Xem mẫu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐẶNG ĐÌNH THÀNH

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐÔNG LẠNH BẢO TỒN
TINH DỊCH CHÓ MALINOIS

Chuyên ngành:
Mã số:

Chăn nuôi

60.62.01.05

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Bá Mùi
2. TS. Đỗ Văn Thu

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên
cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng dùng để bảo
vệ lấy bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám
ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Đặng Đình Thành

i

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hai người thầy của tôi PGS. TS. Nguyễn
Bá Mùi và TS. Đỗ Văn Thu người đã hướng cho tôi những ý tưởng khoa học, tận tình
hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn
thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể phòng Sinh học tế bào sinh sản, Viện Công
nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tạo mọi điều kiện
cho tôi hoàn thành khóa học và luận văn này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể cán bộ công nhân viên Cục Cảnh sát quản lý,
huấn luyện và sử dụng động vật ngiệp vụ (K204) - Bộ Công an đã giúp đỡ tôi trong quá
trình thực hiện nghiên cứu này.

Tôi xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã dạy
dỗ, chia sẻ, động viên, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt khóa học và
nghiên cứu của mình.
Cuối cùng, tôi xin tỏ lòng biết ơn đến bố mẹ, gia đình, bè bạn, những người
luôn bên tôi, động viên, góp ý và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt thời gian học
tập và nghiên cứu.

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Đặng Đình Thành

ii

MỤC LỤC
Lời cam đoan ..................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii

Mục lục ........................................................................................................................... iii
Danh mục các từ viết tắt .................................................................................................. vi
Danh mục bảng ............................................................................................................... vii

Danh mục hình ............................................................................................................... viii
Danh mục sơ đồ ............................................................................................................... ix

Trích yếu luận văn ............................................................................................................ x

Thesis abstract.................................................................................................................. xi
Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................... 1

1.3.

Ý nghĩa khoa học của đề tài................................................................................ 2

1.2.

Mục tiêu .............................................................................................................. 2

Phần 2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................. 3
2.1.

Tổng quan về chó Malinois ................................................................................ 3

2.2.1.

Tinh thanh ........................................................................................................... 4

2.2.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

Tinh dịch chó ...................................................................................................... 3
Tinh trùng ........................................................................................................... 4

Hình thái- cấu tạo của tinh trùng. ...................................................................... 4
Đặc tính của tinh trùng chó................................................................................. 5
Một số chỉ tiêu sinh học tinh dịch chó ................................................................ 7

Lượng tinh dịch (Vml) ........................................................................................ 7
Hoạt lực tinh trùng (A%). ................................................................................... 8

Nồng độ tinh trùng (C) ....................................................................................... 9

Tinh trùng kỳ hình (K%) .................................................................................... 9
Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần lấy tinh (V.A.C) .......................... 10
Tỷ lệ tinh trùng sống (Ls%) .............................................................................. 10
iii

2.4.

Đặc điểm lý hoá của tinh dịch chó ................................................................... 11

2.4.2.

Áp lực thẩm thấu (posm). ................................................................................. 11

2.4.1.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.5.
2.6.
2.7.

Tỷ trọng của tinh dịch (d). ................................................................................ 11
Năng lực đệm của tinh dịch (β). ....................................................................... 11

Độ nhớt của tinh dịch.(η) .................................................................................. 11

pH của tinh dịch. ............................................................................................... 11
Nguyên tắc xây dựng môi trường đông lạnh bảo tồn tinh dịch chó ................. 12

Nghiên cứu môi trường đông lạnh bảo tồn tinh dịch chó ................................. 13

Thụ tinh nhân tạo cho chó ................................................................................ 15

2.7.1.

Sơ lược về quá trình giao phối và phóng tinh. .................................................. 15

2.7.3.

Thụ tinh nhân tạo. ............................................................................................. 17

2.7.2.
2.8.

Các chu kỳ động dục của chó cái. .................................................................... 16

Tình hình phát triển và sử dụng chó malinois tại Việt Nam ............................. 19

Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu ............................................................ 20
3.1.

Địa điểm nghiên cứu......................................................................................... 20

3.3.

Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 20

3.2.
3.4.

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5.

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.

Thời gian nghiên cứu ........................................................................................ 20
Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 21

Đánh giá một số chỉ tiêu sinh học và tính chất lý hóa học của tinh dịch
chó Malinois ..................................................................................................... 21
Nghiên cứu công nghệ đông lạnh tinh dịch chó Malinois và ứng dụng

sản xuất tinh chó đông lạnh bảo tồn ở -196C.................................................. 21

Sản xuất tinh chó Malinois đông lạnh .............................................................. 21
Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 22

Phương pháp lấy tinh ........................................................................................ 22
Phương pháp nghiên cứu sinh học tinh dịch chó .............................................. 22
Nghiên cứu môi trường bảo tồn ........................................................................ 23
Phương pháp xử lý số liệu ................................................................................ 29

Phần 4. Kết quả vào thảo luận ..................................................................................... 30
4.1.

4.1.1.

Sinh học tinh dịch chó Malinois ....................................................................... 30
Một số đặc điểm sinh học tinh dịch chó Malinois ............................................ 30
iv