Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- ISO 9001 : 2008 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐẠI CÁT LỘC Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Lan Anh HẢI PHÒNG, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÕNG -------------------------------------- ISO 9001 : 2008 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐẠI CÁT LỘC CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Lan Anh Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Phạm Văn Tƣởng HẢI PHÒNG, 2013 MỤC LỤC CHƢƠNG 1: HỆ THỐNG HÓA CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP...............................4 1.1. Khái niệm hàng tồn kho và nhiệm vụ kế toán hàng tồn kho................4 1.1.1. Khái niệm, phạm vi hàng tồn kho..........................................................4 1.1.1.1. Khái niệm hàng tồn kho ........................................................................4 1.1.1.2. Phạm vi hàng tồn kho............................................................................4 1.1.2. Nhiệm vụ kế toán hàng tồn kho .............................................................4 1.2. Xác định giá trị hàng tồn kho...................................................................5 1.2.1. Nguyên tắc xác định giá trị hàng tồn kho..............................................5 1.2.2. Xác định giá trị nhập kho.......................................................................7 1.2.3. Xác định giá trị xuất kho .......................................................................8 1.2.3.1. Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh.......................................9 1.2.3.3. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)......................................11 1.2.3.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO).........................................12 1.2.4. Phân bổ chi phí mua vật tƣ, hàng hóa................................................12 1.3. Kế toán chi tiết hàng tồn kho.................................................................14 1.3.2. Phƣơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển..............................................16 1.4.1. Đặc điểm phương pháp kê khai thường xuyên ...................................19 1.4.2. Chứng từ sử dụng .................................................................................19 1.4.3. Tài khoản sử dụng ................................................................................20 1.4.4.1. Hạch toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất.....................24 1.4.4.2. Hạch toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp thương mại................27 1.5.1. Đặc điểm phương pháp kiểm kê định kỳ..............................................29 1.5.2. Chứng từ sử dụng .................................................................................29 1.5.3. Tài khoản sử dụng ................................................................................29 1.5.4. Kế toán các nghiệp vụ làm tăng, giảm hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ................................................................................................30 1.5.4.1. Hạch toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất.....................30 1.5.4.2. Hạch toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp thương mại................32 1.6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.............................................32 1.6.1. Quy định trong hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.............32 1.6.2. Phương pháp kế toán............................................................................34 1.7. Đặc điểm kế toán hàng tồn kho theo cáchình thức kế toán (Sơ đồ ghi sổ)36 CHƢƠNG 2: MÔ TẢ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐẠI CÁT LỘC ...............................................................................................41 2.1. Đặc điểm chung ảnh hƣởng đến công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc............................41 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc...............................................................................41 2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc.........................................................................................43 2.1.2.1. Đặc điểm về nguồn lực......................................................................43 2.1.3. Đặc điểm hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc.....................................................................................................44 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc...............................................................................44 Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc.....................................................................................................45 2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc............................47 2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán....................................................47 2.1.5.2. Chính sách kế toán gồm....................................................................48 2.2.1. Kế toán chi tiết hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc..........................................................................................51 2.2.2. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc..........................................................................................90 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO99 NHẰM TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐẠI CÁT LỘC ..........................................................................................................................99 3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán hàng tồn kho nói riêng tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc99 3.1.1. Ưu điểm..................................................................................................99 3.1.1.1. Tổ chức công tác kế toán nói chung....................................................99 3.1.1.2. Tổ chức kế toán hàng tồn kho nói riêng..............................................99 3.1.2. Tồn tại..................................................................................................100 3.1.2.1. Tổ chức công tác kế toán nói chung..................................................100 3.1.2.2. Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho nói riêng.............................101 3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên.................................................101 3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cƣờng quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc...................................................................................................102 3.3.1. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải........103 Đại Cát Lộc....................................................................................................103 3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cƣờng quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc.......................................................................................104 3.4.1. Hoàn thiện việc lập sổ danh điểm vật tư, hàng hóa..........................104 3.4.2. Hoàn thiệc việc sử dụng tài khoản cấp 2 cho TK 156.......................107 3.4.3. Hoàn thiện về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.........108 3.4.4. Hoàn thiện công tác kiểm kê hàng tồn kho định kỳ tại công ty........111 ... - tailieumienphi.vn