Xem mẫu

 1. …………..o0o………….. LUẬN VĂN “CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH”
 2. CAÙC NGUOÀN TAØI CHÍNH PGS.TS. SÖÛ ÑÌNH THAØNH KHOA TAØI CHÍNH NHA NÖÔÙC TAI NHAØ NÖÔC 4/1/2009 1
 3. Noäi dung nghieân cöùu 1. VOÁN VAØ CAÙC MOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNG 2. PHAÂN TÍCH CAÙC NGUOÀN TAØI TRÔÏ 4/1/2009 2
 4. CAÙC MOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNG Moâ hình Harrod-Domar ΔY = ΔK/ICOR Trong ñoù: ño: + ΔY: Tyû leä taêng tröôûng kinh teá + ΔK: Tyû leää ñaàu tö so vôùi saûn löông (I/Y) y ï g( ) + ICOR: Tyû leä gia taêng tö baûn - ñaàu ra ( saûn löôïïng) g Moâ hình naøy nhaán maïnh vai troø cuûa voán. Söï taêng tröôûng phuï thuoäc nhieàu vaøo 4/1/2009 ñaàu tö thieát bò môùi (ICOR). 3
 5. CAÙC MOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNG Moâ hình Robest Solow vaø Eduard Demison (Nguoàn goác cuûa söï taêng tröôûng kinh teá) Y Y= f (K, L, T, A) Trong ñoù: Y: Saûn phaåm quoác daân. K: Tö baûn. L: Lao ñoäng. T: Taøi nguyeân ( ñat ñai) Tai nguyen ñaát ñai). A: Hieäu quaû söû duïng caùc yeáu toá ñaàu vaøo. 4/1/2009 4
 6. CAÙC MOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNG Lyù thuyeát Samuelson (Caùi voøng luaån quaån – viciuos circle vaø cuù huyùt töø beân ngoaøi) q y g Tiet Tieát kieäm – ñaà tö thaáp ñau thap Tích luõy voán TNBQ thaáp thaáp Naêng suaáát thaááp 4/1/2009 5
 7. CAÙC MOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNG Lyù thuyeát hai khoaûng caùch (Hollis B.Chenery) y y y Trong neàn kinh teá môû, ta coù phöông trình: Y = (C + G) + (Ig + Ip) + (X - M ) g p (1) Trong ñoù: Y laø Toång thu nhaäp. C+ G : Tieâu dung cua khu vöc tö nhan (C) vaø Tieu duøng cuûa vöïc nhaân va chi tieâu cuûa chính phuû (G). Ig + Ip : Ñaàu tö cuûa chính phuû (Ig) vaø ñaàu tö cua cuûa tö nhan (Ip). nhaân (Ip) X: Giaù trò haøng hoùa xuaát khaåu M: Giaù trò haøng hoùa nhaäp khaåu 4/1/2009 6
 8. CAÙC MOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNG Lyù thuyeát hai khoaûng caùch: Neáu phaân tích toång thu nhaäp cuûa neàn kinh teá theo yeáu toá thu nhaäp cuûa töøng khu vöïc, ta coù: Y = Tg + (C + Sp) g p (2) Vôùi Tg laø thu nhaäp cuûa chính phuû vaø Sp laø tieát kieäm cuûa khu vöïc tö nhaân. Tö Töø (1) va (2) ta co: vaø coù: (X – M) = (Tg – G – Ig) + (Sp – Ip) Thay Tg – G = Sg (tieát kieäm cuûa chính phuû) ⇔ (Ig - Sg ) + (Ip - Sp ) = (M – X) (3) 2 khoaûng caùch: Ñaàu tö vöôït quaù tieát kieäm Nhaäp khaåu nhieàu hôn xuat khau khau nhieu xuaát khaåu 4/1/2009 7
 9. CAÙC MOÂ HÌNH TAÊNG TRÖÔÛNG Lyù thuyeát hai khoaûng caùch: Neáu coù söï gia taêng nhu caàu ñaàu tö (Ip, Ig) vöôït quaù möùc tieát kieäm trong nöôùc (Sp, Sg), ñeå caân baèng caùn can caân kinh teá vó moâ thì coù theå thöc hieän bieän phaùp laø: te mo co the thöïc phap la: Gia taêng thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoai ñe lap vao lo hong ngoaøi ñeå laáp vaøo loã hoûng thiếu hụt hụt. 4/1/2009 8
 10. 4/1/2009 9
 11. 4/1/2009 10
 12. CAÙC NGUOÀN TAØI TRÔÏ Daãn nhaäp Nguoààn t øi t b goààm: Ti át ki äm t N taø trôï bao Tieá kieä trong möôùùc vaøø voáán nöôùùc ngoaøøi ö ö Trong ñoù: DI : Ñaàu tö trong nöôùc NFDI: Ñaà tö tröc tieáp nöôùc ngoaøi roøng ( Inp t – Ñau tröïc tiep nöôc ngoai rong Input ouput) DS: Tieát kieäm trong nöôùc NFR: Nguoàn taøi chính phi ñaàu tö tröc tieáp nöôùc Nguon tai ñau tröïc tiep nöôc ngoaøi ( Non –FDI financial resource), bao goàm voán coå phaàn tö nhaân, nôï tö nhaân, caùc khoûa taøi trôï song p phöông vaø ña phöông g p g CIR: Thay ñoååi trong döï tröõ quoáác teáá 4/1/2009 11
 13. KEÂNH HUY ÑOÄNG VOÁN TRONG NÖÔÙC Ñaëc ñieåm: Theåå h n söùc maïnh noäi l c cuûûa moät quoáác h hieä löï gia; oån ñònh, beàn vöõng, giaûm thieåu ñöôïc rui ruûi ro vaø haäu quaû xaáu ñoái vôùi neàn kinh teá va qua xau ñoi vôi nen te do nhöõng taùc ñoäng töø beân ngoaøi. Nguoàn voán trong nöôùc chuû yeáu ñöôïc hình thaønh töø caùc nguoàn tieát kieäm trong neàn kinh teá (ngaân saùch, doanh nghieäp, caùc hoä gia ñình ) ñình…). DS = GS + ES + HS 4/1/2009 12
 14. 4/1/2009 13
 15. 4/1/2009 14
 16. TIEÁT KIEÄM CUÛA NSNN Phan tiet Phaàn tieát kieäm hình thaønh neân nguoàn thanh nen nguon voán ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc vaø ñöôïc xaùc ñònh baèng cheânh leäch döông giöõa toång bang chenh giöa tong caùc khoaûn thu NSNN vôùi toång chi thöông xuyen. thöôøng xuyeân. GS = f (T , C ) 4/1/2009 15
 17. TIEÁT KIEÄM CUÛA NSNN Cô cheá hình thaønh tieát kieäm: che thanh tiet Taêng thueá hoaëc Caé i C ét giaûûm chi tieâu thöôøøng xuyeân hi i h Caàn nghieân cöùu: Vieäc gia taêng tieát kieäm cuûa NSNN coù ñaåy luøi hoaøn toaøn tieát kieäm cuûa doanh nghieäp vaø daân cö hay khoâng?. 4/1/2009 16
 18. TIEÁT KIEÄM CUÛA NSNN Coù coâng trình nghieân cöùu ñaõ khaúng ñònh: g ò Neáu tieát kieäm cuûa nhaø nöôùc ôû caùc nöôùc phaùt trieån taêng theâm 1 USD thì tieát kieäm cuûa khu vöïc tö nhaân giaûûm ít nhaáát 50 cent . Coù Coâng trình nghieân cöùu khaùc ñaõ keát luaän: ÔÛ caùc neààn kinh teáá ñang phaùt trieåån cöù 1 USD taêng theâm trong tieát kieäm cuûa ngaân saùch nhô cat giam nhôø caét giaûm chi tieâ thì chæ laøm giaûm 16 -50 tieu lam giam 50 cent trong tieát kieäm khu vöïc tö nhaân; coøn neáu 1 USD taêng theâm trong tieát kieäm ngaân saùch laø tang them tiet ngan sach la do taêng thueá thì tieát kieäm khu vöïc tö nhaân laïi 4/1/2009 17 giaûm töø 48 -65 cent
 19. TIEÁT KIEÄM CUÛA NSNN Khi tieát kieäm chính phuû khoâng ñuû taøi trô tiet phu khong ñu tai trôï cho ñaàu tö, thì chính phuû ñi vay nôï trong vaø ngoaøi nöôùc => nôï coâng gia taêng. => Taïo ra cheøn laán kinh teá (Crowds out of economics) Cheøn laán ñaàu tö trong nöôùc (Crowds out): Gia taêng laõi suaát => haïn cheá ñaàu tö khu vöïc tö. Cheøn laán xuaát khaåu: Laõi suaát gia taêng, ñoà ñ àng ti àn noääi t ä l ân giaùù => l øm giaûûm ki tieà teä leâ i laø i kim 4/1/2009 ngaïch xuaát khaåu trong nöôùc. 18
 20. TIEÁT KIEÄM CUÛA NSNN Vaán ñeà ñaët ra: => Kieåm soaùt quy moâ nôï coâng => Giôùi haïn quy moâ ñaàu tö coâng => Giaùm saùt vaø ñaùnh giaù hieäu quaû ñaààu tö coâng Theá nhöng thaùch thöùc: => Xaùc laäp vai troø cuûa chính phuû? => Caûi caùch theå cheá => Ñaààu tö coâng vaø tham nhuõng? 4/1/2009 19
nguon tai.lieu . vn