Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài: Chơi v i cái bóng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M c ích yêu c u: • Tr nh n bi t ư c hình và bóng. • Nghe và hi u n i dung c a truy n : “Trí khôn c a Th ” – bi t s d ng trí thông minh c a mình l a Sư T . • Nh n bi t ư c các con v t s ng trong r ng • Phát tri n k năng: Quan sát, so sánh, l ng nghe, th c hành, ng x và ph i h p v i b n. II.Chu n b : • Hình và bóng các con v t s ng trong r ng • R i sư t , th • Hình các con v t v i các tư th khác nhau + ư ng bao c a bóng III.Ti n hành: Ho t ng 1: Trò chơi: Ai tìm gi i • Cô và tr chơi trò chơi gi ti ng kêu các con v t. • Tr quan sát b c : Ai tìm gi i • Cô gi i thích cách chơi: G n hình vào úng bóng. Ho t ng 2: Khu vư n c tích • Cô k tr nghe, minh h a b ng r i k t h p d oán câu chuy n. àm tho i: • Th ã l a sư t như th nào? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com • Vì sao sư t b th l a? • t tên truy n • Chơi trò chơi v i các nhân v t Ho t ng 3: Trò chơi “Ai tinh m t” • Cô ưa tranh v con thú v i các tư th khác nhau + ư ng bao c a bóng cho tr xem và nghĩ ra cách chơi. • N u tr nói chưa ư c cô gi i thích: t ư ng bao c a bóng vào úng tư th con v t trong tranh. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn