Đề tài: KH - CN được coi là nền tảng và động lực của sự nghiệp CNH - HĐH ở Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Kinh tế - Thương mại
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      31      0
Mã tài liệu 7dc1tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Kinh tế - Thương mại Tác giả Phan Thi Ngoc Giau Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.21 M Lần tải 2 Lần xem 31
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: kh - cn được coi là nền tảng và động lực của sự nghiệp cnh - hđh ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 1. Đề tài: KH - CN được coi là nền tảng và động lực của sự nghiệp CNH - HĐH ở Việt Nam
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. I. §Æt vÊn ®Ò ThÕ giíi ®· b­íc vµo thÕ kû 21 víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc - c«ng nghÖ (KH - CN). Ngµy nay KH - CN ®­îc øng dông rÊt nhiÒu vµo cuéc sèng cña con ng­êi. §Æc biÖt, øng dông tri thøc KH - CN trong ph¸t triÓn kinh tÕ lµ mét h­íng ®i ®óng. ë c¸c n­íc ph¸t triÓn hiÖn nay, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cã øng dông tri thøc KH - CN. §èi víi ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo ®Þnh h­íng XHCN, mÆc dï ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong 15 n¨m ®æi míi võa qua, song nÒn kinh tÕ vÉn cßn kÐm ph¸t triÓn so víi c¸c n­íc khu vùc vµ thÕ giíi, ®ång thêi ®ang gÆp ph¶i nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá: ®ã lµ nguy c¬ tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu n­íc trong khu vùc do xuÊt ph¸t cña ViÖt Nam qu¸ thÊp, l¹i ph¶i ph¸t triÓn trong m«i tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt. Sù kh¸c biªt vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña ViÖt Nam so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn lµ rÊt lín, nh×n chung c«ng nghÖ n­íc ta tôc hËu so víi tr×nh ®é chung cña thÕ giíi kho¶ng 3, 4 thËp kû. Qu¸ tr×nh CNH - H§H dÉn ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh, ®Æc biÖt lµ sù chuyÓn lao ®éng tõ n«ng nghiÖp sang c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Môc tiªu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2010 lµ ®Èy m¹nh nhanh qu¸ tr×nh ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt, më réng c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ suÊt ®­a ViÖt Nam trë thµnh mét n­íc cã tr×nh ®é KTCN ë trung b×nh tiªn tiÕn so víi c¸c n­íc trong khu vùc. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng t¨ng tr­ëng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, gi¶m tû träng cña n«ng nghiÖp trong GDP, ®ång thêi ®iÒu chØnh c¬ cÊu lao ®éng ®Õn n¨m 2010 chØ cßn kho¶ng 50% lao ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. Héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang lµ mét xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i. V× vËy bªn c¹nh sö dông n¨ng lùc néi sinh, c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam, kh«ng cã con ®­êng nµo kh¸c ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc c«ng nghÖ vµ ph¶i b¾t kÞp tri thøc míi ®Ó ph¸t triÓn nhanh nÒn kinh 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tÕ. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cho ViÖt Nam hiÖn nay lµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã tri thøc, tr×nh ®é, tay nghÒ cho sj­ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n­íc ta ®Çu thÕ kû XXI trong ®iÒu kiÖn cña kinh tÕ tri thøc theo tinh thÇn §¹i héi §¶ng IX lµ “C«ng nghiÖp hãa g¾n víi hiÖn ®¹i hãa ngay tõ b©y giê vµ trong suèt c¸c giai ®o¹n. N©ng cao hµm l­îng tri thøc trong c¸c nh©n tè ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, tõng b­íc ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc ë n­íc ta”. [V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX]. T¹i §¹i héi lÇn thø IX, §¶ng ta ®· ®­a ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ nªu râ: “Ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ cña ®Êt n­íc, tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ sinh häc, tranh thñ øng dông ngµy cµng nhiÒu h¬n, ë møc cao h¬n, phæ biÕn h¬n nh÷ng thµnh tùu míi vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ, tõng b­íc ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc”. [V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX - NXB ChÝnh trÞ Quèc gia Hµ Néi, 2001]. Do ®ã KH - CN ®­îc coi lµ nÒn t¶ng vµ ®éng lùc cña sù nghiÖp CNH - H§H ë ViÖt Nam. NhiÖm vô ph¸t triÓn tri thøc KH - CN lµ mét nhiÖm vô cÊp thiÕt hiÖn nay, vµ g¾n chÆt h¬n n÷a KH - CN víi kinh tÕ x· héi. 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1. Néi dung lý luËn triÕt häc a. ý thøc Trong lÞch sö triÕt häc, triÕt häc duy t©m quan niÖm ý thøc lµ mét thùc thÓ ®éc lËp, lµ thùc t¹i duy nhÊt, tõ ®ã c­êng ®iÖu tÝnh n¨ng ®éng cña ý thøc ®Õn møc coi ý thøc sinh ra vËt chÊt chø kh«ng ph¶i lµ sù ph¶n ¸nh cña vËt chÊt. Cßn c¸c nhµ triÖt häc duy vËt ®Òu thõa nhËn vËt chÊt tån t¹i kh¸ch quan vµ ý thøc lµ sù ph¶n ¸nh sù vËt ®ã. Tuy nhiªn, do ¶nh h­ëng bëi quan niÖm siªu h×nh - m¸y mãc nªn hä ®· coi ý thøc lµ sù ph¶n ¸nh sù vËt mét c¸ch thô ®éng, gi¶n ®¬n, m¸y mãc, mµ kh«ng thÊy ®­îc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña ý thøc, tÝnh biÖn chøng cña qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh. Kh¸ch víi c¸c quan ®iÓm trªn, chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng dùa trªn c¬ së lý luËn ph¶n ¸nh coi ý thøc lµ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vµo trong bé ãc con ng­êi mét c¸ch n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. ý thøc theo nghÜa th«ng th­êng theo mét sè quan niÖm cña khoa häc chuyªn ngµnh, ý thøc thêng ®­îc hiÓu lµ tÝnh cã chñ ý. Nh­ng theo nghÜa triÕt häc ®­îc hiÓu theo nghÜa lµ toµn bé nh÷ng sù ph¶n ¸nh tinh thÇn cña con ng­êi vÒ thÕ giíi kh¸ch quan. Ph¶n ¸nh lµ n¨ng lùc, kh¶ n¨ng cña mét hÖ thèng vËt chÊt ghi nhËn vµ t¸i hiÖn nh÷ng ®Æc ®iÓm, nh÷ng tÝnh chÊt cña mét hÖ thèng kh¸c. Ph¶n ¸nh lµ nhiÖm vô phæ biÕn cña mét tæ chøc. XÐt vÒ cÊu tróc ý thøc bao gåm nh÷ng yÕu tè; tri thøc, sù hiÓu biÕt, t©m lý, t×nh c¶m, ý chÝ con ng­êi, lý t­ëng, ­íc m¬ con ng­êi. Trong ®ã nh©n tè tri thøc lµ trung t©m bao hµm biÓu hiÖn nhÊt ®Þnh. Tri thøc lµ nh©n tè quan träng nhÊt cña ý thøc, bÊt cø mét h×nh thøc ph¶n ¸nh cña ý thøc chØ lµ tån t¹i mét khi trong nã cã tri thøc. b. B¶n chÊt cña ý thøc. Theo Mac nãi: “ý thøc ch¼ng qua lµ c¸i vËt chÊt ®­îc di chuyÓn vµo bé ãc con ng­êi vµ c¶i biÕn ®i ë trong ®ã”. Cßn theo Lªnin: “ý thøc lµ h×nh ¶nh chñ quan”. 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ó hiÓu b¶n chÊt cña ý thøc, tr­íc hÕt, chóng ta thõa nhËn c¶ vËt chÊt vµ ý thøc ®Òu lµ “hiÖn thùc” nghÜa lµ ®Òu tån t¹i. Nh­ng gi÷a chóng cã sù kh¸c nhau mang tÝnh ®èi lËp. ý thøc lµ sù ph¶n ¸nh, lµ c¸i ph¶n ¸nh; cßn vËt chÊt lµ c¸i ®­îc ph¶n ¸nh. C¸i ®­îc ph¶n ¸nh - tøc lµ vËt chÊt - tån t¹i kh¸ch quan, ë ngoµi vµ ®éc lËp víi c¸i ph¶n ¸nh tøc lµ ý thøc. C¸i ph¶n ¸nh - tøc lµ ý thøc - lµ hiÖn thùc chñ quan, lµ h×nh ¶nh chñ quan hay h×nh ¶nh tinh thÇn cña sù vËt kh¸ch quan, lÊy c¸i kh¸ch quan lµm tiÒn ®Ò, bÞ c¸i kh¸ch quan quy ®Þnh, kh«ng cã tÝnh vËt chÊt. V× vËy kh«ng thÓ ®ång nhÊt, hoÆc t¸ch rêi c¸i ®­îc ph¶n ¸nh - tøc vËt chÊt, víi c¸i ph¶n ¸nh - tøc ý thøc. NÕu coi c¸i ph¶n ¸nh - tøc ý thøc - lµ hiÖn t­îng vËt chÊt th× sÏ lÉn lén gi÷a c¸i ®­îc ph¶n ¸nh vµ c¸i ph¶n ¸nh - tøc lÉn lén gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc, lµm mÊt ý nghÜa cña ®èi lËp gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc, tõ ®ã dÉn ®Õn lµm mÊt ®i sù ®èi lËp gi÷ chñ nghÜa duy vËt vµ chñ nghÜa duy t©m. Thø hai, khi nãi c¸i ph¶n ¸nh - tøc ý thøc - lµ h×nh ¶nh chñ quan cña thÕ giíi kh¸ch quan, th× nã kh«ng phØa lµ h×nh ¶nh vËt lý hay h×nh ¶nh t©m lý ®éng vËt vÒ sù vËt. ý thøc lµ cña con ng­êi, mµ con ng­êi lµ mét thùc thÓ x· héi n¨ng ®éng s¸ng t¹o. ý thøc ra ®êi trong qu¸ tr×nh con ng­êi ho¹t ®éng c¶i t¹o thÐ giíi, cho nªn ý thøc con ng­êi mang tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o l¹i hiÖn thùc theo nhu cÇu thùc tiÔn x· héi. Theo C.Mac, ý thøc “ch¼ng qua chØ lµ vËt chÊt ®­îc ®em chuyÓn vµo trong ®Çu ãc con ng­êi vµ ®­îc c¶i biÕn ®i trong ®ã”(1). TÝnh s¸ng t¹o cña ý thøc thÓ hiÖn ra rÊt phong phó. Trªn c¬ së nh÷ng c¸i ®· cã tr­íc, ý thøc cã kh¶ n¨ng t¹o ra tri thøc míi vÒ sù vËt, cã thÓ t­ëng t­îng ra c¸i kh«ng cã trong thùc tÕ, cã thÓ tiªn ®o¸n, dù b¸o t­¬ng lai, cã thÓ t¹o ra nh÷ng ¶o t­ëng, nh÷ng huyÒn tho¹i, nh÷ng gi¶ thuyÕt lý thuyÕt khoa häc hÕt søc tr×u t­îng vµ kh¸i qu¸t cao. Nh÷ng kh¶ n¨ng Êy cµng nãi lªn tÝnh chÊt phøc t¹p vµ phong phó cña ®êi sèng t©m lý - ý thøc ë con ng­êi mµ khoa häc cßn ph¶i tiÕp tôc ®i s©u nghiªn cøu ®Ó lµm s¸ng tá b¶n chÊt cña nh÷ng hiÖn t­îng Êy. (1) C.M¸c vµ Ph.¡ngghen: Toµn tËp. Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1993. t.23, tr. 35 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ý thøc ra ®êi trong qu¸ tr×nh con ng­êi ho¹t ®éng c¶i t¹o thÕ giíi, cho nªn qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vµo bé ãc ng­êi lµ qu¸ tr×nh n¨ng ®éng s¸ng t¹o thèng nhÊt ba mÆt sau: Mét lµ, trao ®æi th«ng tin gi÷a chñ thÓ vµ ®èi t­îng ph¶n ¸nh. Sù trao ®æi nµy mang tÝnh chÊt hai chiÒu, cã ®Þnh h­íng, cã chän läc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. Hai lµ, m« h×nh hãa ®èi t­îng trong t­ duy d­íi d¹ng h×nh ¶nh tinh thÇn. Thùc chÊt, ®©y lµ qu¸ tr×nh “s¸ng t¹o l¹i” hiÖn thùc cña ý thøc theo nghÜa: m· hãa c¸c ®èi t­îng vËt chÊt thµnh c¸c ý t­ëng tinh thÇn phi vËt chÊt. Ba lµ, chuyÓn m« h×nh tõ t­ duy ra hiÖn thøc kh¸ch quan, tøc qu¸ tr×nh hiÖn thùc hãa t­ t­ëng, th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn biÕn c¸i quan niÖm thµnh c¸i thùc t¹i, biÕn c¸c ý t­ëng phi vËt chÊt trong t­ duy thµnh c¸c d¹ng vËt chÊt ngoµi hiÖn thùc. Trong giai ®o¹n nµy, con ng­êi lùa chän nh÷ng ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn, c«ng cô ®Ó t¸c ®éng vµo hiÖn thùc kh¸ch quan nh»m thùc hiÖn môc ®Ých cña m×nh. TÝnh s¸ng t¹o cña ý thøc kh«ng cã nghÜa lµ ý thøc ®Î ra vËt chÊt. S¸ng t¹o cña ý thøc lµ s¸ng t¹o cña sù ph¶n ¸nh, theo quy luËt vµ trong khu«n khæ cña sù ph¶n ¸nh mµ kÕt qu¶ bao giê còng lµ nh÷ng kh¸ch thÓ tinh thÇn. S¸ng t¹o vµ ph¶n ¸nh lµ hai mÆt thuéc b¶n chÊt ý thøc. ý thøc lµ sj­ ph¶n ¸nh vµo chÝnh thùc tiÔn x· héi cña con ng­êi t¹o ra sù ph¶n ¸nh phøc t¹p, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña bé ãc. ý thøc lµ mét hiÖn t­îng x· héi. Sù ra ®êi, tån t¹i cña ý thøc g¾n liÒn víi ho¹t ®éng thùc tiÔn lÞch sö, chÞu sù chi phèi kh«ng chØ c¸c quy luËt sinh häc mµ chñ yÕu lµ cña quy luËt x· héi, do nhu cÇu giao tiÕp x· héi vµ c¸c ®iÒu kiÖn sinh ho¹t hiÖn thùc cña con ng­êi quy ®Þnh. ý thøc mang b¶n chÊt x· héi. c. Nguån gèc cña ý thøc  Nguèc gèc tù nhiªn Chñ nghÜa duy t©m cho r»ng ý thøc cã tr­íc, vËt chÊt cã sau, ý thøc sinh ra vËt chÊt, chi phèi sù tån t¹i vµ vËn ®éng cña thÕ giíi vËt chÊt. Häc thuyÕt 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. triÕt häc duy t©m kh¸ch quan vµ triÕt häc duy t©m chñ quan cã quan niÖm kh¸c nhau nhÊt ®Þnh vÒ ý thøc, song vÒ thùc chÊt hä gièng nhau ë chç t¸ch ý thøc ra khái vËt chÊt, lÊy ý thøc lµm ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó suy ra giíi tù nhiªn. C¸c nhµ duy vËt tr­íc M¸c ®· ®Êu tranh phª ph¸n l¹i quan ®iÓm trªn cña chñ nghÜa duy t©m, kh«ng thõa nhËn tÝnh chÊt siªu tù nhiªn cña ý thøc, ®· chØ ra mèi liªn hÖ kh¨ng khÝt gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc, thõa nhËn vËt chÊt cã tr­íc ý thøc, ý thøc phô thuéc vµo vËt chÊt. Do khoa häc ch­a ph¸t triÓn, do ¶nh h­ëng cña quan ®iÓm siªu h×nh - m¸y mãc nªn hä ®· kh«ng gi¶i thÝch ®óng nguån gèc vµ b¶n chÊt cña ý thøc. Dùa trªn c¬ së nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc tù nhiªn, nhÊt lµ sinh lý häc thÇn kinh, chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng cho r»ng, ý thøc kh«ng ph¶i cã nguån gèc siªu tù nhiªn, kh«ng ph¶i ý thøc s¶n sinh ra vËt chÊt nh­ c¸c nhµ thÇn häc vµ duy t©m kh¸ch quan ®· kh¼ng ®Þnh mµ ý thøc lµ mét thuéc tÝnh cña vËt chÊt, nh­ng kh«ng ph¶i lµ cña mäi d¹ng vËt chÊt, mµ chØ lµ thuéc tÝnh cña mét d¹ng vËt chÊt cã tæ chøc cao lµ bé ãc con ng­êi. Bé ãc ng­êi lµ c¬ quan vËt chÊt cña ý thøc. ý thøc lµ chøc n¨ng cña bé ãc con ng­êi. ý thøc phô thuéc vµo ho¹t ®éng bé ãc ng­êi, do ®ã khi ãc bÞ tæn th­¬ng th× ho¹t ®éng cña ý thøc sÏ kh«ng b×nh th­êng. V× vËy, kh«ng thÓ t¸ch rêi ý thøc ra khái ho¹t ®éng cña bé ãc. ý thøc kh«ng thÓ diÔn ra, t¸ch rêi ho¹t ®éng sinh lý thÇn kinh cña bé ãc ng­êi. Khoa häc ®· x¸c ®Þnh, con ng­êi lµ s¶n phÈm cao nhÊt cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tõ thÊp ®Õn cao, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p cña vËt chÊt vËn ®éng, ®ång thêi ®· x¸c ®Þnh bé ãc cña con ng­êi lµ mét tæ chøc sèng ®Æc biÖt cã cÊu tróc tinh vi vµ phøc t¹p bao gåm kho¶ng 14-15 tû tÕ bµo thÇn kinh. C¸c tÕ bµo nµy cã liªn hÖ víi nhau vµ víi c¸c gi¸c quan, t¹o thµnh v« sè nh÷ng mèi liªn hÖ thu nhËn, ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¬ thÓ trong quan hÖ víi thÕ giíi bªn ngoµi qua c¸c ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn vµ cã ®iÒu kiÖn. Qu¸ tr×nh ý thøc vµ qu¸ tr×nh sinh lý trong bé ãc kh«ng ®ång nhÊt, kh«ng t¸ch rêi, kh«ng song song mµ lµ hai mÆt cña mét qu¸ tr×nh sinh lý thÇn kinh mang néi dung ý thøc. 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khi khoa häc - kü thuËt t¹o ra nh÷ng m¸y mãc thay thÕ cho mét phµn lao ®éng trÝ ãc cña con ng­êi th× kh«ng cã nghÜa lµ m¸y mãc cã ý thøc nh­ con ng­êi. M¸y mãc lµ mét kÕt cÊu kü thuËt do con ng­êi t¹o ra, cßn con ng­êi lµ mét thùc thÓ x· héi. M¸y kh«ng thÓ thay thÕ cho ho¹t ®éng trÝ tuÖ cña con ng­êi, kh«ng thÓ s¸ng t¹o l¹i hiÖn thøc d­íi d¹ng tinh thÇn trong b¶n th©n nã nh­ con ng­êi. Do ®ã chØ cã con ng­êi víi bé ãc cña nã míi cã ý thøc. Nh­ng t¹i sao bé ãc con ng­êi - mét tæ chøc vËt chÊt cao - l¹i cã thÓ sinh ra ®­îc ý thøc? §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy chóng ta ph¶i nghiªn cøu mèi liªn hÖ vËt chÊt gi÷a bé ãc víi thÕ giíi kh¸ch quan. ChÝnh mèi liªn hÖ vËt chÊt Êy h×nh thµnh nªn qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh thÕ giíi vËt chÊt vµo ãc con ng­êi. Ph¶n ¸nh lµ thuéc tÝnh phæ biÕn trong mäi d¹ng vËt chÊt. Ph¶n ¸nh lµ sù t¸i t¹o nh÷ng ®Æc ®iÓm cña mét hÖ thèng vËt chÊt nµy ë hÖ thèng vËt chÊt kh¸c trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng qua l¹i cña chóng. KÕt qu¶ cña sù ph¶n ¸nh phô thuéc vµo c¶ hai vËt. (vËt t¸c ®éng vµ vËt nhËn t¸c ®éng). Trong qu¸ tr×nh Êy, vËt nhËn t¸c ®éng bao giê còng mang th«ng tin cña vËt t¸c ®éng. §©y lµ ®iÒu quan trän ®Ó lµm s¸ng tá nguån gèc tù nhiªn cña ý thøc. Trong qu¸ tr×nh tiÕn hãa cña thÕ giíi vËt chÊt. C¸c vËt thÓ cµng ë bËc thang cao bao nhiªu th× h×nh thøc ph¶n ¸nh cña nã cµng phøc t¹p bÊy nhiªu. H×nh thøc ph¶n ¸nh ®¬n gi¶n nhÊt, ®Æc tr­ng cho giíi tù nhiªn v« sinh lµ nh÷ng ph¶n ¸nh vËt lý, hãa häc. Nh÷ng h×nh thøc ph¶n ¸nh nµy cã tÝnh chÊt thô ®éng, ch­a cã ®Þnh h­íng sù lùa chän. H×nh thøc ph¶n ¸nh sinh häc ®Æc tr­ng cho giíi tù nhiªn sèng lµ b­íc ph¸t triÓn míi vÒ chÊt trong sù tiÕn hãa cña c¸c h×nh thøc ph¶n ¸nh. H×nh thøc ph¶n ¸nh cña c¸c c¬ thÓ sèng ®¬n gi¶n nhÊt lµ biÓu hiÖn ë tÝnh kÝch thÝch, tøc lµ ph¶n øng tr¶ lêi t¸c ®éng cña m«i tr­êng ë bªn ngoµi cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt cña chóng. H×nh thøc ph¶n ¸nh tiÕp theo cña c¸c ®éng vËt ch­a cã hÖ thÇn kinh lµ tÝnh c¶m øng, tÝnh nh¹y c¶m ®èi víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng. H×nh thøc ph¶n ¸nh cña c¸c ®éng vËt cã hÖ thèng thÇn kinh lµ c¸c ph¶n x¹. H×nh thøc ph¶n ¸nh ë ®éng vËt bËc cao khi cã hÖ thÇn kinh trung ­¬ng xuÊt hiÖn lµ t©m lý. Nh­ vËy, ph¶n ¸nh sinh häc trong c¸c c¬ thÓ sèng ®· cã sù ®Þnh h­íng, sù 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lùa chän, nhê ®ã c¸c sinh vËt thÝch nghi víi m«i tr­êng ®Ó duy tr× sù tån t¹i cña m×nh. Ph¶n ¸nh sinh häc ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c h×nh thøc kÝch thÝch ë thùc vËt, c¸c ph¶n x· ë ®éng vËt cã hÖ thèng thÇn kinh vµ t©m lý ë ®éng vËt cÊp cao. T©m lý ®éng vËt ch­a ph¶i lµ ý thøc, nã míi lµ sù ph¶n ¸nh cã tÝnh chÊt b¶n n¨ng do nhu cÇu trùc tiÕp cña sinh lý c¬ thÓ vµ do quy luËt sinh häc chi phèi. ý thøc lµ h×nh thøc cao nhÊt cña sù ph¶n ¸nh thÕ giíi hiÖn thøc. ý thøc chØ n¶y sinh ë giai ®o¹n ph¸t triÓn cao cña thÕ giíi vËt chÊt cïng víi sù xuÊt hiÖn con ng­êi. ý thøc lµ ý thøc con ng­êi, n»m trong con ng­êi, kh«ng thÓ t¸ch rêi con ng­êi. ý thøc bøt nguån tõ mét thuéc tÝnh cña vËt chÊt - thuéc tÝnh ph¶n ¸nh - ph¸t triÓn thµnh. ý thøc ra ®êi lµ kÕt qu¶ ph¸t triÓn l©u dµi cña thuéc tÝnh ph¶n ¸nh cña vËt chÊt. Néi dung cña ý thøc lµ th«ng tin vÒ thÕ giíi bªn ngoµi, vÒ vËt ®­îc ph¶n ¸nh. ý thøc lµ sù ph¶n ¸nh thÕ giíi bªn ngoµi vµ ®Çu ãc con ng­êi. Bé ãc ng­êi lµ c¬ quan ph¶n ¸nh, song chØ cã riªng bé ãc th«i th× ch­a thÓ cã ý thøc. Kh«ng cã sù t¸c ®éng cña thÕ giíi bªn ngoµi lªn c¸c gi¸c quan vµ qua ®ã ®Õn bé ãc th× ho¹t ®éng ý thøc kh«ng thÓ x¶y ra. Nh­ vËy, bé ãc ng­êi [c¬ quan ph¶n ¸nh vÒ thÕ giíi vËt chÊt xung quanh] cïng víi thÕ giíi bªn ngoµi t¸c ®éng lªn bé ãc - ®ã lµ nguån gèc tù nhiªn cña ý thøc. Nh÷ng ®iÒu ®· tr×nh bµy vÒ nguån gèc tù nhiªn cña ý thøc cho thÊy “sù ®èi lËp gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc chØ cã nghÜa tuyÖt ®èi trong nh÷ng ph¹m vi hÕt søc h¹n chÕ: trong tr­êng hîp nµy, chØ giíi h¹n trong vÊn ®Ò nhËn thøc luËn c¬ b¶n lµ thõa nhËn c¸i g× lµ c¸i cã tr­íc vµ c¸i g× lµ c¸i cã sau? Ngoµi giíi h¹n ®ã ra, sù ®èi lËp ®ã lµ t­¬ng ®èi(1). ý thøc chÝnh lµ ®¹c tÝnh cña mét d¹ng vËt chÊt sèng cã tæ chøc cao mµ th«i.  Nguån gèc x· héi §Ó cho ý thøc ra ®êi, nh÷ng tiÒn ®Ò, nguån gèc tù nhiªn lµ rÊt quan träng, kh«ng thÓ thiÕu ®­îc, song ch­a ®ñ; ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh cho sù ra ®êi 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. cña ý thøc lµ nh÷ng tiÒn ®Ò, nguån gèc x· héi. ý thøc ra ®êi cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh bé ãc con ng­êi nhê lao ®éng, ng«n ng÷ vµ nh÷ng quan hÖ x· héi. Lao ®éng theo C.M¸c, lµ mét qu¸ tr×nh diÔn biÕn gi÷a ng­êi vµ tù nhiªn, mét qu¸ tr×nh trong ®ã b¶n th©n con ng­êi ®ãng gãp vai trß m«i giíi, ®iÒu tiÕt vµ gi¸m s¸t trong sù trao ®æi vËt chÊt gi÷a ng­êi vµ tù nhiªn. Lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn vµ chñ yÕu ®Ó con ng­êi tån t¹i. Lao ®éng cung cÊp cho con ng­êi nh÷ng ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó sèng, ®ång thêi lao ®éng s¸ng t¹o ra c¶ b¶n th©n con ng­êi. Nhê cã lao ®éng, con ng­êi t¸c ra khái giíi ®éng vËt. Mét trong nh÷ng sù kh¸c nhau c¨n b¶n gi÷a con ng­êi víi ®éng vËt lµ ë chç ®éng vËt sö dông c¸c s¶n phÈm cã s½n trong giíi tù nhiªn, cßn con ng­êi th× nhê lao ®éng mµ b¾t giíi tù nhiªn phôc vô môc ®Ých cña m×nh, thay ®æi nã, b¾t nã phôc tïng nh÷ng nhu cÇu cña m×nh. ChÝnh th«ng qua ho¹t ®éng lao ®éng nh»m c¶i t¹o thÕ giíi kh¸ch quan mµ con ng­êi míi cã thÓ ph¶n ¸nh ®­îc thÕ giíi kh¸ch quan, míi cã ý thøc vÒ thÕ giíi ®ã. Sù h×nh thµnh ý thøc kh«ng ph¶i lµ qu¸ tr×nh thu nhËn thô ®éng, mµ ®ã lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng chñ ®éng cña con ng­êi. Nhê cã lao ®éng, con ng­êi t¸c ®éng vµ thÕ giíi kh¸ch quan, b¾t thÕ giíi kh¸ch quan béc lé nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng kÕt cÊu, nh÷ng quy luËt vËn ®éng cña m×nh thµnh nh÷ng hiÖn t­îng nhÊt ®Þnh, vµ c¸c hiÖn t­îng Êy t¸c ®éng vµo bé ãc ng­êi, h×nh thµnh dÇn nh÷ng tri thøc vÒ tù nhiªn vµ x· héi. NÕu kh«ng cã lao ®éng th× hoµn c¶nh vÉn bÝ Èn, vÉn xa l¹ ®èi víi con ng­êi, con ng­êi kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c ngoµi lao ®éng ®Î ãc thÓ ph¶n ¸nh ®óng ®¾n thÕ giíi kh¸ch quan. Nh­ vËy, ý thøc ®­îc h×nh thµnh chñ yÕu do ho¹t ®éng c¶i t¹o thÕ giíi kh¸ch quan cña con ng­êi, lµm biÕn ®æi thÕ giíi ®ã. ý thøc víi t­ c¸ch lµ ho¹t ®éng ph¶n ¸nh s¸ng t¹o kh«ng thÓ cã ®­îc ë bªn ngoµi qu¸ tr×nh con ng­êi lao ®éng lµm biÕn ®æi thÕ giíi xung quanh. V× thÕ cã thÓ nãi kh¸i qu¸t r»ng lao ®éng t¹o ra ý thøc t­ t­ëng, hoÆc nguån gèc c¬ b¶n cña ý thøc t­ t­ëng lµ sù ph¶n ¸nh thÕ giíi kh¸ch quan vµ ®Çu ãc con ng­êi trong qu¸ tr×nh lao ®éng cña con ng­êi. (1) V.I.Lªnin: Toµn tËp, Nxb. TiÕn bé, Matxc¬va, 1980, t.18, tr.173 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lao ®éng kh«ng xuÊt hiÖn ë tr¹ng th¸i ®¬n nhÊt, ngay tõ ®Çu nã ®· mang tÝnh tËp thÓ x· héi. V× vËy, nhu cÇu trao ®æi kinh nghiÖm vµ nhu cÇu trao ®æi t­ t­ëng cho nhau xuÊt hiÖn. ChÝnh nhu cÇu ®ã ®ßi hái ph¶i xuÊt hiÖn ng«n ng÷. Ng«n ng÷ do nhu cÇu cña lao ®éng vµ nhê lao ®éng mµ h×nh thµnh. Ng«n ng÷ lµ hÖ thèng tÝn hiÖu vËt chÊt mang néi dung ý thøc. Kh«ng cã ng«n ng÷ th× ý thøc kh«ng thÓ tån t¹i vµ thÓ hiÖn ®­îc. Ng«n ng÷ còng cæ x­a nh­ ý thøc. Ng«n ng÷ võa lµ ph­¬ng tiÖn giao tiÕp trong x· héi, ®ång thêi lµ c«ng cô cña t­ duy nh»m kh¸i qu¸t hãa, trõu t­îng hãa hiÖn thùc. Nhê ng«n ng÷ mµ con ng­êi tæng kÕt ®­îc thùc tiÔn, trao ®æi th«ng tin, trao ®æi tri thøc tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. ý thøc kh«ng ph¶i thuÇn tóy lµ hiÖn t­îng c¸ nh©n mµ lµ mét hiÖn t­îng x· héi, do ®ã kh«ng cã ph­¬ng tiÖn trao ®æi x· héi vÒ mÆt ng«n ng÷ th× ý thøc kh«ng thÓ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®­îc. VËy, nguån gèc trùc tiÕp quan träng nÊht quyÕt ®Þnh sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ý thøc lµ lao ®éng, lµ thùc tiÔn x· héi. ý thøc ph¶n ¸nh hiÖn thøc kh¸ch quan vµo bé ãc con ng­êi th«ng qua lao ®éng, ng«n ng÷ vµ c¸c quan hÖ x· héi. ý thøc lµ s¶n phÈm x· héi, lµ mét hiÖn t­îng x· héi. 2. Vai trß cña tri thøc khoa häc c«ng nghÖ ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay a. Quan niÖm vÒ KH - CN  Quan niÖm vÒ khoa häc Trong lÞch sö ph¸t triÓn t­ duy cña nh©n lo¹i cã rÊt nhiÒu c¸c quan niÖm kh¸c nhau vÒ khoa häc, mét mÆt nã phô thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña x· héi; mÆt kh¸c phô thuéc vµo tr×nh ®é nhËn thøc. XÐt vÒ ph­¬ng diÖn x· héi, khoa häc lµ mét hiÖn t­îng x· héi cã nhiÒu mÆt, trong ®ã biÓu hiÖn sù thèng nhÊt gi÷a nh÷ng yÕu tè vËt chÊt vµ nh÷ng yÕu tè tinh thÇn. VÒ ph­¬ng diÖn triÕt häc, khoa häc lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc biªt. §Æc biÖt, bëi v× khoa häc kh«ng chØ ph¶n ¸nh tån t¹i x· héi, phô thuéc vµo tån t¹i x· héi, 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh÷ng ch©n lý cña nã ®­îc thùc tiÔn x· héi kiÓm nghiÖm mµ khoa häc cßn lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¸ng t¹o logic, cña trùc gi¸c thiªn tµi. Cßn bëi v×, khoa häc (cïng víi c«ng nghÖ) lµ nh÷ng yÕu tè ngµy cµng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng cña lùc l­îng s¶n xuÊt, quyÕt ®Þnh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt nãi riªng, cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ cña x· héi nãi chung. VÒ ph­¬ng diÖn nhËn thøc luËn, khoa häc lµ giai ®o¹n cao cña nhËn thøc - giai ®o¹n nhËn thøc lý luËn. Ngµy nay, quan niÖm vÒ khoa häc ®­îc phæ biÕn víi nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n sau d©y: - Khoa häc lµ mét hÖ thèng tri thøc vÒ tù nhiªn, vÒ x· héi, vÒ con ng­êi vµ vÒ t­ duy cña con ng­êi. Nã nghiªn cøu vµ v¹ch ra nh÷ng mèi quan hÖ néi t¹i, b¶n chÊt cña c¸c sù vËt, hiÖn t­îng, qu¸ tr×nh, tõ ®ã chØ ra nh÷ng quy luËt kh¸ch quan cña sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña tù nhiªn, x· héi vµ t­ duy. - HÖ thèng tri thøc khoa häc ®­îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh nhËn thøc cña con ng­êi tõ trùc quan sinh ®éng, ®Õn t­ duy trõu t­îng, tõ t­ duy trõu t­îng ®Õn thùc tiÔn, d­íi d¹ng kh¸i niÖm, ph¹m trï, quy luËt, lý thuyÕt,... Nh­ vËy, tri thøc khoa häc kh«ng chØ lµ sù ph¶n ¸nh thÕ giíi hiÖn thùc, mµ cßn ®­îc kiÓm nghiÖm qua thùc tiÔn. - HÖ thèng tri thøc khoa häc cßn cã thÓ ®­îc h×nh thµnh nhê trùc gi¸c hoÆc tu©n theo nh÷ng quy luËt cña logic häc. Lo¹i tri thøc khoa häc nµy, xÐt cho ®Õn cïng còng lµ sù ph¶n ¸nh thÕ giíi hiÖn thùc vµ ®­îc thùc tiÔn kiÓm nghiÖm. Do ®ã, mét hÖ thèng tri thøc ®­îc coi lµ tri thøc khoa häc ph¶i b¶o ®¶m tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh ch©n thùc. - Nhê gi¸o dôc, ®µo t¹o, hÖ thèng tri thøc khoa häc cã søc sèng m·nh liÖt, ®­îc phæ biÕn réng r·i vµ lan truyÒn rÊt nhanh chãng. Tèc ®é lan truyÒn ®ã ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu lÇn nhê vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa vµ c«ng nghÖ th«ng tin. Nã kh«ng chØ lµ søc m¹nh, lµ sù biÕn ®æi mau lÑ, mµ cßn lµ biÓu hiÖn sù giµu cã, thÞnh v­îng cña mäi quèc gia, d©n téc vµ c¸ nh©n. 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - HÖ thèng tri thøc khoa häc lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi, liªn tôc cña t­ duy nh©n lo¹i tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. Ngµy nay nã ®ang trë thµnh tµi s¶n chung cña x· héi loµi ng­êi. Nh­ vËy, qua mét sè nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n trªn ®©y vÒ quan niÖm khoa häc, ta thÊy næi lªn c¸i cèt lâi cña khoa häc - ®ã lµ hÖ thèng tri thøc ch©n thùc vÒ tù nhiªn, x· héi vµ t­ duy. Khoa häc lµ hÖ thèng tri thøc ch©n thùc, nh­ng cã ph¶i mäi tri thøc ch©n thùc ®Òu lµ khoa häc hay kh«ng? §Ó hiÓu râ ®iÒu nµy, chóng ta ph¶i ®i t×m hiÓu nguån gèc, b¶n chÊt cña tri thøc, con ®­êng tõ tri thøc ®Õn khoa häc.  Quan niÖm vÒ c«ng nghÖ C«ng nghÖ theo nghÜa chung nhÊt cã thÓ coi ®ã lµ tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng sù hiÓu biÕt cña con ng­êi vµo viÖc biÕn ®æi, c¶i t¹o thÕ giíi nh»m ®¸p øng nhu cÇu sèng cña con ng­êi, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. C«ng nghÖ trong s¶n xuÊt lµ mét tËp hîp c¸c phowng tiÖn vËt chÊt, c¸c ph­¬ng ph¸p, c¸c quy t¾c, c¸c kü n¨ng ®­îc con ng­êi sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi t­îng lao ®éng nh»m t¹o ra mét s¶n phÈm nµo ®ã cÇn thiÕt cho x· héi. Cã ba nghÜa chñ yÕu vÒ c«ng nghÖ ®­îc sö dông phæ biÕn nhÊt hiÖn nay: Mét lµ, c«ng nghÖ ®­îc coi nh­ mét bé m«n khoa häc øng dông, triÓn khai (trong t­¬ng quan víi khoa häc c¬ b¶n), trong viÖc vËn dông c¸c quy luËt tù nhiªn vµ c¸c nguyªn lý khoa häc nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn ngµy cµng cao cña con ng­êi. Hai lµ, c«ng nghÖ ®­îc hiÓu víi t­ c¸ch nh­ lµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt - kü thuËt, hay ®ã lµ sù thÓ hiÖn cô thÓ cña tri thøc khoa häc ®· ®­îc vËt thÓ hãa thµnh c¸c c«ng cô, c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt cÇn cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Ba lµ, c«ng nghÖ bao gåm c¸c c¸ch thøc, c¸c ph­¬ng ph¸p, c¸c thñ thuËt, c¸c kü n¨ng cã ®­îc nhê dùa trªn c¬ së tri thøc khoa häc vµ ®­îc sö dông vµo s¶n xuÊt trong c¸c ngµnh kh¸c nhau ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm. Ngµy nay, trong thêi ®Þa cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ míi, hay c¸ch m¹ng th«ng tin c«ng nghÖ lÇn thø n¨m, khi mµ khoa häc ®ang trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp, trÝ tuÖ con ng­êi ®ang gi÷ vai trß ®éng lùc 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. trùc tiÕ vµ quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ nãi riªng, vµ x· héi nãi chung th× quan niÖm vÒ c«ng nghÖ, c¸c thµnh phÇn cÊu tróc cña nã l¹i mét lÇn n÷a cã sù më réng vµ ph¸t triÓn rÊt c¬ b¶n. b. Vai trß cña tri thøc KH - CN trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay C«ng nghiÖp hãa lµ con ®­êng ph¸t triÓn tÊt yÕu cña tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Bëi v×, môc ®Ých quan träng nhÊt cña c«ng nghiÖp hãa lµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt x· héi, tr­íc hÕt lµ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, nh»m tháa m·n c¸c nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña con ng­êi vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi. Ngµy nay, c«ng nghiÖp hãa ph¶i g¾n liÒn víi hiÖn ®¹i hãa. Sù g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a c«ng nghiÖp hãa víi hiÖn ®¹i hãa hiÖn nay lµ sù ®æi míi vÒ chÊt, lµ nhu cÇu míi cña sù ph¸t triÓn x· héi vµ còng lµ quy ®Þnh míi cña thêi ®¹i. §iÒu nµy, tr­íc tiªn, ®­îc quyÕt ®Þnh bëi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ, nhanh chãng cña khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ vai trß ngµy cµng t¨ng cña chóng ®èi víi nÒn s¶n xuÊt x· héi nãi riªng, ®èi víi toµn bé ®êi sèng x· héi nãi chung. Trong nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn tr­íc ®©y cña x· héi loµi ng­êi, s¶n xuÊt cßn t¸ch rêi khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ th­êng lµ v­ît tr­íc sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ. Mãi quan hÖ gi÷a khoa häc vµ c«ng nghÖ víi s¶n xuÊt lóc Êy tu©n theo quy luËt: s¶n xuÊt ®i tr­íc c«ng nghÖ vµ c«ng nghÖ l¹i ®i tr­íc khoa häc. Nãi c¸ch kh¸c, s¶n xuÊt ch­a thËt sù g¾n kÕt víi khoa häc vµ c«ng nghÖ, ch­a ®­îc hiÖn ®¹i hãa. Ngµy nay trong ®iÒu kiÖn cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, trong lÜnh vùc nµy ®ang h×nh thµnh mét quy luËt míi: Nh÷ng ph¸t minh khoa häc trë thµnh nÒn t¶ng cho nh÷ng s¸ng chÕ c«ng nghÖ vµ ®Õn l­ît m×nh, c«ng nghÖ nµy ®­îc trùc tiÕp ®­a vµo s¶n xuÊt. §iÒu ®ã chØ cã thÓ cã ®­îc khi khoa häc trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp, nghÜa lµ nh÷ng tri thøc khoa häc nhanh chãng ®­îc vËt thÓ hãa thµnh c«ng cô, ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt, thµnh hÖ thèng c«ng nghÖ trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x· héi. Nhê ®ã, ngµy nay, s¶n xuÊt x· héi ®· g¾n liÒn víi nh÷ng ph¸t minh, s¸ng chÕ trong khoa häc vµ c«ng nghÖ; nã lu«n ®­îc ®æi 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. míi vµ hiÖn ®¹i hãa cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ. HiÖn ®¹i hãa nÒn s¶n xuÊt x· héi lµ nÒn t¶ng ®Ó thùc hiÖn sù hiÖn ®¹i hãa toµn bé ®êi sèng x· héi. HiÖn ®¹i hãa nÒn s¶n xuÊt tr­íc hÕt lµ hiÖn ®¹i hãa trong lùc l­îng s¶n xuÊt ®Ó ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tõ ®ã lµm chuyÓn biÕn m¹nh mÏ c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña mét ®Êt n­íc. Khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ yÕu tè cÊu thµnh cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, nÕu nh­ trong nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn tr­íc ®©y, khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ nh÷ng yÕu tè gi¸n tiÕp cña lùc l­îng s¶n xuÊt, ®øng ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trùc tiÕp theo nghÜa lµ tõ khoa häc, c«ng nghÖ ®Õn s¶n xuÊt ph¶i tr¶i qua mét thêi gian biÕn ®æi l©u dµi, tíi hµng chôc n¨m, thËm chÝ hµng tr¨m n¨m th× ngµy nay, nh×n chung, khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· vµ ®ang trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp. Trong mét sè n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, tri thøc cña nh÷ng ph¸t minh míi nhÊt ë mét sè lÜnh vùc khoa häc nh­ tin häc, ®iÒu khiÓn häc, sinh vËt häc v.v... ®· nhanh chãng ®­îc ®­a vµo c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ vËt liÖu míi... vµ tõ ®ã, trùc tiÕp ®i vµo s¶n xuÊt vµ dÞch vô cña x· héi. B»ng c¸ch nµy, lùc l­îng s¶n xuÊt x· héi kh«ng ngõng ®­îc bæ sung vµ ®æi míi theo h­íng gia t¨ng tÝnh hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn. Ngµy nay xu h­íng vËn ®éng chung cña lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i lµ kh«ng ngõng thay thÕ dÇn c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt, c¸c quy tr×nh, hÖ thèng c«ng nghÖ ch­a hoµn thiÖn (cho n¨ng suÊtt thÊp, tiªu hoa nhiÒu nguyªn, nhiªn vËt liÖu, th¶i bá nhiÒu c¸c chÊy g©y « nhiÔm m«i tr­êng v.v...) b»ng nh÷ng thiÕt bÞ, nh÷ng hÖ thèng c«ng nghÖ cao, c«ng nghÖ lµm s¹ch, mang nhiÒu hµm l­îng tri thøc. §iÒu nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc b»ng con ®­êng ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ. Nh­ vËy, khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt theo h­íng hiÖn ®¹i, vµ ®ã lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së cña hiÖn ®¹i hãa nÒn s¶n xuÊt x· héi, v× lùc l­îng s¶n xuÊt lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Con ng­êi víi tri thøc nghÒ nghiÖp, kü n¨ng, kü x¶o vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt lµ mét yÕu tè cùc kú quan träng cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Khoa häc vµ c«ng nghÖ còng cã vai trß to lín, quyÕt ®Þnh trong viÖc biÕn ®æi yÕu tè con ng­êi trong lùc l­îng s¶n xuÊt theo chiÒu h­íng hiÖn ®¹i. Khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· ®Õn víi con ng­êi th«ng qua qu¸ tr×nh gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn, ®· trang bÞ cho con ng­êi nh÷ng tri thøc lý luËn vµ kinh nghiÖm cÇn thiÕt ®Ó hä cã thÓ nhanh chãng vËn hµnh tèt vµ thÝch nghi víi c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn trong s¶n xuÊt, còng nh­ cã ®ñ n¨ng lùc gi¶i quyÕt nh÷ng t×nh huèng phøc t¹p, cã vÊn ®Ò trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. MÆt kh¸c, sù th­êng xuyªn ®æi míi theo h­íng hiÖn ®¹i dÇn cña c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt, c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ®· buéc con ng­êi - víi t­ c¸ch lµ yÕu tè cña lùc l­în s¶n xuÊt - ph¶i lu«n nç lùc häc tËp, th­êng xuyªn trau dåi kiÕn thøc, nghiÖp vô, chuyªn m«n ®Ó khái bÞ ®µo th¶i ra khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x· héi, ®Ó cã thÓ nhanh chãng thÝch øng víi cuéc sèng hiÖn ®¹i. ChÝnh nhê vËy mµ tr×nh ®é vµ chÊt l­îng cña ®éi ngò nh÷ng ng­êi lao ®éng kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao vµ ®­îc hiÖn ®¹i hãa theo ®µ ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ. Ngoµi ra, nÕu theo c¸ch hiÓu míi vÒ c«ng nghÖ th× sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ ngµy nay cßn liªn quan rÊt chÆt chÏ, thËm chÝ cßn cã vai trß rÊt to lín ®èi víi quan hÖ s¶n xuÊt. C«ng nghÖ, theo c¸ch hiÓu míi, bao gåm 4 yÕu tè: trang thiÕt bÞ, m¸y mãc kü thuËt... (lµ phÇn cøng cña c«ng nghÖ); con ng­êi; th«ng tin; tæ chøc vµ qu¶n lý (ba yÕu tè nµy lµ phÇn mÒm cña c«ng nghÖ). Nh­ ®· biÕt, trang thiÕt bÞ, m¸y mãc kü thuËt... vµ con ng­êi lµ thuéc vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt. Hai yÕu tè th«ng tin, tæ chøc qu¶n lý, theo nghÜa chung, võa lµ nh÷ng yÕu tè cña lùc l­îng s¶n xuÊt, võa lµ nh÷ng yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt. ThËm chÝ, b¶n th©n con ng­êi, xÐt theo c¸c mèi quan hÖ cña nã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, lµ yÕu tè chñ thÓ cña quan hÖ s¶n xuÊt. Do vËy, sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ kh«ng chØ cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, mµ cßn cã ¶nh h­ëng s©u s¾c ®Õn quan hÖ s¶n xuÊt theo chiÒu h­íng hiÖn ®¹i. 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. T­¬ng tù nh­ nhiÒu n­íc kh¸c, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ë n­íc ta còng cã môc ®Ých vµ nhiÖm vô tr­íc tiªn lµ ph¶i ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, tõ mét n­íc n«ng nghiÖp cßn nghÌo nµn, l¹c hËu, ®Ó cã thÓ ®i vµo nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, chóng ta cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n vµ toµn diÖn tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng x· héi, tr­íc tiªn lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - tõ chñ yÕu lµ lao ®éng thñ c«ng, sang chñ yÕu lµ lao ®éng cã kü thuËt - nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi. §iÒu nµy ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh t¹i Héi nghÞ lÇn thø b¶y Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng khãa VII, khi §¶ng ta chñ tr­¬ng g¾n qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa víi hiÖn ®¹i hãa “C«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n, tµon diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ - x· héi tõ sö dông lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph­¬ng tiÖn vµ ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ, t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao”(1). Vai trß nÒn t¶ng, ®éng lùc vµ then chèt cña khoa häc vµ c«ng nghÖ ®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa nãi riªng, ®èi víi sù ph¸t triÓn x· héi ViÖt Nam nãi chung, ®­îc biÓu hiÖn trªn nh÷ng mÆt cô thÓ sau ®©y: Mét lµ, khoa häc vµ c«ng nghÖ cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc trang bÞ vµ trang bÞ l¹i c¸c m¸y mãc, trang thiÕt bÞ kü thuËt, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn cho nÒn s¶n xuÊt x· héi nãi riªng, cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n nãi chung, nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng c­êng søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm hµng hãa ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, v.v... víi môc tiªu kh«ng ngõng c¶i thiÖn vµ n©ng cao møc sãng cña ng­êi d©n, sù phån vinh vµ søc m¹nh cña x· héi ViÖt Nam. §ã lµ nhiÖm vô ®Çu tiªn, quan träng nhÊt cña sù nghiÖp ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ë n­íc ta hiÖn nay. Trªn thùc tÕ, n­íc ta ®· tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa tõ ®Çu nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû XX. Tuy nhiªn, do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan (1) §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø b¶y Ban chÊp hµnh TW khãa VII. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi, 1994, tr.42 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. vµ kh¸ch quan, ®Æc biÖt lµ ch­a g¾n kÕt ®­îc c«ng nghiÖp hãa víi hiÖn ®¹i hãa, mµ cho ®Õn nay, lùc l­îng s¶n xuÊt cña n­íc ta chñ yÕu vÉn ë trong t×nh tr¹ng l¹c hËu, c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y mãc phÇn lín lµ thñ c«ng, thñ c«ng b¸n c¬ giíi. Nh×n chung, tr×nh ®é ph¸t triÓn c«ng nghÖ n­íc ta, vÒ c¬ b¶n, chØ míi ®¹t ë giai ®o¹n 1 vµ 2 trong 7 giai ®o¹n ph¸t triÓn c«ng nghÖ mµ c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ®· tr¶i qua - ®ã lµ nhËp c«ng nghÖ ®Ó tháa m·n nhu cÇu tèi thiÓu (nhËp toµn bé hoÆc nhËp phô tïng c¸c trang thiÕt bÞ vµ c¶ d©y chuyÒn l¾p r¸p), vµ míi chØ cã tæ chøc h¹ tÇng kinh tÕ ë møc tèi thiÓu ®Ó tiÕp thu c«ng nghÖ nhËp. Do vËy, c¶ n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm do nÒn s¶n xuÊt x· héi t¹o ra vÉn cßn rÊt thÊp so víi mÆt b»ng chung cña thÕ giíi, kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ toµn cÇu. ViÖc trang bÞ vµ trang bÞ l¹i c«ng nghÖ tõ l¹c hËu sang hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, cßn nh»m mét môc ®Ých vµ nhiÖm vô quan träng n÷a lµ lµm thay ®æi c¬ cÊu chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n tõ n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp - dÞch vô sang c«ng nghiÖp - n«ng nghiÖp - dÞch vô. B­íc chuyÓn dÞch c¬ cÊu nµy sÏ t¹o tiÒn ®Ò vµ nÒn t¶ng thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, ®Ó ®Õn n¨m 2020, ®­a n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét ­nøoc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu chiÕn l­îc nµy, nhÊt thiÕt chóng ta ph¶i tiÕp cËn ®­îc nÒn khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn cña thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh c«ng nghÖ mòi nhän: c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ vËt liÖu míi vµ c«ng nghÖ n¨ng l­îng míi... V¨n kiÖn §¹i héi IX cña §¶ng ®· chØ râ: “Ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ cña ®Êt n­íc, tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®Æc biÖt lµ «cng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ sinh häc, tranh thñ øng dông ngµy cµng nhiÒu h¬n, ë møc cao h¬n vµ phæ biÕn h¬n nh÷ng thµnh tùu míi vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ, tõng b­íc ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc”(1). Hai lµ, khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ãng vai trß v« cïng quan träng trong viÖc gi¸o dôc, ®µo t¹o, båi d­ìng, khai th¸c vµ ph¸t huy nguån lùc con ng­êi, (1) §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi, 2001, tr.91 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Æc biÖt lµ nguån lùc trÝ tuÖ - mét nguån lùc to lín, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ë n­íc ta. Cã nhiÒu c¸ch thøc ®Ó chóng ta thùc hiÖn viÖc trang bÞ vµ trang bÞ l¹i c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. Tuy nhiªn, dï b»ng c¸ch thøc nµo ®i ch¨ng n÷a, ®iÒu quan träng vµ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh nhÊt ë ®©y lµ cÇn ph¶i cã nh÷ng con ng­êi cã ®ñ tri thøc vµ n¨ng lùc ®Ó cã thÓ khai th¸c, sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. §iÒu nµy chØ cã khoa häc vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn míi lµm ®­îc. Con ng­êi lµ chñ thÓ s¸ng t¹o ra khoa häc vµ c«ng nghÖ. §Õn l­ît m×nh, khoa häc vµ c«ng nghÖ trë thµnh ph­¬ng tiÖn, c«ng cô vµ ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó con ng­êi v­¬n lªn tù toµn thiÖn vÒ mäi mÆt, ®Æc biÖt lµ vÒ n¨ng lùc trÝ tuÖ. Tr­íc hÕt, th«ng qua qu¸ tr×nh gi¸o dôc, ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ sÏ trang bÞ cho con ng­êi nh÷ng tri thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ cÇn thiÕt ®Ó mét mÆt, gióp hä cã thÓ am hiÓu, sö dông vµ khai th¸c mét c¸ch tÝch cùc, cã hiÖu qu¶ nh÷ng trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i, vµ mÆt kh¸c, cã thÓ s¸ng t¹o ra c«ng nghÖ míi. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay, tuy ®· qua h¬n 40 n¨m c«ng nghiÖp hãa, nh­ng nh×n chung, nÒn s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ lùc l­îng s¶n xuÊt vÉn cßn rÊt l¹c hËu. Víi gÇn 80% d©n sè lµ n«ng d©n, 70% lao ®éng lµ lao ®éng n«ng nghiÖp, víi c¬ cÊu nÒn kinh tÕ quèc d©n ®ang hiÖn hµnh “n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp - dÞch vô”, víi mét truyÒn thèng x· héi Ýt “träng n«ng”, “träng th­¬ng”, v.v. ®· vµ ®ang lµ nh÷ng rµo c¶n rÊt lín ®èi víi con ng­êi ViÖt Nam trong viÖc tiÕp cËn víi khoa häc vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña thêi ®¹i. H¬n n÷a, t­ duy kinh nghiÖm - mét lèi t­ duy truyÒn thèng phæ biÕn - ®· ¨n s©u vµo x· héi ViÖt Nam tõ bao ®êi nay. Kh«ng ai phñ nhËn vai trß cña t­ duy kinh nghiÖm trong ®êi sèng. Tuy nhiªn, trªn b×nh diÖn ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn nay th× t­ duy kinh nghiÖm lµ kh«ng thÓ ®ñ, mµ nhÊt thiÕt ph¶i trang bÞ t­ duy lý luËn, t­ duy khoa häc - c«ng nghÖ. Ph. ¡ngghen ®· tõng viÕt: “Mét d©n tèc muèn ®øng v÷ng trªn ®Ønh cao cña khoa häc th× kh«ng thÓ kh«ng 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. cã t­ duy lý luËn”(1). Sù h¹n chÕ vÒ mÆt t­ duy lý luËn lµ mét ®iÓm yÕu trong truyÒn thèng d©n téc, mµ ngµy nay, chóng ta ph¶i phÊn ®Êu v­ît qua míi cã thÓ tiÕp thu vµ s¸ng t¹o ra nh÷ng tri thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. Kho tri thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ v« tËn vµ lu«n ®æi míi. Do ®ã, ®Ó cã thÓ n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®ßi hái ®éi ngò nh÷ng ng­êi nghiªn cøu, triÓn khai vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ kh«ng nh÷ng ph¶i ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch c¬ b¶n vµ cã hÖ thèng, mµ cßn ph¶i th­êng xuyªn ®­îc ®µo t¹o bæ sung vµ ®µo t¹o chuyªn s©u. Con ®­êng bÒn v÷ng nhÊt ®Ó tiÕp thu vµ ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ ph¶i dùa vµo tiÒm n¨ng vµ n¨ng lùc cña chÝnh m×nh, nghÜa lµ ph¶i tËp trung vµo khai th¸c néi lùc, ®Æc biÖt lµ nguån lùc trÝ tuÖ - nguån nh©n lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ. V¨n kiÖn §¹i héi IX cña §¶ng ®· chØ râ: “Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ vµ søc m¹nh tinh thÇn cña ng­êi ViÖt Nam; coi ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ nÒn t¶ng vµ ®éng lùc cña sj­ nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa”(2). Ba lµ, khoa häc vµ c«ng nghÖ gi÷ vai trß ®éng lùc trong viÖc t¹o ra m«i tr­êng th«ng tin vµ thÞ tr­êng th«ng tin - huyÕt m¹ch cña c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ. So víi giai ®o¹n ph¸t triÓn tr­íc ®©y, th× ngµy nay, th«ng tin cã mét vÞ trÝ cùc kú quan träng, mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô vµ c¶ nh÷ng ho¹t ®éng tinh thÇnh. Cã trang thiÕt bÞ, m¸y mãc hiÖn ®¹i, cã nh÷ng con ng­êi ®· ®­îc ®µo t¹o tay nghÒ vµ cã kü n¨ng, kü x¶o cao, nh­ng nÕu thiÕu th«ng tin th× sÏ dÉn ®Õn chç kh«ng biÕt ®©u t­ chóng vµo ®©u cho ®óng ®Ó kÞp thêi sinh lîi nhanh, vµ v× vËy, rÊt dÔ sa vµo chç mÊt ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn. Bëi v×, th«ng tin trong lÜnh vùc khoa häc vµ c«ng nghÖ cã liªn quan rÊt chÆt chÏ ®Õn viÖc n¾m b¾t c¸c bÝ quyÕt, bÝ mËt c«ng nghÖ n»m trong c¸c ph­¬ng ph¸p, thiÕt bÞ, c¸c d÷ liÖu khoa häc vµ c«ng nghÖ míi nhÊt. Th«ng tin nh­ mét ng­êi h­íng dÉn n¾m trong tay (1) C.M¸c vµ Ph.¡ngghen. Toµn tËp, t.20, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi, 1994, tr.489 19

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Đề tài: KH - CN được coi là nền tảng và động lực của sự nghiệp CNH - HĐH ở Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
7dc1tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Kinh tế - Thương mại
Thể loại
nguy cơ tụt hậu, đề án triết học, luận văn triết học, giáo trình triết học, tài liệu triết học, khoa học công nghệ
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
31
Lần tải
2
 
LINK DOWNLOAD

De-tai-KH-CN-duoc-coi-la-nen-tang-va-dong-luc-cua-su-nghiep-CNH-HDH-o-Viet-Nam.PDF[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT