Đề kiểm tra định kì lần 1 môn Toán lớp 5 năm học 2018-2019 - Trường TH Phú...

  • 17/10/2019 07:50:36
  • 45 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đề kiểm tra định kì lần 1 môn Toán lớp 5 năm học 2018-2019 được biên soạn bởi Trường TH Phú Tài. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình giảng dạy và đánh giá năng lực của học sinh.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 4

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Trường TH Phú Tài             ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN I ­ NĂM HỌC: 2018­ 2019 Họ và tên: …………………… MÔN: TOÁN LỚP 5 Lớp:                               Thơi gian: 40 phut ̀ ́ Ngày : ………………… Giáo viên giám sát Giáo viên chấm bài Điểm Nhận   xét   của   giáo  viên Số : Chữ: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (Từ câu 1 đến câu 5) 1. Số thập phân 84,302 đọc là: (M1 – 0,5)đ Số trừ A. Tám mươi phẩy ba trăm linh hai B. Tám tư phẩy ba không hai C. Tám mươi tư phẩy ba trăm linh hai D. Tám mươi tư phẩy ba trăm mười hai 2. Số thập phân gồm có  “Hai đơn vị, ba phần mười, bảy phần trăm” được viết là: (M1 – 0,5đ)   A. 2,73 B.  2,307 C. 2,37 D. 3,37                                  3. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là? (M1 – 0,5đ) 5 5 5 A. 5 B. C. D.      10 100 1000 4.  5m2 2dm2  = …….. dm2. Số nào thích hợp để điền vào chỗ chấm? (M1 – 1đ)               A. 5200 B. 520           C. 52                      D. 502  2 5. Hỗn số  51  được viết thành số thập phân nào? (M1 – 1đ)    100 A. 51,2 B. 51,02 C. 51,002 D. 51,002     6. Tinh:  (M2 – 1đ)  ́ 2 9 9 a) 10  ­  6 b)   4   :   8 7 7 8 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 7.  Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 0,13km và chiều rộng 75m. Tính diện tích  sân trường đó?  (M2 – 1đ)        
  2. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 8. Điền dấu  , =  vao ô trông: (M3 – 1đ)         ̀ ́ a/ 8m 6dm  86m c/ 1654dm2  1,654m2 b/ 4 tấn 562 kg         4,562 tấn d/ 6,5km2  6500ha 9. Một bếp ăn dự  trữ gạo đủ  cho 120 người ăn trong 18 ngày. Nay có 18 người chuyển đi  nơi khác . Hỏi số  gạo đó đủ  cho những người còn lại ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn  của mỗi nhười như nhau).(M3 – 2đ) Giải: …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………….. 10/ Tìm số thập phân có phần thập phân gồm hai chữ số khác 0, biết khi lấy số thập phân  đó nhân với 2 rồi nhân tiếp với 3, một bạn đã quên đánh dấu phẩy ở tích nên được tích là  19584. (M4 – 1đ)       Giải ………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….
  3.           ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN III    NĂM HỌC: 2018­2019 MÔN: TOÁN LỚP 5 1/ C  (0,5 điểm)  2/ C (0,5 điểm)  Số trừ 3/ C ( 1 điểm ) 4/ D (1 điểm)                 5/ B  (1 điểm)  6/ 4,23; 4,32; 5,3; 5,7; 6,02.  (1 điểm) 7/ (1 điểm)     Giải Đổi: 0,13km = 130m          (0,25 điểm) Diện tích sân trường đó là:  (0,25 điểm) 2 130 x 75 = 9750(m )            (0,25 điểm) Đáp số: 9750m 2                                   (0,25 điểm) 8/ X có giá trị là: 12     (1 điểm)  9/ (2 điểm)                   Giải Số nguoi còn lại là        (0,25 điểm)        120 – 80 = 40 (người )(0,25 điểm) 40 người so với 120 người thì giảm đi số lần là(0,25 điểm)     120 : 40 = 3 (lần)                    (0,5 điểm) Số gạo đó đủ cho số người còn lại ăn trong thời gian là(0,25 điểm)      18 x 3 = 54 (ngày)              (0,25 điểm) Đáp số: 54 ngày      (0,25 điểm) 10/ Giải Nhân số đó với 2 rồi nhân tiếp với 3 tức là đã nhân số đó với 6.     Số đó quên đánh dấu phẩy là: 19584 : 6 = 3264     Số thập phân cần tìm là: 32,64
  4.     Đáp số: 32,64

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ