Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Nộp hồ sơ: Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến UBCKNN; trường hợp UBCKNN có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đáp ứng điều kiện theo yêu cầu Đối với những trường hợp đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán, người đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán sẽ phải tuân thủ các điều kiện về hồ sơ, thủ tục như việc cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán lần đầu, kèm theo giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị mất, hỏng hoặc thay đổi các thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán (như giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, quốc tịch.....), người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán gửi hồ sơ theo quy định đến UBCKNN đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán + Nộp lệ phí theo yêu cầu của UBCKNN trước khi nhận chứng chỉ hành nghề: (i) Chuyển khoản vào tài khoản 920.01.029 của UBCKNN mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội (ghi rõ nội dung “nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho .....(tên người được cấp), số chứng minh nhân dân/hộ chiếu...) (ii) Hoặc nộp trực tiếp tại Ban Kế hoạch Tài chính - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan đại diện UBCKNN tại Thành phố Hồ Chí Minh + Nhận chứng chỉ hành nghề: người được cấp chứng chỉ hành nghề phải nhận trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản (có xác nhận của cơ quan công chứng) cho cá nhân, tổ chức khác nhận hộ tại đơn vị tiếp nhận hồ sơ. - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận hồ sơ, phân loại hồ sơ và chuyển cho đơn vị thẩm định hồ sơ + Thẩm định hồ sơ và phê duyệt cấp Chứng chỉ hành nghề: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho người đề nghị. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. + Sau khi UBCKNN phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, UBCKNN gửi công văn yêu cầu người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán nộp lệ phí. + Cấp chứng chỉ hành nghề: trực tiếp cho người được cấp chứng chỉ hành nghề (hoặc người được ủy quyền hợp pháp) tại đơn vị tiếp nhận hồ sơ. - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) hoặc Cơ quan Đại diện UBCKNN tại Thành phố Hồ Chí Minh
  2. + Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đối với những trường hợp đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán (i) Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán (ii) Các tài liệu như việc cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán lần đầu + Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị mất, hỏng hoặc thay đổi các thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán (như giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, quốc tịch.....): (i) Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán (ii) Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn giá trị sử dụng Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: (i) Ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán: đối với chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán và Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính; (ii) Hoặc Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu t ư chứng khoán: đối với chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ - Lệ phí (nếu có): Lệ phí: 1.000.000 đ - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): + Phụ lục số 5: Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Đối với trường hợp đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán, người đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán sẽ phải tuân thủ các điều kiện về hồ sơ, thủ tục như việc cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán lần đầu Trường hợp hồ sơ viết bằng tiếng nước ngoài, phải lập thành hai (02) bản: một (01) bản bằng tiếng nước ngoài - bản sao tài liệu gốc; một (01) bản bằng tiếng Việt và được cơ quan công chứng hoặc cơ quan có chức năng dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam xác nhận (riêng đối với những người mang quốc tịch nước ngoài, các tài liệu nói trên phải được hợp pháp hoá lãnh sự trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ).
  3. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007 + Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; có hiệu lực ngày 08/02/2007 + Quyết định 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/03/2008 về việc ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán; hiệu lực ngày 29/4/2008 Phụ lục số V MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 1. Họ và tên: ........................(chữ in hoa); Giới tính:............................. 2. Ngày sinh:............................................; Nơi sinh:................................. 3. Quốc tịch:.............................................................................................. 4. Giấy CMND/ Hộ chiếu số:....................... cấp ngày:................... tại:................... 5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................... (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh) 6. Trình độ chuyên môn: ........................................................................... 7. Chỗ ở hiện tại: ................................................... (ghi chi tiết số nhà, khối/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố, tỉnh) 8. Đơn vị công tác:................................................. (ghi rõ tên đơn vị, chức vụ, vị trí, bộ phận hiện đang làm việc - nếu có) 9. Số điện thoại liên lạc:...............; Địa chỉ liên lạc:.................................. 10. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được cấp: CHỨNG CHỈ................................... Số: ........................ Ngày cấp:..................... 11. Lý do đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: .................................................................................................................................................. Tôi làm Giấy này đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho tôi. Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo.
  4. .........., ngày........ tháng....... năm....... Hồ sơ gửi kèm: NGƯỜI ĐỀ NGHỊ - Sơ yếu lý lịch; (Ký, ghi rõ họ tên) - Bản sao CCHN chứng khoán đã được cấp; - Bản sao hợp lệ các CC chuyên môn về CK; - Hồ sơ pháp lý báo công an bị mất cắp (nếu có); - 02 ảnh 4x6; - Kết quả thi sát hạch; - Các tài liệu khác (ghi cụ thể - nếu có).
nguon tai.lieu . vn