Xem mẫu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BÙI THỊ THU HIỀN

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG

CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN ĐẶC ĐIỂM SINH KHÍ

CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THÔ DÙNG CHO BÒ
Ngành:
Mã số:
Người hướng dẫn khoa học:

Chăn nuôi
60.62.01.05
TS. Phạm Kim Cương
PGS. TS. Bùi Quang Tuấn

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan các số liệu và kết quả thu được là do bản thân trực tiếp theo
dõi, thu thập với một thái độ hoàn toàn khách quan trung thực. Các tài liệu đã trích dẫn
của các tác giả đều được liệt kê đầy đủ, không sao chép bất cứ tài liệu nào mà không có
trích dẫn.
Hà Nội, ngày

tháng

Tác giả luận văn

Bùi Thị Thu Hiền

i

năm 2016

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn nghiên cứu này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và hướng
dẫn tận tình của các thầy cô giáo khoa Chăn Nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
cũng như các đồng nghiệp và người thân.
Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS. Phạm Kim Cương, bộ môn Dinh
dưỡng và thức ăn chăn nuôi, Viện chăn nuôi; PGS.TS Bùi Quang Tuấn trưởng bộ môn
dinh dưỡng thức ăn, khoa Chăn Nuôi, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, đã luôn tạo
điều kiện giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong suốt thời gian học tập, thực hiện luận văn.

Bên cạnh đó, tôi cũng gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc tới các bạn bè, đồng
nghiệp, các thầy cô giáo đang công tác tại khoa Chăn nuôi – Học viện Nông Nghiệp Việt
Nam, Trung tâm Bảo tồn vật nuôi - Viện Chăn nuôi đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi,
sẵn lòng giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện đề tài này.
Cuối cùng cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới những người thân trong
gia đình, những người đã mang lại cho tôi sự tự tin ngày hôm nay.
Hà Nội, ngày

tháng

Tác giả luận văn

Bùi Thị Thu Hiền

ii

năm 2016

MỤC LỤC
Lời cam đoan ..................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii

Mục lục ........................................................................................................................... iii
Danh mục chữ viết tắt ....................................................................................................... v

Danh mục bảng ................................................................................................................ vi
Danh mục hình ................................................................................................................ vii

Trích yếu luận văn ......................................................................................................... viii
Thesis abstract................................................................................................................... x
Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1
1.1

1.2.

Đặt vấn đề ........................................................................................................... 1
Mục tiêu của đề tài.............................................................................................. 2

Phần 2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................. 3
2.1.

Đặc điểm của nguồn nguyên liệu thức ăn giàu xơ cho gia súc nhai lại .............. 3

2.1.2.

Hemicellulose ..................................................................................................... 5

2.1.1.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.5.

2.5.1.
2.5.2.

Cellulose ............................................................................................................. 5

Lignin.................................................................................................................. 7
Đặc điểm của bông sợi. .................................................................................... 10

Tiêu hóa xơ của gia súc nhai lại ....................................................................... 11
Sơ lược chức năng cơ quan tiêu hóa gia súc nhai lại ........................................ 11

Quá trình tiêu hóa thành tế bào thực vật của vi sinh vật dạ cỏ ......................... 12

Các chế phẩm sinh học dùng cho gia súc nhai lại ............................................ 15

Chế phẩm enzyme ............................................................................................ 15
Chế phẩm sinh học bổ sung trực tiếp cho vi khuẩn .......................................... 16

Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước ............................................ 18
Tình hình nghiên cứu trên thế giới ................................................................... 18

Tình hình nghiên cứu trong nước ..................................................................... 19

Phần 3. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu ....................................... 21
3.1.

Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 21

3.1.2.

Thức ăn thô ....................................................................................................... 21

3.1.1.

Chế phẩm sinh học ........................................................................................... 21

iii

3.1.3.

Gia súc thí nghiệm ............................................................................................ 21

3.3.

Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 21

3.2.
3.4.

3.4.1.
3.4.2.
3.5.

Địa điểm và thời gian nghiên cứu ..................................................................... 21
Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 22

Phân tích thành phần hóa học ........................................................................... 22
Thí nghiệm in vitro gas production .................................................................. 22

Phương pháp xử lý số liệu ................................................................................ 27

Phần 4. Kết quả thảo luận ............................................................................................ 28
4.1.

Thành phần hóa học của các loại thức ăn thí nghiệm ....................................... 28

4.2.1.

Lượng khí sinh ra trong thí nghiệm in vitro của bông ..................................... 29

4.2.

4.2.2.
4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.4.

4.4.1.
4.4.2.
4.5.

4.5.1.
4.5.2.
4.6.

4.6.1.
4.6.2.

Tốc độ và động thái sinh khí in vitro của bông ................................................ 29

Động thái sinh khí khi lên men in vitro bông ................................................... 33
Tốc độ và động thái sinh khí in vitro của rơm .................................................. 36
Lượng khí sinh ra trong thí nghiệm in vitro của rơm ....................................... 36

Động thái sinh khí in vitro của rơm .................................................................. 39
Tốc độ và động thái sinh khí in vitro của cỏ khô pangola ................................ 40
Lượng khí sinh ra trong thí nghiệm in vitro của cỏ khô Pangola ..................... 40

Động thái sinh khí in vitro của cỏ khô Pangola ................................................ 42
Tốc độ và động thái sinh khí in vitro của cỏ voi .............................................. 43
Lượng khí sinh ra trong thí nghiệm in vitro của cỏ voi .................................... 43

Động thái sinh khí in vitro của cỏ voi .............................................................. 45

Tốc độ và động thái sinh khí in vitro của thân cây ngô .................................... 46
Lượng khí sinh ra trong thí nghiệm in vitro của thân cây ngô ......................... 46
Động thái sinh khí in vitro của thân cây ngô .................................................... 48

Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................... 50
5.1.
5.2.

Kết luận............................................................................................................. 50

Kiến nghị .......................................................................................................... 50

Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 50

iv