Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com TÀI: BÉ D O CHƠI SÂN TRƯ NG Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u - Giúp cho tr hi u và nh n bi t ư c cái bóng c a mình. - C ng c kĩ năng c m ph n v trên sân - Phát tri n th l c cho tr qua trò chơi v n ng “ gà m và t tr ng” - Phát tri n tính th m mĩ cho tr qua các ho t ng th thuy n, v c nh - Phát tri n kh năng quan sát c a tr qua các ho t ng quan sát cây c i b ng kính lúp - Giáo d c tr bi t ph giúp m và cô bi t gi t qu n áo cho búp bê II. Chu n b : - Nón cho cháu i ra sân - Mút x p làm thuy n - Ph n v , bút lông, kính lúp - Thau, xô, qu n áo búp bê - Banh III. Ti n trình 1. Ho t ng có ch ích: Tr chơi v i bóng Cho tr quan sát bóng c a mình Cô àm tho i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Khi nào thì con th y bóng c a mình - Vào ban em con có th y bóng không? - Tr i n ng mà con ng bóng cây có th y bóng c a mình không? - Cho cháu v bóng c a b n và ngư c l i - Cho cháu nhìn l i bóng c a mình qua hình v 2. Trò chơi v n ng - Cho tr chơi trò chơi “ gà m và t tr ng” Lu t chơi: gà m chăm sóc t tr ng Cháu làm di u hâu bay xung quanh, khi th y gà m ng , di u hâu bay l i g p tr ng. - Cho cháu th y banh, k p bay vào ùi,... 3. Ho t ng t ch n - chơi v i nư c: th thuy n, gi t cho búp bê và phơi - T o hình: cho tr v trên giá - Nh t lá: cháu nh t lá vàng rơi và v t do trên chi c lá - Quan sát: quan sát các gân lá qua kính lúp - Nh y dây: cháu an dây thun và căng ra nh y Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn