Xem mẫu

  1. Đề ôn thi ĐH-CĐ phần 1 Caâu 1: Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 100Ω và cuộn dây có cảm kháng ZL = 200Ω mắc  nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có dạng u L  100 cos(100t  )V . Biểu thức hiệu điện thế 6 ở hai đầu tụ điện có dạng như thế nào? 5  A. u C  50 cos(100t  )V B. u C  50 cos(100t  )V 6 3   C. u C  100 cos(100t  )V D. u C  100 cos(100t  )V 2 6 Caâu 2: Cho m¹ch xoay chiÒu R,L,C kh«ng phaân nh¸nh, R  50 2 , U  U RL  100 2V , U C  200V . C«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch lµ A. 200 2 W B. 100 2 W C. 200 W D. 100 W -4 10 Caâu3: Cho mạch điện gồm L,R,C mắc nối tiếp, biết L thay đổi được, C = F , f = 50Hz, điện áp hiệu π dụng ở 2 đầu đoạn mạch là U = const. Giá trị của L để công suất toả nhiệt trên đoạn mạch đạt cực đại là A. 1/  (H) B. 100  (H) C. 100/  (H) D.  (H) Caâu 4: : Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 2:3. Cuộn thứ cấp nối với tải 103 tiêu thụ là mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 60, tụ điện có điện dung C = F . cuộn dây 12 3 0, 6 3 thuần cảm có cảm kháng L = H , cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V và  tần số 50Hz. Công suất toả nhiệt trên tải tiêu thụ là A. 26,7W. B. 180W. C. 135W. D. 90W. Caâu5:Đặt hiệu điện thế xoay chiều có f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc theo thứ tự 10- 2 1 đó có R=50 , L = F . Để hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu LC (ULC) đạt giá trị cực tiểu thì tần H ,C = 6p 24p số dòng điện phải bằng: A. 60 Hz B. 50 Hz C. 55 Hz D. 40 Hz Caâu6: Cho đoạn mạch điện gồm 2 trong 3 phần tử R, L, C mắc nối tiếp, khi đặt hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều u =100sin(100  t +  /6) (V) thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2sin(100  t - 3 B.R=50 và C= 10 (F). 3  /6) (A). Giá trị của của 2 phần tử đó là : R=50 và L= (H). 4 5 3 3 3 C. H R=25 và L= D.R=25 và C= 10 (F) (). 4 5 3 10 3 Caâu7: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C  (F) mắc  3 nối tiếp. Nếu biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là uc  50 2 sin(100t  ) (V) thì biểu thức 4 của cường độ dòng điện trong mạch là  A. i  5 2 sin(100t  )( A) B. i  5 2 sin(100t )( A) 4 3 3 C. i  5 2 sin(100t  )( A) D. i  5 2 sin(100t  )( A) 4 4 Caâu8: Đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện biến đổi có điện dung C thay đổi được. Hiệu điện thế xoay chiều ở hai đ ầu đoạn mạch là u = U 2 sin(100pt) (V). Khi C = C1 thì công suất mạch là 240W và cường độ dòng điện qua mạch là i = I 2 sin(100pt + /3) (A).Khi C = C2 thì công suất mạch cực đại. Tính công suất mạch khi C = C2.
  2. A. 360W B. 480W C. 720W D. 960W. Caâu9: Đặt một điện áp xoay chiều u = U 2 cos2 ft (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện ttrở hoạt động R, độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 2U, , hai đầu tụ điện là U 3 . Chọn kết luận đúng: 3 1 A.  2  B. Hệ số công suất của cuộn dây cos  d  2 LC C. R > L C. Tổng trở của mạch lớn hơn dung kháng của tụ điện Caâu10: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R=30(  ) mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều u= U 2 cos(100 t ) (V). Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là Ud = 60V. Dòng điện   trong mạch lệch pha ` so với u và lệch pha ` so với ud. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch (U) có giá trị 6 3 B. 60 3 (V) D. 30 6 (V) A. 60 2 (V) C. 90 (V) 3 11.Mạch RLC nối tiếp có R=100  , L=2 (H). Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào đoạn mạch có biểu thức  u=Uocos2  ft, f thay đổi được. Khi f=50Hz thì i chậm pha  /3 so với u. Để i cùng pha với u thì f có giá trị là B. 50 2 Hz D. 25 2 Hz A. 100Hz C. 40Hz 12. : Mạch RLC khi mắc vào mạng xoay chiều có U=200V, f=50Hz thì nhiệt lượng toả ra trong 10s là 2000J. Biết có hai giá trị của tụ thoả mãn điều kiện trên là C=C1=25/  (  F) và C=C2=50/  (  F). R và L có giá trị là A. 100  và 3/  H B. 300  và 1/  H C. 100  và 1/  H D. 300  và 3/  H 13.: Mạch RLC nối tiếp có L thay đổi được. Hiệu điện thế 2 đầu mạch là UAB ổn định và tần số f = 50Hz. Điều chỉnh L 103 sao cho cường độ hiệu dụng của mạch là cực đại. Biết C = (F) . Độ tự cảm L có giá trị 15 1 2,5 1,5 1 A. (H) B. (H) C. (H) D. (H) 1,5    104 1 14. Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC gồm: R = 50 (  ); L = ( H ); C = ( F );  2 f = 50Hz. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V. Công suất tiêu thụ của mạch và độ lệch pha giữa uRL và uLC là:   3  A. 200W và rad B. 200W và - rad C. 100W và rad D. 100W và rad 4 4 4 4 15. Cho đoạn mạch RLC, R = 50  . Đặt vào mạch HĐT: u = 100 2 sinωt(V), biết hiệu điện thế giữa hai bản tụ và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch lệch pha 1 góc  /6. Công suất tiêu thụ của mạch là A. 100 3 W- B. 50 3 W C. 100W D. 50W- 116.6Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn AB dao động ngược pha nhau với tần số f=20Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng v=40cm/s. Hai điểm M, N trên mặt chất lỏng có MA=18cm, MB=14cm, NA=15cm, NB=31cm. Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: A. 9 đường. B. 10 đường. C. 11 đường. D. 8 đường. t x 17.Cho mét sãng cã ph­¬ng tr×nh u = 5cos( - )mm (trong ®ã x tÝnh b»ng cm, t tÝnh b»ng s). VÞ trÝ phÇn tö 0,1 2 sãng M c¸ch gèc to¹ ®é 3m ë thêi ®iÓm t = 2s lµ : uM = 2,5cm; B. uM = 5mm; C. uM = 5cm; D. uM = 0; 18. Khi ®é lín ®éng n¨ng con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng ®¹t cùc ®¹i th×: A. §é lín lùc phôc håi cùc tiÓu. B. §é lín cña lùc ®µn håi cùc tiÓu. C. §é lín lùc ®µn håi cùc ®¹i. D. §é lín cña lùc phôc håi cùc ®¹i.
  3. 19. Hai nguån sãng kÕt hîp A vµ B trªn mÆt chÊt láng lu«n dao ®éng cïng pha, kho¶ng c¸ch AB =25 cm. Khi cã giao thoa æn ®Þnh ng­êi ta quan s¸t thÊy v©n cùc ®¹i gÇn A nhÊt c¸ch A lµ 0,5 cm, v©n cùc tiÓu gÇn A nhÊt c¸ch A lµ 1,5cm. Trªn miÒn giao thoa cã: A. 23 v©n cùc ®¹i, 24 v©n cùc tiÓu. B. 23 v©n cùc ®¹i, 22 v©n cùc tiÓu. C. 25 v©n cùc ®¹i , 26 v©n cùc tiÓu. D. 25 v©n cùc ®¹i , 24 v©n cùc tiÓu 20.Một vật dao động điều ho à cứ sau 1/8 s thì động năng lại bằng thế năng. Qu ãng đường vật đi được trong 0,5s là 16cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:   A. x  8cos(2 t  )cm ; B. x  8 cos(2 t  )cm ; 2 2   C. x  4cos(4 t  )cm ; D. x  4cos(4 t  )cm 2 2 21.Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 9,4cm dao động cùng pha. Điểm M trên mặt nước thuộc đoạn AB cách trung điểm của AB 0,5cm luôn không dao động. Số điểm dao động cực đại trên AB là: A. 10 B. 7 C. 9 D. 11 22.Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì các điện áp hiệu dụng có quan hệ 3 UR=3UL=1,5UC. Trong mạch có   A. dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch. B. dòng điện trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch. 6 6   C. dòng điện trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch. D. dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch. 3 3 23.Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, b ước sóng của ánh sáng đơn sắc là 0,5µm, khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn 3m. Hai điểm MN trên màn nằm cùng phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,4cm và 1,8cm. Số vân sáng giữa MN là A. 11 B. 15 C. 10 D. 9   24. Một khung dây quay đều trong từ trường B vuông góc với trục quay của khung với tốc độ n = 1800 vòng/   phút. Tại thời điểm t = 0, véctơ pháp tuyến n của mặt phẳng khung dây hợp với B một góc 300. Từ thông cực đại gởi qua khung dây là 0,01Wb. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là :   A. e  0, 6 cos(30 t  )Wb . B. e  0, 6 cos(60 t  )Wb . 6 3   C. e  0, 6 cos(60 t  )Wb . D. e  60 cos(30t  )Wb . 6 3 25. Mét con l¾c ®¬n gåm mét sîi d©y dµi l=1,2m g¾n víi mét vËt cã khèi l­îng m=100g, dao ®éng t¹i n¬I cã gia tèc träng tr­êng g=9,8m/s2. TÝch ®iÖn cho vËt mét ®iÖn tÝch q=- 4,4.10-5C, råi ®Æt nã vµo trong mét ®iÖn tr­êng cã ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng lªn trªn vµ cã c­êng ®é ®iÖn tr­êng E=50V/cm. Chu kú dao ®éng cña con l¾c ®¬n khi ®ã lµ 2,01s B. 2,5s. C. 1,76s. D. 1,987s .  26.Mét con l¾c lß xo dao ®éng theo ph­¬ng tr×nh x=6cos(5t - ) cm. Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt vËt ®i tõ vÞ trÝ 4 ban ®Çu ®Õn vÞ trÝ cã ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng lµ 1 3 1 1 s. s. s. s. A. B. C. D. 15 40 60 10 27. Một sóng có tần số 500Hz có tốc độ lan truyền 350m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng  phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng rad. 3 A. 0,116m B. 4,285m C. 0,476m D. 0,233m
  4. 28. Khi có sóng dừng trên một dây AB thì thấy trên dây có 7 nút ( A và B đều là nút). Tần số sóng là 42Hz. Với dây AB và vận tốc truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 nút ( A và B cũng đều là nút ) thì tần số phải là: A. 58,8Hz B. 63Hz C. 30Hz D. 28Hz 29. Mạch RLC khi mắc vào mạng xoay chiều có U=200V, f=50Hz thì nhiệt lượng toả ra trong 10s là 2000J. Biết có hai giá trị của tụ thoả mãn điều kiện trên là C=C1=25/  (  F) và C=C2=50/  (  F). R và L có giá trị là A. 100  và 3/  H B. 300  và 1/  H C. 100  và 1/  H D. 300  và 3/  H 30. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật m = 100g. Kéo vật xuống d ưới vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động theo phương trình: x = 5cos  4 t  cm. Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, lấy g = 10m/s2. Lực dùng để kéo vật trước khi dao động có độ lớn: A. 6,4N B. 0,8N C. 3,2N D. 1,6N 31. Mét sãng c¬ häc lan truyÒn trªn mét ph­¬ng truyÒn sãng. Ph­¬ng tr×nh sãng cña mét ®iÓm M trªn ph­¬ng truyÒn sãng ®ã lµ: uM = 3sin  t (cm). Ph­¬ng tr×nh sãng cña mét ®iÓm N trªn ph­¬ng truyÒn sãng ®ã ( MN = 25 cm) lµ: uN = 3 cos (  t +  /4) (cm). Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? ASãng truyÒn tõ M ®Õn N víi vËn tèc 2m/s. B. Sãng tuyÒn tõ N ®Õn M víi vËn tèc 2m/s. C. Sãng tuyÒn tõ N ®Õn M víi vËn tèc 1m/s. D. Sãng tuyÒn tõ M ®Õn N víi vËn tèc 1m/s. 32. Choïn caâu ñuùng .Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc khoâng phuï thuoäc : A. pha ban ñaàu cuûa ngoaïi löïc tuaàn hoaøn taùc duïng leân vaät B. bieân ñoä cuûa ngoai löïc tuaàn haøon taùc duïng leân vaät C. taàn soá ngoaïi löïc tuaàn hoaøn taùc duïng leân vaät D. heä soá löïc caûn ( cuûa ma saùt nhôùt)taùc duïng leân vaät dao ñoäng 33.Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Dao ñoâng duy trì laø dao ñoäng taét daàn maø ngöôøi ta ñaõ : A. laøm maát löïc caûn cuûa moâi tröôøng ñoái vôùi vaät chuyeån ñoäng B. taùc duïng ngoaïi löïc bieán ñoåi ñieàu hoaø theo thôøi gian vaøo vaät chuyeån ñoäng C. taùc duïng ngoaïi löïc vaøo vaät dao cuøng chieàu vôùi chuyeån ñoäng trong moät phaàn cuûa chu kyø D. kích thích laïi dao ñoäng sau khi dao ñoäng taét haún 34.ñeû hai soùng keát hôïp giao thoa trieät tieâu nhau thì chuùng phaûi coù : A. cuøng bieân ñoä vaø hieäu ñöôøng ñi baèng moät soá nguyeân laàn nöûa böôùc soùng B. cuøng bieân ñoä vaø hieäu ñöôøng ñi baèng moät soá leû laàn nöûa böôùc soùng C. hieäu ñöôøng ñi baèng moät soá ngyeân laàn böôùc soùng D. hieäu ñöôøng ñi baèng moät soá nöûa nguyeân laàn böôùc soùng 35.Choïn ñaùp aùn ñuùng ;Hai aâm coù aâm saéc khaùc nhau laø do : A. coù taàn soá khaùc nhau B. ñoä cao vaø ñoä to khaùc nhau C. soá löôïng caùc hoaï aâm trong chuùng khaùc nhau D. soá löôïng vaø cöôøng ñoä caùc hoaï aâm trong chuùng khaùc nhau 36.Tai ngöôøi coù theå nghe ñöôïc nhöõng aâm coù möùc cöôøng ñoä aâm trong khoaûng naøo ? choïn caâu ñuùng A. töø o ñeán 1000dB B. Töø 10dB ddens 100dB C. Töø -10dB ñeán 100dB D. Töø 0 ñeán 130dB 37.Choïn caâu traû lôøi ñuùng . Aâm saéc laø moät ñaéc tính sinh lyù cuûa aâm coù theå giuùp ta coù theå phaân bieâth ñöôïc hai aâm loaïi naøo trong cac sloaïi ñöôïc lieät keâ sau ñaây : A. coù cuøng bieân ñoä phaùt ra bôûi cuøng moät nhaïc cuï B. Coù cuøng bieân ñoä phaùt ra bôûi hai nhaïc cuï khaùc nhau C. coù cuøng taàn soá phaùt ra bôûi hai nhaïc cuï khaùc nhau D. coù cuøng taàn soá phaùt ra bôûi cuøng moät nh aïc cuï 38.Choïn caâu traû lôøi ñuùng. Moät oáng bò bòt moät ñaàu cho ta moät am cô baûn coù taqaøn soá baèng f . Sau khi boû ñaàu bòt ñi , taàn soá aâm cô baûn phaùt ra seõ nhö theå naøo ? A. taêng leân gaáp 4 laàn B. Giaûm xuoáng 2 laàn C. Vaàn khoâng ñoåi D. Taêng leân gaáp 2 laàn
  5. 39.Hai ñieåm A vaø B treân maët nöôùc dao ñoäng cuøng bieân ñoä, cuøng pha. Bieát AB=3cm.Giöõa AB coù moät gôïn thaúng vaø 14 gôïn loài daïng hypebol moãi beân. Khoaûng caùch giöõa A vaø B ñeán gôïn loài gaàn nha át laø 0,1cm. Bieát f=100Hz. Tìm toác ñoä truyeàn soùng treân maët nöôùc ? A. 20cm/s B. 15cm/s C. 10cm/s D. 40cm/s 40.Tìm phaùt bieåu sai veà heä soá coâng suaát k=cos A. vôùi ñoaïn maïch chæ coù tuï ñieän , k=0 vaø maïch khoâng tieâu thuï ñieän naêng B.vôùi ñaïon maïch RLC noái tieáp , heä soá coâng suaát chæ phuï thuoäc vaøo R, L,C cuûa ñaïon maïch C.khi coù coäng höôùng ñieän , k ñaït giaù trò cöïc ñaïibaèng ñôn vò D. ñeå taêng hieäu quaû söû duïng cuûa maïng ñieän, ngöôøi ta thöoøng phaûi maéc theâm tuï ñieän ñeå taêng heä soá coâng suaát 41. Dùng một âm thoa có tần số rung f = 100Hz người ta tạo ra tại hai điểm S1 và S2 trên mặt nước hai nguồn sóng cùng biên độ, cùng pha. Biết S1S2 = 3,0cm. Trên mặt nước quan sát được một hệ gợn lồi gồm một thẳng là trung trực của S1S2 và 14 gợn dạng hypebol ở mỗi bên nó. Khoảng cách giữa hai gợn ngoài cùng đo dọc theo S1S2 là 2,8cm. Xét dao động của điểm M cách S1 và S2 lần lượt là 6,5cm và 3,5cm. Nhận xét nào sau đây là đúng: A. M dao động lệch pha góc /2 so với hai nguồn; B. M dao động ngược pha với hai nguồn; C. M dao động cùng pha với hai nguồn; D. M luôn đứng yên không dao động. 42. Một lò xo nhẹ có độ cứng k = 40N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 50cm, một đầu gắn cố định tại B, một đầu gắn với vật có khối lượng m = 0,5kg. Vật dao động có ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát  = 0,1. Ban đầu vật ở O và lò xo có chiều dài l0. Kéo vật theo phương của trục lò xo ra cách O một đoạn 5cm và thả tự do. Nhận xét nào sau đây về sự thay đổi vị trí của vật trong quá trình chuyển động là đúng: A. Dao động của vật là tắt dần, điểm dừng lại cuối cùng của vật tại O; B. Dao động của vật là tắt dần, khoảng cách gần nhất giữa vật và B là 45cm; C. Dao động của vật là tắt dần, điểm dừng lại cuối cùng của vật ở cách O xa nhất là 1,25cm; D. Dao động của vật là tắt dần, khoảng cách giữa vật và B biến thiên tuần hoàn và tăng dần. 43. Cho mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Với các giá trị ban đầu thì cường độ hiệu dụng trong mạch đang có giá trị I và dòng điện i sớm pha /3 so với điện áp u đặt vào mạch. Nếu ta tăng L và R lên hai lần, giảm C đi hai lần thì I và độ lệch pha giữa u và i sẽ biến đối thế nào? A. I không đổi, độ lệch pha không đối; B. I giảm 2 lần, độ lệch pha không đổi; C. I giảm, độ lệch không đổi; D. I và độ lệch đều giảm. 44. Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là UL, UC, U. Biết UL = UC. 2 và U = UC. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này? A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch; B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch; C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch; D. Do UL > UC nên ZL > ZC và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng. 45. Trong mạ ng điện 3 pha tải đối xứng, khi cường độ dòng điện qua một pha là cực đại thì dòng điện qua hai pha kia như thế nà o? A. Có cường độ bằng 1/3 cường độ cực đại, ngược B. Có cường độ bằng 1/3 cường độ cực đại, cùng chiều chiều với dòng trên với dòng trên C..Có cường độ bằng 1/2 cường độ cực đại, ngược D. Có cường độ bằng 1/2 cường độ cực đại, cùng chiều chiều với dòng trên với dòng trên 46.Mét con l¾c ®¬n gåm mét sîi d©y dµi l=1,2m g¾n víi mét vËt cã khèi l­îng m=100g, dao ®éng t¹i n¬I cã gia tèc träng tr­êng g=9,8m/s2. TÝch ®iÖn cho vËt mét ®iÖn tÝch q=- 4,4.10-5C, råi ®Æt nã vµo trong mét ®iÖn tr­êng cã ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng lªn trªn vµ cã c­êng ®é ®iÖn tr­êng E=50V/cm. Chu kú dao ®éng cña con l¾c ®¬n khi ®ã lµ A.2,01s B. 2,5s. C. 1,76s. D. 1,987s 47. Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đọan ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
  6. B. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ. C. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức. 48. Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều gồm 5 cuộn dây, mỗi cuộn dây có 20 vòng. Phần cảm là rôto 1,7.10  2 gồm 5 cặp cực, quay với tốc độ không đổi 600vòng/phút. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là Wb .  Suất điện động tự cảm hiệu dụng của máy là: A. 60 2V B. 60V C. 120V D. 120 2V 49. Âm là một dạng sóng cơ học lan truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí. Cho biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và kho ảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền âm ngược pha nhau là 0,85 m. Tần số âm là: A. 85 Hz B. 170 Hz C. 510 Hz D. 200 Hz 0, 4 3 50. Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = (H) và tụ điện có  10 3 F  .Đoạn mạch được mắc vào một nguồn điện xoay chiều có tần số góc  có thể thay điện dung C = 4 3 đổi được.Khi cho  biến thiên từ 50  rad / s  đến 150  rad / s  cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch A. tăng rồi sau đó giảm B. giảm liên tục C. tăng liên tục D. giảm rồi sau đó tăng 51.Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt 1 vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC = . Khi thay đổi R thì 4 2 f 2 A. hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở thay đổi. B.độ lệch pha giữa u và i thay đổi. C. công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi. D.hệ số công suất trên mạch thay đổi. 52. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi bằng 220V. Gọi hiệu điện áp dụng giữa hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ lần lượt là UR, UL, UC. Khi điện áp giữa hai đầu mạch chậm pha 0,25  so với dòng điện thì biểu thức nào sau đây là đúng. A. UR= UC - UL = 110 2 V. B.UR= UC - UL = 220V. C. UR= UL - UC =110 2 V. D.UR= UC - UL = 75 2 V. 53. Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây? A. 10cm. B.5,2cm C.5cm. D.7,5cm. 54. Gắn một vật có khối lượng 400g vào đầu còn lại của một lò xo treo thẳng đứng thì khi vật cân bằng lò xo giản một đoạn 10cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống d ưới một đoạn 5cm theo phương thẳng đứng rồi buông cho vật dao động điều hòa. Kể từ lúc thả vật đến lúc vật đi được một đoạn 7cm, thì lúc đó độ lớn lực đàn hồi tác dụng lên vật là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2. A. 2,8N. B.2,0N. C.4,8N. D.3,2N. 55. Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật khối lượng không đổi dao động điều hòa. A. Trong một chu kì luôn có 4 thời điểm mà ở đó động năng bằng 3 thế năng. B. Thế năng tăng chỉ khi li độ của vật tăng C. Trong một chu kỳ luôn có 2 thời điểm mà ở đó động bằng thế năng. D. Động năng của một vật tăng chỉ khi vận tốc của vật tăng. t x 56. Cho mét sãng ngang cã ph­¬ng tr×nh sãng lµ u = 5cos  (  ) mm, trong ®ã x tÝnh b»ng cm, t tÝnh 0. 1 2 b»ng gi©y. Li ®é cña phÇn tö M c¸ch gèc to¹ ®é 3m ë thêi ®iÓm t = 2 s lµ
  7. A. uM = 0 mm B. uM = 5mm C. uM = 2.5 cm D. uM = 5 cm 57. : Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 2:3. Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu 103 thụ là mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 60, tụ điện có điện dung C = F . cuộn dây thuần 12 3 0, 6 3 cảm có cảm kháng L = H , cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V và tần số  50Hz. Công suất toả nhiệt trên tải tiêu thụ là A. 26,7W. B. 180W. C. 135W. D. 90W. 3 10 58.Một tụ điện có điện dung C = F được nạp một lượng điện tích nhất định. Sau đó nối hai bản tụ vào 2 1 hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L  H . Bỏ qua điện trở dây nối. Thời gian ngắn nhất (kể từ 5 lúc nối) để năng lượng từ trường của cuộn dây bằng ba lần năng lượng điện trường trong tụ là 1 1 1 3 A. B. C. D. s. s. s. s. 300 60 100 400 59. Một sóng cơ lan truyền theo một phương với vận tốc v = 0,4m/s. Phương trình sóng tại điểm O trên phương truyền sóng   t  ) (cm). Phương trình sóng tại điểm M nằm trước điểm O theo phương truyền sóng và cách điểm O một là u0 = 8cos ( 3 4 khoảng 10 cm là     t  ) (cm). B. uM = 8cos( t  A. uM = 8cos ( ) (cm). 3 12 3 12     C. uM = 8cos ( t  ) (cm). D. uM = 8cos ( t  ) (cm). 3 3 3 3 60. Trong máy phát điện xoay chiều một pha A. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và tăng số cặp cực. B. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và tăng số cặp cực. C. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và giảm số cặp cực. D. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và giảm số cặp cực. 61 Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều ho à cùng phương, cùng tần số là:  x = 2 3 cos10  t(cm). Một trong hai dao động đó có phương trình x1 = 2cos(10  t - )cm thì phương trình 2 của dao động thứ hai là: 3 5 A. x2 = 2sin(10  t + B. x2 = 2 3 cos(10  t + )cm )cm 4 6   C. x2 = 4 cos (10  t + )cm D. x2= 2 3 sin(10  t + )cm 6 3
nguon tai.lieu . vn