Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài: Chơi v i t sét Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M c ích yêu c u: • Khám phá v t sét khô thì c ng d v , còn t sét ư t thì m m dính. t sét ư t khi nung nóng lên thì s khô c ng l i. • Tr bi t chơi v i t sét và t o ra các con v t, dùng mà tr thích. • Tr bi t gi gìn v sinh ôi tay. • Phát tri n óc quan sát, kh năng tư duy • Phát tri n s khéo léo c a ôi tay, óc th m m • Giáo d c tr bi t b o qu n và gi gìn các dùng Ti n trình: • Ho t ng 1: C u bé và t sét • Cho tr khám phá và g i tên t n n, t sét khô, b t • Cô k chuy n “ C u bé t sét ” • Ho t ng 2: i u kỳ di u t t sét • Cô cho m i tr l y m t dĩa t sét ( t sét khô – t sét ư t) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com • Tr quan sát và nh n bi t ư c s khác nhau gi a t sét khô ( c ng, khô) và t sét ư t (m m, d o) • Cho tr khám phá i u kỳ di u t t sét b ng cách tr ném t sét khô và ư t xu ng t. • Tr quan sát và khám phá ra c tính c a t sét khô là d v , còn t sét ư t là dính l i. • Cô và tr cùng trò chuy n và nh n bi t m t s dùng b ng t sét • Ho t ng 3: Bé chơi v i t sét • Cho tr nêu ý tư ng n n nh ng v t gì t t sét • Cho tr vào bàn n n t sét • G i ý h i tr các s n ph m này c ng l i thì mình s làm gì? • Cô cho tr em các s n ph m ra phơi n ng dư i sân trư ng • Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i • Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com • Cho tr quan sát xem sân trư ng xem ch nào có n ng nhi u và tìm v trí phơi n ng các s n ph m c a tr . • Cho tr nhìn xung quanh sân trư ng k tên các v t làm t t sét. • Tr chơi xúc cát, n n bánh t cát… Ho t ng 5: Ho t ng góc • Tr s d ng các s n ph m t sét ã ư c phơi n ng xong em vào góc chơi k chuy n sáng t o • Tr n n theo ý thích t các nguyên v t li u: t sét, t n n, b t… Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn