Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001 : 2008 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG Chủ nhiệm đề tài: NguyễnThị Thùy Dung Lớp QT1101K HẢI PHÒNG - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- ISO 9001: 2008 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Chủ nhiệm đề tài : Nguyễn Thị Thùy Dung Lớp QT1101K Giảng viên hƣớng dẫn : Ths. Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2011 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến: Các thầy giáo, cô giáo dạy trong trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng đã tận tình truyền đạt kiến thức nền tảng cơ sở, kiến thức chuyên sâu về Kế toán -Kiểm toán và cả kinh nghiệm sống quý báu, thực sự hữu ích cho bản thân em trong thời gian thực tập và cả sau này. Thầy giáo – Ths. Nguyễn Đức Kiên đã hết lòng hỗ trợ và giúp đỡ em từ khâu chọn đề tài, cách thức tiếp cận thực tiễn tại đơn vị thực tập cho đến khi hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này. Các cô, bác làm việc tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã tạo cho em cơ hội đƣợc thực tập và nghiên cứu tại phòng Kế toán của công ty. Cuối cùng, em chúc thầy cô cùng các cô, bác làm việc tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng dồi dào sức khoẻ, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC Lời mở đầu.......................................................................................................................01 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT...............03 1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất................................................03 1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất......................................................................................03 1.1.2. Bản chất và nội dung kinhtế của chi phí sản xuất ...................................................03 1.2. Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm....................................................04 1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm. ...............................................................................04 1.2.2. Bản chất, chức năng của giá thành sản phẩm..........................................................04 1.3. Phân loại chi phí sản xuất........................................................................................06 1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố (nội dung kinh tếcủa chi phí)......................06 1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí (mục đích, công dụng của chi phí).....................................................................................................................................07 1.3.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với đối tƣợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất........................................................................................07 1.4. Phân loại giá thành sản phẩm .................................................................................07 1.4.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính giá thành...................................08 1.4.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí.................................08 1.5. Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất, đối tƣợng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành...................................................................................................................09 1.5.1. Đối tƣợng tập hợp chi phí sảnxuất ..........................................................................09 1.5.2. Đối tƣợng tính giá thành sản phẩm .........................................................................09 1.5.3 Kỳ tính giá thành ......................................................................................................10 1.5.4. Mối quan hệ giữa đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tƣợng tính giá thành sản phẩm............................................................................................................................10 1.6. Phƣơng pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất............................................10 1.6.1. Phƣơng pháp hạch toán chi phí sản xuất.................................................................10 1.6.2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất.........................................................................11 1.7. Phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm ..................................................................11 1.7.1 Phƣơng pháp giản đơn (phƣơng pháp trực tiếp).......................................................12 1.7.2. Phƣơng pháp hệ số...................................................................................................12 1.7.3. Phƣơng pháp tỉ lệ.....................................................................................................13 1.7.4. Phƣơng pháp tổng cộng chi phí...............................................................................14 1.7.5. Phƣơng pháp đơn đặt hàng......................................................................................14 1.7.6. Phƣơng pháp phân bƣớc..........................................................................................14 1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang ...................................................................................17 1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lƣợng ƣớc tính tƣơng đƣơng........................17 1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến..........................................18 1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ........................18 1.8.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính.............................19 1.8.5. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức..................................19 1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm.................................19 1.9.1. Đối với DN kế toán HTK theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên......................19 1.9.2. Đối với DN kế toán HTK theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ...............................22 1.10. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo các hình thức kế toán......................................................................................................................24 1.10.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhật ký chung............................................................................................................24 1.10.2. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhậtký - sổcái............................................................................................................25 1.10.3. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Nhậtký - chứng từ......................................................................................................26 1.10.4. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ..........................................................................................................27 1.10.5. Đặc điểm hạch toán chi phí sảnxuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế toán trên máy vi tính..........................................................................................................28 ... - tailieumienphi.vn