tắc. CM Việt Nam lâm vào khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo.    
 14. Các phong trào đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân ta, bồi đắp thêm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, đặc biệt là lớp thanh niên trí thức. Nhiệm vụ lịch sử đặc ra là phải tìm một con đường cách mạng mới, với một giai cấp có đủ tư cách đại biểu cho quyền lợi của dân tộc, của nhân dân, có đủ uy tín và năng lực để lảnh đạo cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ đi đến thắng lợi.    
nguon tai.lieu . vn