Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài : I VÀO R NG XANH Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M C ÍCH YÊU C U : - Tr c ng c ki n th c v 1 s loài v t s ng trong r ng - Tr hát úng l i di n c m - Tr sang tác i u múa minh h a cho bài hát - Tr phân b mô hình h p lý, p - Tr bi t so sánh và phân lo i ng v t - Giáo d c tr bi t yêu quý b o v ng v t. II. CHU N B : - Nh c bài hát : chú voi con b n ôn, chú th con - M t s g ch , g , cây xanh… III. TI N HÀNH : 1. Ho t ng 1 : - Cô và c l p hát và v n ng bài :” Chú voi con b n ôn” - C l p cùng hát theo nh c - Nhóm b n gái và b n trai hát - Cô g i ý cho tr sáng tác các i u múa minh h a cho bài hát thêm sinh ng - Tr múa hát theo nhóm, cá nhân 2. Ho t ng 2: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô cùng tr trò chuy n v m t s con v t s ng trong r ng mà tr bi t, yêu c u tr miêu t c i m con v t, gi ti ng kêu, dáng i… - K t h o giáo d c tr bi t b o v loài v t. 3. Ho t ng 3: - Cô g i ý cho bé cùng nhau xây d ng l p h c thành khu r ng có muôn thú sinh s ng , g i ý tr t o khu r ng vo71i muôn thú s ng theo b y àn. - Cùng tr tham quan khu r ng lưu ý tr i trong ư ng i tránh thú d t n công. - Cùng trò chuy n v các con thú có trong r ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn