Xem mẫu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

LƯU VĂN TRÁNG

NĂNG SUẤT SINH SẢN

CỦA LỢN NÁI LAI F1 (LANDRACE X YORKSHIRE),

F1 (YORKSHIRE X LANDRACE) PHỐI VỚI ĐỰC DUROC
VÀ PIDU NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH
LỢN GIỐNG DABACO

Chuyên ngành:
Mã số:

Chăn nuôi

60.62.01.05

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đặng Vũ Bình

TS. Nguyễn Hoàng Thịnh

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên
cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng dùng để bảo
vệ lấy bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám
ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày

tháng năm 2016

Tác giả luận văn

Lưu Văn Tráng

i

LỜI CẢM ƠN
Nhân dịp hoàn thành luận văn này, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sự giúp
đỡ tận tình của GS.TS Đặng Vũ Bình và TS Nguyễn Hoàng Thịnh đã nhiệt tình hướng
dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu, cũng như đánh giá
phân tích kết quả và hoàn thành luận án.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn Di truyền – Giống vật
nuôi, Khoa Chăn nuôi, các thầy cô Viện đào tạo Sau đại học, Học Viện Nông nghiệp
Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, cán bộ công nhân viên
Công ty TNHH Lợn giống DABACO trong quá trình triển khai thực hiện đề tài.

Nhân dịp hoàn thành luận văn, tôi cũng xin được bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới
nhà trường, các thầy cô, gia đình cùng bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên tôi
trong suốt thời gian qua.
Xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày

tháng

Tác giả luận văn

Lưu Văn Tráng

ii

năm 2016

MỤC LỤC
Lời cam đoan ..................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii

Mục lục ........................................................................................................................... iii
Danh mục chữ viết tắt ....................................................................................................... v

Danh mục bảng ................................................................................................................ vi
Danh mục hình ................................................................................................................ vii

Trích yếu luận văn ......................................................................................................... viii
Thesis Abstract ................................................................................................................ ix

Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................... 1

1.3.

Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................ 2

1.2.
1.4.

Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 2

Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn......................................... 2

Phần 2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................. 4
2.1.

Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu .............................................................. 4

2.1.2.

Lai giống và ưu thế lai ........................................................................................ 6

2.1.1.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.

Tính trạng số lượng và các yếu tố ảnh hưởng .................................................... 4
Các chỉ tiêu sinh sản và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
của lợn nái......................................................................................................... 10

Đặc điểm sinh lý và sinh trưởng của lợn con và các yếu tố ảnh hưởng
tới khả năng sinh trưởng ................................................................................... 19

Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước và trong nước .......................................... 24

Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài .................................................................. 24
Tình hình nghiên cứu ở trong nước .................................................................. 27

Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu ............................................................ 31
3.1.

Địa điểm nghiên cứu......................................................................................... 31

3.3.

Vật liệu nghiên cứu ........................................................................................... 31

3.2.
3.4.
3.5.

3.5.1.
3.5.2.

Thời gian nghiên cứu ........................................................................................ 31
Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 32

Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 32

Theo dõi, thu thập dữ liệu ................................................................................. 32
Theo dõi lợn nái sinh sản .................................................................................. 32

iii

3.5.3.
3.5.4.

Các chỉ tiêu theo dõi ......................................................................................... 36
Phương pháp xử lý số liệu ................................................................................ 38

Phần 4. Kết quả và thảo luận ....................................................................................... 39
4.1.
4.2.
4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.4.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái F1(LY) và F1(YL) ....................... 39

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của nái F1(YL) và
F1(LY) .............................................................................................................. 45

Năng suất sinh sản và các yếu tố ảnh hưởng .................................................... 48

Năng suất sinh sản theo loại nái ....................................................................... 48

Năng suất sinh sản theo đực phối ..................................................................... 49
Năng suất sinh sản theo tổ hợp lai .................................................................... 50

Năng suất sinh sản qua các lứa đẻ .................................................................... 53

Năng suất sinh sản qua các năm ....................................................................... 56
Năng suất sinh sản qua hai vụ Đông – Xuân và Hè – Thu ............................... 58
Đánh giá hiệu quả kinh tế nuôi lợn nái sinh sản ............................................... 59
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ............................................................................. 59

Hạch toán thu chi .............................................................................................. 62
Lợi nhuận chăn nuôi lợn nái ............................................................................. 65

Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................... 68
5.1.
5.2.

Kết luận............................................................................................................. 68

Kiến nghị .......................................................................................................... 69

Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 70

iv