Xem mẫu

  1. Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người hoạt động kháng chiến làm bản khai kèm theo bản sao Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, 1. Bước 1 Huy chương chiến thắng hoặc chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện. UBND xã căn cứ các giấy tờ trên để xác nhận bản khai, lập 2. Bước 2 danh sách kèm giấy tờ hồ sơ chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh 3. Bước 3 sách kèm bản sao các giấy tờ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động kháng 1. chiến giải phóng dân tộc
  3. Thành phần hồ sơ Danh sách và hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng 2. chiến giải phóng dân tộc Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không