Xem mẫu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỄN VĂN DOANH

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NÁI CP90

PHỐI VỚI ĐỰC PIDU VÀ DUROC NUÔI TẠI TRANG TRẠI
CHĂN NUÔI HÙNG AN – VIỆT YÊN – BẮC GIANG
Chuyên ngành:
Mã số:
Người hướng dẫn khoa học:

Chăn nuôi
62.62.01.05
TS. Đỗ Đức Lực
GS TS. Đặng Vũ Bình

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả
nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng sử dụng để bảo vệ một học vị nào.

Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và
các thông tin trích dẫn trong luận văn này đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Văn Doanh

i

LỜI CẢM ƠN
Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lời biết ơn sâu sắc nhất đến

GS TS. Đặng Vũ Bình. TS. Đỗ Đức Lực - người hướng dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ
và có trách nhiệm đối với tôi trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn.

Lời cảm ơn chân thành của tôi cũng xin gửi tới các thầy cô trong Bộ môn Di truyền

– Giống vật nuôi; Khoa Chăn nuôi; Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã giúp đỡ và đóng
góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình thực hiện đề tài.

Tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn tới trang trại chăn nuôi heo nái Hùng An Việt Yên

- Bắc Giang và anh Trần Xuân Trường – kỹ thuật trưởng của trại đã tạo mọi điều kiện giúp
đỡ tôi trong quá trình tôi thực hiện đề tài.

Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình cùng bạn bè đồng nghiệp đã

giúp đỡ động viên tôi trong suốt thời gian qua.

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Văn Doanh

ii

MỤC LỤC
Lời cam đoan .......................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ............................................................................................................................. ii

Mục lục ................................................................................................................................ iii
Danh mục các chữ viết tắt...................................................................................................... v
Danh mục các bảng ............................................................................................................... vi

Trích yếu luận văn .............................................................................................................. viii
Thesis Abstract ..................................................................................................................... ix

Phần 1. Mở đầu .................................................................................................................... 1
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................... 1

1.2.1.

Mục đích chung ....................................................................................................... 2

1.2.

1.2.2.
1.3.
1.4.

Mục đích nghiên cứu ............................................................................................... 2
Mục tiêu cụ thể ........................................................................................................ 2
Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................. 2

Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn.............................................. 2

Phần 2. Tổng quan tài liệu .................................................................................................. 3
2.1.

Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu ................................................................... 3

2.1.2.

Cơ sở sinh lý sinh sản ở lợn nái ............................................................................... 7

2.1.1.
2.1.3.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.

Lai giống và ưu thế lai ............................................................................................. 3
Các chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản và các yếu tố ảnh hưởng ......................... 8
Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước............................................................ 15

Tình hình nghiên cứu ngoài nước .......................................................................... 15

Tình hình nghiên cứu trong nước .......................................................................... 19

Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu ................................................................. 22
3.1.

Địa điểm nghiên cứu.............................................................................................. 22

3.3.

Vật liệu nghiên cứu ................................................................................................ 22

3.2.
3.4.
3.5.

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

Thời gian nghiên cứu ............................................................................................. 22
Nội dung nghiên cứu ............................................................................................. 24

Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................... 24

Theo dõi, thu thập số liệu về năng suất sinh sản ở các công thức lai .................... 24
Theo dõi sinh trưởng và thu nhận thức ăn của tổ hợp lai CP90 x PiDu

và CP90 x Duroc.................................................................................................... 25

Phương pháp xử lý số liệu ..................................................................................... 25

Phần 4. Kết quả và thảo luận ............................................................................................ 26
4.1.

Năng suất sinh sản của lợn nái CP90..................................................................... 26
iii

4.2.

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái CP90........................... 31

4.3.1.

Năng suất sinh sản theo đực phối .......................................................................... 32

4.3.

4.3.2.
4.4.

Năng suất sinh sản và các yếu tố ảnh hưởng ......................................................... 32

Năng suất sinh sản theo lứa đẻ .............................................................................. 34

Tiêu tốn thức ăn cho lợn nái và lợn con ................................................................ 47

Phần 5. Kết luận và kiến nghị ........................................................................................... 49
5.1.
5.2.

Kết luận.................................................................................................................. 49

Kiến nghị ............................................................................................................... 49

Tài liệu tham khảo ............................................................................................................... 50

iv