Xem mẫu

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tài : ÂM THANH QUANH BÉ Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - Tr bi t l ng nghe và phát hi n ra các âm thanh mà tr bi t như ti ng máy bay, xe ô tô, tàu l a… - Bi t các c i m c trưng c a PTGT: tàu l a, xe ô tô, thuy n - Bi t l ng nghe và oán tên các bài hát cô cho tr nghe - Tr hát úng l i và bi t v n ng theo l i bài hát II. CHU N B : - Powerpoint v các PTGT - àn , máy hát - Tranh các PTGT III. TI N HÀNH : 1. Ho t ng 1 : - Cô cho tr xem và l ng nghe bài :” Em t p lái ô tô” - Trong bài hát có nh ng PTGT nào? - Tìm xem trong l p mình có xe ô tô không? - àm tho i v c i m xe Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cho tr l ng nghe ti ng các ng cơ c a tàu l a, thuy n…và oán xem ó là PTGT gì? 2. Ho t ng 2: - Cô àn vài n t u c a bài “ Em t p lái ô tô” tr oán tên bài hát - Cô nói l i chính xác tên bài hát và cùng tr v n ng hát theo bài hát. - Cô àn n t cu i bài :” oàn tàu nh xíu” cho tr oán tên bài hát.M i cá nhân tr hát bài v a oán - C l p cùng v n ng - Cô m catset và v n ng bài hát “ Em i chơi thuy n” và cho tr oán. - Cho tr hát theo nhóm 3. Ho t ng 3: - Cô m i cô Kim Dung hát bài :” Anh phi công ơi” cho c l p cùng nghe Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
nguon tai.lieu . vn