Xem mẫu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
SỞ Y TẾ
-----*-----

ĐỀ TÀI

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIÊM AN
TOÀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ
TỈNH KON TUM NĂM 2016

Chủ nhiệm đề tài: ĐẶNG THỊ THANH THUỶ, Trường TCYT Kon Tum
Cộng sự:

LÊ THÀNH VINH, Trường TCYT Kon Tum
HOÀNG THỊ CHÚC, Trường TCYT Kon Tum
NGUYỄN THỊ HOÀI ANH, Trường TCYT Kon Tum
PHẠM THỊ KIM DUNG, Trường TCYT Kon Tum

Kon Tum - 2016

i

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:
Ban giám hiệu, các thầy cô giáo Trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum đã
quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên
cứu tại trường;
TS.BS Lê Trí Khải, người Thầy đã tận tâm truyền đạt những kiến thức,
kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quý báu, định hướng và hướng dẫn chúng tôi
trong suốt quá trình thực hiện đề tài;
Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum và các nhân viên y tế tại các Khoa,
phòng đã tạo điều kiện, quan tâm và giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thu thập số
liệu;
Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, ủng hộ về mọi mặt để chúng
tôi có thể hoàn thành quá trình học tập và nghiên cứu;
Các em học sinh đã hợp tác tốt cho chúng tôi trong quá trình thực hiện đề
tài;
Cuối cùng, chúng tôi xin chia sẻ kết quả nghiên cứu với các bạn đồng
nghiệp và những người quan tâm.
Trân trọng cảm ơn!

Đại diện nhóm nghiên cứu
Chủ nhiệm đề tài

Đặng Thị Thanh Thủy

ii

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................................. i
MỤC LỤC ...................................................................................................................................... ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................................................... iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................................ v
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ................................................................................................................ vi
TÓM TẮT ĐỀ TÀI .......................................................................................................................vii
ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................................................1
Chương 1 ........................................................................................................................................3
TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...............................................................................................................3
1.1. Các định nghĩa và khái niệm sử dụng trong nghiên cứu ......................................................3
1.2. Các vấn đề về hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao chất lượng thực hành tiêm an toàn .................6
1.3. Thực trạng thực hiện Tiêm an toàn........................................................................................9
1.4. Một số thông tin về địa bàn nghiên cứu ...............................................................................14
Chương 2 ......................................................................................................................................17
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................17
2.1. Đối tượng nghiên cứu ...........................................................................................................17
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ........................................................................................17
2.3. Thiết kế nghiên cứu...............................................................................................................17
2.4. Xác định cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu ......................................................................17

2.5. Các biến số, chỉ số nghiên cứu: ................................................................ 18
2.6. Phương pháp thu thập số liệu ...............................................................................................24
2.6. Các biến số nghiên cứu (chi tiết xem Phụ lục 1) ..................... Error! Bookmark not defined.
2.7. Tiêu chuẩn đánh giá .............................................................................................................25
2.8. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................................................27
2.9. Đạo đức nghiên cứu ..............................................................................................................27
2.10. Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục sai sốError! Bookmark not defined.
Chương 3 ......................................................................................................................................28
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...........................................................................................................28

3.1. Thông tin chung ........................................................................................ 28
3.2. Kiến thức về Tiêm an toàn của học sinh ................................................... 28
3.3. Thực hành Tiêm an toàn ........................................................................... 37
3.4. Tổng hợp kỹ năng thực hành Tiêm an toàn đạt ........................................ 38
3.5. Một số yếu tố liên quan đến thực hành Tiêm an toàn ............................... 39
Chương 4 ......................................................................................................................................41
BÀN LUẬN ...................................................................................................................................41

iii

4.1. Thông tin chung ........................................................................................ 41
4.2. Kiến thức Tiêm an toàn ............................................................................. 41
4.3. Thực hành Tiêm an toàn của HS thực hiện ........................................................................42
4.4. Một số yếu tố liên quan với thực hành Tiêm an toàn ..........................................................43
4.5. Bàn luận về phương pháp nghiên cứu .................................................................................44
KẾT LUẬN ...................................................................................................................................46
5.1. Kiến thức và thực hành Tiêm an toàn của học sinh ............................................................46

5.2. Các yếu tố liên quan đến thực hành tiêm an toàn ................................... 46
KHUYẾN NGHỊ ...........................................................................................................................47
6.1. Đối với trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum ......................................................................47
6.2. Đối với bệnh viện trong nghiên cứu .....................................................................................47
6.3. Đối với các học sinh Trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum ...............................................47
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................................48

iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BV
BVĐK
BKT
BT

Bệnh viện
Bệnh viện đa khoa
Bơm kim tiêm
Bơm tiêm

CTSN

Chất thải sắc nhọn

ĐTV

Điều tra viên

HS
KBCB
KT
KSNK
NB
NVYT
SK
TAT
TTCYT

Học sinh
Khám bệnh, chữa bệnh
Kim tiêm
Kiểm soát nhiễm khuẩn
Người bệnh
Nhân viên y tế
Sát khuẩn
Tiêm an toàn
Trường Trung cấp Y tế

VST

Vệ sinh tay

WHO

World Health Organization - Tổ chức Y tế thế giới

nguon tai.lieu . vn