Xem mẫu

  1. Đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Lập danh sách đề nghị
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Thân nhân người có công với cách mạng lập bản khai. UBND xã xác nhận bản khai kèm giấy khai tử chuyển 2. Bước 2 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lập danh sách và 3. Bươc 3 hồ sơ đề nghị trợ cấp tuất đối với thân nhân người có công chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng 2. Giấy khai tử do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp.
  3. Thành phần hồ sơ Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng 3. nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không