Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài : CÀNG TO CÀNG NH Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I.M C ÍCH YÊU C U : - Tr bi t c i m, c trưng c a con cua: hình dáng v n ng. - Tr bi t giá tr dinh dư ng c a cua i v i con ngư i.: cung c p canxi, ch t m - Thông qua các ho t ng phát tri n kĩ năng : + Bi t di n t ngôn ng + K năng ho t ng nhóm + K năng m. + K năng t o hình. II. CHU N B : - Cua th t và h - Tranh và th quy trình phát tri n c a cua - Nguyên v t li u m III. TI N HÀNH : - Cô t o tình hu ng cho tr quan sát cua th t và nêu nh n xét v hình dáng, s chân c a cua. - Cho tr xem clip v i s ng c a cua - Trò chơi:” G p cua” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Tr dùng 2 tay an vào nhau, ngón tr làm càng cua và g p các viên s i v . Tr m s lư ng s i theo yêu c u - Trò chơi “ Nhanh tay l m t” + Cho tr xem hình các con v t s ng dư i nư c và nhanh chóng ch n hình có cua . - Trò chơi : “Bé khéo tay” T ng nhóm s t o hình con cua v i nh ng nguyên v t li u m . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn