Xem mẫu

  1. Đề nghị giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Đơn đề nghị của người có công hoặc thân nhân. Người có công hoặc thân nhân (trường hợp truy tặng) lập 2. Bước 2 bản khai, kèm theo Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng hoặc bản sao bằng anh hùng. Phòng lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, lập 3. Bước 3 danh sách gửi Sở lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, 1. anh hùng lao động trong kháng chiến
  3. Thành phần hồ sơ Danh sách đề nghị giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh 2. hùng lao động trong kháng chiến Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn