Đề kiểm tra HK 2 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2016 – THPT Bác Ái - Mã đề 122

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Đề kiểm tra HK 2 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2016 – THPT Bác Ái - Mã đề 122. Tài liệu Đề kiểm tra HK 2 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2016 – THPT Bác Ái - Mã đề 122 sẽ cung cấp kiến thức hữu ích cho các bạn học sinh lớp 8 để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-hk-2-mon-tieng-anh-lop-10-nam-2016-thpt-bac-ai-ma-de-122-uacbuq.html

Nội dung


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TIẾNG ANH 10
Phạm vi kiến thức: UNIT 9 ĐẾN UNIT 14
Mức độ nhận thức
Nội dung kiến
thức

Pronunciation
Số câu hỏi
Số điểm
Grammar

Nhận biết

TN
Cách phát âm khi
thêm ed/t/d/id
3câu
0,75đ
Chọn đại từ hỏi
thích hợp cho mỗi
tình huấn

Thông hiểu

TN
Cách phát âm khi
thêm es,s /s/z/iz/

Tổng
Vận dụng

Vận dụng ở
mức độ thấp
TN

Vận dụng ở
mức độ cao
TN

3câu

6câu

0,75đ
Thông hiểu được
câu trả để chọn
đại từ hỏi thích
hợp

1.5đ
Chọn động từ ở
dạng To-V để
điền vào câu

Số câu hỏi

1 câu

1 câu

2 Câu

4 câu

Số điểm

0,25đ

0,25đ

0.25 đ

0.1đ

Grammar

Nhận biết được cách
sử dụng thì tương lai
gần và tương lai đơn

Số câu hỏi
Số điểm

4 câu


Số câu hỏi
Số điểm
Reading and
answer

Ứng dụng V-ing
và V-ed cho các
tình huống thích
hợp
2 câu
0,5đ
Nhớ được cách
viêt câu trúc It
was not
until…..that….
2 câu

Chia động từ
cho đúng với
câu điều kiện
loại 2 và 3
2câu
0,5đ

Sử đụng mạo từ
a,an, the vào
ngữ cảnh thích
hợp
2 Câu
0,5đ

10
2.5 đ

2 câu

2 câu

Hiểu được toàn
bài chọn câu trả
lời đúng
1 câu

0, 5đ

Số câu hỏi

0,5 đ
Hiểu được nội
dung câu hỏi tìm
thông tin tra lời
2 câu
0,5đ

0.25đ

1,25đ

Chọn động từ
To-V và từ chỉ
số lượng thích
hợp
2 Câu

5 câu

Đọc dò thông tin để
trả lời câu hỏi

0, 5đ
4 câu

5câu

Số điểm
Read and fill in

Chọn từ đúng từ loại Chọn đúng dạng
để điền vào khoảng passive voice điền
trống
vào khoảng trống

Số câu

1 câu

2 câu

Số điểm

0,75d

0,5đ

Writing

1,25đ
Chuyển từ
1

active sang
passive
4 câu

Số câu
Số điểm

4 câu

2,0đTổng số câu

11

12

11

2

Tổng điểm

2,75đ

3,0đ

3,75đ

0.5đ

36 câu
10đ

2

SỞ GD-ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT BÁC ÁI
(Đề chính thức)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (BÀI SỐ 6) - LỚP 10
NĂM HỌC: 2015-2016
Môn: Tiếng Anh - Chương trình chuẩn
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

MÃ ĐỀ: 122
HỌ VÀ TÊN:………………………………….LỚP……………………………ĐIỂM…………………..
Choose the word which has underlined part is pronounced differently from the rest.
Câu 1: A. conserved
Câu 2: A. eliminated
Câu 3: A. hoped
Câu 4: A. peas
Câu 5: A. mouths
Câu 6: A. classes

B. damaged
B. searched
B. kicked
B. months
B. cups
B. wishes

C. injured
C. polluted
C. prepared
C. songs
C. clubs
C. watches

D. passed
D. divided
D. washed
D. prefers
D. achievements
D. delays

Choose the best answer A, B, C or D for each of the following sentences.
Câu 7 :
A.
Câu 8 :
A.
Câu 9 :
A.
Câu 10 :
A.
Câu 11 :
A.
Câu 12 :
A.
Câu 13 :
A.
Câu 14 :
A.
Câu 15 :
A.
Câu 16 :
A.
Câu 17 :
A.
Câu 18 :
A.
Câu 19 :
A.
C.
Câu 20 :
A.
Câu 21 :
A.
Câu 22 :
A.

A : Where are you going ? B : I……………..something for dinner.
will buy
B. is going to buy
C. am going to buy
D. are going to buy
It was ……………….1980 that they began to learn English
still
B. until
C. not until
D. not still
Mary has been studying very hard for her exams. I am sure she…………………..the exams easily.
will pass
B. is going to pass
C. passes
D. are going to pass
You should go to Britain……………………….your English.
improved
B. improve
C. to improve
D. improving
A :……………..did you leave for HCM city ? B : Last week.
How
B. Where
C. Who
D. When
I would like to stay at……………….home and sit in…………………garden.
a/an
B. no article/ the
C. a/a
D. the/the
If you ……………….early, you would meet her.
had come
B. have come
C. come
D. came
I phoned to the cinema……………………the time of the performance.
found out
B. find out
C. finding out
D. to find out
A : Why are you turning on the television ?B : I…………………..the news.
will watch
B. am going to watch
C. is going to watch
D. are going to watch
I twas not until the lights were on that the football match ………………
to start
B. didn’t start
C. started
D. start
You don’t need your umbrella today. I don’t think it……………………………………
Rains
B. are going to rain
C. is going to rain
D. will rain
They wouldn’t have got lost if they……………………the map with them.
hadn’t brought
B. had brought
C. brought
D. have brought
Huong often finds her job……………… and she is…………at the end of the day’s work.
Exhausting/exhausted
B. exhausted/exhausted
exhausted/exhausting
D. exhausting/exhausting
A :………………have you been living here ? B : for five years.
How long
B. How far
C. How many
D. How often
We are …………………………..with the movie.
to disappoint
B. disappointed
C. disappoint
D. disappointing
This morning I bought …………………….newspaper and ………….magazine
a/a
B. an/an
C. the/the
D. the/a

Read the following passage and choose the best answer for each blank.
3

We have an old (23) __________ instrument. It is called a clavichord. It was made in Germany in
1681. Our clavichord is (24) __________ in the living- room .It has belonged to our family for a long time.
The instrument was bought by my grandfather (25) __________ years ago. Recently it was damaged by a
visitor .She tried (26) _________ jazz on it! She struck the keys too hard and two of the strings (27)
____________. My father was shocked. Now we are not allowed to touch it. It is being repaired by a friend
of my father’s.
Câu 23: A. music
Câu 24: A. had
Câu 25: A. much
Câu 26: A. play
Câu 27: A. broken

B. music’s
B. sets
B. many
B. played
B. breaking

C. musical
C. kept
C. number
C. to play
C. were breaking

D. musician
D. held
D. lots
D. to playing
D. were broken

Read carefully and then choose the correct answer for each question.
The FIFA World Cup, occasionally called the Football World Cup, but usually referred to simply as the
World Cup. The championship has been awarded every four years since the first tournament in 1930, except
in 1942 and 1946 when it was not contested because of World War II.
During the 19 tournaments that have been held, seven nations have won the title. Brazil is the only
team to have played in every tournament and have won the World Cup a record five times. Italy which is the
current champion, has won four titles. And Germany is next with three. The other former champions are
Uruguay, winners of the inaugural tournament, and Argentina, with two titles each, and England and France,
with one title each.
The most recent World Cup, which was held in South Africa in 2010, was the 19th World Cup and
Spain became the champion. The next World Cup will be held in Russia in 2018.
Câu 28: When was the first World Cup held?
A. 1930
B. 1942
C. 1946
Câu 29: Which team had four titles?
A. France
B. Germany
C. Italy
Câu 30: Where will the next World Cup be held?
A. Germany
B. Russia
C. Brazil
Câu 31: In the past, in which years weren’t the World Cup held?
A. 1966
B. 1942 &1946
C. 1939 & 1945
Câu 32: Up to 2010, how many World Cup tournaments were held?
A. 16
B. 17
C. 18

D. 2006
D. England
D. Italy
D. 1930
D. 19

WRITING:
Change those sentences into the passive voice form.
1. They will speak English at the conference.
English will be…………………………………………………………………………………………………..
2. All of students are going to take the final exams next week.
The final exams are going ………………………………………………………………………………………
3. The teacher gave students a lot of homework
A lot of homework was…………………………………………………………………………………………
4. She had met him before yesterday.
He had………………………………………………………………………………………………………….

The end

4

SỞ GD-ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT BÁC ÁI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (BÀI SỐ 6) - LỚP 10
NĂM HỌC: 2015-2016
Môn: Tiếng Anh - Chương trình chuẩn

MÃ ĐỀ 122
Choose the word which has underlined part is pronounced differently from the rest.
1. D
2. B
3.C
4.B
Choose the best answer A, B,C or D for each of the following sentences.
7. C
8. C
9. A
10. C
11. D
13. D
14. D
15. B
16. C
17. D
19. A
20. A
21. B
22. A

5. C

6. D
12. B
18. B

Read the following passage and choose the best answer for each blank.
23. C

24. C

25. B

26. C

27. D

Read carefully and then choose the correct answer for each question.
28. A

29. C

30. B

31. B

32. D

WRITING:
Change those sentences into the passive voice form.
1. They will speak English at the conference.
English will be spoken at the conference
2. All of students are going to take the final exams next week.
The final exams are going to be taken by all of students
3. The teacher gave students a lot of homework
A lot of homework was given to students
4. She had met him before yesterday.
He had been met by her before yesterday.
The end

5

1100404

Tài liệu liên quan


Xem thêm