Xem mẫu

  1. Mạch kiến thức,  Số câu và số  Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 kĩ năng điểm TN TL TN TL TN TL TN TL Số và phép tính  cộng, trừ   Số câu     2 2 1 1 1 trong phạm vi 100. Số điểm    1,0 1,5 2 2,0 1,0 Đại lượng và đo đại  Số câu lượng: đề­xi­mét, ki­lô­ 1 1 gam. lít. Xem đồng hồ. Số điểm 0,5 0,5 Yếu tố hình học: hình chữ  Số câu  1 nhật, hình tứ giác. Số điểm 0,5 Tổng Số câu 3 3 1 1 1 1 Số điểm 1,5 2,0 2,0 0,5 2, 0 1,0
  2.      KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  ­ NĂM HỌC: 2017 ­ 2018 Họ và tên: ...................................... Môn: Toán – Lớp 2 Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Lớp:............................ Điểm Bằng chữ …………………………………………………………….  …………………………………………………………….  ĐỀ BÀI  I .  TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng: Câu 1:  Số liền sau của 69 là: (M1= 0.5đ)             A. 60                   B. 68                 C. 70               D. 80 Câu 2:  a. Phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 7: (M2= 0,5đ)            A. 13 ­ 6              B. 13 ­ 5               C.  13 ­ 4               D. 13 – 7 b. Phép tính nào dưới đây có kết quả là 100: (M1= 0,5đ)            A. 47 + 53              B. 68 + 22               C. 79 + 20               D. 15 + 75 Câu 3: Điền dấu(, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45        90 – 30 (M2= 1đ)            A.                 C. =                  D. + Câu 4: Tìm x:  x + 38 = 56 + 14 (M3 = 1đ)             A.30                    B. 31               C. 32               D. 33           Câu 5: Số?  a.  1 giờ chiều hay ….. giờ (M1= 0,5đ)            A. 12                   B.   13             C. 14                  D. 15 Câu 6: Thứ tư tuần này là ngày 13 tháng 12 thì thứ tư tuần sau là ngày……tháng  12. (M2= 0,5đ)            A. 20                   B. 21             C. 22                 D. 23 Câu 7 : (M3= 0,5đ)     Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?       A. 1                B. 2             C. 3             D. 4      Câu 8: Số? (M4= 1đ)
  3.   Hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với số lớn nhất có một chữ số là: …….. II. TỰ LUẬN: (4 điểm)  Câu 1: Đặt tính rồi tính: (M2 = 2đ)     a,  26 + 29                b,  45 + 38                   c,   43 ­ 27             d,   100 – 28 Câu 2: Một mảnh vải xanh dài 9dm 5cm, mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh là  28cm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu xăng – ti – mét?  (M3= 2đ)                                                               Bài giải  
  4. Đáp án kiểm tra học kỳ I ­ Năm học 2017 ­ 2018 I . TRẮC NGHIỆM : (6 điểm)  1 2a 2b 3  4 5 6 7 C D A B c b a c   Câu 8:  81 hoặc (90 – 9) II. TỰ LUẬN ( 4 điểm)  Câu 1:  Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm. Câu 2:                                                             Bài giải:                                                          Đổi  9dm5cm = 95cm      (0,25đ) Mảnh vải đỏ dài số xăng – ti – mét là   ( 0,5 đ) (hoặc  Mảnh vải đỏ dài là:) 95  –  28 = 67 ( cm )  ( 1đ) Đáp số: 25 l sữa    ( 0,25 đ)