Xem mẫu

  1. làm m t biên t p viên truy n hình
  2. - M i ngày, b n l i ư c ao, ư c mơ tr thành BTV truy n hình c a b n s m tr thành hi n th c, b n s ng i trư c ng kính máy quay, c nh ng b n tin, hình nh c a b n s phát i trên kh p c nư c… Dư i ây là các bư c giúp b n ti n d n n v i ngh này: Luôn c p nh t các tin t c th i s u tiên b n c n xem tin t c trên truy n hình a phương cũng như các kênh trên toàn qu c thư ng xuyên. B n cũng nên c các t báo tin t c h ng ngày. t 1 ho c 2 t báo chuyên v tin t c h ng tu n có th hi u rõ hơn v các v n hi n t i và có kh i lư ng ki n th c xã h i d i dào. B n ph i là ngư i luôn quan tâm n các v n nóng h i và b t k p v i nh ng s ki n hi n th i.
  3. H c cách vi t K năng vi t t t là m t òi h i r t quan tr ng i v i ngư i phóng viên. Tin t c ư c ưa tin lên sóng phát thanh c n ng n g n, súc tích. Có r t nhi u nh ng cu n sách hư ng d n v i u này có th giúp b n, m t trong s ó là cu n “Writing Broadcast News: shorter, shaper, stronger” ư c vi t b i Mervin Block. Gi ng nói B n không nh t thi t c n có gi ng nói to, vang m i có th tr thành phát thanh viên nhưng gi ng nói c a b n ch c ch n ph i rõ ràng và phát âm ph i chu n. N u b n ch u nh hư ng b i âm a phương thì b n c n ph i t p luy n thay i theo gi ng chu n. Hãy thư ng xuyên t p nói và thu băng có th nh n ra nh ng y u i m c a b n thân. Ngo i hình
  4. B n không c n ph i trông như ngư i m u nhưng b n c n b nh bao, ưa nhìn và g n gàng, chu n m c. Hãy chú ý t i nh ng phóng viên trên truy n hình xem h thư ng ch n ki u trang ph c nào? Tóc c a h ra sao? Cách mà h trang i m? L y kinh nghi m Hãy xin th c t p b t kỳ ài phát thanh nào có th b n có cơ h i ư c ti p xúc th c t v i vi c làm phát thanh. Hãy kh i uv i nh ng ài phát thanh truy n thanh nh s d dàng cho b n hơn r t nhi u. H sơ kèm b n thu âm, thu hình i kèm v i h sơ là m t cu n băng thu b n tin b n c g n ây s t o cơ h i l n hơn cho b n trong quá trình tuy n d ng. Trong cu n băng b n c n ghi t i thi u 3 lo i tin: tin t c ng n và m i, nh ng tin c bi t và nh ng tin i u tra dài hơn.
  5. Ho c b n có th thu băng hình cho nhà tuy n d ng th y phong cách c a b n khi thu hình. Ch p nh n làm vi c ài a phương ây là m t ngh mà càng có nhi u kinh nghi m b n càng “ t giá” vì th ng ng i ng n khi b t u s nghi p v i nh ng ài phát thanh nh .