Xem mẫu

  1. tài câu chuy n - Bi n khó thành d Thông thư ng, ngư i vi t s ph i phát tri n nh ng ý tư ng có th vi t thành bài đu c t nh ng b i c nh c th , đi u ki n c th và t môi trư ng xung quanh khi th y nh ng ý tư ng này là quan tr ng đ i v i đ c gi c a n ph m. Ví d , sau v t n công kh ng b tòa tháp đôi New York năm 2001 thì du l ch b nh hư ng n ng n , an ninh thay đ i và đư c th t ch t. N n kinh t cũng thay đ i d n đ n nhu c u và ưu tiên đi du l ch c a ngư i dân b gi m ho c ngưng l i. Các n ph m như t Condé Naxt Traveler ra đăng lo t bài v các đi u ki n du lich trong nư c và qu c t sau ngày 11/9/2001... (Đ vi t bài này, phóng viên c a t t p chí này đã m t nhi u th i gian đ ti n hành d án, phát phi u đi u tra thu th p phân tích thông tin, và t n khá nhi u th i gian. Tuy nhiên, có nhi u ý tư ng chúng ta có th nghĩ ra và vi t ch ng m y khó khăn, và cũng không yêu c u th i gian dài đ hoàn thành. Đã bao gi b n đang lái xe đi đ n s làm, đ n trư ng h c và đ tâm quan sát m t chút nh ng ngư i xung quanh, th gi i xung quanh ho c nh ng gì đang di n ra chưa? C khi b n đ n nh ng nơi m i n a, b n có đ ý không? B n th y gì? Có thú v không? Li u cái đó có thú v h p d n ngư i khác không? Và b n có nghĩ nh ng quan sát đó là ý tư ng cho bài vi t c a b n không?
  2. Các câu h i như: Hôm nay mình g p ai m i quen không? Ngư i đó làm ngh gì? R i g n đây nh ng ngư i quen c a mình có mua gì m i, khác l và r t đ c bi t đ i v i cu c s ng c a mình không? B n làm gì th i gian g n đây? Có vui không? Có thông tin không? Có ý nghĩa quan tr ng gì không? B n h c đư c gì t nh ng kinh nghi m đó? Li u có ai cũng quan tâm đ n v n đ như v y không? T t c nh ng câu h i trên, n u b n tr l i 'Có' s có th d n đ n m t đ tài, câu chuy n khá hay đ y. Tìm hi u ý tư ng cho bài vi t có th ch đơn gi n v y thôi. M t vài ch đ trên th c t s t g i cho ngư i vi t t m quan tr ng đ bi n chúng thành bài vi t. Còn l i nhi u ch đ khác đ u là t s tr i nghi m và con m t quan sát, đôi tai bi t l ng nghe c a ngư i vi t là b n, đ bi n chúng thành bài vi t có th đ c đư c. Ngư i vi t bài c n ph i đ ý đ n chi ti t và nh ng đi u di n ra trong cu c s ng hàng ngày. Giáo sư Margaret Davidson cho r ng 'có óc quan sát và luôn quan sát là đi m khác bi t chính gi a ngư i vi t t t và ngư i vi t nhàng nhàng/trung bình, đ c bi t là trong vi c tìm ki m y tư ng bài vi t...' Tìm ý tư ng bài vi t cũng liên quan đ n s tò mò. Hãy h i “T i sao? Như th nào? “ th t nhi u. Hãy nghĩ v vi c b n làm gì đó m i ngày, đã làm gì không bình thư ng ngày hôm qua, hay th m chí ch đơn gi n là h i mình s đi đâu kỳ ngh này, cu i tu n này. Như th , bi t đâu b n s vi t đư c bài v nơi đi ngh h p d n cũng nên.
  3. Sau khi nghĩ ra đ tài, các b n cũng nên tìm t i li u, các bài báo đã có th vi t đ tránh trùng l p, ho c tìm góc c nh nào đó m i l . B n đã tìm đư c đ tài r i, hãy b t tay vào vi t, và nên đ ý đ n m t s đ c đi m cơ b n cho m t bài vi t. Sau đây là 8 đ c đi m cơ b n v m t ý tư ng cho bài vi t: 1. S lôi cu n: Bài vi t ph i thu hút ngư i đ c, đáp ng nhu c u c a b n đ c. 2. S li u: M t bài vi t t t c n có nh ng thông tin nh t đ nh, ho c s li u, v ch đ đó có ích l i cho ngu i đ c. 3. Có nhân v t và tính cách: Các s li u trong bài c n đư c c ng c , h tr thêm b i nhân v t. M t câu chuy n mà đưa t i cho b n đ c m t ngư i 'không bình thư ng' ho c có tính cách 'khác ngư i cùng các s li u và s lôi cu n thì câu chuy n đó s m nh hơn, thuy t ph c hơn. 4. Góc c nh: Góc nhìn đúng ho c ch đ đúng s giúp bài vi t và đ tài đó liên k t v i nhau t t hơn. 5. Có hành đ ng: Li u b n có th bi n câu chuy n đó s ng đ ng đư c không? Nó s s ng đ ng n u trong đó ch a đ ng m t s h at đ ng. Nói đơn gi n - m i ngư i c n làm gì đó trong câu chuy n c a b n.
  4. 6. Chi ti t đ t và ph bi n: "Đ t", "đ c" nhưng c n có tính ph thông. T c là góc nhìn c a câu chuy n ph i đ t, khác bi t nhưng cùng lúc v n có s c h p d n r ng rãi. 7. Có t m quan tr ng: Tính k p th i, g n gũi thân thu c, có nh hư ng ch đ o, có tính liên quan, t t c s t o nên t m quan tr ng cho bài vi t c a b n 8. Nuôi dư ng ngh l c, năng lư ng: Câu chuy n c a b n s khu y đ ng ngư i đ c gi ng như khi còn là ý tư ng nó đã thúc gi c b n vi t. B n ph i có s nhi t huy t, nhi t tâm và s chân thành.
nguon tai.lieu . vn