Xem mẫu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGỤY THỊ VÂN

ẢNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ NUÔI DƯỠNG

ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI HẬU BỊ
(LANDRACE x YORKSHIRE) VÀ

(YORKSHIRE x LANDRACE) TRONG ĐIỀU KIỆN
CHĂN NUÔI TRANG TRẠI

Chuyên ngành:

Chăn nuôi

Người hướng dẫn khoa học:

TS. Trần Thị Bích Ngọc

Mã số:

60.62.01.05

TS. Phạm Kim Đăng

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả
nêu trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng công bố trong bất kì công
trình nào khác.
Tôi xin cam đoan các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được làm rõ
nguồn gốc.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Ngụy Thị Vân

i

LỜI CẢM ƠN
Nhân dịp hoàn thành luận văn, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô
giáo TS. Trần Thị Bích Ngọc, bộ môn Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ chăn nuôi Viện chăn nuôi Việt Nam; thầy giáo TS. Phạm Kim Đăng, bộ môn Sinh lý và tập tính
động vật khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đã trực tiếp hướng dẫn và
chỉ bảo tận tình tôi trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong Bộ môn Sinh
lý và tập tính động vật đã giúp đỡ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình
nghiên cứu và thực hiện đề tài.
Lời cảm ơn chân thành của tôi xin được gửi tới các bác, các cô, các chú trong trại lợn
giống ngoại tại Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, trại lợn Đại Phượng, xã Nam Xuân, huyện
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã hợp tác và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài.

Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới, gia đình cùng bạn bè đồng nghiệp đã
giúp đỡ động viên tôi trong suốt thời gian qua.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Ngụy Thị Vân

ii

MỤC LỤC
Lời cam đoan ..................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii

Mục lục ........................................................................................................................... iii
Danh mục chữ viết tắt ....................................................................................................... v

Danh mục bảng ................................................................................................................ vi

Danh mục biểu đồ .......................................................................................................... viii
Trích yếu luận văn ........................................................................................................... ix

Thesis abstract.................................................................................................................. xi
Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1
1.1.
1.2.

Đặt vấn đề ........................................................................................................... 1
Mục tiêu của đề tài.............................................................................................. 2

Phần 2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................ 3
2.1.

Tình hình chăn nuôi lợn nái ngoại ở Việt Nam .................................................. 3

2.2.1.

Nhu cầu năng lượng............................................................................................ 4

2.2.

2.2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.5.1.
2.5.2.

Nhu cầu năng lượng và protein của lợn .............................................................. 4

Nhu cầu Protein và axit amin ........................................................................... 10
Ảnh hưởng của mức năng lượng, protein và axit amin trong khẩu

phần ăn của lợn cái hậu bị đến năng suất sinh sản ........................................... 13

Ảnh hưởng của chế độ ăn của lợn cái hậu bị đến năng suất sinh sản ............... 17
Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước ............................................. 18

Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài .................................................................. 18
Tình hình nghiên cứu ở trong nước .................................................................. 22

Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu ............................................................ 24
3.1.

Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu ....................................................... 24

3.3.

Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 24

3.2.

Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 24

Phần 4. Kết quả và thảo luận ....................................................................................... 30
4.1.

Ảnh hưởng của chế độ ăn đến khả năng sinh trưởng, tuổi thành thục

sinh dục và độ dày mỡ lưng ở lợn cái hậu bị LY và YL .................................. 30

iii

4.2.
4.3.
4.4.

Ảnh hưởng của chế độ ăn đến hiệu quả sử dụng thức ăn ở lợn cái

hậu bị LY và YL ............................................................................................... 37
Ảnh hưởng của chế độ ăn đến năng suất sinh sản của lợn cái hậu bị

YL và LY ở lứa 1 .............................................................................................. 43
Ảnh hưởng của chế độ ăn đến năng suất sinh sản của lợn cái hậu bị

YL và LY ở lứa 2 ............................................................................................. 48

Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................... 54
5.1.
5.2.

Kết luận............................................................................................................. 54

Kiến nghị .......................................................................................................... 54

Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 55

Phụ lục .......................................................................................................................... 61

iv