Xem mẫu

  1. ð THI TH ð IH CS 4 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40): Câu 1: Ch n phát bi u ñúng? A. ð i v i cùng m t h dao ñ ng thì ngo i l c trong dao ñ ng duy trì và trong dao ñ ng cư ng b c c ng hư ng khác nhau t n s B. ð i v i cùng m t h dao ñ ng thì ngo i l c trong dao ñ ng duy trì và trong dao ñ ng cư ng b c c ng hư ng khác nhau l c ma sát C. ð i v i cùng m t h dao ñ ng thì ngo i l c trong dao ñ ng duy trì và trong dao ñ ng cư ng b c c ng hư ng khác nhau môi trư ng dao ñ ng D. ð i v i cùng m t h dao ñ ng thì ngo i l c trong dao ñ ng duy trì và trong dao ñ ng cư ng b c c ng hư ng khác nhau ch ngo i l c trong dao ñ ng cư ng b c ñ c l p ñ i v i h dao ñ ng, còn ngo i l c trong dao ñ ng duy trì ñư c ñi u khi n b i m t cơ c u liên k t v i h dao ñ ng Câu 2: M t con l c lò xo ñang dao ñ ng ñi u hòa v i phương trình x = Acosωt. Sau ñây là ñ th bi u di n ñ ng năng Wñ và th năng Wt c a con l c theo th i gian: W Wñ W0 = 1/2 KA2 W0 /2 Wt 0 t(s) Ngư i ta th y c sau 0,5(s) ñ ng năng l i b ng th năng thì t n s dao ñ ng con l c s là: π A π(rad/s) B. 2π(rad/s) C. (rad/s) D. 4π(rad/s) 2  π Câu 3: Cho m t v t dao ñ ng ñi u hòa có phương trình chuy n ñ ng x = 10cos 2πt −  (cm). V t ñi  6 qua v trí cân b ng l n ñ u tiên vào th i ñi m: 1 1 2 1 A. (s) B. (s) C. (s) D. (s) 3 6 3 12 Câu 4: M t lò xo có ñ c ng k = 10(N/m) mang v t n ng có kh i lư ng m = 1(kg). Kéo v t m ra kh i v trí cân b ng m t ño n x0 r i buông nh , khi qua v trí cân b ng v t có v n t c là 15,7(cm/s). Ch n g c x0 th i gian là lúc v t có t a ñ theo chi u dương. Phương trình dao ñ ng c a v t là: 2  π  π A. x = 5cos πt −  (cm) B. x = 5cos πt −  (cm)  3  6  7π   5π  C. x = 5cos πt +  (cm) D. x = 5cos πt +  (cm)  6   6  Câu 5: M t ñ ng h qu l c ñư c xem như con l c ñơn m i ngày ch y nhanh 86,4(s). Ph i ñi u ch nh chi u dài c a dây treo như th nào ñ ñ ng h ch y ñúng? A. Tăng 0,2% B. Gi m 0,2% C. Tăng 0,4% D. Gi m 0,4% Câu 6: M t con l c ñơn dao ñ ng ñi u hòa. Năng lư ng s thay ñ i như th nào n u cao ñ c c ñ i c a v t tính t v trí cân b ng tăng 2 l n: A. tăng 2 l n B. gi m 2 l n C. tăng 4 l n D. gi m 4 l n Câu 7: ð th c a hai dao ñ ng ñi u hòa cùng t n s ñư c v như sau: http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 1
  2. ð THI TH ð IH CS 4 x(cm) x1 3 x2 2 2 4 t(s) 0 1 3 –2 –3 Phương trình nào sau ñây là phương trình dao ñ ng t ng h p c a chúng: π π π A. x = 5cos t (cm) B. x = cos t −  (cm) 2 2 2 π  π  C. x = 5cos t + π  (cm) D. x = cos t − π  (cm) 2  2  Câu 8: T i cùng 1 ñ a ñi m, ngư i ta th y trong th i gian con l c ñơn A dao ñ ng ñư c 10 chu kỳ thì con l c ñơn B th c hi n ñư c 6 chu kỳ. Bi t hi u s ñ dài c a chúng là 16(cm). Chi u dài c a λA và λB l n lư t là: A. λA = 9 (cm), λB = 25 (cm) B. λA = 25 (cm), λB = 9 (cm) C. λA = 18 (cm), λB = 34 (cm) D. λA = 34 (cm), λB = 18 (cm) Câu 9: M t ngư i quan sát trên m t nư c bi n th y m t cái phao nhô lên 5 l n trong 20(s) và kho ng cách gi a hai ñ nh sóng liên ti p là 2(m). V n t c truy n sóng bi n là: A. 40(cm/s) B. 50(cm/s) C. 60(cm/s) D. 80(cm/s) Câu 10: Khi cư ng ñ âm tăng 1000 l n thì m c cư ng ñ âm tăng A. 100(dB) B. 20(dB) C. 30(dB) D. 40(dB) Câu 11: Cho hai loa là ngu n phát sóng âm S1, S2 phát âm cùng phương trình u S1 = u S2 = a cos ωt . V n t c sóng âm trong không khí là 330(m/s). M t ngư i ñ ng v trí M cách S1 3(m), cách S2 3,375(m). V y t n s âm bé nh t, ñ M ngư i ñó không nghe ñư c âm t hai loa là bao nhiêu? A. 420(Hz) B. 440(Hz) C. 460(Hz) D. 480(Hz) Câu 12: M t dao ñ ng lan truy n trong môi trư ng liên t c t ñi m M ñ n ñi m N cách M m t ño n 0,9(m) v i v n t c 1,2(m/s). Bi t phương trình sóng t i N có d ng uN = 0,02cos2πt(m). Vi t bi u th c sóng t i M:  3π  A. uM = 0,02cos2πt(m) B. u M = 0,02 cos 2πt +  (m)  2   3π   π C. u M = 0,02 cos 2πt −  (m) D. u M = 0,02 cos 2πt +  (m)  2   2 Câu 13: Khung dao ñ ng v i t ñi n C và cu n dây có ñ t c m L ñang dao ñ ng t do. Ngư i ta ño ñư c ñi n tích c c ñ i trên m t b n t là Q0 = 10–6(J) và dòng ñi n c c ñ i trong khung I0 = 10(A). Bư c sóng ñi n t c ng hư ng v i khung có giá tr : A. 188,4(m) B. 188(m) C. 160(m) D. 18(m) Câu 14: M ch dao ñ ng b t tín hi u c a m t máy thu vô tuy n ñi n g m m t cu n c m L = 2(µH) và m t t ñi n C 0 = 1800 (pF). Nó có th thu ñư c sóng vô tuy n ñi n v i bư c sóng là: A. 113(m) B. 11,3(m) C. 13,1(m) D. 6,28(m) Câu 15: Khung dao ñ ng (C = 10µF; L = 0,1H). T i th i ñi m uC = 4(V) thì i = 0,02(A). Cư ng ñ c c ñ i trong khung b ng: A. 2.10–4(A) B. 20.10–4(A) C. 4,5.10–2(A) D. 4,47.10–2(A) Câu 16: Trong quá trình lan truy n sóng ñi n t , vectơ B và vectơ E luôn luôn A. trùng phương và vuông góc v i phương truy n sóng B. dao ñ ng cùng pha C. dao ñ ng ngư c pha http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 2
  3. ð THI TH ð IH CS 4 D. bi n thiên tu n hoàn ch theo không gian Câu 17: Khi t trư ng c a m t cu n dây trong ñ ng cơ không ñ ng b ba pha có giá tr c c ñ i B1 và hư ng t trong ra ngoài cu n dây thì t trư ng quay c a ñ ng cơ có tr s 3 1 A. B1 B. B1 C. B1 D. 2B1 2 2 Câu 18: Nguyên t c s n xu t dòng ñi n xoay chi u là: A. làm thay ñ i t trư ng qua m t m ch kín B. làm thay ñ i t thông qua m t m ch kín C. làm thay ñ i t thông xuyên qua m t m ch kín m t cách tu n hoàn D. làm di chuy n m ch kín trong t trư ng theo phương song song v i t trư ng Câu 19: M t hi u th xoay chi u f = 50(Hz) thi t l p gi a hai ñ u c a m t ño n m ch ñi n g m R, L, C 1 10 −4 v i L = (H), C = (F). Ngư i ta mu n ghép t ñi n có ñi n dung C' vào m ch ñi n nói trên ñ cho π 2π cư ng ñ hi u d ng trong m ch ñ t giá tr c c ñ i thì C' ph i b ng bao nhiêu và ñư c ghép như th nào? 10 −4 10 −4 A. (F) ghép n i ti p B. (F) ghép song song 2π 2π 10 −4 10 −4 C. (F) ghép song song D. (F) ghép n i ti p π π Câu 20: Cho m ch R, L, C m c n i ti p uAB = 170cos100πt(V). H s công su t c a toàn m ch là cosϕ1 = 0,6 và h s công su t c a ño n m ch AN là cosϕ2 = 0,8; cu n dây thu n c m. Ch n câu ñúng? A. UAN = 96(V) R L N C B. UAN = 72(V) A B C. UAN = 90(V) D. UAN = 150(V) V Câu 21: Gi a hai ñi m A và B c a m t ngu n xoay chi u có ghép n i ti p m t ñi n tr thu n R, m t t  π π ñi n có ñi n dung C. Ta có u AB = 100 cos100 πt +  (V). ð l ch pha gi a u và i là . Cư ng ñ hi u  4 6 d ng I = 2(A). Bi u th c c a cư ng ñ t c th i là:  5π   5π  A. i = 2 2 cos100 πt +  (A) B. i = 2 2cos100 πt −  (A)  12   12   π  π C. i = 2cos100 πt −  (A) D. i = 2cos100 πt −  (A)  12   12  n Câu 22: M t máy bi n th có t s vòng 1 = 5 , hi u su t 96% nh n m t công su t 10(kW) cu n sơ n2 c p và hi u th hai ñ u sơ c p là 1(kV), h s công su t c a m ch th c p là 0,8, thì cư ng ñ dòng ñi n ch y trong cu n th c p là: A. 30(A) B. 40(A) C. 50(A) D. 60(A) 1 Câu 23: Cho m ch ñi n như hình v . Cu n dây thu n c m có L = (H). Áp vào hai ñ u A, B m t hi u 2π th xoay chi u uAB = U0cos100πt(V). Thay ñ i R ñ n giá tr R = 25(Ω) thì công su t c c ñ i. ði n dung C có giá tr : 4.10 −4 4.10 −4 R L C A. (F) ho c (F) A B π 3π 10 −4 4.10 −4 B. (F) ho c (F) π 3π 10 −4 10 −4 C. (F) ho c (F) π 3π http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 3
  4. ð THI TH ð IH CS 4 3.10 −4 4.10 −4 D. (F) ho c (F) π π 10 −4 Câu 24: Cho m ch ñi n, uAB = UAB 2 cos100πt(V), khi C = (F) thì vôn k ch giá tr nh nh t. Giá π tr c a L b ng: V 1 2 A. (H) B. (H) A A B π π r, L R C 3 4 C. (H) D. (H) π π Câu 25: Cho m ch ñi n R, L, C v i u AB = 200 2 cos100πt (V) và R = 100 3 (Ω). Hi u ñi n th hai ñ u 2π ño n m ch MN nhanh pha hơn hi u th hai ñ u ño n m ch AB m t góc . Cư ng ñ dòng ñi n i qua 3 m ch có bi u th c nào sau ñây? R L C  π A A B A. i = 2 cos100πt +  (A) M N  6  π B. i = 2 cos100πt +  (A)  3  π C. i = 2 cos100πt −  (A)  3  π D. i = 2s cos100πt −  (A)  6 Câu 26: Trong thí nghi m Iâng, dùng hai ánh sáng có bư c sóng λ = 0,6(µm) và λ' = 0,4(µm) và quan sát màu c a vân gi a. H i trong kho ng gi a hai vân sáng th 3 hai bên vân sáng gi a c a ánh sáng λ có t ng c ng bao nhiêu vân có màu gi ng vân sáng gi a: A. 1 B. 3 C. 5 D. 7 Câu 27: Chi t su t c a nư c ñ i v i tia ñ là nñ, tia tím là nt. Chi u tia sáng t i g m c hai ánh sáng ñ 1 1 và tím t nư c ra không khí v i góc t i i sao cho < sin i < . Tia ló là: nt nñ A. tia ñ B. tia tím C. c tia tím và tia ñ D. không có tia nào ló ra Câu 28: Quang ph m t tr i mà ta thu ñư c trên trái ñ t là quang ph A. v ch h p th B. liên t c C. v ch phát x D. c A, B, C ñ u sai Câu 29: Hi u th gi a anot và catot trong m t ng Rơnghen là U = 105(V). ð dài sóng tia X phát ra có giá tr nh nh t là bao nhiêu? A. 12.10–10(m) B. 0,12.10–10(m) C. 1,2.10–10(m) D. 120.10–10(m) Câu 30: Hi n tư ng m t v ch quang ph phát x sáng tr thành v ch t i trong quang ph h p th ñư c g i là: A. s tán s c ánh sáng B. s nhi u x ánh sáng C. s ñ o v ch quang ph D. s giao thoa ánh sáng ñơn s c Câu 31: M t v t khi h p th ánh sáng có bư c sóng λ1 thì phát x ánh sáng có bư c sóng λ2. Nh n xét nào ñúng trong các câu sau? A. λ1 > λ2 B. λ1 = λ2 C. λ1 < λ2 D. M t ý khác Câu 32: M t ánh sáng ñơn s c có t n s 4.1014(Hz). Bư c sóng c a tia sáng này trong chân không là: A. 0,25(µm) B. 0,75(mm) C. 0,75(µm) D. 0,25(nm) Câu 33: Tính v n t c ban ñ u c c ñ i c a electron quang ñi n bi t hi u ñi n th hãm 12(V)? A. 1,03.105(m/s) B. 2,89.106(m/s) C. 2,05.106(m/s) D. 4,22.106(m/s) Câu 34: Khi nguyên t Hiñrô b c x m t photôn ánh sáng có bư c sóng 0,122(µm) thì năng lư ng c a nguyên t bi n thiên m t lư ng: A. 5,5(eV) B. 6,3(eV) C. 10,2(eV) D. 7,9(eV) http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 4
  5. ð THI TH ð IH CS 4 Câu 35: M t ch t phát quang có kh năng phát ra ánh sáng màu vàng l c khi ñư c kích thích phát sáng. H i khi chi u vào ch t ñó ánh sáng ñơn s c nào dư i ñây thì ch t ñó s phát quang? A. L c B. Vàng C. Da cam D. ð Câu 36: M t phôtôn có năng lư ng 1,79(eV) bay qua hai nguyên t có m c kích thích 1,79(eV), n m trên cùng phương c a phôtôn t i. Các nguyên t này có th tr ng thái cơ b n ho c tr ng thái kích thích. G i x là s phôtôn có th thu ñư c sau ñó, theo phương c a phôtôn t i. Hãy ch ra ñáp s sai: A. x = 0 B. x = 1 C. x = 2 D. x = 3 131 Câu 37: 53 I có chu kỳ bán rã là 8 ngày. ð phóng x c a 100(g) ch t ñó sau 24 ngày: A. 0,72.1017(Bq) B. 0,54.1017(Bq) C. 5,75.1016(Bq) D. 0,15.1017(Bq) 1 Câu 38: M t ch t phóng x có chu kỳ bán rã là 360 gi . Khi l y ra s d ng thì kh i lư ng ch còn 32 kh i lư ng lúc m i nh n v . Th i gian t lúc m i nh n v ñ n lúc s d ng: A. 100 ngày B. 75 ngày C. 80 ngày D. 50 ngày Câu 39: Tìm phát bi u sai v ph n ng nhi t h ch: A. S k t h p hai h t nhân r t nh thành m t h t nhân năng hơn và t a ra năng lư ng B. M i ph n ng k t h p t a ra năng lư ng bé hơn m t ph n ng phân h ch, nhưng tính theo cùng kh i lư ng nhiên li u thì ph n ng k t h p t a ra năng lư ng nhi u hơn C. Ph n ng k t h p t a ra năng lư ng nhi u, làm nóng môi trư ng xung quanh nên t g i là ph n ng nhi t h ch D. Con ngư i ñã th c hi n ñư c ph n ng nhi t h ch nhưng dư i d ng không ki m soát ñư c ñó là s n c a bom H Câu 40: Trong các lo i: Phôtôn, Mêzon, lepton và Barion, các h t sơ c p thu c lo i nào có kh i lư ng ngh nh nh t: A. phôtôn B. leptôn C. mêzon D. barion PH N RIÊNG: Thí sinh ch ñư c ch n làm 1 trong 2 ph n: Ph n I và Ph n II Ph n I: Theo chương trình Chu n (10câu, t câu 41 ñ n câu 50):  π Câu 41: M t ch t ñi m M dao ñ ng ñi u hòa theo phương trình: x = 2,5cos  10πt +  (cm). Tìm t c ñ  2 trung bình c a M trong 1 chu kỳ dao ñ ng: A. 50(m/s) B. 50(cm/s) C. 5(m/s) D. 5(cm/s) Câu 42: ð u m t lò xo g n vào m t âm thoa dao ñ ng v i t n s 240(Hz). Trên lò xo xu t hi n m t h th ng sóng d ng, kho ng cách t nút th 1 ñ n nút th 4 là 30(cm). Tính v n t c truy n sóng: A. 12(m/s) B. 24(m/s) C. 36(m/s) D. 48(m/s) Câu 43: Ch n phát bi u ñúng khi nói v các lo i sóng vô tuy n: A. Sóng dài ch y u ñư c dùng ñ thông tin dư i nư c B. Sóng trung có th truy n ñi r t xa vào ban ngày C. Sóng ng n có năng lư ng nh hơn sóng dài và sóng trung D. C A, B, C ñ u ñúng Câu 44: Cho ño n m ch như hình v . ði n áp hi u d ng gi a hai ñ u cu n dây, gi a hai b n t ñi n, gi a hai ñ u ño n m ch l n lư t là Ucd, UC, U. Bi t U cd = U C 2 và U = UC. Câu nào sau ñây ñúng v i ño n m ch này? C A. Vì Ucd ≠ UC nên suy ra ZL ≠ ZC, v y trong m ch không x y ra c ng hư ng B. Cu n dây có ñi n tr không ñáng k C. Cu n dây có ñi n tr ñáng k . Trong m ch không x y ra hi n tư ng c ng hư ng D. Cu n dây có ñi n tr ñáng k . Trong m ch x y ra hi n tư ng c ng hư ng Câu 45: Hai ñư ng ñ c trưng vôn-ămpe c a m t t bào quang ñi n cho trên ñ th hình bên là ng v i hai chùm sáng kích thích nào: I A. Hai chùm sáng kích thích có cùng bư c sóng I1 B. Có cùng cư ng ñ sáng C. Bư c sóng khác nhau và cư ng ñ sáng b ng nhau I2 D. Bư c sóng gi ng nhau và cư ng ñ sáng b ng nhau Uh O U http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 5
  6. ð THI TH ð IH CS 4 Câu 46: S phát x c m ng là gì? A. ðó là s phát ra phôtôn b i m t nguyên t B. ðó là s phát x c a m t nguyên t tr ng thái kích thích dư i tác d ng c a m t ñi n t trư ng có cùng t n s C. ðó là s phát x ñ ng th i c a hai nguyên t có tương tác l n nhau D. ðó là s phát x c a m t nguyên t tr ng thái kích thích, n u h p th thêm m t phôtôn có cùng t ns Câu 47: Sau 8 phân rã α và 6 phân rã β−. H t nhân 238U bi n thành h t nhân gì: A. 206 Pb 82 B. 210 Po 84 C. 210 Bi 83 D. 226 Ra 88 Câu 48: Các tương tác và t phân rã các h t sơ c p tuân theo các ñ nh lu t b o toàn: A. kh i lư ng, ñi n tích, ñ ng lư ng, momen ñ ng lư ng B. ñi n tích, kh i lư ng, năng lư ng ngh , ñ ng lư ng C. ñi n tích, kh i lư ng, năng lư ng ngh , momen ñ ng lư ng D. ñi n tích, ñ ng lư ng, momen ñ ng lư ng, năng lư ng toàn ph n (bao g m c năng lư ng ngh ) 1 Câu 49: H t Xi tr (Ξ−) có spin s = và ñi n tích Q = –1. H t này ch a hai quac l và nó là t h p c a 2 ba quac. ðó là t h p nào sau ñây? A. (ssd) B. (sdu) C. (usd) D. (ssu) Câu 50: Thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Iâng, hai khe cách nhau 3(mm) và cách màn 3(m). Ánh sáng thí nghi m có bư c sóng trong kho ng 0,41(µm) ñ n 0,65(µm). S b c x cho vân t i t i ñi m M trên màn cách vân sáng trung tâm 3(mm) là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Ph n II: Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu 51 ñ n câu 60): Câu 51: Momen quán tính c a m t v t r n không ph thu c vào A. kh i lư ng c a v t B. t c ñ góc c a v t C. kích thư c và hình d ng c a v t D. v trí tr c quay c a v t Câu 52: Phương trình nào sau ñây bi u di n m i quan h gi a v n t c góc ω và th i gian t trong chuy n ñ ng quay nhanh d n ñ u c a v t r n quay quanh m t tr c c ñ nh? A. ω = 2 + 0,5t2(rad/s) B. ω = 2 – 0,5t(rad/s) C. ω = –2 – 0,5t(rad/s) D. ω = –2 + 0,5t(rad/s) Câu 53: Cho m t ch t ñi m chuy n ñ ng trên ñư ng tròn tâm O như hình v và có vectơ momen l c uu r ur M / ∆ không ñ i hư ng lên và momen ñ ng lư ng L / ∆ . Ch t ñi m chuy n ñ ng ∆ M/∆ A. tròn ñ u cùng chi u kim ñ ng h B. tròn nhanh d n ñ u ngư c chi u kim ñ ng h O C. tròn ch m d n ñ u cùng chi u kim ñ ng h D. tròn ch m d n ñ u ngư c chi u kim ñ ng h L/∆ Câu 54: M t thanh m nh AB ñ ng ch t ti t di n ñ u, chi u dài λ , có th quay xung quanh tr c n m ngang ñi qua ñ u A c a thanh và vuông góc v i thanh. B qua ma sát tr c quay và s c c n c a môi 1 trư ng. Momen quán tính c a thanh ñ i v i tr c quay là I = mλ2 và gia t c rơi t do là g. N u thanh 3 ñư c th không v n t c ñ u t v trí n m ngang thì t i v trí th ng ñ ng ñ u B c a thanh có t c ñ v b ng: 3g 2g g A. B. C. 3gλ D. λ 3λ 3λ Câu 55: Tính ñ co chi u dài c a m t cái thư c có chi u dài riêng b ng 30(cm), chuy n ñ ng v i t c ñ v = 0,8c: A. 3(cm) B. 6(cm) C. 18(cm) D. 12(cm) Câu 56: M t tàu h a t xa ch y vào ga v i v n t c không ñ i 10(m/s). Khi ñ n g n, tàu kéo m t h i còi dài, ngư i ñ ng sân ga nghe ñư c âm c a h i còi v i t n s 1250(Hz). Sau khi ngh , tàu chuy n ñ ng ñ ñi ti p và lúc ñ t v n t c như cũ, tàu l i kéo còi v i t n s như cũ. Ngư i ñó s l i nghe ti ng còi tàu v i t n s bao nhiêu? (v n t c truy n âm trong không khí là 340 m/s) http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 6
  7. ð THI TH ð IH CS 4 A. 1178,6(Hz) B. 1250(Hz) C. 1325,8(Hz) D. M t ñáp s khác Câu 57: Ch n phát bi u sai khi nói v ñi n t trư ng: A. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy B. ði n trư ng xoáy là ñi n trư ng mà ñư ng s c là nh ng ñư ng cong C. Khi m t ñi n trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t t trư ng xoáy D. T trư ng xoáy là t trư ng mà ñư ng c m ng t bao quanh các ñư ng s c ñi n trư ng Câu 58: C n ghép m t t ñi n n i ti p v i các ph n t khác theo cách nào dư i ñây, ñ ñư c ño n m ch π xoay chi u mà cư ng ñ dòng ñi n qua nó tr pha so v i ñi n áp hai ñ u ño n m ch? Bi t t ñi n 4 trong ño n m ch này có dung kháng 20(Ω ) A. M t cu n c m thu n có c m kháng b ng 20(Ω) B. M t ñi n tr thu n có ñ l n b ng 20(Ω ) C. M t ñi n tr thu n có ñ l n b ng 40(Ω ) và m t cu n c m thu n có c m kháng b ng 20(Ω) D. M t ñi n tr thu n có ñ l n b ng 20(Ω) và m t cu n c m thu n có c m kháng b ng 40(Ω) Câu 59: Tìm ñ phóng x c a m0 = 200(g) ch t iôt phóng x 131 I . Bi t r ng sau 16 ngày lư ng ch t ñó 53 ch còn l i m t ph n tư ban ñ u: A. 9,22.1017(Bq) B. 2,30.1016(Bq) C. 3,20.1018(Bq) D. 4,12.1019(Bq) Câu 60: Piôn trung hòa ñ ng yên có năng lư ng ngh là 134,9(MeV) phân rã thành hai tia gamma π0 → γ + γ. Bư c sóng c a tia gamma phát ra trong phân rã c a piôn này là: A. 9,2.10–15(m) B. 9200(nm) C. 4,6.10–12(m) D. 1,8.10–14(m) http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 7
  8. ð THI TH ð IH CS 4 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 4 1D | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7B | 8A | 9A | 10C | 11B | 12B | 13A | 14A 15D | 16B | 17B | 18C | 19B | 20C | 21A | 22D | 23A | 24A | 25A | 26B | 27A |28A | 29B | 30C | 31C | 32C | 33C | 33C | 34C | 35A | 36A | 37C | 38B | 39C |40A | 41B | 42D | 43A | 44D | 45A | 46D | 47A | 48D | 49A | 50A | 51B | 52C | 53C | 54C | 55D | 56A | 57B | 58D | 59A | 60D http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 8
nguon tai.lieu . vn