Xem mẫu

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực ở Công ty xây dựng Sông Đà 8
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng I Lêi nãi ®Çu I Lý do chän ®Ò tµi. 1 Trong xu thÕ khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nh­ hiÖn nay sù c¹nh tranh lµ v« cïng gay g¾t quyÕt liÖt. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th­¬ng tr­êng tÊt yÕu ph¶i c¹nh tranh th¾ng lîi tr­íc c¸c doanh nghiÖp kh¸c b»ng viÖc b¶o ®¶m b¶o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao. C¸c doanh nghiÖp muèn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao th× cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh râ rµng chi tiÕt kh¶ thi, ®ång thêi ph¶i cã kÕ ho¹ch vÒ c¸c nguån lùc: nh­ vèn, c«ng nghÖ, ®Êt ®ai nhµ x­ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ lao ®éng. Trong ®ã lao ®éng ®­îc coi lµ mét nguån lùc quan träng cña tæ chøc nªn ph¶i ®­îc quan t©m trong kÕ ho¹ch. §Ó cã mét ®éi ngò nh©n lùc ®ñ vÒ sè l­îng, ®óng vÒ chÊt l­îng, ®¸p øng nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh th× nhÊt thiÕt doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc lµ c¬ së ®Ó c«ng ty chñ ®éng s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®¶m b¶o thu nhËp, thÝch øng nhanh víi tÝnh bÊt æn ®Þnh cña s¶n xuÊt kinh doanh. Chñ ®éng vÒ nh©n lùc ®Ó s½n sµng hoµn thµnh nhiÖm vô vµ môc tiªu ®Ò ra, tõ ®ã gãp phÇn cñng cè uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. 2 Ngµnh x©y dùng cã ®Æc thï riªng vÒ lao ®éng. §ã lµ sù biÕn ®éng liªn tôc lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp do tÝnh chÊt ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng, do tÝnh chÊt cña c«ng viÖc, lu«n lu«n thay ®æi theo thêi vô, thay ®æi theo c«ng tr×nh, thay ®æi theo quÝ, do vËy ®Ó qu¶n lý nguån nh©n lùc mét c¸ch hiÖu qu¶ c«ng ty ph¶i kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. 3 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty x©y dùng s«ng ®µ 8 cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. XuÊt ph¸t tõ lý do ®ã, ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ë C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 “ ®· ®­îc chän. II Môc tiªu nghiªn cøu. 1 Ch­¬ng i: nãi râ lý do chän ®Ò tµi. 2 Ch­¬ngII Kh¸i qu¸t l¹i c¸c vÊn ®Ò lý luËn cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. §©y chñ yÕu lµ phÇn lý thuyÕt ®· ®­îc häc gåm c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ kÕ ho¹ch ho¸ nãi chung vµ kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc nãi riªng vv... C¬ së cña kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc, qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng, néi dung nµy chñ yÕu ®­îc tr×nh bµy ë ch­¬ng nµy. 3 Ch­¬ng II: Kh¸i qu¸t l¹i thùc tr¹ng nguån nh©n lùc cña c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. ChØ ra mèi quan hÖ gi÷a thùc tr¹ng nguån nh©n lùc hiÖn t¹i víi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cña c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. 4 Ch­¬ng III: Lµm râ ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ë c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 vµ xin ®Ò ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc, nªu ra mét vµi khuyÕn nghÞ víi c«ng ty. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. III §Ò tµi ®Ò cËp tíi viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh nh©n lùc vµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 b»ng viÖc ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p khoa häc nh­: Ph­¬ng ph¸p thèng kª, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch kinh doanh, ph­¬ng ph¸p tæng hîp vµ suy luËn, ph­¬ng ph¸p pháng vÊn vµ quan s¸t thùc tÕ...nh»m gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n vµ tån t¹i vÒ nh©n lùc, c©n ®èi ®­îc nh©n lùc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc cña hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai, tr¸nh l·ng phÝ lao ®éng. Tõ ®ã ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng II C¬ së lý luËn cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n. 1 KÕ ho¹ch ho¸?. Tr­íc hÕt, kÕ ho¹ch ho¸ ®­îc hiÓu lµ sù tiªn liÖu, dù ®o¸n nh÷ng thay ®æi, biÕn thiªn, phßng ngõa c¸c rñi ro trong t­¬ng lai. Ho¹ch ®Þnh hay kÕ ho¹ch ho¸ ,lµ mét qu¸ tr×nh mang tÝnh khoa häc ®ång thêi mang tÝnh nghÖ thuËt cao. 2 Kh¸i niÖm kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt hiÖu qu¶ cña c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn bèn lÜnh c¬ b¶n ®ã lµ:tµi chÝnh ,qu¶n trÞ s¶n xuÊt, marketing vµ qu¶n trÞ nh©n lùc. ViÖc gi¶i quyÕt kh«ng chØ tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò ®· vµ ®ang ph¸t sinh ®ßi hái sù gi¶i quyÕt mµ ph¶i h­íng tíi t­¬ng lai nh»m dù ®o¸n vµ ®èi phã víi nh÷ng vÊn ®Ò sÏ s¶y ra trong t­¬ng lai. Do vËy, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc lµ cÇn thiÕt mang l¹i tÝnh chñ ®éng, gi¶m thiÓu rñi ro vµ t¨ng hiÖu qu¶. §øng d­¬Ý gãc ®é nh­ vËy, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc lµ quan träng, cÇn thiÕt lµm c¬ së cho hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông nguån nh©n lùc còng nh­ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Cã nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ®· ®­îc ®­a ra, cô thÓ: “ KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc lµ qu¸ tr×nh mµ th«ng qua nã doanh nghiÖp b¶o ®¶m ®­îc ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng ng­êi lµm viÖc, phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc”. (Qu¶n trÞ nh©n sù-Ph¹m §øc Thµnh-NXB Thèng kª, 1998 ) “ KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc lµ tiÕn tr×nh triÓn khai thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh nh»m ®¶m b¶o r»ng c¬ quam sÏ cã ®óng sè l­îng, ®óng chÊt l­îng ®­îc bè trÝ ®óng lóc ®óng lóc, ®óng sè l­îng. chÊt l­îng, ®óng vÞ chÝ vµ ®óng chç”.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ( Qu¶n trÞ nh©n sù-NguyÔn H÷u Th©n, 1996 ) 3. Môc tiªu, nhiÖm vô vµ kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc.  Môc tiªu: - Víi sè l­îng lao ®éng: x¸c ®Þnh nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó bè trÝ l¹i nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh râ lao ®éng l­u chuyÓn, sè lao ®éng cÇn thu hót vµo lµm viÖc th«ng qua tuyÓn dông, x¸c ®Þnh sè ng­êi cÇn ®µo t¹o míi, ®µo t¹o l¹i, hay n©ng cao. - Víi chi phÝ tiÒn l­¬ng: dù ®o¸n ®­îc møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc.  NhiÖm vô: - Ph©n tÝch ®¸nh gi¸dù thùc hiªn c«ng viÖc cña tõng c¸ nh©n trongdoanh nghiÖp, dù ®o¸n kh¶ n¨ng cña hä trong t­¬ng lai. - C¨n cø vµo nhiÖm vô cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh c¸c møc hao phÝ lao ®éng, møc phôc vô, c¸c tiªu chuÈn tÝnh to¸n ®Þnh biªn cÇn thiÕt trong kú kÕ ho¹ch nh»m b¶o ®¶m cho s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh b×nh th­êng vµ tiÕt kiÖm tèi ­u.  ý nghÜa: - Gióp doanh nghiÖp thÝc nghi víi m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt. - ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai ®­îc æn ®Þnh vµ hiÖu qña. vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån II. nh©n lùc.  kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi vµ cã hiÖu qu¶ môc tiªu cña tæ chøc. Th«ng qua c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc, doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t ®­îc thùc chÊt ®éi ngò lao ®éng cña m×nh mµ cô thÓ nhÊt lµ qua c«ngt¸c ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông nguån nh©n lùc.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.  KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc gióp cho viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi c¸cchøc n¨ng qu¶n lý nh©n lùc kh¸c t¹i doanh nghiÖp. Bao gåm: - Gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu nh©n lùc trong thêi gian tíi. - Gióp cho doanh nghiÖp x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã hiÖu qu¶ cao.  kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc t¹o ®iÒu kiÖn phèi hîphµi hoµ c¸c tr­¬ng tr×nh kh¸c cña doanh nghiÖp tæ chøc. III. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc kh«ng ph¶i lµ c«ng t¸c riªng rÏ mµ nã lu«n lu«n t­¬ng t¸c trong mèi quan hÖ víi nhiÒu bé phËn, chøc n¨ng kh¸c. V× vËy c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy gåm: 1. M«i tr­êng kinh doanh. Bao gåm m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi.  M«i tr­êng bªn ngoµi lµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc vµ kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc tõ bªn ngoµi c«ng ty. Bao gåm: - Khung c¶nh kinh tÕ. - §Æc ®iÓm d©n sè. - HÖ thèng ph¸p luËt. - V¨n ho¸. - §èi thñ c¹nh tranh. - ...  M«i tr­êng bªn trong. Gåm: - Môc tiªu cña c«ng ty: môc tiªu nµy chi phèi t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. - ChÝnh s¸ch vµ chiÕn l­îc cña c«ng ty.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. ChiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghÖp. ChiÕn l­îc kinh doanh ®­îc hiÓu lµ tæng thÓ c¸c quyÕt ®Þnh c¸c hµnh ®éng cã liªn quan ®Õn viÖc l­¹ chänc¸c ph­¬ng tiªn vµ ph©n bæ nguån lùc nh»m ®¹t môc tiªu nhÊt ®Þnh cña doanh nghiÖp. ChiÕn l­îc sÏ chi phèi ®Õn néi dung, c¸c thøc kÕ ho¹ch ho¸ nguån h©n lùc cña doanh nghiÖp. 3. §é dµi thêi gian dù b¸o. §é dµi thêi gian ¶nh h­ëng ®Õn kÕ ho¹ch ho¸ nÕu thêi gian cµng ng¾n th× dù b¸o cµng chÝnh s¸ch vµ ng­îc l¹i. IV. C¬ së cña kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. 1. Ph©n tÝch c«ng viÖc. Ph©n tÝch c«ng viÖc ®­îc hiÓu lµmét qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh mét c¸c cã hÖ thèng c¸c nhiÖm vô vµ kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong mét tæ chøc. Ph©n tÝch c«ng viÖc ®­îc c«i lµ c«ng cô c¬ b¶n vµ quan träng nhÊt ®Ó qu¶n trÞ nh©n sù, nã lµ c¬ së ®Ó thùc hiªn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng vÒ nh©n sù trong doanh nghiÖp. V× vËy c¬ së ®Çu tiªn cña kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc lµ ph©n tÝch c«ng viÖc. Khi tiÕn hµnh ph©n tÝch c«ng viÖc nhµ qu¶n trÞ ph¶i tr¶ lêi c©u hái sau: - Nh©n viªn thùc hiªn c«ng t¸c g×? - Khi nµo c«ng viÖc hoµn thµnh? - C«ng viÖc ®­îc thùc hiªn ë ®©u? - C«ng nh©n viªn thùc hiªn c«ng viÖc ®ã nh­ thÕ nµo? - T¹i sao ph¶i thùc hiªn c«ng viÖc ®ã? - ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã cÇn ph¶i héi ®ñ nh÷ng tiªu chuÈn nµo? B¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc gåm 2 b¶n sau: + B¶ng m« t¶ c«ng viÖc: lµ mét v¨n b¶n cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng ng­êi.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¶ng m« t¶ c«ng viÖc cho biÕt nhiÖm vô chñ yÕu mµ mçi nh©n viªn ph¶i hoµn thµnh, tØ lÖ thêi gian cho mçi nhiÖm vô c¸c tiªu chuÈn hoµn thµnh c«ng viÖc ®iÒu kiªn hoµn thµnh c«ng viÖc vµ c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra. Do ®ã bb¶ng m« t¶ c«ng viÖc cã thÓ tÝnh ®­îc l­îng ng­êi cÇn thiÕt lµm c«ng viÖc nµo ®ã trong t­¬ng lai. +B¶ng tiªu chuÈn c«ng viÖc: lµ b¶ng tr×nh bÇy c¸c ®iÒu kiªn, tiªu chuÈn tèi thiÓu cã thÓ chÊp nh©n ®­îc mµ mét ng­êi cÇn hoµn thµnh c«ng viÖc nhÊt ®Þnh nµo ®ã. C¸c ®iÒu kiªn ®ã gåm: kü n¨ng, søc khoÎ, kinh nghiÖm ®¹o ®øc... do vËy b¶ng nµy lµm c¨n cø choviÖc thùc hiªn c¸c gi¶i ph¸p c©n b¾ng cung cÇu nh©n lùc trong doanh nghiÖp. 2. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh: §Ó kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc th× doanh nghiÖp ph¶i dùa trªn viÖc kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt ®­îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh nhiÖm vô, môc tiªu, chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp. Tuú thuéc vµo ®é dµi thêi gian ng­êi ta chia kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh ra lµm 3 lo¹i: dµi h¹n, ng¾n h¹n, trung h¹n. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm c¸c th«ng tin dù b¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VÝ dô nh­: gi¸ trÞ tæng s¶n xuÊt, chØ tiªu tµi chÝnh, l­¬ng ... XuÊt ph¸t tõ c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nhµ qu¶n trÞ sÏ tÝnh to¸n,dù ®o¸n ra sè lao ®éng cÇn thiÕt theo tõng thêi ®iÓm ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®· ®Ò ra. Do ®ã c«ng t¸c kÕ hoach ho¸ nh©n lùc cã chÝnh x¸c hay kh«ng l¹i phô thuéc vµo kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ng­îc l¹i. §©y lµ mèi quan hÖ nh©n qu¶ rÊt kh¨ng khÝt. 3. §¸nh gia thùc hiªn c«ng viÖc. Khi dù ®o¸n cung nh©n lùc, mét trong nh÷ng c¬ së quan träng mµ qu¶n trÞ viªn sö dông ®ã lµ hÖ hèng th«ng tin nguån nh©n lùc mµ trong ®ã quan träng nhÊt lµ th«ng tin vÒ c¸c kú ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®¸nh gi¸ c«ng viÖc ®­îc hiÓu lµ mét sù ®¸nh gi¸ cã hÖ thèng vµ chÝnh thøc t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖccña ng­êi lao ®éng trong sù so s¸nh c¸c tiªu chuÈn ®· ®­îc x©y dùng vµ th¶o luËn vÒ kÕt qu¶ ®¸nh gÝa víi tõng ng­êi lao ®éng. Víi kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc th× ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖclµ c¬ së quan träng trong viÖc ®­a ra møc cung vÒ lao ®éng còng nh­ ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch c©n b»ng cung cÇu lao ®éng. 4. §Þnh møc lao ®éng. HiÓu mét c¸c ®Çy ®ñ, ®Þnh møc lao ®éng lµ mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ¸p dông vµo thùc tiÔn nh÷ng møc lao ®éng cã c¨n cø khoa häc nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong ®ã møc lao ®éng lµ mét ®¹i l­îng lao ®éng sèng quy ®æi quy ®Þnh cho ng­êi lao ®éng ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc nhÊt ®Þnh. §ÓtÝnh ®­îc møc lao ®éng ph¶i tr¶i qua nhiÒu ph­¬ng ph¸p nh­ng chñ yÕu lµ dïng bÊm giê hoÆc chôp ¶nh. Møc lao ®éng cho ta biÕt hao phÝ trung b×nh cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc nµo ®ã. V× vËy cã thÓ dùa vµo møc lao ®éng ®Ó tÝnh ra sè lao ®éng cÇn thiÕt®Ó thùc hiªn mét khèi l­îng c«ng viÖc nµo ®ã. Ta cã thÓ tÝnh ®­îc møc lao ®éng d­a vµo n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng ng­êi. W=Q/L Hay L=Q/W Trong ®ã: W: N¨ng suÊt lao ®éng. L: Sè lao ®éng. Q: Khèi l­îng c«ng viÖc. Møc lao ®éng lµ c¬ së quan träng khi tiÕn hµnh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ®Æc biÖt lµ víi kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong ng¾n h¹n chÝnh v× vËy, doanh nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. 5. §¸nh gi¸ thù tr¹ng nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn tren hai mÆt chÝnh lµc¬ cÊu lao ®éng vµ sù biÕn ®éng lao ®éng cña doanh nghiÖp.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a. C¬ cÊu lao ®éng cña doanh nghiÖp d­an trªn c¸c mÆt sau: - C¬ cÊu theo sè l­îng lao ®éng. - C¬ cÊu lao ®éng theo tuæi. - C¬ cÊu lao ®éng theo tuæi. - C¬ cÊu lao ®éng theo nghÒ. - C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é. Tõ qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ sÏ tiÕn hµnh nhËn xÐt vÒ ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc... ®Ó lµm c¬ së cho kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. b. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng lao ®éng cña doanh nghiÖp ph©n tÝch sù biÕn ®éng vÒ mÆt sè l­îng, nguån, ®Ých tíi, nguyªn nh©n ®Ó thÊy ®­îc su h­íng biÕn thiªn nh©n lùc trong mét giai ®o¹n, nghiªn cøu nµy giup cho nhµ qu¶n trÞ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p bæ xung. V. Qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc . 1. X¸c ®Þnh nhu cÇu vÇ dù b¸o nhu cÇu. a. §Ò ra nhu cÇu: Th«ng th­êng nhu cÇu nh©n lùc xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt ®ã lµ kÕ ho¹ch vÒ khèi l­îng s¶n phÈm vµ doanh thu... b. Dù b¸o nhu cÇu: Chia lµm 3 ph­¬ng ph¸p: ng¾n h¹n trung han, dµi h¹n.  Ng¾n h¹n: B­íc 1: TiÕn hµnh x¸c ®Þnh khèi l­îng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn trong kú kÕ ho¹ch: cã thÓ ph¶n ¸nh qua khèi l­îng, sè l­îng s¶n phÈm doanh thu... B­íc 2: XÊc ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc cÇn thiÕt theo tõng lo¹i c«ng viÖc trªn c¬ së sö dông c¸c tû lÖ quy ®æi.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tõ khèi l­îngc«ng viÖc, c¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng ®Ó tÝnh ra tæng thêi gian cÇn hoµn thµnh c«ng viÖc, tõ ®ã tÝnh ra sè lao ®éng cÇn thiÕt cho tõng c«ng viÖc. Cô thÓ nh­ sau: - §èi víi c«ng viÖc s¶n xuÊt: cã thÓ tÝnh ®­îc møc thêi gian, møc s¶n l­îng tõ ®ã sÏ qui ®æi ra møc hao phÝ lao ®éng cho mét d¬n vÞ s¶n phÈm. Theo c«ng thøc: T=ni=1Qi*ti Trong ®ã: T lµ tæng sè giê (ngµy )ng­êi cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc. Ti: thêi gian cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm thø i Q: sè l­îng c«ng viÖc thø i. N: sè lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt. Khi ®ã sè c«ng nh©n cÇn thiÕt: D=T/Tn*Km Trong ®ã: Km: lµ hÖ sè t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Tn: lµ quÜ thêi gian lµm viÖc b×nh qu©n mét lao ®éng trong n¨m kÕ ho¹ch. Tn: ®­îc tÝnh th«ng qua viÖc lËp b¶ng c©n ®èi thêi gian lµm viÖc cho tõng c«ng nh©n trong kho¶ng th¬× gian lµm viÖc. NÕu dùa vµo n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n. D=Q/W Trong ®ã: W: n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña mét ng­êi lao ®éng. Q :lµ khèi l­îng c«ng viÖc hoÆc doanh thu. - §èi víi c«ng viÖc phôc vô: T=Mi*Ki*ti Trong ®ã: T: tæng sè thêi gian cÇn thiÕt. Mi :sè m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thø i.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ki: sè ca lµm viÖc cña m¸y thø i. Ti :thêi gian cÇn thiÕt ®Ó phôc vô m¸y thø i. Møc phôc vô cña mét c«ng nh©n. Møc sè l­îng ng­êi c«ng nh©n phôc vô 1 m¸y : D=M/Mpv*k Spv: sè l­îng ng­êi c«ng nh©n phôc vô mét m¸y mãc thiÕt bÞ. - §èi víi c«ng viÖc kh¸c :§èi víi c¸c lo¹i lao ®éng nµy sÏ sö dông tØ lÖ qui ®æi rÊt Ýt hoÆc kh«ng thay ®æi. VÝ dô: mét ng­êi lµm ®­îc bao nhiªu c«ng viÖc ®ã. B­íc 3: TÝnh ra sè lao ®éng qu¶n lý c¸c lo¹i. §Ó tÝnh lao ®éng qu¶n lý , ph¶i sö dông tiªu chuÈn ®inh biªn vµ x¸c ®inh mét c¸ch trùc tiÕp cho tõng phßng ban bé phËn. NÕu chøc n¨ng cµng phøc t¹p th× cµng lµm nhiÒu ng­êi. Tuy nhiªn nÕu tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp kh«ng tèt th× sÏ lµm cho kÕt qu¶ dù ®o¸n t¨ng lªn mét c¸ch kh«ng hîp lý ,v× vËy cÇn ph¶i c¶i tiÕn bé m¸y trong tæ chøc tr­íc khi tiÕn hµnh x¸c ®Þnh sè l­îng lao ®éng qu¶n lý. §Ó tÝnh ra lao ®éng qu¶n lý ,doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh ®­îc tiªu chuÈn ®Þnh biªn cho lao ®éng qu¶n lý cã thÓ theo c«ng thøc sau: Lqli =Ty/c/(365-60)*8 Trong ®ã: Lqi : sè lao ®éng qu¶n lý lo¹i i. Ty : sè giê lao ®éng yªu cÇu c¸c néi dung c«ng viÖc. B­íc 4: X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc trong kú kÕ ho¹ch. Tæng nhu cÇu =nhu cÇu nh©n lùc trùc tiÕp + lao ®éng qu¶n lý. §Ó ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c dù do¸n nhu cÇu nh©n lùc th× trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh doanh nghiÖp cã thÓ tÝnh sè lao ®éng t¨ng thªm, tõ ®ã tÝnh ra ®­îc tæng cÇu nh©n lùc cña doanh nghiÖp. ¦u ®iÓm cña c¸ch tÝnh nµy lµ ®¬n gi¶n Ýt tèn kÐm tuy nhiªn tÝnh chÝnh x¸c kh«ng cao.  Dù ®o¸n cÇu nh©n lùc trung vµ dµi h¹n. Cã c¸c ph­¬ng ph¸p sau:
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Sö dông m« h×nh kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc tæng thÓ. - TÝnh theo tiªu chuÈn hao phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cuèi cïng. - Ph­¬ng ph¸p håi qui tuyÕn tÝnh. - Ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh: Tuy nhiªn ë ®©y ta chØ xem xÐt 2 ph­¬ng ph¸p sau: 1 Sö dông m« h×nh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc tæng thÓ: D=((Q+G)*1/x)/Y Trong ®ã: Q: khèi l­îng c«ng viÖc hiÖn t¹i. G : gi¸ trÞ s¶n l­îng dù tÝnh t¨ng thªm trong kú kÕ ho¹ch. X : hÖ sè t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tõ kú gèc tíi kú kÕ ho¹ch. Y : n¨ng suÊt lao ®éng hiÖn t¹i cña mét c«ng nh©n hay mét nh©n viªn.  Ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh gåm: + Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n: Ng­êi ta sÏ yªu cÇu c¸c chuyªn gia cho ý kiÕn vÒ sè lao ®éng cÇn cã cho t­¬ng lai , sau ®ã tÝnh b×nh qu©n ®Ó lÊy kÕt qu¶. Ph­¬ng ph¸p nµy kh¸ ®¬n gi¶n , dÔ thùc hiÖn song tÝnh chÝnh x¸c kh«ng cao. + Ph­¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm chuyªn gia. Nhãm chuyªn gia cã thÓ tõ 5 ®Õn 10 ng­êi tiÕn hµnh th¶o luËn trùc tiÕp víi nhau theo mét tr×nh tù ®­äc qui ®Þnh ®Ó ®i ®Õn mét nhÊt trÝ vÒ nhu cÇu lao ®éng trong t­¬ng lai. C¸c b­íc tiÕn hµnh: - §­a ra chñ ®Ò th¶o luËn. - Tõng chuyªn gia viÕt c©u tr¶ lêi ra giÊy. - Trao ®æi c©u tr¶ lêi cho ®Õn khi mçi ng­êi ®Òu n¾m ®­îc ý kiÕn cña ng­êi kh¸c. - TiÕn hµnh th¶o luËn. - X¾p xÕp c¸c thø tù c¸c ý kiÕn.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph­¬ng ph¸p th¶o luËn chuyªn gia nµy kh¸ hay bëi nã thu hót ®­îc nh÷ng c¸n bé then chèt tham gia µo viÖc kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc , cã thÓ h­íng cuéc th¶o luËn vµo c¸c vÊn ®Ò mong ®îi trong t­¬ng lai vµ dÔ ®i ®Õn nhÊt trÝ khi cacs chuyªn gia trao ®æi víi nhau. Tuy nhiªn nã mang tÝnh chñ quan cña chuyªn gia vµ c¸c quyÕt ®Þnh rÊt dÔ bÞ ¶nh h­ëng bëi søc Ðp cña nhãm chuyªn gia vµ nhµ l·nh ®¹o cã uy tÝn ,quyÒn lùc.  Ph­¬ng ph¸p sö dông kü thuËt Delphi. Ph­¬ng ph¸p nµy kh¸ phæ biÕn. Ng­êi ta nghiªn cøu ý kiÕn cña mét nhãm chuyªn gia qua mét lo¹t mÉu ®iÒu tra hoÆc pháng vÊn ®Ó x¸c ®Þnh cÇu nh©n lùc cho t­¬ng lai c¸c b­íc. - Xin ý kiÕn chuyªn gia theo mÉu s½n. - TËp hîp ý kiÕn ®ã thµnh b¸o c¸o. - Göi b¸o c¸o cho c¸c chuyªn gia ®Ó hä ®äc tÊt c¶ c¸c ý kiÕn kh¸c nhau. - Yªu cÇu c¸c chuyªn gia gi¶i thÝch ý kiÕn cña hä nÕu dù ®o¸n cña hä cã chªnh lÖch l¬n so víi nh÷ng ng­êi kh¸c. - TiÕp tôc tËp hîp l¹i ý kiÕn x©y dùng b¸o c¸o míi vµ göi cho c¸c chuyªn gia. Qu¸ tr×nh nµy ®­îc tiÕn hµnh kho¶ng 4 ®Õn 5lÇn. Ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ cho kÕt qu¶ chÝnh x¸c h¬n c¸c ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh trªn. 2 Dù ®o¸n cung nh©n lùc. Dù ®o¸n cung nh©n lùc lµ tÝnh to¸n kh¶ n¨ng thu hót , ®¸p øng nhu cÇu vÒ nh©n lùc cho doanh nghiÖp , bao gåm nguån nh©n lùc bªn trong vµ nguån cung lao ®éng bªn ngoµi. 2.1. Cung nh©n lùc bªn trong doanh nghiÖp. Lµ dù ®o¸n kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vÒ nh©n lùc trªn c¬ së ph¸t triÓn lùc l­îng lao ®éng hiÖn t¹i.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc cung nh©n lùc bªn trong ph¶i ph©n tÝch hiÖn tr¹ng lao ®éng hiÖn t¹i d­íi c¸c mÆt. - Sè ng­êi ®ang lµm viÖc. - C¬ cÊu lao ®éng theo nghÒ. - C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é. - C¬ cÊu lao ®éng theo giíi. - Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong t­¬ng lai. Qu¸ tr×nh dù b¸o nh©n lùc bªn trong. B­íc 1: Ph©n tÝch c«ng viÖc. §Ó ph©n lo¹i c«ng viÖc ph¶i dùa vµo nh÷ng c¬ së sau. _ B¶n chÊt c«ng viÖc. _ TÇm quan träng cña c«ng viÖc vµ møc ®é phøc t¹p trong nÊc thang c«ng viÖc cña tæ chøc. _ Sù ®ßi hái kiÕn thøc vµ kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó phôc vô c«ng viÖc nµo ®ã. B­íc 2: X¸c ®Þnh cung nh©n lùc trong tõng c«ng viÖc ë kú kÕ ho¹ch. Nguån cung néi bé =sè ng­êi hiÖn cã +nguån t¨ng-nguån gi¶m. C«ng thøc cã thÓ ®­îc sö dông cho tõng lo¹i c«ng viÖc trong doanh nghiÖp. Sè nh©n lùc t¨ng thªm gåm cã sè nh©n lùc ®­îc thuyªn chuyÓn hoÆc ®Ò b¹t tõ c¸c c«ng viÖc kh¸c. Sè nh©n lùc bÞ hao hôt gåm cã tù th«i viÖc, bÞ s¶n l­îng th¶i , vÒ h­u,chÕt hoÆc sè thuyªn chuyÓn ®i n¬i kh¸c. Khi x¸c ®Þnh ®­îc møc ®é biÕn ®éng nh©n lùc qu¶n trÞ viªn ph¶i dùa vµo tØ lÖ % biÕn ®éng cña thêi kú tr­ëc trong sù kÕt hîp víi ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia vµ dùa vµo tû lÖ l­u chuyÓn lao ®éng.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TØ lÖ l­u chuyÓn =sè ng­êi ra khái tæ chøc/ tæng sè nh©n viªn *100% B­íc 3: X©y dùng kh¶ n¨ng ®¸p øng cÇu nh©n lùc cña doanh nghiÖp. B­íc nµy sÏ sö dông hÖ thèng th«ng tin nguån nh©n lùc®Ó x¸c ®Þnh sè lao ®éng cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. HÖ thèng th«ng tin nguån nh©n lùc lµ mét danh môc tæng thÓ c¸c th«ng tin vÒ tÊt c¶ nguån lao ®éng ®ang lµm viÖc trong tæ chøc. Bao gåm c¸c lo¹i th«ng tin sau: - TiÓu sö c¸ nh©n. - Tr×nh ®é gi¸o dôc. - C¸c ®¸nh gi¸ vÒ ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu - C¸c kü n¨ng vµ lÜnh vùc kiÕn thøc. - VÞ trÝ vµ lo¹i c«ng viÖc ®ang lµm. - Th©m liªn lµm viÖc ë vÞ trÝ hiÖn t¹i. - Th©m niªn trong tæ chøc. - NguyÖn väng vÒ c«ng viÖc vµ ®Þa ®iÓm lµm viÖc. - Ngµy dù ®Þnh nghØ h­u. - TiÒm n¨ng ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng ®Ò b¹t. - LÞch sö vÒ c¸c møc tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng. - Th«ng tin vÒ c¸c kú ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc vµ ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña l·nh ®¹o trùc tiÕp. - Th«ng tin vÒ lû luËt vµ khen th­ëng. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu hÖ thèng th«ng tin nguån nh©n lùclµ cÇn thiÕt cho viÖc dù ®o¸n møc cung nh©n lùc néi bé. Tuy nhiªn, víi nh÷ng doanh nghiÖplín viÖc qu¶n lý lµ rÊt khã kh¨n do vËy, doanh nghiÖp cã thÓ chia th«ng tin thµnh 2 danh môc kü n¨ng vµ danh môc qu¶n lý ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý. 2.2. Cung nh©n lùc bªn ngoµi: khi nguån cung nh©n lùc bªn trong kh«ng ®¸p øng ®­îc cÇu nh©n lùc, doanh nghiÖp sÏ ph¶i tÝnh ®Õn mét
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nguån kh¸c ®Ó bæ xung nh÷ng khuyÕt thiÕu vÒ nh©n lùc ®ã. Khi x¸c ®Þnh cung nh©n lùc bªn ngoµi ph¶i xem xÐt nh÷ng yÕu tè sau: - Quy m« vµ c¬ cÊu d©n sè: ®©y lµ yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn quy m« vµ c¬ cÊu nh©n lùc. - T×nh h×nh di d©n. - TØ lÖ tham gia lùc l­îng lao ®äng. - Xu h­íng ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp, dïng ph­¬ng ph¸p thèng kª vµ dù b¸o ®Ó ph©n tÝch yÕu tè nµy. - T×nh h×nh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ó ph©n tÝch yÕu tè nµy. Nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp cã thÓ bao gåm c¶ nh÷ng ng­êi ®ang lµm viÖc ë c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Th«ng qua h×nh thøc tuyÓn dông doanh nghiÖp sÏ bæ sung ®­îc sù thiÕu hôt nh©n lùc tõ nguån bªn ngoµi. 3. §Ò ra chÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch( hay c©n ®èi cung- cÇu nh©n lùc) ChÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch lµ tæng thÓ c¸c quyÕt ®Þnh, gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn sù c©n b»ng cung cÇu nh©n lùc trong doanh nghiÖp. Cã 3 tr­êng hîp s¶y ra khi so s¸nh t­¬ng quan gi÷a cung cÇu nh©n lùc. 3.1. KiÕm dông nh©n viªn( cung< cÇu ) C¸c biªn ph¸p ®­îc ®­a ra: - Thuyªn chuyÓn: doanh nghiÖp d­an vµo hÖ thèng th«ng tin nguån nh©n lùc ®Ó tiÕn hµnh thuyªn chuyÓn. Cã 3 lo¹i thuyªn chuyÓn: + Thuyªn chuyÓn s¶n xuÊt: lµ viÖc thuyªn chuyÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt. + Thuyªn chuyÓn nh©n viªn: nh»m bè trÝ l¹i lao ®éng cho phï hîp. + Thuyªn chuyÓn thay thÕ: bæ xung do vÒ h­u , s¶n l­îng th¶i hay më réng s¶n xuÊt. - Th¨ng chøc: bè trÝ vµo vÞ trÝ lµm viÖc cã tiÒn l­¬ng cao h¬n, tr¸ch nhiÖm lín h¬n, ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt h¬n. - Gi¸ng chøc: ng­îc l¹i víi th¨ng chøc.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - TuyÓn dông: trong tr­êng hîp c¸c gi¶i ph¸p trªn kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc viÖc c©n ®èi cung cÇu th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh tuyÓn dông ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®Ó bæ xung nguån nh©n lùc khuyÕt thiÕu ®ã. Ngoµi ra cã thÓ ¸p dông lµm thªm giê, thuª thªm lao ®éng. 3.2. ThÆng ®­ nh©n viªn( cung > cÇu). C¸c biªn ph¸p cã thÓ sö dông: - H¹n chÕ tuyÓn dông. - Thuyªn chuyÓn. - T¹m thêi kh«ng thay thÕ. - Chia sÎ c«ng viÖc, lµm chung c«ng viÖc. - Gi¶m bít giê lµm viÖc. - Cho t¹m thêi nghØ viÖc. - VËn ®éng nghØ h­u sím. - Gi¶m thî. 3.3. Cung b»ng cÇu BiÖn ph¸p duy nhÊt lµ thuyen chuyÓn néi bé nh»m x¾p xÕp bè trÝ nh©n lùc mét c¸c hîp lý nhÊt ®Ó ph¸t huy tèi ®a tiÒm n¨ng nh©n lùc hiªn cã, cã thÓ nèi thuyªn chuyÓn lµ c«ng viÖc th­êng xuyªn cña doanh nghiÖp. 4. Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch: tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé phËn c¸ nh©n trong doanh nghiÖp nh­ sau:  C¸c bé l·nh ®¹o cÊp cao vµ qu¶n lý cÊp cao cã tr¸ch nhiÖm ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ nguån nh©n lùc vµ gi¶i ph¸p c©n b»ng cung cÇu nh­ng ph¶i cã sötî gióp cña bé phËn chuyªn tr¸ch.  C¸n bé qu¶n lý cÊp thÊp: cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc kÕ ho¹ch ho¸ c«ng viÖc trong bé phËn hä qu¶n lý. Tõ ®ã tiÕn hµnh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong bé phËn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ng¾n h¹n.  Bé phËn chuyªn tr¸ch nguån nh©n lùc: cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ duy tr× mét hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong tæ chøc. §ång thêi ®­îc sù sÐt ®uyÖt cña l·nh ®¹o cÊp cao, sÏ tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo c¸c chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸: th«ng th­êng bé phËn chuyªn tr¸ch ®ãng vai trß chÝnh trong c«ng t¸c kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸. Cø mçi b­íc cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc nhµ qu¶n trÞ ph¶i th­êng xuyªn ®¸nh gÝa, theo dâi ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu chØnh kÞp thêi ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy t¹i doanh nghiÖp.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng iii Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ë c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. 1. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 27/BXD-TCL§ ngµy 4/2/1994 cña Bé X©y Dùng trªn c¬ së hîp nhÊt chi nh¸nh cña C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 2 t¹i Hµ Nam vµ c«ng ty vËn t¶i t¹i thÞ x· Hoµ B×nh thµnh ®¬n vÞ míi lÊy tªn lµ C«ng ty X©y dùng Bót S¬n cã trô së t¹i Hµ Namc C«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc thi c«ng, s¶n xuÊt vËt liÖu, vËn chuyÓn vËt t­ thiÕt bÞ... phôc vô x©y dùng nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã nhiÖm vô nhËn thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, kinh doanh vËn t¶i, c¸c lo¹i vËt t­ vËt liÖu dïng trong x©y dùng phôc vô nhu cÇu thi tr­êng. Do yªu cÇu mµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi liªn tôc tõ khi thµnh lËp ®Õn nay. a.Giai ®o¹n tr­íc n¨m 1995. - Th¸ng 3/1994 s¸t nhËp chi nh¸nh c«ng ty x©y l¾p thi c«ng c¬ giíi Ninh B×nh vµo c«ng ty. - Th¸ng 10/1994 tiÕp nhËn thªm chi nh¸nh c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm t¹i Hµ Néi. - Th¸ng 11/1995 tiÕp nhËn thªm chi nh¸nh c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm t¹i Hoµ B×nh. NhiÖm vô chñ yÕu trong giai ®o¹n nµy lµ thi c«ng x©y dùng nhµ mÊy xi m¨ng Bót S¬n. c.Giai ®o¹n tõ 1996-2000. §Ó phï hîp víi nhiÖm vô, ngµy 2/1/1996 Bé X©y Dùng ®· quyÕt ®Þnh sè 01/BXD-TCL§ ®æi tªn thµnh C«ng ty X©y Dùng S«ng §µ 8 víi c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh: