Xem mẫu

  1. ð THI TH ð IH CS 1 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) Câu 1: M t v t th c hi n ñ ng th i 4 dao ñ ng ñi u hòa cùng phương và cùng t n s có các phương trình: x1 = 3sin(πt + π) cm; x2 = 3cosπt (cm);x3 = 2sin(πt + π) cm; x4 = 2cosπt (cm). Hãy xác ñ nh phương trình dao ñ ng t ng h p c a v t. A. x = 5 cos(πt + π / 2) cm B. x = 5 2 cos(πt + π / 2) cm C. x = 5 cos(πt + π / 2) cm D. x = 5 cos(πt − π / 4) cm Câu 2: S xu t hi n c u v ng sau cơn mưa do hi n tư ng nào t o nên? A. Hi n tư ng khúc x ánh sáng. B. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng. C. Hi n tư ng ph n x ánh sáng. D. Hi n tư ng tán s c ánh sáng. Câu 3: Ánh sáng không có tính ch t sau: A. Có truy n trong chân không. B. Có th truy n trong môi trư ng v t ch t. C. Có mang theo năng lư ng. D. Có v n t c l n vô h n. Câu 4: Tìm phát bi u sai v ñ c ñi m quang ph v ch c a các nguyên t hóa h c khác nhau. A. Khác nhau v b r ng các v ch quang ph . B. Khác nhau v màu s c các v ch. C. Khác nhau v ñ sáng t ñ i gi a các v ch. D. Khác nhau v s lư ng v ch. Câu 5: Hi n tư ng quang ñi n trong là hi n tư ng A. gi i phóng electron kh i m i liên k t trong bán d n khi b chi u sáng. B. b t electron ra kh i b m t kim lo i khi b chi u sáng. C. gi i phóng electron kh i kim lo i b ng cách ñ t nóng. D. gi i phóng electron kh i bán d n b ng cách b n phá ion. Câu 6: ðo n m ch AC có ñi n tr thu n, cu n dây thu n c m và t ñi n m c n i ti p. B là m t ñi m trên AC π v i uAB = sin100πt (V) và uBC = 3sin(100πt - ) (V). Tìm bi u th c hi u ñi n th uAC. 2  π A. u AC = 2 2 sin(100πt) V B. u AC = 2 sin  100πt +  V  3  π  π C. u AC = 2sin  100πt +  V D. u AC = 2sin  100πt −  V  3  3 Câu 7: Tìm phát bi u ñúng khi nói v ñ ng cơ không ñ ng b 3 pha: A. ð ng cơ không ñ ng b 3 pha ñư c s d ng r ng rãi trong các d ng c gia ñình. B. Rôto là b ph n ñ t o ra t trư ng quay. C. V n t c góc c a rôto nh hơn v n t c góc c a t trư ng quay. D. Stato g m hai cu n dây ñ t l ch nhau m t góc 90o. Câu 8: Cho hai ngu n k t h p S1, S2 gi ng h t nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai ngu n này t o ra có bư c sóng 2cm. Trên S1S2 quan sát ñư c s c c ñ i giao thoa là A. 7 B. 9 C. 5 D. 3 Câu 9: Cho dòng ñi n có t n s f = 50Hz qua ño n m ch RLC không phân nhánh, dùng Oát k ño công su t c a m ch thì th y công su t có giá tr c c ñ i. Tìm ñi n dung c a t ñi n, bi t ñ t c m c a cu n dây là L = 1/π (H) A. C ≈ 3,14.10-5 F. B. C ≈ 1,59.10-5 F C. C ≈ 6,36.10-5 F D. C ≈ 9,42.10-5 F http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  2. ð THI TH ð IH CS 1 Câu 10: M t con l c lò xo dao ñ ng ñi u hòa v i biên ñ 6cm và chu kì 1s. T i t = 0, v t ñi qua v trí cân b ng theo chi u âm c a tr c to ñ . T ng quãng ñư ng ñi ñư c c a v t trong kho ng th i gian 2,375s k t th i ñi m ñư c ch n làm g c là: A. 48cm B. 50cm C. 55,76cm D. 42cm Câu 11: Tính ch t nào sau ñây không ph i c a tia X: A. Tính ñâm xuyên m nh. B. Xuyên qua các t m chì dày c cm. C. Gây ra hi n tư ng quang ñi n. D. Iôn hóa không khí. Câu 12: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i t n s b ng 5Hz. Th i gian ng n nh t ñ v t ñi t v trí có li ñ x1 = - 0,5A (A là biên ñ dao ñ ng) ñ n v trí có li ñ x2 = + 0,5A là A. 1/10 s. B. 1 s. C. 1/20 s. D. 1/30 s. Câu 13: Trong các trư ng h p sau ñây trư ng h p nào có th x y hi n tư ng quang ñi n? Khi ánh sáng M t Tr i chi u vào A. m t nư c. B. m t sân trư ng lát g ch. C. t m kim lo i không sơn. D. lá cây. Câu 14: Trong máy phát ñi n xoay chi u m t pha A. ñ gi m t c ñ quay c a rô to ngư i ta tăng s cu n dây và gi m s c p c c. B. ñ gi m t c ñ quay c a rô to ngư i ta gi m s cu n dây và tăng s c p c c. C. ñ gi m t c ñ quay c a rô to ngư i ta gi m s cu n dây và gi m s c p c c. D. ñ gi m t c ñ quay c a rô to ngư i ta tăng s cu n dây và tăng s c p c c. Câu 15: Tìm phát bi u sai khi nói v máy bi n th : A. Khi gi m s vòng dây cu n th c p, cư ng ñ dòng ñi n trong cu n th c p gi m. B. Mu n gi m hao phí trên ñư ng dây t i ñi n, ph i dùng máy tăng th ñ tăng hi u ñi n th . C. Khi m ch th c p h , máy bi n th xem như không tiêu th ñi n năng. D. Khi tăng s vòng dây cu n th c p, hi u ñi n th gi a hai ñ u cu n th c p tăng. Câu 16: Sau 2 gi , ñ phóng x c a m t m u ch t phóng x gi m 4 l n. Chu kì bán rã c a ch t phóng x là A. 1 gi . B. 1,5 gi . C. 2 gi . D. 3 gi . Câu 17: Trong ño n m ch RLC không phân nhánh, ñ l ch pha gi a hai ñ u cu n dây và hai ñ u tr thu n R không th b ng A. π/4 B. π/2 C. π/12 D. 3π/4 Câu 18: M t ño n m ch R, L, C m c n i ti p. Cu n dây thu n c m. G i U0R, U0L, U0C là hi u ñi n th c c ñ i hai ñ u ñi n tr , hai ñ u cu n dây và hai ñ u t ñi n. Bi t U0L = 2U0R = 2U0C. K t lu n nào dư i ñây v ñ l ch pha gi a dòng ñi n và hi u ñi n th gi a hai ñ u m ch ñi n là ñúng: A. u ch m pha hơn i m t góc π/4 B. u s m pha hơn i m t góc 3π/4 C. u ch m pha hơn i m t góc π/3 D. u s m pha i m t góc π/4 Câu 19: Hi n tư ng giao thoa ánh sáng là s k t h p c a hai sóng ánh sáng th a mãn ñi u ki n: A. Cùng pha và cùng biên ñ . B. Cùng t n s và ñ l ch pha không ñ i. C. Cùng t n s và cùng ñi u ki n chi u sáng. D. Cùng t n s và cùng biên ñ . Câu 20: Sóng FM c a ðài Ti ng nói Vi t Nam có t n s 100MHz. Tìm bư c sóng. A. 5m B. 3m C. 10m. D. 1 m. Câu 21: Ch n tính ch t không ñúng khi nói v m ch dao ñ ng LC: A. Năng lư ng ñi n trư ng t p trung t ñi n C. B. Năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng cùng bi n thiên tu n hoàn theo m t t n s chung. C. Dao ñ ng trong m ch LC là dao ñ ng t do vì năng lư ng ñi n trư ng và t trư ng bi n thiên qua l i v i nhau. D. Năng lư ng t trư ng t p trung cu n c m L. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  3. ð THI TH ð IH CS 1 Câu 22: Trong thí nghi m v giao thoa ánh sáng c a Y-âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm. Kho ng cách t hai khe ñ n màn là 2m, ñơn s c chi u vào hai khe có bư c sóng λ = 0,64µm. Vân sáng b c 4 và b c 6 (cùng phía so v i vân chính gi a) cách nhau ño n A. 3,2mm. B. 1,6mm. C. 6,4mm. D. 4,8mm. Câu 23: Ph n nh nhi t h ch 2 1 D +2D 1 → 2 He + 3 1 0 n + 3,25 (MeV). Bi t ñ h t kh i c a 2 D là ∆ mD= 1 3 0,0024 u và 1u = 931 (MeV).Năng lư ng liên k t c a h t 2 He là A. 8,52(MeV) B. 9,24 (MeV) C. 7.72(MeV) D. 5,22 (MeV) Câu 24: Con l c lò xo treo th ng ñ ng, lò xo có kh i lư ng không ñáng k . Hòn bi ñang v trí cân b ng thì ñư c kéo xu ng dư i theo phương th ng ñ ng m t ño n 3cm r i th ra cho nó dao ñ ng. Hòn bi th c hi n 50 dao ñ ng m t 20s . Cho g = π 2 = 10m/s 2 . t s ñ l n l c ñàn h i c c ñ i và l c ñàn h i c c ti u c a lò xo khi dao ñ ng là: A. 5 B. 4 C. 7 D. 3 Câu 25: Âm s c là m t ñ c tính sinh lí c a âm cho phép phân bi t ñư c hai âm A. có cùng ñ to phát ra b i hai nh c c khác nhau. B. có cùng t n s phát ra b i hai nh c c khác nhau. C. có cùng biên ñ phát ra b i hai nh c c khác nhau. D. có cùng biên ñ ñư c phát ra cùng m t nh c c t i hai th i ñi m khác nhau. Câu 26: Sau 1năm, kh i lư ng ch t phóng x gi m ñi 3 l n. H i sau 2 năm, kh i lư ng ch t phóng x trên gi m ñi bao nhiêu l n so v i ban ñ u. A. 9 l n. B. 6 l n. C. 12 l n. D. 4,5 l n Câu 27: S hình thành dao ñ ng ñi n t t do trong m ch dao ñ ng là do hi n tư ng A. t hóa. B. t c m. C. c ng hư ng ñi n. D. c m ng ñi n t . Câu 28: Cho h t proton b n phá h t nhân Li, sau ph n ng ta thu ñư c hai h t A. Ph n ng t a năng lư ng 15MeV. B. Ph n ng thu năng lư ng 17,41MeV. C. Ph n ng thu năng lư ng 15MeV. D. Cho bi t mp = 1,0073u; mα = 4,0015u. và mLi = 7,0144u. Ph n ng này t a hay thu năng lư ng bao nhiêu? A. Ph n ng t a năng lư ng 17,41MeV. Câu 29: ð t vào hai ñ u m ch ñi n RLC n i ti p m t hi u ñi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng không ñ i thì hi u ñi n th hi u d ng trên các ph n t R, L, và C ñ u b ng nhau và b ng 20V . Khi t b n i t t thì hi u ñ n th hi u d ng hai ñ u ñi n tr b ng: A. 30 2 V B. 10 2 V C. 20V D. 10V -27 Câu 30: M t h t nhân có kh i lư ng m = 5,0675.10 kg ñang chuy n ñ ng v i ñ ng năng 4,78MeV. ð ng lư ng c a h t nhân là A. 3,875.10-20kg.m/s B. 7,75.10-20kg.m/s. C. 2,4.10-20kg.m/s. D. 8,8.10-20kg.m/s. Câu 31: M t v t có kh i lư ng m dao ñ ng ñi u hòa v i biên ñ A .Khi chu kì tăng 3 l n thì năng lư ng c a v t thay ñ i như th nào? A. Gi m 3 l n. B. Tăng 9 l n. C. Gi m 9 l n D. Tăng 3 l n Câu 32: M t v t dao ñ ng ñi u hòa, trong 1 phút th c hi n ñư c 30 dao ñ ng toàn ph n. Quãng ñư ng mà v t di chuy n trong 8s là 64cm. Biên ñ dao ñ ng c a v t là A. 3cm B. 2cm C. 4cm D. 5cm Câu 33: M t v t phát ra tia h ng ngo i vào môi trư ng xung quanh ph i có nhi t ñ A. trên 1000C. B. cao hơn nhi t ñ môi trư ng. 0 C. trên 0 K. D. trên 00C. 210 Câu 34: H t nhân 84 Po là ch t phóng x A. Sau khi phân rã, h t nhân con sinh ra có http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  4. ð THI TH ð IH CS 1 A. 84 proton và 126 nơtron. B. 80 proton và 122 nơtron. C. 82 proton và 124 nơtron. D. 86 proton và 128 nơtron. Câu 35: Chi u b c x có bư c sóng λ = 0,4µm vào catot c a m t t bào quang ñi n. Công thoát electron c a kim lo i làm catot là A = 2eV. Tìm giá tr hi u ñi n th ñ t vào hai ñ u anot và catot ñ tri t tiêu dòng quang ñi n. Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. 1eV = 1,6.10-19J A. UAK ≤ - 1,2V. B. UAK ≤ - 1,4V. C. UAK ≤ - 1,1V. D. UAK ≤ 1,5V. Câu 36: Cho dòng ñi n xoay chi u có cư ng ñ 1,5A t n s 50 Hz qua cu n dây thu n c m, có ñ t c m L = 2/π H. Hi u ñi n th hai ñ u dây là A. U = 200V. B. U = 300V. C. U = 300 2V. D. U = 320V. Câu 37: Chi u vào catot c a m t t bào quang ñi n các b c x có bư c sóng λ = 400nm và λ' = 0,25µm thì th y v n t c ban ñ u c c ñ i c a electron quang ñi n g p ñôi nhau. Xác ñ nh công thoát eletron c a kim lo i làm catot. Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. A. A = 3,3975.10-19J. B. A = 2,385.10-18J. C. A = 5,9625.10-19J. D. A = 1,9875.10- 19 J. Câu 38: ð t vào hai ñ u ño n m ch RLC không phân nhánh hi u ñi n th u = 100 2cos100πt (V) thì dòng ñi n qua m ch là i = 2cos100πt (A). T ng tr thu n c a ño n m ch là A. R = 50Ω. B. R = 100Ω. C. R = 20Ω. D. R = 200Ω. Câu 39: Trong m ch ñi n xoay chi u không phân nhánh, hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch và cư ng ñ dòng ñi n trong m ch l n lư t là: u = 100sin100πt (V) và i = 100sin(100πt + π/3) (mA). Công su t tiêu thu trong m ch là A. 2500W B. 2,5W C. 5000W D. 50W Câu 40: Cho ño n m ch RLC n i ti p, trong ñó cu n dây thu n c m L = 1/π (H); t ñi n có ñi n dung C = 16 µF và tr thu n R. ð t hi u ñi n th xoay chi u t n s 50Hz vào hai ñ u ño n m ch. Tìm giá tr c a R ñ công su t c a m ch ñ t c c ñ i. A. R = 200Ω B. R = 100 2 Ω C. R = 100 Ω D. R = 200 2Ω Câu 41: M t dây ñàn h i AB dài 60 cm có ñ u B c ñ nh, ñ u A m c vào m t nhánh âm thoa ñang dao ñ ng v i t n s f=50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng d ng v i 3 b ng sóng. V n t c truy n sóng trên dây là : A. v=15 m/s. B. v= 28 m/s. C. v=20 m/s. D. v= 25 m/s. Câu 42: Ngu n sóng O dao ñ ng v i t n s 10Hz , dao ñ ng truy n ñi v i v n t c 0,4m/s trên phương Oy . trên phương này có 2 ñi m P và Q theo th t ñó PQ = 15cm . Cho biên ñ a = 1cm và biên ñ không thay ñ i khi sóng truy n. N u t i th i ñi m nào ñó P có li ñ 1cm thì li ñ t i Q là: A. 0 B. 2 cm C. 1cm D. - 1cm Câu 43: Chi u b c x có bư c sóng λ = 0,552µm v i công su t P = 1,2W vào catot c a m t t bào quang ñi n, dòng quang ñi n bão hòa có cư ng ñ Ibh = 2mA. Tính hi u su t lư ng t c a hi n tư ng quang ñi n. Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C. A. 0,37% B. 0,425% C. 0,55% D. 0,65% Câu 44: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì T = 3,14s. Xác ñ nh pha dao ñ ng c a v t khi nó qua v trí x = 2cm v i v n t c v = 0,04m/s. π π π A. 0 B. rad C. rad D. rad 4 6 3 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  5. ð THI TH ð IH CS 1 Câu 45: Con l c lò xo dao ñ ng theo phương th ng ñ ng, trong hai l n liên ti p con l c qua v trí cân b ng thì A. ñ ng năng b ng nhau, v n t c b ng nhau. B. gia t c b ng nhau, ñ ng năng b ng nhau. C. gia t c b ng nhau, v n t c b ng nhau. D. T t c ñ u ñúng. Câu 46: Cho ph n ng h t nhân: p + 3 Li → 2α + 17,3MeV . Khi t o thành ñư c 1g Hêli thì năng lư ng t a 7 ra t ph n ng trên là bao nhiêu? Cho NA = 6,023.1023 mol-1. A. 13,02.1023MeV. B. 8,68.1023MeV. C. 26,04.1023MeV. D. 34,72.1023MeV. Câu 47: Trên dây AB dài 2m có sóng d ng có hai b ng sóng, ñ u A n i v i ngu n dao ñ ng (coi là m t nút sóng), ñ u B c ñ nh. Tìm t n s dao ñ ng c a ngu n, bi t v n t c sóng trên dây là 200m/s. A. 25Hz B. 200Hz C. 50Hz D. 100Hz Câu 48: Con l c lò xo g m v t n ng treo dư i lò xo dài, có chu kỳ dao ñ ng là T. N u lò xo b c t b t m t n a thì chu kỳ dao ñ ng c a con l c m i là: T T A. . B. 2T. C. T. D. . 2 2 Câu 49: Trong m ch thu sóng vô tuy n ngư i ta ñi u ch nh ñi n dung c a t C = 1/4000π (F) và ñ t c m c a cu n dây L = 1,6/π (H). Khi ñó sóng thu ñư c có t n s bao nhiêu? L y π2 = 10. A. 50Hz. B. 25Hz. C. 100Hz. D. 200Hz. Câu 50: M t máy phát ñi n xoay chi u ba pha m c theo ki u hình sao có hi u ñi n th pha là 120V. Hi u ñi n th dây b ng: A. 169,7V B. 207,85V C. 84,85V D. 69,28V TH ( THÍ SINH KHÔNG ðƯ C S D NG TÀI LI U TRONG KHI THI ) http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  6. ð THI TH ð IH CS 1 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 1 1 A 11 B 21 C 31 D 41 C 2 D 12 D 22 A 32 C 42 A 3 D 13 C 23 C 33 B 43 A 4 A 14 D 24 C 34 C 44 B 5 A 15 A 25 B 35 C 45 B 6 D 16 A 26 A 36 B 46 A 7 C 17 D 27 B 37 A 47 D 8 C 18 D 28 D 38 B 48 D 9 A 19 B 29 B 39 B 49 B 10 C 20 B 30 D 40 C 50 B http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
nguon tai.lieu . vn