Xem mẫu

  1. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG……………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ------------------- TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 20….. ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THỰC HIỆN LUẬN VĂN  Thay đổi Đề tài  Thay đổi Cán Bộ hướng dẫn  Gia hạn thời gian thực hiện LV  Bảo vệ lại Kính gửi: PHÒNG KHCN,HT&SĐH Họ tên học viên:............................................................................ MSHV: .............................. Ngày sinh:...................................................................................... Nơi sinh:............................ Chuyên ngành:............................................................................... Khóa:.................................. Đề nghị thay đổi:....................................................................................................................... Giải trình lý do:.......................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Cán Bộ hướng dẫn Học viên Khoa quản lý chuyên ngành PHÒNG KHCN, HT&SĐH
nguon tai.lieu . vn