Xem mẫu

  1.    TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT     ÑEÀ KIEÅM TRA MOÂN ÑÒA LÍ  LÔÙP 11  (NÂNG CAO)            TOÅ ÑÒA LÍ        THÔØI GIAN : 45 PHUÙT (Khoâng  keå phaùt ñeà) ------ Câu 1. (3 điểm ) Làm rõ những chỉ tiêu về kinh tế-xã hội để phân biệt trình độ phát triển của 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển ? Câu 2 (3 điểm) Trình bày rõ các biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế. Câu 3 (4 điểm) Cho bảng số liệu: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển ( Đơn vị tính: tỉ usd) Năm 1990 1998 2000 2004 Tổng nợ 1316 2465 2498 2724 a, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm b, Rút ra nhận xét và cho biết nợ nước ngoài tăng sẽ dẫn đến những hệ quả gì -------------------------------Hết--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------    TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT    ÑEÀ KIEÅM TRA MOÂN ÑÒA LÍ  LÔÙP 11  (NÂNG CAO)            TOÅ ÑÒA LÍ          THÔØI GIAN : 45 PHUÙT  (Khoâng keå phaùt ñeà) ------ Câu 1. (3 điểm ) Làm rõ những chỉ tiêu về kinh tế-xã hội để phân biệt trình độ phát triển của 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển ? Câu 2 (3 điểm) Trình bày rõ các biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế. Câu 3 (4 điểm) Cho bảng số liệu: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển ( Đơn vị tính: tỉ usd) Năm 1990 1998 2000 2004 Tổng nợ 1316 2465 2498 2724 a, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm
  2. b, Rút ra nhận xét và cho biết nợ nước ngoài tăng sẽ dẫn đến những hệ quả gì -------------------------------Hết---------------------------
  3. TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ I-MÔN ĐỊA LÍ 11 (2010-2011) TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề ) ------------- ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN ĐỊA LÍ 11-NÂNG CAO Câu Nội dung trả lời Điểm CÁC CHỈ TIÊU ĐỂ PHÂN BIỆT... 3 điểm *Chỉ tiêu về xã hội (1,5 điểm) -HDI năm 2003: nhóm nước phát triển cao: 0,855 so với 0,694 0,5 đ -Tuổi thọ trung bình năm 2005: nhóm nước phát triển cao: 76 tuổi so với 65 t 0,5 đ -GDP/người 2004: nhóm nước phát triển cao: Đan Mạch: 45008 usd so với 0,5 đ 1 Anbani: 2372, Inddooneexxia: 1193 và Êtiôpia: 112 usd... (3 đ) *Chỉ tiêu về kinh tế: (1,5 điểm) -GDP cao và cơ cấu GDP có sự chuyển dịch tích cực: KV3 :71,0% so với 43 0,5 đ % -Đầu tư nước ngoài nhiều và trở thành chủ nợ lớn (tổng nợ nước ngoài của 0,5 đ nhóm nước đang phát triển tăng (1970-2004: 610-2724 tỉ usd) hoặc (tỉ lệ nợ/ GDP tăng (1980-2004: 21%-33,8%) -Nhóm nước phát triển chiếm > 60% giá trị XNK thế giới, chủ yếu là các 0,5 đ hàng hóa qua chế biến, nhóm nước đang phát triển chủ yếu xuất khoáng sản và hàng sơ chế (2001: chiếm 30%) CÁC BIỂU HIỆN CỦA TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ 3 điểm *Thương mại thế giới phát triển mạnh (1 điểm) -Tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế 0,5 đ chung -Số lượng thành viên và vai trò của tổ chức thương mại thế giới ngày càng 0,5 đ 2 tăng (3 đ) *Đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất là khu vực dịch vụ ( 0,5 điểm) -1990-2004 (1774-8895 tỉ usd) 0,25 đ - Tỉ trọng dịch vụ ngày càng lớn (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...) 0,25 đ *Thị trường tài chính quốc tế ngày càng mở rộng (1 điểm) -Các tổ chức quốc tế và hệ thống ngân hàng thế giới có sự liên kết chặt chẽ 0,5 đ -Các tổ chức quốc tế và hệ thống ngân hàng thế giới có vai trò quan trọng 0,5 đ *Các công ty xuyên đa quốc gia ( 0,5 điểm) -Số lượng tăng và phạm vi hoạt động ở nhiều nước 0,25 đ -Vai trò ngày càng lớn, nắm giữ nguồn của cải vật chất và chi phối nhiều 0,25 đ ngành kinh tế quan trọng • Vẽ biểu đồ cột đơn ( 4 cột = 4 năm theo giá trị tuyệt đối ) -Đúng biểu đồ -Tỉ lệ biểu đồ thích hợp 2 điểm -Chia tương đối chính xác -Đầy đủ và đúng tên biểu đồ, chú giải và các thành phần khác 3 ( Thiếu và không chính xác thì - 0,25 điểm cho mỗi ý ) (4 đ) • Nhận xét và cho biết 2 điểm -Nợ nước ngoài từ 1990-2004 đều tăng (tăng bao nhiêu tỉ usd, lần ?) 0,5 đ -Các giai đoạn tăng có khác nhau: ví dụ: (1990-1998) và (1998-2000)... 0,5 đ -Khó có khả năng thanh toán nợ 0,5 đ -Rất dễ bị phụ thuộc vào nước ngoài 0,5 đ
  4. ------------------------------------Hết--------------------------------------- Khi chấm giám khảo cần linh động tính điểm về phần số liệu-dẫn chứng (nếu thiếu thì trừ mỗi ý -0,25 điểm )