Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com TÀI : CU C PHIÊU LƯU C A ÁM GÀ NHÍ tu i : 4-5 tu i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - Tr bi t ư c s nguy hi m c a vi c x rác xu ng sông, kênh r ch. - Phát tri n ngôn ng cho tr thông qua ho t ng k chuy n. - Giáo d c tr bi t b o v môi trư ng nư c xung quanh tr . - Phát tri n kh năng làm vi c theo nhóm II. CHU N B : - Máy vi tính, màn chi u - Logo: cá, tôm , cua, qu n áo, giày dép, rác th i các lo i. - Mô hình : nhà, thùng rác, h nư c III. TI N HÀNH: 1. Ho t ng 1 : Cu c phiêu lưu c a ám gà nhí - Cô cho tr xem trình chi u v câu chuy n “ Cu c phiêu lưu c a ám gà nhí“ CU C PHIÊU LƯU C A ÁM GÀ NHÍ Gà C ưa các em ra su i r a m t và u ng nư c mát. Trên ư ng i, chúng th y cái ch u cũ và quy t nh dùng cái ch u i du l ch. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Nư c su i cu n cái ch u , xoay m t vòng và ưa nh ng ngư i th y th dũng c m lên ư ng. Nư c y m nh và b t ng cái ch u âm vào m t ám rác to làm cái ch u l t úp. ám gà con kêu c u th m thi t. May nh có cô Sáo ang u trên cành cây nhìn th y và kêu to “C u v i, c u v i , gà con s p ch t u i , c p c u !” Có cô Cá Lóc to bơi t i và nói “ B n cháu trèo lên lưng cô, cô ưa vào b nào !” Con Lông vàng, th ng Tr ng Choai, th ng uôi r m và con Tơ Tr ng nh nh t nên vào b trư c. Sau ó cô l i h i h quay l i ưa ti p các chú gà con m c n n vào b . Ai th t là vô ý qu ng rác xu ng su i làm ám gà con suýt ch t u i r i . ám gà quy t nh ngày mai s cùng các b n v t s ch rác trên su i không ai g p nguy hi m n a ! - Tr k t lu n v lý do gây ra tai n n cho ám gà. 2. Ho t ng 2 : Cùng bé phân lo i - Cho bé phân lo i các logo theo úng nơi c a chúng VD: rác : b vào thùng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cá, cua tôm : t dư i nư c Qu n áo, giày dèp: t trong nhà 3. Ho t ng 3: K chuy n sáng t o Chia tr làm 2 nhóm, cùng nhau v l i chuy n phiêu lưu c a gà nhí và k l i theo ý tư ng c a tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn