Xem mẫu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BÙI THỊ THẮM

ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT
CỦA VỊT BẦU BẾN ĐÀN HẠT NHÂN

NUÔI TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
Chuyên ngành:

Chăn nuôi

Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Nguyễn Văn Duy

Mã số:

60.62.01.05

2. TS. Phạm Kim Đăng

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả
nêu trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng sử dụng để bảo vệ một
học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám
ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Bùi Thị Thắm

i

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được
sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của bạn bè,
đồng nghiệp và gia đình.

Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và biết
ơn sâu sắc TS. Nguyễn Văn Duy, TS. Phạm Kim Đăng đã tận tình hướng dẫn, dành
nhiều công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực
hiện đề tài.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ
môn Sinh lý - Tập tính động vật, Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận
tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Trung tâm Nghiên cứu
vịt Đại Xuyên đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo mọi điều
kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi hoàn thành luận văn./.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Bùi Thị Thắm

ii

MỤC LỤC
Lời cam đoan ..................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii

Mục lục ........................................................................................................................... iii
Danh mục các chữ viết tắt................................................................................................. v

Danh mục bảng ................................................................................................................ vi
Danh mục hình ................................................................................................................ vii

Trích yếu luận văn ......................................................................................................... viii
Thesis abstract................................................................................................................... x
Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................... 1

1.3.

Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiến của đề tài ............................................... 2

1.2.
1.3.1.
1.3.2.

Mục đích của đề tài ............................................................................................. 2
Ý nghĩa khoa học ................................................................................................ 2
Ý nghĩa thực tiễn ................................................................................................ 2

Phần 2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ......................................................................... 3
2.1.

Đặc điểm di truyền của các tính trạng số lượng của thủy cầm ........................... 3

2.3.

Khả năng sản xuất của thủy cầm ........................................................................ 6

2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.

2.4.1.
2.4.2.

Cơ sở lý luận về đặc điểm ngoại hình của thủy cầm ......................................... 5

Tỷ lệ nuôi sống ................................................................................................... 6
Khả năng sinh trưởng và cho thịt của thủy cầm ................................................. 6

Khả năng sinh sản của thủy cầm ...................................................................... 11
Tiêu tốn thức ăn/đơn vị sản phẩm .................................................................... 18
Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước....................................................... 19

Tình hình nghiên cứu trong nước ..................................................................... 19
Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước .................................................................. 21

Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu ............................................................ 25
3.1.
3.2.

Địa điểm nghiên cứu......................................................................................... 25

Thời gian nghiên cứu ........................................................................................ 25

iii

3.3.

Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 25

3.4.1.

Đàn hạt nhân ..................................................................................................... 25

3.4.
3.5.

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 25

Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 25

Phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng................................................................. 25

Phương pháp bố trí thí nghiệm ......................................................................... 27
Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu .................................................................... 27

Phần 4. Kết quả và thảo luận ....................................................................................... 34
4.1.

Kết quả trên đàn hạt nhân ................................................................................. 34

4.1.2.

Kích thước 1 số chiều đo cơ thể vịt .................................................................. 35

4.1.1.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.5.

Đặc điểm ngoại hình ......................................................................................... 34
Tỷ lệ nuôi sống ................................................................................................. 37

Khối lượng cơ thể vịt Bầu Bến qua các tuần tuổi ............................................. 39
Tuổi đẻ và khối lượng vào đẻ ........................................................................... 42

Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng .............................. 44
Một số chỉ tiêu về chất lượng trứng .................................................................. 47
Một số chỉ tiêu ấp nở ........................................................................................ 50

Khả năng sản xuất của vịt bầu bến thương phẩm ............................................. 52
Tỷ lệ nuôi sống ................................................................................................. 52

Khối lượng cơ thể vịt qua các tuần tuổi ............................................................ 53
Tốc độ sinh trưởng của vịt qua các tuần tuổi .................................................... 55
Kết quả khảo sát thân thịt ................................................................................. 60

Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................... 62
5.1.

Kết luận............................................................................................................. 62

5.1.2.

Trên đàn thương phẩm ...................................................................................... 62

5.1.1.
5.2.

Trên đàn hạt nhân ............................................................................................. 62

Kiến nghị .......................................................................................................... 62

Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 63

iv