Xem mẫu

  1. Đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện; Ủy ban nhân dân phường -xã, thị trấn Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian
  2. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sổ nhận trợ cấp hàng tháng hoặc Giấy báo lĩnh tiền trợ cầp ưu đãi một lần. Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân người có công giúp đỡ cách mạng lập bản khai cá nhân, trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong bằng “có công với nước”, 1. Bước 1 Huân, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện và nộp tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn xác nhận vào bản khai và 2. Bước 2 lập danh sách người đủ điều kiện kèm theo các giấy tờ trên nộp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong
  3. Tên bước Mô tả bước giờ hành chính thừ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện kiểm tra, lập 3. Bước 3 danh sách kèm hồ sơ chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận - huyện sẽ thực hiện công tác chi trả sau khi có Quyết định của Giám đốc Sở Lao 4. Bước 4 động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc chi trả trợ cấp một lần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai cá nhân (theo mẫu). Giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công 2. với nước” hoặc “Huân, huy chương kháng chiến”(bản sao)
  4. Thành phần hồ sơ 3. Danh sách người có công giúp đỡ cách mạng Số bộ hồ sơ: 02 Bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản khai cá nhân (Mẫu số 10-CC1) Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người có công giúp đỡ cách mạng là người được tặng Nghị định 1. Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có 54/2006/NĐ-CP công với nước"; người được tặng Huân chương ngày... Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến; người
  5. Nội dung Văn bản qui định trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến có đủ điều kiện xác nhận là người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.