Xem mẫu

 1. Luận Văn Đề Tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPT
 2. Lêi nãi ®Çu Trong qóa tr×nh toµn cÇu hãa, khu vùc hãa ®ang diÔn ra mét c¸ch nhanh chãng th× cïng víi nã sù trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c quèc gia , gi÷a c¸c doanh nghiÖp còng nh gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ trêng víi ngêi tiªu dïng ngµy cµng trë nªn nhanh chãng . Internet vµ dÞch vô viÔn th«ng ®ãng gãp mét phÇn lín trong qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin vµ gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa . Vµ ®i kÌm víi nã lµ mét lÜnh vùc kinh doanh míi mang nhiÒu tiÒm n¨ng ®ã lµ phôc vô khai th¸c c¸c th«ng tin vµ cung cÊp dÞch vô Internet vµ dÞch vô viÔn th«ng . Inetrnet vµ dÞch vô viÔn th«ng lµm cho mäi ngêi trªn toµn thÕ giíi co thÓ cïng nãi chuyÖn víi nhau cïng mét thêi ®iÓm vµ xãa ®i kho¶ng c¸ch vÒ kh«ng gian do ®ã qu¸ tr×nh giao dÞch trë nªn thuËn tiÖn vµ kÞp thêi . §îc nhËn ®Þnh nh÷ng thËp kû tiÕp theo lµ thËp kû cña Internet vµ viÔn th«ng . Vµ internet sÏ trë thµnh th«ng dông trªn toµn thÕ giíi vµ thÞ trêng cung cÊp dÞch vô Inetrnet vµ dÞch vô viÔn th«ng sÏ trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh hµng ®Çu m¹ng l¹i lîi nhuËn cao nhÊt . ë ViÖt Nam lÜnh vùc cung cÊp dÞch vô internet vµ viÔn th«ng tuy kh«ng cßn míi mÎ n÷a tuy nhiªn nã vÉn cßn chøa ®ùng nh÷ng bÝ mËt mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang kh¸m ph¸ vµ còng mang l¹i nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®èi víi doanh nghiÖp . Nhu cÇu sö dông Internet cña ngêi d©n ViÖt Nam ngµy cµng cao c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng ®ã còng lµ mét thêi c¬ vµ còng lµ mét th¸ch thøc lín cho nh÷ng doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô Internet . Thùc tÕ th× hiÖn nay ë ViÖt Nam chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Internet cßn thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c níc trªn thÕ giíi ®ã lµ do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mang l¹i nh c«ng nghÖ , nh tr×nh ®é … Bªn c¹nh ®ã chóng ta còng cã nhiÒu lîi thÕ mµ c¸c quèc gia kh¸c kh«ng cã . §Ó ngµy cµng ®¸p øng cµng cao nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ngang tÇm víi c¸c quèc gia kh¸c th× cÇn ph¶i n©ng cao chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng . Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty ph¸t triÓn ®Çu t c«ng nghÖ – FPT , em nhËn thÊy ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô internet vµ dÞch vô viÔn th«ng cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ bÊt cËp cha tháa m·n ®îc kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ thu hót thªm kh¸ch hµng míi , tuy nhiªn ®îc ®¸nh gÝa lµ mét c«ng ty lín hµng ®Çu ViÖt Nam trong lÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin vµ lµ C«ng ty m¹nh vµ cã tèc ®é ph¸t triÓn cao . §Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty , trong nhng n¨m qua C«ng ty FPT ®· ¸p dông hÖ thèng ISO 9001 nh»m ngµy cµng n©ng cao vÞ thÕ cña c«ng ty trong lÜnh vôc cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng . NhËn thóc ®îc tÇm quan trong cña viÖc n©ng cao chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Interet vµ viÔn th«ng cña c«ng ty ph¸t triÓn ®Çu t c«ng nghÖ – FPT , em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi : Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng t¹i C«ng ty ph¸t triÓn ®Çu t c«ng nghÖ – FPT. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi : - Lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chÊt lîng vµ chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Internet vµ dÞch vô viÔn th«ng - §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng
 3. cña C«ng ty FPT. Ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi : - Nghªn cøu kh¶o s¸t t×nh h×nh chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viªn th«ng cña C«ng ty FPT. Néi dung nghiªn cøu ®Ò tµi gåm 2 phÇn : Ch¬ng I: Thùc tr¹ng chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn §Çu t C«ng nghÖ – FPT Ch¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao chÊt l¬ng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng t¹i C«ng ty FPT Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña gi¸o viªn híng dÉn Th¹c sü TrÇn B×nh Träng cïng c¸c c« , c¸c b¸c vµ anh chÞ trong C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy . CH¦¥NG I THùc tr¹ng chÊt lîng cung cÊp dÞch vô internet vµ viÔn th«ng t¹i c«ng ty ph¸t triÓn ®Çu t c«ng nghÖ fpt I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. Hoµn c¶nh ra ®êi §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®Æt ra mét trong nh÷ng nhiÖm vô tríc m¾t lµ x©y dùng ®Êt níc , xãa bá c¬ chÕ quan liªu bao cÊp . Theo tinh thÇn ®ã NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ ra ®êi më ®êng cho c¸c c¬ quan khoa häc ®îc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¹o ra kinh phÝ ®Ó tù gi¶i quyÕt c«ng viÖc , ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng khoa häc . Theo tinh thÇn cña nghÞ ®Þnh , ViÖn c¬ häc ®îc phÐp ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ . trong quan hÖ lóc bÊy giê , hai ViÖn hµn l©m khoa häc Liªn X« vµ ViÖn khoa häc ViÖt Nam ®· ký hîp ®ång trao ®æi thiÕt bÞ , tinh thÇn cña hîp ®ång lµ phÝa ViÖn khoa häc ViÖt Nam chuyÓn cho ViÖn hµn l©m khoa häc Liªn X« m¸y tÝnh , ngîc l¹i phÝa b¹n chuyÓn cho ta thiÕt bÞ khoa häc , c¸c nguyªn vËt liÖu vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i . V× vËy ViÖn khoa häc ViÖt Nam ®· giao cho ViÖn c¬ häc thùc hiÖn hîp ®ång nµy vµ ViÖn c¬ häc l¹i giao cho nhãm trao ®æ NhiÖt – ChÊt cña ViÖn thùc hiÖn . §Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt hîp ®ång nµy th× ngµy 13/ 9 / 1988 C«ng ty FPT ra ®êi theo quyÕt 2
 4. ®Þnh sè 80-88 Q§/ VCN do ViÖn trëng ViÖn c«ng nghÖ Quèc gia ký víi tªn gäi ban ®Çu lµ C«ng ty c«ng nghÖ thùc phÈm , tªn giao dÞch lµ : Food Prossesing Technology Company viÕt t¾t lµ FPT do tiÕn sÜ Tr¬ng Gia B×nh lµm Gi¸m §èc . 2. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty FPT tr¶i qua hai giai ®o¹n : Giai ®o¹n 1988- 1990 : Khi míi ra ®êi C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i 30 Hoµng DiÖu- ba §×nh – Hµ Néi . Trong giai ®o¹n nµy C«ng ty ho¹t ®äng chñ yÕu trong lÜnh vùc C«ng nghÖ chÕ biÕn thùc phÈm. Ngµy 20/11/1988 c«ng ty chuyÓn sang trô së ViÖn c¬ häc t¹i 224 §éi CÊn – Ba §×nh – Hµ Néi . N¨m 1989 C«ng ty ®îc nµh níc cÊp cho 3.150 mÐt vu«ng ®Ó x©y dùng nµh cho c¸n bé nh©n viªn vµ 2.700 mÐt vu«ng ®¸t ®Ó x©y dùng trô së chÝnh lµ trô së lµm viÖc hiÖn nay cña C«ng ty . §Ó cã m¸y tÝnh xuÊt khÈu sang Liªn X« , C«ng ty ®· quan hÖ víi h·ng m¸y tÝnh Olivetti , ®ay lµ quan hÖ ®Çu tiªn cña C«ng ty víi mét h·ng m¸y tÝnh thuéc lo¹i m¹nh ë ph¬ng t©y . Giai ®o¹n 1990 tíi nay : Ngµy 31/ 3/ 1990 chi nh¸nh C«ng ty t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh ra ®êi ®¸nh d¸u mét bíc ph¸t triÓn vÒ chÊt vµ lîng cña C«ng ty . Ngµy 5/ 6/ 1990 trô së ®îc chuyªn sang mét tßa nhµ tr¬ng PTTH Gi¶ng Vâ . Thêi kú nµy ®Þnh híng cho ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· râ rµng , híng chñ ®¹o vµo lÜnh vùc tin häc . Ngµy 27/ 10/ 1990 C«ng ty ®æi tªn thµnh C«ng ty ph¸ triÓn ®Çu t c«ng nghÖ – FPT víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ : The Corporation for Financing and Promoting Technology vµ n¨m 1991 C«ng ty ®· ®æi L«g nh hiÖn nay . Ngµy 15/ 1/ 1992 C«ng ty chuyÓn trô së ra 25 Lý Thêng KiÖt . Ngµy 29/ 9/ 1993 ChÝnh phñ ra NghÞ §Þnh 65/ CP vÒ viÖc s¸t nhËp ViÖn nghiªn cøu c«ng nghÖ Quèc gia vµ ViÖn n¨ng lîng nguyªn tö Quèc gia vÒ Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng , tõ ®©y C«ng ty chÞu sù qu¶n lý cña Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng . Ngµy 20/ 3/ 1995 C«ng ty chuÓn trô së sang YÕt Kiªu . Ngµy 21/ 10/ 1995 C«ng ty FPT vµ së GD & §T Hµ Néi ký biªn b¶n tháa thuËn vÒ viÖc phæ cËp tin häc trong c¸c trêng phæ th«ng . Th¸ng 2 n¨m 1996 C«ng ty chuyÓn trô së sang 89 L¸ng H¹ . Ngµy 13/ 9/ 1997 C«ng ty FPT ®îc Tæng côc bu ®iÖn cho phÐp lµ nhµ cung cÊp th«ng tin , sau ®ã lµ nhµ cung cÊp dÞch vô Internet. Ngµy 28/ 2/ 2002 theo QuyÕt ®Þnh 178/ Q§- TT cña thñ Têng ChÝnh phñ vÒ quyÕt ®Þnh chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ níc C«ng ty ph¸t triÓn ®Çu t c«ng nghÖ – FPT thµnh C«ng ty cæ phÇn. Mêi sau n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh FPT ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ ®èi t¸c chiÕn lîc , trë thµnh nhµ cung cÊp , ®¹i lý ph©n phèi , dÞch vô ñy quyÒn cña gÇn 200 C«ng ty hµng ®Çu thÕ giíi nh : Inter , Microsoft , Oracle, HP, 3Com , Cisco, Apple … Víi hÖ thèng ®èi t¸c nµy cña FPT cã thÓ cung cÊp c¸c s¶n phÈm , gi¶i ph¸p vµ dÞch vô tæng thÓ , toµn diÖn , tèi u vµ hiÖn ®¹i nhÊt , 3
 5. ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng . Ph¸t triÓn tËp trung theo xu híng Héi tô sè ( Digital Convergence ) , FPT lùa chän ®èi t¸c chñ yÕu ë c¸c lÜnh vùc sau : ThiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin , c«ng nghÖ b¶o mËt , c«ng nghÖ m¹ng , c«ng nghÖ vµ gi¶i ph¸p lu tr÷ , thiÕt bÞ vµ gi¶i ph¸p chuyªn dông , phÇn mÒm , gi¶i ph¸p viÔn th«ng , ®µo t¹o . 3.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty FPT Tr¶i qua 16 n¨m h×nh thµnh , ph¸t triÓn vµ trëng thµnh , tËp ®oµn FPT ®· liªn tôc trë thµnh tËp ®oµn tin häc lín nhÊt ViÖt Nam , t¹o ®µ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cho giai ®o¹n tiÕp theo . TËp ®oµn FPT cã lÜnh vùc kinh doanh réng ®Æc biÖt chuyªn s©u vµo lÜnh vùc tin häc vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. LÜnh vùc ho¹t ®éng hiÖn nay cña C«ng ty FPT lµ : + TÝch hîp hÖ thèng cho c¸c dù ¸n c«ng gnhÖ th«ng tin cña kh¸ch hµng + Ph©n phèi c¸c s¶n phÈm tin häc + PhÊt triÓn phÇn mÒm øng dông + S¶n xuÊt phÇn mÒm ®¸p øng thÞ trêng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu + Cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p , dÞch vô viÔn th«ng vµ Internet + §µo t¹o lËp tr×nh viªn Quèc tÕ + S¶n xuÊt m¸y tÝnh th¬ng hiÖu ViÖt nam + Ph©n phèi ®iÖn tho¹i di ®éng + Cung cÊp thiÕt bÞ c«ng nghÖ : DiÖn , viÔn th«ng , dÇu khÝ… + Nghiªn cøu thiÕt kÕ , s¶n xuÊt chuyªn giao c«ng nghÖ Tin häc vµ øng dông vµo c¸c c«ng gnhÖ kh¸c , xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ , s¶n phÈm c«ng gnhÖ tin häc vµ c¸c c«ng nghÖ kh¸c . + Ngiªn cøu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh , t vÊn ®Çu t chuyªn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc m«i trêng . + T vÊn ®Çu t níc ngoµi vµ ®µo t¹o … + T vÊn qu¶n lý nguån lùc Ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty lµ: + Ngiªn cøu , thiÕt kÕ , s¶n xuÊt chuyÓn dao c«ng nghÖ tin häc vµ øng dông vµo c¸c c«ng nghÖ kh¸c + S¶n xuÊt phÇn mÒm m¸y tÝnh + Cung cÊp c¸c dÞch vô Internet vµ gia t¨ng tªn m¹ng + §µo t¹o nguån nh©n lùc chuyªn s©u cho c«ng nghiÖp phÇn mÒm + Mua b¸n thiÕt bÞ m¸y mãc trong lÜnh vùc Y tÕ , gi¸o dôc ®µo t¹o , khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ , c«ng nghÖ m«i trêng, ViÔn th«ng vËt liÖu x©y dùng, hµng tiªu dïng « t« xe m¸y + DÞch vô ®Çu t chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc m«i trêng , gi¸o dôc ®µo t¹o , Y tÕ + S¶n xuÊt chÕ t¹o l¾p r¸p tñ b¶ng ®iÖn + §¹i lý b¸n vÐ m¸y bay + §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n , ký göi hµng hãa + T vÊn ®Çu t + S¶n xuÊt chÕ t¹o l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin 4
 6. + Kinh doanh dÞch vô kÕt nèi Internet (IXP) Víi c¸c chøc n¨ng kinh doanh gåm : + Nghiªn cøu, thiÕt kÕ , s¶n xuÊt , chuÓn giao c«ng nghÖ tin häc vµ øng dông c«ng nghÖ , xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ , s¶n phÈm c«ng nghÖ tin häc vµ c¸c c«ng nghÖ kh¸c + XuÊt nhËp khÈu ñy th¸c … + NhËp khÈu vµ kinh doanh c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng … + Nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh , t vÊn ®Çu t chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc m«i trêng II.C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu Ènh hëng tíi chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm . 1.1 . Mét sè kh¸i niÖm liªn quan HÖ thèng thiÕt bÞ Internet lµ tËp hîp c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö , viÔn th«ng , tin häc vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c bao gåm c¶ phÇn cøng lÉn phÇn mÒm ®îc C«ng ty thiÕt lËp t¹i mét ®Þa ®iÓm cã ®Þa chØ vµ ph¹m vi x¸c ®Þnh ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho viÖc cung cÊp vµ sö dông dÞch vô Internet KÕt nèi lµ viÖc liªn kÕt c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ Internet víi nhau vµ víi m¹ng viÔn th«ng c«ng céng trªn c¬ së c¸c ®êng truyÒn dÉn viÔn th«ng tù x©y dùng hoÆc thuª cña doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng . M¹ng líi thiÕt bÞ Internet lµ tËp hîp c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ Internet cña ®¬n vÞ , doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô Internet ®îc kÕt nèi víi nhau b»ng c¸c ®êng truyÒn dÉn viÔn th«ng . DÞch vô truy nhËp Internet lµ dÞch vô cung cÊp cho ngêi sö dông kh¶ n¨ng truy nhËp ®Õn Internet th«ng qua hÖ thèng thiÕt bÞ Internet ®Æt t¹i ®iÓm truy nhËp Internet cña ®¬n vÞ , doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô . DÞch vô kÕt nèi Internet quèc tÕ phôc vô viÖc trao ®æi lu lîng th«ng tin gi÷a hÖ thèng thiÕt bÞ Internet cña c¸c ®¬n vÞ , doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô Internet trong níc víi Internet quèc tÕ . DÞch vô kÕt nèi Internet trong níc phôc vô viÖc trao ®æi lu lîng th«ng tin gi÷a c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ Internet cña c¸c ®¬n vÞ , doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô Internet trong níc víi nhau Tªn miÒn ( Domain name ) lµ ®Þnh danh Website trªn Internet. Tªn miÒn thêng g¾n kÌm víi tªn c«ng ty , tªn doanh nghiÖp vµ th¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp . Tªn miÒn lµ duy nhÊt vµ ®îc cÊp ph¸t cho chñ thÓ d¨ng ký tríc . Tªn miÒn cã hai d¹ng : + Tªn miÒn quèc tÕ d¹ng : www.tenongty.com (.net ;.biz ;.org…) + Tªn miÒn quèc gia d¹ng : www.tencongty.com.vn( hoÆc .net.vn; .biz.vn …) 1.2 . §Æc ®iÓm sÒ s¶n phÈm dÞch vô Internet a. Nh÷ng gi¸ trÞ sö dông cña dÞch vô Internet - Trao ®æi th«ng tin : göi, nhËn th ®iÖn tö ( Email) - Tra cøu th«ng tin : dÞch vô WWW ( World Wide Web) - TruyÒn d÷ liÖu : dÞch vô FTP ( File Transfer Protocol ) - Qu¶ng c¸o th«ng tin trªn Internet : DÞch vô thiÕt kÕ Web - Internet cung cÊp cho ngêi dïng phên tiÖn truyÒn tin nnhanh , chÝnh x¸c, chi phÝ thÊp b. Nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô trong lÜnh vùc Internet 5
 7. + Internet thuª bao + Internet Card + Gäi 1280 + Internet Phone + Internet b¨ng th«ng réng – ADSL Megahome, MegaNet, MegaBiz + Kªnh thuª riªng + Th ®iÖn tö dïng riªng – Mail relay + Th ®iÖn tö ¶o – Virtual mail + §¨ng ký tªn miÒn + ThiÕt kÕ Web + Gi¶i ph¸p ®iÖn tö + Lu tr÷ Web + Thuª chç ®Æt m¸y + M¸y chñ dïng riªng + B¶o tr× vµ cËp nhËt Website + Qu¶ng c¸o Internet c. Nh÷ng ®Æc trng DÞch vô th tÝn ®iÖn tö : Kh¸ch hµng cã thÓ nhËn , göi th ®iÖn tö trªn quy m« toµn cÇu. Khi sö dông dÞch vô cung cÊp Internet cña C«ng ty FPT víi ®êng truyÒn b¨ng th«ng réng ADSL th× mçi kh¸ch hµng sÏ cã mét hép th trªn m¸y chñ cña FPT víi dung lîng kh«ng qu¸ 20 MB DÞch vô Mail relay : kh¸ch hµng ®îc cung cÊp 1 Email domain name, sè lîng ®Þa chØ email kh«ng h¹n chÕ , hép th giao dÞch n»m trªn m¸y chñ cña kh¸ch hµng . §¶m b¶o tÝnh b¶o mËt vµ an toµn th«ng tin , vµ ®Þnh kú m¸y chñ cña k¸hch hµng ®îc kÕt nèi víi m¸y chñ cña FPT ®Ó thùc hiÖn truyÒn t¶i thån th. DÞch vô Virtual mail : kh¸ch hµng ®îc cung cÊp mét email domain name , mét sè lîng ®Þa chØ email nhÊt ®Þnh , hép th giao dÞch n»m trªn m¸y chñ cña FPT, Vãi dÞch vô nµy th× th ®îc göi nhanh vµ ®¶m b¶o tÝnh b¶o mËt . DÞch vô kÕt nèi Internet qua ®ên leased line : kh¸ch hµng ®îc sö dông Internet 24/ 24 qua ®- êng truyÒn riªng víi mäi dÞch vô hiÖn t¹i cña ViÖt Nam DÞch vô truy nhËp c¸c c¬ së d÷ liÖu World Wide Web : Ngêi sö dông cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin díi c¸c d¹ng ng«n ng÷ v¨n b¶n , h×nh ¶nh , ®å häa …v..v . Ngêi sö dông sÏ dÔ dµng truy cËp c¸c trang Web kh¸c nhau trªn toµn thÕ giíi . TruyÒn d÷ liÖu : Ngêi sö dông cã thÓ download ( lÊy vÒ ) c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt nh c¸c phÇn mÒm , trß chíi , s¸ch … hoÆc ®ua c¸c d÷ liÖu lªn m¹ng ( upload) víi môc ®Ých chia sÎ th«ng tin . Cho thuª chç trªn m¸y chñ : Ngêi sö dông cã thÓ thuª mét kho¶ng trªn m¸y chñ ®Ó lu tr÷ th«ng tin cña m×nh víi môc ®Ých qu¶ng c¸o. DÞch vô t¹o tªn miÒn : kh¸ch hµng cã ®Þa chØ riªng trªn Internet ThiÕt kÕ Web : thiÕt kÕ c¸c website trªn Internet nh»m môc ®Ých qu¶ng c¸o s¶n phÈm , giíi thiÖu th«ng tin vÒ tæ chøc, c¸ nh©n… B¸o ®iÖn tö : XuÊt b¶n th«ng tin trªn Internet trªn site cã ®Þa chØ www.vnexpress.net . Th«ng 6
 8. tin trªn b¸o ®îc cËp nhËt 24/24 vµ trë thµnh mét b¸o ®iÖn tö cã danh tiÕng ë ViÖt Nam 2. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng cung cÊp dÞch vô Internet ThÞ trêng cung cÊp dÞch vô Internet cña C«ng ty FPT chñ yÕu lµ thÞ trêng trong níc . HiÖn nay trong níc ngoµi C«ng ty FPT cßn cã 6 C«ng ty kh¸c cïng cung cÊp dÞch vô Internet ®ã lµ : VNPT, Saigon Postel, Viettel, Hanoi Telecom, ViÔn th«ng hµng h¶i , ViÔn th«ng ®iÖn lùc. Do vËy sù c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty rÊt cao . §Ó cã thÓ c¹nh tranh m¹nh víi c¸c c«ng ty kh¸c th× C«ng ty FPT ®· chia thÞ trêng trong níc thµnh c¸c ®èi tîng kh¸c hµng nhá kh¸c nhau, ®ã lµ : + ThÞ trêng c¸c c¸ nh©n ®¹i lý + ThÞ trêng c¸c doanh nghiÖp + ThÞ trêng c¸c c¬ quan nhµ níc . §èi víi tõng ®èi tîng kh¸c nhau th× cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ dÞch vô cung cÊp cã sù næi tréi kh¸c nhau ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng . Doanh thu tõ ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô Internet chiÕm 4,6 % trong tæng doanh thu tõ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh tin häc . Tuy tû lÖ nµy cßn thÊp so víi tæng doanh thu trong lÜnh vùc tin häc . Nhng so víi trªn thÞ trêng th× trong lÜnh vùc cung cÊp dÞch vô Internet th× C«ng ty FPT liªn tôc t¨ng trëng vµ trë thµnh doanhnghiÖp cung cÊp dÞch vô Internet hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam víi 600 000 thuª bao Internet trong ®ã cã 20 000 thuª bao Internet b¨ng th«ng réng vµ vµi tr¨m kh¸ch hµng sö dông kªnh thuª bao riÖng , chiÕm 30% thÞ phÇn Internet ViÖt Nam. Ngoµi ra C«ng ty FPT còng lµ nhµ cung cÊp th«ng tin trªn m¹ng Internet ®îc c«ng nhËn t¹i ViÖt Nam . HÖ thèng b¸o ®iÖn tö VnExpress.net vµ c¸c trang th«ng tin Ngoisao.net , Danduong.net , Sohoa.net ®· trë thµnh top 10 Website cã sè lîng ngêi truy nhËp ®«ng nhÊt ViÖt Nam , trong ®ã VnExpress ®ang tiÕn gÇn ®Õn top 500 Website cã sè lîng ngêi truy nhËp lín nhÊt trªn toµn thÕ giíi ( theo thèng kª cña Alexa ) . 3. §Æc ®iÓm qu¸ tr×nh cung cÊp dÞch vô Internet Lưu đồ các quá trình cung cấp dịch vụ Internet 7
 9. Qua s¬ ®å trªn ta thÊy qu¸ tr×nh cung cÊp dÞch vô Internet bao gåm 8 quy tr×nh khÐp kÝn . Trong ®ã quy tr×nh triÓn khai dÞch vô vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña m¹ng ®ãng vai trß quan träng , ®Ó n©ng cao ®îc uy tÝn cung cÊp dÞch vô vµ thu hót ®îc kh¸ch hµng th× rÊt cÇn thiÕt c¸c ho¹t ®éng nµy ph¶i ®¹t hiÖu qu¶. Môc tiªu cña tõng quy tr×nh trong qu¸ tr×nh cung cÊp dÞch vô Internet: - Ho¹t ®éng Marketing : nghiªn cøu , t¹o h×nh ¶nh tèt nhÊt cña FPT Internet nh»m më réng thÞ phÇn kh¸ch hµng sö dông dÞch vô Internet. Giíi thiÖu dÞch vô , thuyÕt phôc kh¸ch hµng ®Ó ký hîp ®ång sö dông dÞch vô cña FPT Internet . - Qu¶n lý th«ng tin kh¸ch hµng : Qu¶n lý vµ kiÓm so¸t th«ng tin vÒ kh¸ch hµng . - TriÓn khai dÞch vô : Cµi ®Æt Internet vµ híng dÉn kh¸ch hµng sö dông Internet . - §¶m b¶o ho¹t ®éng m¹ng : + Thùc hiÖn viÖc ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ vµ an toµn nh÷ng dÞch vô m¹ng nh ®· tháa thuËn víi kh¸ch hµng . + VËn hµnh tèt hÖ thèng m¸y chñ 24/ 24 ( Web server, Mail Sever , FTP Sever , database Sever, Remote Access Sever , Modem ) + §¶m b¶o vÒ chÊt lîng truy cËp vµ chÊt lîng dÞch vô Internet hç trî cho kh¸ch hµng + §¶m b¶o tÝnh riªng t vµ b¶o mËt cho kh¸ch hµng ( Email, mËt khÈu , th«ng tin c¸i nh©n ) + §¶m b¶o viÖc trao ®æi th«ng tin néi bé th«ng suèt - Hç trî kh¸ch hµng : §¶m b¶o chÊt lîng dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng , gi¶i quyÕt c¸c sù cè kü thuËt trong qu¸ tr×nh sö dông dÞch vô. - Thu tiÒn tõ kh¸ch hµng : Thu tiÒn ®Çy ®ñ , chÝnh x¸c cíc phÝ vµ c¸c kho¶n thu cã liªn quan do kh¸ch hµng sö dông dÞch vô mang l¹i . 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Lµ n¬i héi tô , ®ång thêi lµ c¸i n«i ph¸t triÓn cña nhiÒu chuyªn gia cao cÊp hµng ®Çu thÕ giíi , trong suèt nhiÒu n¨m qua FPT lu«n ®îc ®¸nh gi¸ lµ C«ng ty cã ®éi ngò chuyªn gia ®«ng ®¶o vµ chuyªn nghiÖp nhÊt ViÖt Nam. TËp trung ®îc ®éi ngò ®«ng ®¶o gÇn 4000 nh©n viªn n¨ng ®éng vµ trÎ trung ®îc ®µo t¹o chuyªn nghiÖp vµ bµi b¶n ë c¸c trêng ®¹i häc danh tiÕng trong vµ ngoµi níc ( Anh , Ph¸p , Mü , §øc , Uc,…) vµ tiÕp tôc ®µo t¹o vµ n©ng cÊp thêng xuyªn vÒ c«ng nghÖ vµ gi¶i ph¸p cïng víi kinh nghiÖm tÝch lòy qua hµng tr¨m c¸c dù ¸n c«ng nghÖ phøc t¹p , quy m« lín ®îc triÓn khai hµng n¨m . C«ng ty lu«n nhËn ®îc sù tÝn nhiÖm cña c¸c kh¸ch hµng lín ë ViÖt Nam vµ c¸c níc trong khu vùc . 4.1.T¨ng Trëng Nh©n Sù §¬n vÞ : Ngêi 8
 10. N¨m 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 FPT 40 393 499 825 1083 2780 3426 Nguån : B¸o c¸o nh©n sù hµng n¨m 4000 3500 3000 2500 2000 nhan su 1500 1000 500 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 BiÓu ®å thay ®æi nh©n sù cña FPT 4.2.Tr×nh §é Häc VÊn Vµ C¬ CÊu NghiÖp Vô C¸c nh©n viªn FPT cã tr×nh ®é häc thøc cao. Sè nh©n viªn cã tr×nh ®é häc vÊn trªn ®¹i häc lµ 101 ngêi ( chiÕm 2,9% ) sè ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc lµ 2761 ngêi ( chiÕm 80,5% ) 16.600% 2.90% Tren dai hoc Dai hoc TC&PTTH 80.50% Sè lîng c¸n bé qu¶n lý lµ 360 ngêi ( chiÕm 10,5 %) .c¸n bé kinh doanh lµ 689 ngêi (chiÕm 20,1 %) , c¸n bé kü thuËt lµ 1035 ngêi ( chiÕm 30,2 %).§éi ngò phÇn mÒm lµ 1097 ngêi ( chiÕm 32.0 % ) . §éi ngò chøc n¨ng lµ 245 ngêi (chiÕm7,1%) VÒ chuyªn gia kü thuËt vµ lËp tr×nh ®Ó thùc hiÖn cung cÊp dÞch vô Internet , hiÖn nay cã 628 nh©n viªn kü thuËt , 41 chuyªn gia phÇn mÒm , c¸n bé kinh doanh gåm cã 321 ngêi . Víi ®é tuæi trung b×nh lµ 26 tuæi trong ®ã tr×nh ®é trªn ®¹i häc cã 7 ngêi ( chiÕm 0,88% ) vµ tr×nh ®é ®¹i häc lµ 495 ngêi ( chiÕm 39,45 %) vµ 743 ngêi cã tr×nh ®é díi ®¹i häc ( chiÕm 59,67 % ) . Víi c«ng viÖc cung cÊp dÞch vô Internet th× tr×nh ®é nµy cßn thÊp , ®©y cã thÓ lµ mét nguyªn nh©n dÉn ®Õn chÊt lîng cung cÊp dÞch vô cña C«ng ty cßn h¹n chÕ . Nhng víi ®éi ngò c¸n bé kinh doanh trÎ vµ cã n¨ng lùc th× ®©y lµ mét lîi thÕ ®Ó më réng kinh 9
 11. doanh trong t¬ng lai . 5. §Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh 5.1 Tµi S¶n – Nguån Vèn C«ng ty FPT ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1988, víi sè vèn ®¨ng ký kinh doanh 11,982 tû ®ång . HiÖn nay sè vèn kinh doanh c¶u C«ng ty lµ 288.5 tû ®ång. (®¬n vÞ : tû ®ång) ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Tµi s¶n lu ®éng 509.8 917.1 1,476.6 Tµi s¶n cè ®Þnh 40.5 62.0 88.5 Tæng tµi s¶n 550.4 919.2 1,565.1 Nî ng¾n h¹n 419.1 716.7 1,060.2 Nî dµi h¹n 94.5 84.5 162.6 Tæng nî 517.3 806.7 1,233.8 Vèn kinh doanh 30.0 150.0 288.5 Nguån ; B¸o c¸o tµi chÝnh Tæng tµi s¶n cña C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn §Çu t C«ng nghÖ FPT t¨ng kh¸ m¹nh qu¶ c¸c n¨m, ®Æc biÖt lµ tõ n¨m 2004 ®Õn n¨m 2005 , tæng tµi s¶n cña FPT t¨ng tõ 919.2 tû lªn tíi 1,565.1 tû , t¨ng 70%. §©y lµ nç lùc cña c«ng ty víi môc ®Ých hç trî tèt nhÊt , b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng kinh doanh. Vèn kinh doanh cña C«ng ty FPT t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m nhng ®Æc biÖt lµ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2004, Vèn kinh doanh tõ 30.0 ty lªn ®Õn 150 tû vµ ®Õn n¨m 2005 th× sè vèn kinh doanh cña c«ng ty ®¹t 288.5 tû. Trong ®ã bao gåm vèn cña Nhµ níc cÊp , ®îc cô thÓ theo b¶ng sau: 10
 12. §¬n vÞ : tû ®ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Nguån vèn kinh doanh 30.0 150.0 288.5 + Vèn Nhµ Níc 15.3 15.3 46.2 + Vèn tù cã 14.7 135.7 242.3 Nguån : B¸o c¸o t×nh h×nh huy ®éng vèn §Ó ®¶m b¶o nguån vèn cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh , C«ng ty FPT cßn ¸p dông c¬ chÕ tµi chÝnh linh ho¹t . C«ng ty ngoµi sö dông vèn vay Ng©n hµng cßn t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng tÝn dông tõ c¸c ®èi t¸c níc ngoµi víi tinh thÇn hîp t¸c ®«i bªn cïng cã lîi. C«ng ty cßn cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn tÝn dông cña cña c¸c h·ng HP,IBM, 3COM, NOVEL, APC,CISCO, MICROSOFT, ORACLE, ESRI víi sè vèn cã thÓ huy ®éng lµ 9,020,000 USD .Vµ ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh , C«ng ty FPT cßn ¸p dông c¬ chÕ tµi chÝnh linh ho¹t . C«ng ty ngoµi sö dông vèn vay Ng©n hµng cßn t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng tÝn dông tõ c¸c ®èi t¸c níc ngoµi víi tinh thÇn hîp t¸c ®«i bªn cïng cã lîi . 1- H¹n møc tÝn dông ng©n hµng Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam (VCB) 20 triÖu USD Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn (BIDV) 28 triÖu USD Ng©n hµng N«ng nghiÖp (VBARD) 20 triÖu USD Ng©n hµng C«ng th¬ng (ICB) 6 triÖu USD 2- Nguån vèn tÝn dông tõ nhµ cung cÊp Gi¸ trÞ (USD) Vèn tÝn dông cña HP 3,700,000 Vèn tÝn dông cña IBM 3,000,000 Vèn tÝn dông cña 3COM 50,000 Vèn tÝn dông cña NOVEL 500,000 Vèn tÝn dông cña APC 400,000 Vèn tÝn dông cña CISCO 750,000 Vèn tÝn dông cña MICROSOFT 120,000 Vèn tÝn dông cña ORACLE 100,000 Vèn tÝn dông cña ESRI 400,000 Nguån : Bãa c¸o tµi chÝnh 11
 13. Von k inh doanh USD Von k inh doanh VND 33% 16% 67% 84% Doi tac Cong ty Cong ty Nha nuoc 5.2 T×nh H×nh Tµi ChÝnh Cña C«ng Ty T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n hµng n¨m cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m: §¬n vÞ : 1,000,000®ång ChØ Tiªu 2003 2004 2005 Tµi s¶n 550.408 979.232 1.583.705 A. Tµi s¶n lu ®éng vµ §T ng¾n h¹n 509.891 917.139 1.495.173 I. TiÒn mÆt 102.746 79.956 372.681 II. §Çu t ng¾n h¹n III. C¸c kho¶n ph¶i thu 275.854 619.655 756.304 IV. Hµng tån kho 124.333 206.909 355.824 V. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c 6.956 10.618 10.363 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ §T dµi h¹n 40.516 62.093 88.532 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 36.650 55.806 74.636 II. §Çu t tµi chÝnh dµi h¹n 3.790 3.905 5.464 III. X©y dùng c¬ b¶n dë dang 75 75 2.762 Nguån vèn 550.408 979.232 1.583.705 A. Në ph¶i tr¶ 517.349 806.761 1.271.656 I. Nî ng¾n h¹n 419.101 716.760 1.098.058 II. Nî dµi h¹n 94.562 84.531 162.668 III. Nî kh¸c 3.685 5.469 10.930 B. Nguån vèn chñ së h÷u 33.058 172.470 312.048 I. Nguån vèn – quü 31.254 169.699 297.439 II. Nguån kinh phÝ 1.804 2.771 14.608 Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh 12
 14. Qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n tãm t¾t cña C«ng ty ta thÊy ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty nh sau: + VÒ tµi s¶n : gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty t¨ng m¹nh qua hµng n¨m . N¨m 2003 lµ 550.408 triÖu ®ång ®Õn n¨m 2004 ®¹t 979.232 triÖu ®ång (t¨ng 77,9%) vµ ®Õn n¨m 2005 ®¹t 1.583.705 triÖu ®ång (t¨ng 61,7%). Tµi s¶n t¨ng lµ do c«ng ty ®· dµnh mét phÇn lín lîi nhuËn ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng vµ x©y dùng c¬ b¶n. C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt . + VÒ nguån vèn : nguån vèn cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng nhanh . Nguyªn nh©n lµ do nguån vèn chñ së h÷u kh«ng ngõng t¨ng m¹nh , n¨m 2003 vèn chñ së h÷u ®¹t gi¸ trÞ lµ 33.058 triÖu ®ång ®ªn n¨m 2004 ®¹t 172.470 triÖu ®ång t¨ng gÊp h¬n 5 lÇn vµ ®Õn n¨m 2005 ®¹t gi¸ trÞ 312.408 triÖu ®ång t¨ng gÊp gÇn 2 lÇn .Nguyªn nh©n lµ do vèn kinh doanh cña c«ng ty t¨ng nhanh vµ kh¶ n¨ng huy ®«ng vèn tõ c¸c nguån tÝn dung kh¸c cña c«ng ty. Chøng tá mét tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh , thÓ hiÖn sù lín m¹nh cña c«ng ty . 5.3 KÕt Qu¶ Ho¹t §éng Kinh Doanh Cña Doanh NghiÖp C«ng ty FPT ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét C«ng ty lín m¹nh nhÊt trong lÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin ë ViÖt Nam . §Ó ®¹t ®uîc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã lµ nhê vµo nh÷ng ®êng lèi kinh doanh hîp lý vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao , ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty qua hµng n¨m: a.L·i / Lç §¬n vÞ :1.000.000 §ång ChØ Tiªu 2003 2004 2005 Doanh thu thÇn 1.514.960 4.148.297 8.734.780 Gi¸ vèn hµng b¸n 1.361.251 3.890.027 8.196.631 Lîi nhuËn gép 135.708 258.269 538.149 Doanh thu ho¹t ®éng Tµi chÝnh 3.173 2.164 4.389 Chi phÝ Tµi chÝnh 3.843 32.639 28.325 Chi phÝ b¸n hµng 81.803 110.994 158.411 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 50.788 72.980 164.054 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng KD 21.116 43.819 191.747 Lîi nhuËn kh¸c 36 74.661 1.027 Tæng lîi tøc tríc thuÕ 17.979 43.894 192.775 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 5.753 14.046 53.871 Lîi nhuËn sau thuÕ 12.225 29.848 138.904 Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh + Doanh thu thuÇn cña C«ng ty t¨ng nhanh qua tõng n¨m . N¨m 2003 doanh thu thuÇn ®¹t 1.514.960 triÖu ®ång th× ®Õn n¨m 2004 ®¹t 4.148.297 triÖu ®ång (t¨ng 173,8%) vµ n¨m 2005 ®¹t 8.734.780 triÖu ®ång (t¨ng 110,5%) . Doanh thu thuÇn t¨ng lµ do C«ng ty lu«n ®Çu t më réng m¹ng líi tiªu thô víi nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ phï hîp víi nh÷ng ngêi cã thu nhËp thÊp 13
 15. còng nh nh÷ng ngêi cã thu nhËp cao. §Æc biÖt c«ng ty cßn tham gia ®Çu t vµo nh÷ng lÜnh vùc míi nh truyÒn h×nh, vµ do doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô mang l¹i . + Lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2003 lµ 12.225 triÖu ®ång ®Õn n¨m 2004 lµ 29.848 triÖu ®ång t¨ng gÊp 1,4 lÇn vµ ®Õn n¨m 2005 ®¹t 138.904 triÖu ®ång t¨ng gÊp h¬n 3 lÇn so víi n¨m 2004. nguyªn nh©n lµ do lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng m¹nh trong khi ®ã c¸c chi phÝ kh¸c cã t¨ng nhng kh«ng ®¸ng kÓ. Trong ®ã ®ãng gãp cña kÕt qu¶ kinh doanh cung cÊp dÞch vô Internet ®îc thÓ hiÖn qua b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh tin häc : §¬n vÞ : 1.000.000.000VND LÜnh vùc tin häc N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 I. Doanh Thu ThuÇn 1. Hµng hãa tin häc 1183,8 2395,1 4098,4 2. PhÇn mÒm 40,9 64,3 122,6 3. DÞch vô tin häc 35,7 64,1 94,7 4. DÞch vô Internet 66,2 106,4 186,8 Tæng 1326,6 2629,9 4052,5 II. Gi¸ Vèn 1. Hµng hãa tin häc 1124,7 2286,4 3919,6 2. PhÇn mÒm 10,1 22,4 33,6 3. DÞch vô tin häc 14,2 33,7 29,0 4. DÞch vô Internet 42,4 69,2 98,8 Tæng 1191,4 2411,7 4081,0 III. L·i Gép 1. Hµng hãa tin häc 59,1 108,7 178,8 2. PhÇn mÒm 30,7 41,8 89,0 3. DÞch vô tin häc 21,5 30,3 65,6 4. DÞch vô Internet 23,8 37,1 87,9 Tæng 135,1 217,9 421,3 IV. Chi PhÝ Kinh Doanh Tin Häc 120,6 181,4 271,9 V. Lîi Tøc Tríc ThuÕ Tin Häc 14,5 36,5 149,4 Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh Ta thÊy doanh thu thÇn cña dÞch vô Internet m¹nh qua tõng n¨m , n¨m 2004 t¨ng 60,6% ( 106,4 tû ®ång) so víi víi n¨m 2003 ( lµ 66,2 tû ®ång ) vµ tíi n¨m 2005 th× t¨ng 75,5% so víi n¨m 2004. Do ®ã nã ®· chiÕm 5,5% trong tæng doanh thu thuÇn tin häc vµo n¨m 2003 vµ chiÕm 4,0 % n¨m 2004 vµ n¨m 2005 lµ 4,6% . Nguyªn nh©n gi¶m tû lÖ ®ãng gãp trong doanh thu kh«ng ph¶i do gi¶m doanh thu thuÇn dÞch vô Internet mµ do cã sù t¨ng m¹nh cña hµng hãa tin häc. 14
 16. b. Mét Sè ChØ Tiªu §¸nh Gi¸ Kh¸i Qu¸t Thùc Tr¹ng Tµi ChÝnh Vµ KÕt Qu¶ Kinh Doanh NghiÖp ChØ Tiªu §¬n vÞ 2003 2004 2005 I. Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n & c¬ cÊu nguån vèn 1. Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n Tµi s¶n cè ®Þnh / Tæng sè tµi s¶n % 7,36 6,34 5,59 Tµi s¶n lu ®éng / Tæng sè tµi s¶n % 92,64 93,66 94,41 2. Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn Nî ph¶i tr¶ / Tæng nguån vèn % 93,99 82,39 80,30 Ngu«n vèn chñ së h÷u / Tæng nguån vèn % 3,01 17,61 19,70 II. Kh¶ n¨ng thanh to¸n 1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh LÇn 1,06 1,21 1,25 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n LÇn 1,22 1,28 1,36 3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh LÇn 0,25 0,11 0,34 III. Tû suÊt sinh lêi 1.Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu Tû suÊt lîi nhËn KD / Doanh thu thÇn % 1,39 1,06 2,19 Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ / Thu nhËp % 1,19 0,96 2,06 2.Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ / Tæng tµi s¶n % 3,26 4,48 12,17 3. Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ / Nguån vèn % 54,39 25,45 61,78 chñ së h÷u + Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña c«ng ty t¨ng qua tõng n¨m trong khi ®ã lîng tiÒn mÆt trong C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cung t¨ng ®ång thêi chøng tá t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty æn ®Þnh . + Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh t¨ng ®Òu theo tõng n¨m chøng tá kh¶ n¨ng thanh toan hiÖn hµnh cña C«ng ty cao, nguyªn nh©n lµ do tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng nhanh h¬n sè nî cña c«ng ty ph¶i tr¶. + Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña C«ng ty thÊp , tuy cã t¨ng qua tõng n¨m nhng lîng t¨ng kh«ng ®Êng kÓ .Nguyªn nh©n lµ do l¬ng tiÒn mÆt trong C«ng ty lu«n nhá h¬n nî ng¾n h¹n vµ kh«ng cã kho¶n ®Ç t ng¨n h¹n nµo . Mt¹ khac l¬ng tiÒn m¹t t¨ng nhng tèc ®é t¨ng kh«ng nhanh b»ng tèc ®é t¨ng cña nî ng¾n h¹n . do ®Æc tÝnh kinh doanh cña C«ng ty cho nªn lîng 15
 17. tiÒn mÆt cña c«ng ty chØ ®îc thu håi sau khi ®· thùc hiÖn xong c¸c dù ¸n thÇu lín. c.T×nh H×nh Thùc HiÖn NghÜa Vô Víi Nhµ Níc T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cßn ®îc thÓ hiÖn th«ng qua viÖc thùc hiÖn nghÜa vô cña C«ng ty víi Nhµ níc. Trong 15 n¨m ph¸t triÓn vµ trëng thµnh , C«ng ty FPT lu«n nghiªm tóc thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh víi nhµ níc . C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao møc ®ãng gãp cña c«ng ty ®èi víi ChÝnh phñ vµ X· héi c¸c kho¶n thuÕ ®Òu nép ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. §¬n vÞ : 1.000.000®ång ChØ Tiªu 2003 2004 2005 1.ThuÕ GTGT hµng néi ®Þa 5.948 225.662 9.350 2.ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 43.460 110.967 226.588 3.ThuÕ xuÊt , nhËp khÈu 84.191 174.999 280.464 4.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 5.328 16.038 5.649 5. TiÒn thª ®Êt 119 119 119 6.C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 275 276 1.764 7.C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 0 0 0,442 Tæng Céng 139.453 528.075 523.937 6. §Æc ®iÓm vÒ c¬ chÕ bé m¸y qu¶n lý. 6.1. C¬ cÊu tæ chøc §Ó phï hîp víi quy m« ngµy cµng lín m¹nh vµ sù ph¸t triÓn vît bËc cña m×nh , FPT ®îc tæ chøc theo híng n¨ng ®éng vÒ kinh doanh , chuyªn m«n hãa vÒ c«ng nghÖ , gi¶i ph¸p, dÞc vô N¨m 2003 ®îc ®¸nh dÊu lµ mét mèc chuyÓn m×nh míi , cã tÝnh quyÕt ®Þnh tíi tÝnh ph¸t triÓn cña C«ng ty FPT , khi FPT b¾t ®Çu thùc hiÖn m« h×nh qu¶n lý vµ kinh doanh theo híng tËp ®oµn kinh tÕ 6.2.®Æc ®iÓm vÒ c¬ chÕ vµ bé m¸y qu¶n lý C¸c bé phËn cña C«ng ty bao gåm: + C¸c bé phËn hç trî : thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña qu¸ tr×nh hç trî cña C«ng ty , c¸c bé phËn hç trî cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh phßng , ban , tæ , chøc n¨ng . + C¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh : thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã thÓ ®îc tæ chøc díi h×nh thøc h¹ch to¸n ®éc lËp , h¹ch to¸n phô thuéc, h¹ch to¸n b¸o sè hoÆc h×nh thøc kh¸c . + C¸c bé phËn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn : thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn trong c¸c lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ cña C«ng ty . C¸c bé phËn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ ®îc tæ chøc theo m« h×nh c¸c viÖn , c¸c trêng hoÆc c¸c trung t©m . Ngoµi ra c¸c phßng ®¹i diÖn cña C«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng ®¹i diÖn cho c«ng ty t¹i c¸c ®Þa ph¬ng trong vµ ngoµi níc .C¸c chi nh¸nh cña c«ng ty thùc hiÖn mét phÇn hoÆc toµn bé chøc n¨ng cña C«ng ty t¹i c¸c ®Þa ph¬ng trong vµ ngoµi níc. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty thÓ hiÖn trong s¬ ®å sau: 16
 18. Chó thÝch viÕt t¾t c¸c phßng ban : + HC & PT : Hµnh chÝnh vµ c¸c bé phËn phi tin häc + CL&TH:ChÊt lîng vµ c¸c bé phËn dù ¸n vµ dÞch vô c«ng nghÖ th«ng tin + TC &PP : Tµi chÝnh vµ c¸c bé phËn ph©n phèi c«ng nghÖ th«ng tin + FAD : V¨n phßng C«ng ty FPT + FSC : Tæ th ký + FQA : Trung t©m b¶o ®¶m ch©t lîng FPT + FSM : Trung t©m b¶o hµnh + FAF : Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n + FBP : Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh + GDA : Trä lý Tæng Gi¸m §èc + GHR : Phßng nh©n sù + FSOFT : Trung t©m xuÊt khÈu phÇn mÒm FPT + FPT- USA : V¨n phßng ®¹i diÖn FPT t¹i Mü + FPT –HCM : C«ng ty FPT chi nh¸nh Hå ChÝ Minh + FPT- INDIA : C«ng ty FPT chi nh¸nh Ên §é Nguån : Sæ tay chÊt lîng C«ng ty FPT Qua hai s¬ ®å trªn ta thÊy bé m¸y qu¶n lý vµ qu¶n lý chÊt lîng cña C«ng ty ®îc triÓn khai theo kiÓu trùc tuyÕn . Ngêi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ Tæng gi¸m ®èc do héi ®ång Qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh bÇu ra nhng ngêi ®øng ®Çu bé phËn qu¶n lý chÊt lîng cña C«ng ty lµ ®¹i diÖn l·nh ®¹o FPT vÒ chÊt lîng do Tæng gi¸m ®èc chØ ®Þnh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò chÊt lîng cña C«ng ty . Bé m¸y nµy t¨ng cêng tr¸ch nhiÖm cña mäi ngêi vµ tr¸nh t×nh tr¹ng ngêi thõa hµnh ph¶i nhËn nhiÒu mÖnh lÖnh tõ nhiÒu ngêi kh¸c nhau tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô . Nhng bé m¸y nµy kh«ng thu hót ®îc nhiÒu chuyªn gia giái vµ cã nhiÒu h¹n chÕ nh c¸c quyÕt ®Þnh lµ mÖnh lÖnh tõ trªn xuèng , th«ng tin chØ cã tÝnh mét chiÒu do ®ã ban l·nh ®¹o kh«ng hiÓu ®îc t©m t nguyÖn väng vµ nh÷ng ph¶n ¸nh cña cÊp díi , ®iÒu nµy sÏ g©y ra sù khã chÞu , ch¸n n¶n vµ bÊt m·n cña cÊp díi tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh cung cÊp dÞch vô vµ s¶n phÈm. III. Thùc tr¹ng chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Internet trong nh÷ng n¨m qua 1.Nh÷ng tiªu chuÈn cung cÊp dÞch vô Internet vµ ®¸nh gi¸ chÊt lîng cung cÊp dÞch vô 17
 19. 1.1 Qu¸ tr×nh vµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng cung cÊp dÞch vô ADSL 18
 20. 19
nguon tai.lieu . vn