De kiem tra cuoi hoc ki 1 mon Toan lop 2 nam hoc 2017-2018

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Moi cac ban cung tham khao de thi de co tu lieu ho tro cho qua trinh hoc tap, ren luyen cung co kien thuc cho cac em hoc sinh. Day con la tai lieu tham khao danh cho giao vien trong cong tac giang day, bien soan cac bai danh gia, kiem tra nang luc cua hoc sinh.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 4 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Mạch kiến thức,  Số câu và số  Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 kĩ năng điểm TN TL TN TL TN TL TN TL Số và phép tính  cộng, trừ   Số câu     2 2 1 1 1 trong phạm vi 100. Số điểm    1,0 1,5 2 2,0 1,0 Đại lượng và đo đại  Số câu lượng: đề­xi­mét, ki­lô­ 1 1 gam. lít. Xem đồng hồ. Số điểm 0,5 0,5 Yếu tố hình học: hình chữ  Số câu  1 nhật, hình tứ giác. Số điểm 0,5 Tổng Số câu 3 3 1 1 1 1 Số điểm 1,5 2,0 2,0 0,5 2, 0 1,0
  2.      KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  ­ NĂM HỌC: 2017 ­ 2018 Họ và tên: ...................................... Môn: Toán – Lớp 2 Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Lớp:............................ Điểm Bằng chữ …………………………………………………………….  …………………………………………………………….  ĐỀ BÀI  I .  TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng: Câu 1:  Số liền sau của 69 là: (M1= 0.5đ)             A. 60                   B. 68                 C. 70               D. 80 Câu 2:  a. Phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 7: (M2= 0,5đ)            A. 13 ­ 6              B. 13 ­ 5               C.  13 ­ 4               D. 13 – 7 b. Phép tính nào dưới đây có kết quả là 100: (M1= 0,5đ)            A. 47 + 53              B. 68 + 22               C. 79 + 20               D. 15 + 75 Câu 3: Điền dấu(, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45        90 – 30 (M2= 1đ)            A.                 C. =                  D. + Câu 4: Tìm x:  x + 38 = 56 + 14 (M3 = 1đ)             A.30                    B. 31               C. 32               D. 33           Câu 5: Số?  a.  1 giờ chiều hay ….. giờ (M1= 0,5đ)            A. 12                   B.   13             C. 14                  D. 15 Câu 6: Thứ tư tuần này là ngày 13 tháng 12 thì thứ tư tuần sau là ngày……tháng  12. (M2= 0,5đ)            A. 20                   B. 21             C. 22                 D. 23 Câu 7 : (M3= 0,5đ)     Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?       A. 1                B. 2             C. 3             D. 4      Câu 8: Số? (M4= 1đ)
  3.   Hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với số lớn nhất có một chữ số là: …….. II. TỰ LUẬN: (4 điểm)  Câu 1: Đặt tính rồi tính: (M2 = 2đ)     a,  26 + 29                b,  45 + 38                   c,   43 ­ 27             d,   100 – 28 Câu 2: Một mảnh vải xanh dài 9dm 5cm, mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh là  28cm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu xăng – ti – mét?  (M3= 2đ)                                                               Bài giải  
  4. Đáp án kiểm tra học kỳ I ­ Năm học 2017 ­ 2018 I . TRẮC NGHIỆM : (6 điểm)  1 2a 2b 3  4 5 6 7 C D A B c b a c   Câu 8:  81 hoặc (90 – 9) II. TỰ LUẬN ( 4 điểm)  Câu 1:  Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm. Câu 2:                                                             Bài giải:                                                          Đổi  9dm5cm = 95cm      (0,25đ) Mảnh vải đỏ dài số xăng – ti – mét là   ( 0,5 đ) (hoặc  Mảnh vải đỏ dài là:) 95  –  28 = 67 ( cm )  ( 1đ) Đáp số: 25 l sữa    ( 0,25 đ)                                                                                         

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ