Xem mẫu

 1. ĐỀ TÀI 7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVPT: Phan Diệu Linh 1
 2. NHÓM 2 • Nguyễn Văn Phước • Lê Tuấn Hưng • Nguyễn Thanh Ngà • Đoàn Thị Nhung • Nguyễn Thị Lệ Quyên • Nguyễn Thị Thanh  Hải • Nguyễn Hữu Khoa • Bạch Ngọc Cẩm Hạ • Nguyễn Mạnh Hùng • Lê Hoàng Lâm
 3. 3
 4. NỘI DUNG I- NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH II–NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH III–HỌC TẬP VÀ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 4
 5. 1. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh a) Chủ nghĩa yêu nước, văn hóa truyền thống Việt Nam được hun đúc qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước b) Tinh hoa văn hóa nhân loại c) Chủ nghĩa mác – Lênin, tư tưởng của giai cấp công nhân, lý luận cách mạng tiên tiến nhất của thời đại. d) Nhân cách Hồ Chí Minh: tư duy nhạy bén, lòng yêu thương con người rộng lớn, nghị lực phi thường … 5
 6. 2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh  Trong hoàn cảnh đất nước, năm 1911 , ở tuổi 21 , Nguyễn Ái Quốc đã rời Tổ quốc ra nước ngoài để tìm con đường giải phóng đồng bào mình hiệu quả hơn.  Năm 1920, sau gần 10 năm tìm tòi, nghiên cứu học tập và hoạt động thực tiễn Người kết luận :  Chỉ có cách mạng vô sản là con đường để giải phóng dân tộc.  Người đã truyền bá CN Mác-Lênin tạo tiền đề, để thành lập Đảng Cộng Sản VN 1930. 6
 7. 2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh  Năm 1941 Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng và đưa đến thắng lợi cách mạng tháng Tám vĩ đại.  Sau năm 1945 đến khi qua đời, Người lo lãnh đạo vừa kháng chiến vừa kiến quốc để chống chủ nghĩa thực dân cũ của đế quốc Pháp;  sau đó lãnh đạo xây dựng XHCN ở miền Bắc, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. 7
 8. 2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh •Ngày 2-9-1969, Người vĩnh biệt chúng ta, Đảng ta khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng HỒ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. 8
 9. II–NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1 . Định nghĩa • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 9
 10. II–NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1 . Định nghĩa Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có : 1. Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 2. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 10
 11. II–NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 3. Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc. 4. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân. 5. Tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 6. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 11
 12. II–NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 7. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 8. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. 9. Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh dạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân... 12
 13. 2. Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng con người - Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người thống nhất nhau là tư tưởng cách mạng triệt để nhất - Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
 14. 2. Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng con người • Cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc quan hệ khăng khít nhau, tác động lẫn nhau nhưng cách mạng thuộc địa có thể thắng lợi trước. • Lực lượng quyết định của cách mạng là đại đoàn kết toàn dân, trên cơ sở khối liên minh vững mạnh của công nhân, nông dân, trí thức và do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
 15. 2. Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng con người • Sức mạnh chính trị của quần chúng kết hợp với sức mạnh quân sự tạo nên bạo lực cách mạng để giành và giữ chính quyền. • Sau khi có chính quyền phải xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; • Toàn bộ những hoạt động cách mạng đều phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. • Đảng là người cầm lái con thuyền cách mạng Việt nam. • Lái có vững thuyền mới chạy.
 16. 3. Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại a)Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội • Sự nghiệp giải phóng dân tộc, thực hiện độc lập dân tộc phải gắn liền với sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, thực hiện chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; vấn đề dân tộc phải gắn liền với vấn đề giai cấp của giai cấp vô sản. 16
 17. 3. Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại a)Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội • Độc lập dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải thực hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với Tố quốc, quyền tự quyết định con đường phát triển của dân tộc mình; • Chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu lên trong CLXDĐN trong TKQĐ. 17
 18. 3. Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại a)Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội • Muốn đạt đến chủ nghĩa xã hội trước hết phải có độc lập dân tộc. Không có độc lập dân tộc không thực hiện được mục tiêu chủ nghĩa xã hội. • Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội gắn liền nhau là quy luật vận động và phát triển của các dân tộc trong thời đại hiện nay. 18
 19. 3. Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại b) Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên CNXH • Hồ Chí Minh sớm khẳng định con đường tất yếu cách mạng Việt Nam là đi lên CNXH. • Con đường tiến tới CNXH của các dân tộc là con đường chung của thời đại, không ai ngăn cản nổi. • Việt Nam có khả năng thực hiện CNXH, CNCS trên đất nước mình. 19
 20. 3. Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại b) Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên CNXH • Xây dựng CNXH chỉ trên một nửa nước, trong điều kiện chiến tranh; • Trước hết nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, thống nhất đất nước là vấn đề chưa có tiền lệ cả lý luận và thực tiễn của cách mạng thế giới. 20
nguon tai.lieu . vn