Xem mẫu

 1. Trạng thái dừng, tiết kiệm và tăng trưởng kinh tế „ Phần 1 :  Trạng thái dừng „ Phần 2 :  Trạng thái dừng với tiết kiệm và  tăng trưởng kinh tế
 2. Phần 1 : „ Trạng thái dừng biểu thị trạng thái cân  bằng dài hạn của nền kinh tế. Nền kinh  tế  sẽ tiến tới trạng thái này của tư bản,  bất kể nó xuất phát với khối lượng tư  bản bao nhiêu. „ Gọi  „ + k : tư bản „ + δ k : khấu hao „ +  i : đầu tư
 3. k = sf(k) - δ (k) „ + Mức tư bản ở trạng thái dừng k* là mức  tư bản mà tại đó đầu tư bằng khấu hao „ ­ Với k  k* : đầu tư nhỏ hơn khấu hao nên  khối lượng tư bản bị thu hẹp
 4. δk Ñaà tö vaø u hao khaá I*=δ * k Sf(k) u k* Khoálöôï g tö baû moãcoâg nhaâ i n n i n n
 5. Kết luận : „ Như vậy, khi khối lượng tư bản đạt đến  trạng thái dừng, đầu tư bằng khấu hao và  khối lượng tư bản không tăng mà cũng  không giảm. „ kk* = 0 hay sf(k*) = δ (k*)
 6. Phần 2 :Trạng thái dừng với tiết kiệm và tăng trưởng kinh tế z Giả thiết : + Nền kinh tế đóng + Ngân sách chính phủ cân bằng (G = T), nghĩa  là tiết kiệm và đầu tư là tiết kiệm và đầu tư của  KV đầu tư + Tiết kiệm S(t) tỷ lệ thuận với sản lượng + Đầu tư I(t) gồm đầu tư ròng K(t) và khấu hao  D(t), khấu hao tỷ lệ thuận với khối tư bản
 7. „ Giả định : nền kinh tế xuất phát ở trạng  thái dừng s1 và khối lượng tư bản k1  „ Tỷ lệ tiết kiệm tăng từ s1 lên s2 làm sf(k)  dịch chuyển lên phía trên „ Phân tích :
 8. δk Ñaà tö vaø u hao khaá S2f(k) S1f(k) u Traï g thaù Traï g thaù n i n i döøg cuõ n döøg môù n i * * k1 k2 Khoálöôï g tö baû m i coâg nhaâ i n n oã n n
 9. Mô hình Solow chỉ ra rằng tỷ lệ tiết kiệm là yếu tố then chốt quyết định khối lượng tư bản ở trạng thái dừng. + Nếu tỷ lệ tiết kiệm cao, nền kinh tế sẽ có khối lượng tư bản và sản lượng lớn hơn. + Nếu tỷ lệ tiết kiệm thấp, nền kinh tế sẽ có khối lượng tư bản nhỏ hơn và sản lượng thấp hơn.
 10. Tiết kiệm và tăng trưởng „ s tăng ­> k tăng ­> y tăng „ Trong thời gian chuyển tiếp khi tư bản đầu  tư di chuyển từ k0* đến k1* > k0, tỷ lệ tăng  trưởng của K và Y cao hơn tỷ lệ tăng  trưởng của lao động.
 11. Khi nền kinh tế tiến đến trạng thái dừng mới : tỷ lệ tăng trưởng của lao động bằng tỷ lệ tăng trưởng của tư bản và của sản lượng
 12. Kết luận : z Trong dài hạn, tỷ lệ tiết kiệm tăng chỉ có  hiệu ứng mức chứ không có hiệu ứng suất,  có nghĩa là s tăng chỉ làm tăng chiều cao  của lộ tăng trưởng cân bằng nhưng không  có ảnh hưởng đến tỷ lệ tăng trưởng.
nguon tai.lieu . vn