Xem mẫu

  1. Ngày Soạn:        Ngày dạy: Tiết phân phối: 54                            Tuần:   BÀI 36:  KIỂM TRA 1 TIẾT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: ­  Học sinh củng cố lại những kiến thức đã học kim loại . ­ Qua kiểm tra học sinh đánh giá được quá trình nắm bắt kiến thức của mình về  bộ  môn, từ đó điều chỉnh cách học cho phù hợp; giáo viên nắm được sự lĩnh hội kiến thức của   học sinh từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp. 2. Kỹ năng: ­ Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm, kĩ năng giải bài tập về tính số mol, khối lượng,   phần trăm. 3. Thái độ, tình cảm: Nghiêm túc trong quá trình làm bài kiểm tra. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: Giáo viên: Nội dung đề kiểm tra.  Học sinh: ôn lại kiến thức đã học. III. Phương pháp kiểm tra: Trắc nghiệm  IV. Các bước lên lớp: 1. Ổn định lớp: 1 phút. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Giáo viên phát đề trong 5 phút 4. Củng cố:  5. Bài tập về nhà: Chuẩn bị nội dung bài mới. 6. Nhận xét, rút kinh nghiệm. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .....................
  2. Trường PT DTNT ĐăkHà                                                                                                Đề 1               Tổ KHTN        ...........o0o.......... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÓA HỌC LỚP 12:( BAN KHXH&NV)          ( Thời gian 60 phút, không kể thời gian giao đề)                                    Họ và tên:...........................................................Lớp:12C Trắc nghiệm: Khoanh tròn 1 trong các chữ cái A hoặc B, C,D để chỉ câu trả lời đúng: Câu 1: Cho các cặp oxi hóa­khử Al3+/Al , Fe2+/Fe , Ni2+/Ni , Cu2+/Cu , Fe3+/Fe2+, được sắp xếp  theo chiều tăng dần tính oxi hóa của ion. Kim loại có khả năng khử được Fe3+ về Fe là: A. Ni B. Fe C. Cu D. Al Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 1,44 gam kim loại chỉ có hóa trị II trong 150 ml dd H2SO4 0,5 M.             để trung hòa axit dư phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là: A. Mg B. Be C. Ba D. Ca Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung             dịch HCl thu được 1,12 lít khí hiđro(đktc). Kim loại hóa trị II đó là: A. Mg B. Ca C. Be D. Zn Câu 4: Cho 31,2 g hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng vói dd NaOH dư thu được 13,44 lít              H2 ở đktc. Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu là: A. 16,2g và 15g B. 10,8g và 20,4g C. 6,4g và 24,8g D. 11,2g và 20g Câu 5: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng sắt, người ta thường gắn vào (phần chìm trong nước  biển) những tấm kim loại: A. thiếc B. sắt C. kẽm D. đồng Câu 6: Cho 4 dung dịch muối: ZnSO4, AgNO3, CuCl2, FeSO4.Kim loại mào sau đây khử  được  cả 4 ion trong các dung dịch muối trên? A. Fe B. Zn C. Cu D. Mg Câu 7: Cho 16,2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng vơi 0,15 mol O 2.Chất rắn thu được sau  phản ứng đem hòa tan vào dd HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 ở đktc. Kim loại M là: A. Ca B. Al C. Fe D. Mg Câu 8: Có 3 chất rắn là Mg, Al, Al2O3 đựng trong 3 lọ riêng biệt. Thuốc thử duy nhất có thể  dùng để nhận biết mỗi chất là chất nào sau đây? A. dd H2SO4 loãng B. dd NaOH C. dd HCl đặc D.dd HCl loãng Câu 9: Trong hiện tượng ăn mòn điện hóa, xảy ra A. phản ứng hóa hợp B. phản   ứng   phân   hủy C. phản ứng trao đổi D. phản ứng oxi hóa­ khử Câu 10: Để điều chế kim loại kiềm, ta sử dụng phương pháp
  3. A. điện phân dung dịch B. thủy luyện C. nhiệt luyện D. điện phân nóng chảy Câu 11. Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim, do kim loại phản ứng trực tiếp với các chất oxi  hóa trong môi trường xung quanh được gọi là A. sự ăn mòn hóa học B. sự khử ion kim loại C. sự khử kim loại D. sự ăn mòn điện hóa Câu 12. Trong các chất sau, chất nào có thể dùng làm mền nước cứng tạm thời? A. H2SO4 B, Na2CO3 C. NaCl D. HCl Câu 13. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì có thể dùng chất nào sau đây để khử độc thủy ngân A. Bột lưu huỳnh B. Bột sắt C. Nước D. Natri Câu 14. Thông thường, khi nhiệt độ tăng thì tính dẫn điện của kim loại sẽ A. không thay đổi B. tăng giảm không theo quy luật C. giảm D. tăng Câu 15. Tính chất hóa học chung của kim loại là A. dễ bị khử B. thể hiện tính oxi hóa   C. dễ nhận thêm electron   D. dễ bị oxi hóa Câu 16. Nồng độ phần trăm của dd tạo thành khi hòa tan 39 gam kali kim loại vào 362 gam  nước là kết quả nào sau đây? A. 14,04% B. 14% C. 13,97% D. 15,47% Câu 17. Một vật bằng sắt được mạ  kẽm, khi có vết xây xát tới lớp sắt  ở  bên trong, thì tại  điểm xây xát sẽ xãy ra hiên tượng A. ăn mòn điện hóa B. kim loại kẽm bị khử C. ăn mòn hóa học D. kim loại sắt bị oxi hóa Câu 18. Trong những chất sau, chất nào không có tính chất lưỡng tính? A. Al(OH)3 B. Al2O3 C. ZnSO4 D. NaHCO3 Câu 19. Cation M  có cấu hình eletron ở phân lớp ngoài cùng là 2p , M+ là cation nào sau  + 6 đây? A. Cu2+ B. Na+ C. Li+ D. Ag+ Câu 20. Cho 3,04 g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với axit HCl thu được 4,15 g hỗn hợp   muối clorua. Khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp là: A. 1,17g và 2,98g B. 1,12g và 1,92g C. 1,12g và 1,6g D. 0,8g và 2,24g Câu 21. Trong công nghiệp các kim loại Na, K, Ca được sản xuất theo phương pháp: A. Điện phân nóng chảy B. Thủy luyện C. Nhiệt luyện D. Nhiệt kim Câu 22. Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu trong nhà máy sản xuất xi măng? A. Thạch cao B. Đất sét C. Cát D. Đá vôi Câu 23. Chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng tạm thời? A. Na2SO4 B. H2SO4 C. Na2CO3 D. HCl Câu 24. Trong những chất sau, chất nào không có tính lưỡng tính ? A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. Al2O3 D. Al(OH)3 Câu 25. Dẫn từ từ một dòng khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2. Hiện tượng có thể quan sát  được là: A. Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần.
  4. B. Xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa tan ngay sau đó. C. Xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa không tan. D. Không xuất hiện kết tủa. Câu 26. Dãy gồm các kim loại đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là A. Mg, Al B. Na, Ca C. Ca, Mg D. Ca, Fe Câu 27. Để bảo vệ vỏ tàu biển, người ta thường dùng phương pháp nào sau đây? A. Cách li kim loại đó với môi trường B. Dùng hợp kim chống gỉ C. Dùng chất ức chế sự ăn mòn D. Dùng phương pháp điện hóa Câu 28. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về kim loại kiềm: A. Ion kim loại kiềm có tính oxi hóa yếu B. Ion kim loại kiềm có tính oxi hóa mạnh C. Kim loại kiềm mềm nên phải bảo quản trong dầu hỏa D. Kim loại kiềm có tính khử yếu Câu 29. Có thể nhận biết các chất rắn: Al, Al2O3, MgO bằng 1 thuốc thử nào sau đây? A. dd HCl B. dd NaOH C. H2O D. dd CuSO4 Câu 30. Cho một mẩu giấy quỳ vào ống nghiện đựng dung dịch NaHCO3. Mẩu giấy quỳ sẽ A. chuyển sang màu đỏ B. mất màu C. Không thay đổi màu D. chuyển sang màu xanh Câu 31. Kim loại nào khử được tất cả các dd muối: CuCl2, Zn(NO3)2, Fe2(SO4)3? A. Al B. Ag C. Na D. Pb Câu 32. Trong số các phương pháp làm mềm nước, phương pháp nào chỉ khử được độ cứng  tạm thời? A. Phương pháp hóa học B. Phương pháp đun sôi nước C. Phương pháp cất nước D. Phương pháp trao đổi ion Câu 33. Để bảo quản kim loại Na trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cách nào sau đây? A. Ngâm Na trong nước B. Để vào một cốc thủy tinh khô C. Ngâm Na trong dầu hỏa D. Ngâm Na trong ancol Câu 34. Kim loại Na, K, Ca được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp A. điện phân dung dịch B. điện phân nóng chảy C. thủy luyên D. nhiệt luyện Câu 35. Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối  tương ứng? A. Mg B. Ca C. Na D. Cu Câu 36. Trong phòng thí nghiệm, phương pháp nào sau đây được dùng để  điều chế khí hiđro   có hiệu quả nhất? A. Cho một mẩu Fe vào dung dịch H2SO4 loãng B. Cho một mẩu Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng C. Cho một mẩu Fe vào dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4 D. Cho một mẩu Na vào nước Câu 37. Hỗn hợp X gồm các kim loại:Fe, Cu, Ag. Để tách được Ag ra khỏi hỗn hợp X ,ta 
  5. ngâm hỗn hợp vào một lượng dư dung dịch A. Cu(NO3)2 B. AgNO3 C. Fe(NO3)3 D. H2SO4 loãng Câu 38. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? A. Hg B. Ag C. Al D. Na Câu 39. Cho Sơ đồ phản ứng:  NaHCO3   + X       Na2CO3  +   H2O.   X là hợp chất: A. HCl B. KOH C. K2CO3 D. NaOH Câu 40. Nước cứng tạm thời là nước  cứng chứa A. Cl­ B. SO42­ C. HCO3­ D. cả Cl­ và  SO42­ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ : 1 01. - - - ~ 06. - - - ~ 11. ; - - - 16. - / - - 02. ; - - - 07. - / - - 12. - / - - 17. - - - ~ 03. - - = - 08. - / - - 13. ; - - - 18. - - = - 04. - / - - 09. - - - ~ 14. - - = - 19. - / - - 05. - - = - 10. - - - ~ 15. - - - ~ 20. - - - ~ 21. ; - - - 26. - / - - 31. ; - - - 36. - - = - 22. - - = - 27. - - - ~ 32. - / - - 37. - / - - 23. - - = - 28. ; - - - 33. - - = - 38. ; - - - 24. - / - - 29. - / - - 34. - / - - 39. - - - ~ 25. ; - - - 30. - - - ~ 35. - - = - 40. - - = -
  6. Trường PT DTNT ĐăkHà                                                                                                Đề 2               Tổ KHTN ...........o0o..........     ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HÓA HỌC LỚP 12:( BAN KHXH&NV)          ( Thời gian 60 phút, không kể thời gian giao đề)                                    Họ và tên:...........................................................Lớp:........... Trắc nghiệm: Khoanh tròn 1 trong các chữ cái A hoặc B, C,D để chỉ câu trả lời đúng:        Câu 1. Cho các cặp oxi hóa­khử Al3+/Al , Fe2+/Fe , Ni2+/Ni , Cu2+/Cu , Fe3+/Fe2+, được sắp xếp  theo chiều tăng dần tính oxi hóa của ion. Kim loại có khả năng khử được Fe3+ về Fe là A. Fe B. Ni C. Cu D. Al Câu 2. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng sắt, người ta thường gắn vào (phần chìm trong nước  biển) những tấm kim loại A. sắt B. thiếc C. kẽm D. đồng Câu 3. Cation M  có cấu hình eletron ở phân lớp ngoài cùng là 2p , M+ là cation nào sau  đây? + 6 A. Na+ B. Li+ C. Ag+ D. Cu+ Câu 4. Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim, do kim loại phản ứng trực tiếp với các chất oxi  hóa trong môi trường xung quanh được gọi là A. sự khử ion kim loại B. sự ăn mòn điện hóa     C. sự khử kim loại D. sự ăn mòn hóa học Câu 5. Tính chất hóa học chung của kim loại là A. dễ bị khử B. dễ bị oxi hóa    C.thể hiện tính oxi hóa D. dễ nhận thêm electron Câu 6. Cho 4 dung dịch muối: ZnSO4, AgNO3, CuCl2, FeSO4.Kim loại mào sau đây khử  được  cả 4 ion trong các dung dịch muối trên? A. Zn B. Mg C. Fe D. Cu Câu 7. Trong hiện tượng ăn mòn điện hóa, xảy ra A. phản ứng trao đổi B. phản ứng oxi hóa­ khử C. phản ứng hóa hợp D. phản ứng phân hủy Câu 8. Cho 31,2 g hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng vói dd NaOH dư thu được 13,44 lít H2  ở đktc. Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu là: A. 6,4g và 24,8g B. 16,2g và 15g C. 11,2g và 20g D. 10,8g và 20,4g Câu 9. Nồng độ phần trăm của dd tạo thành khi hòa tan 39 gam kali kim loại vào 362 gam 
  7. nước là kết quả nào sau đây? A. 15,47% B. 14,04% C. 13,97% D. 14% Câu 10. Trong các chất sau, chất nào có thể dùng làm mền nước cứng tạm thời? A. Na2CO3 B. H2SO4 C. NaCl D. HCl Câu 11. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì có thể dùng chất nào sau đây để khử độc thủy ngân A. Bột lưu huỳnh B. Nước C. Natri D. Bột sắt Câu 12. Hòa tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung  dịch HCl thu được 1,12 lít khí hiđro(đktc). Kim loại hóa trị II đó là: A. Ca B. Zn C. Mg D. Be Câu 13. Có 3 chất rắn là Mg, Al, Al2O3 đựng trong 3 lọ riêng biệt. Thuốc thử duy nhất có thể  dùng để nhận biết mỗi chất là chất nào sau đây? A. dd H2SO4 loãng B. dd HCl loãng C. dd NaOH D. dd HCl đặc Câu 14. Hòa tan hoàn toàn 1,44 gam kim loại chỉ có hóa trị II trong 150 ml dd H2SO4 0,5 M.  để trung hòa axit dư phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là: A. Be B. Mg C. Ca D. Ba Câu 15. Để điều chế kim loại kiềm, ta sử dụng phương pháp A. điện phân nóng chảy B. thủy luyện C. điện phân dung dịch D. nhiệt luyện Câu 16. Cho 16,2 gam kim loại M có hóa trị  n tác dụng vơi 0,15 mol O 2.Chất rắn thu được  sau phản ứng đem hòa tan vào dd HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 ở đktc. Kim loại M là: A. Mg B. Al C. Ca D. Fe Câu 17. Cho 3,04 g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với axit HCl thu được 4,15 g hỗn hợp  muối clorua. Khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp là: A. 1,12g và 1,6g B. 1,12g và 1,92g C. 1,17g và 2,98g D. 0,8g và 2,24g Câu 18. Trong những chất sau, chất nào không có tính chất lưỡng tính? A. Al(OH)3 B. NaHCO3 C. ZnSO4 D. Al2O3 Câu 19. Một vật bằng sắt được mạ kẽm, khi có vết xây xát tới lớp sắt ở bên trong, thì tại  điểm xây xát sẽ xãy ra hiên tượng A. kim loại kẽm bị khử B. kim loại sắt bị oxi hóa C. ăn mòn điện hóa D. ăn mòn hóa học Câu 20. Thông thường, khi nhiệt độ tăng thì tính dẫn điện của kim loại sẽ A. tăng giảm không theo quy luật B. giảm C. không thay đổi D. tăng Câun 21. Cho một mẩu giấy quỳ vào ống nghiện đựng dung dịch NaHCO3. Mẩu giấy quỳ sẽ A. Không thay đổi màu B. mất màu C. chuyển sang màu xanh D. chuyển sang màu đỏ Câu 22. Cho Sơ đồ phản ứng:  NaHCO3  +  X        Na2CO3     +   H2O. X là hợp chất: A. K2CO3 B. KOH C. NaOH D. HCl Câu 23. Trong những chất sau, chất nào không có tính lưỡng tính ? A. Na2CO3 B. NaHCO3 C. Al(OH)3 D. Al2O3 Câu 24. Trong công nghiệp các kim loại Na, K, Ca được sản xuất theo phương pháp:
  8. A. Điện phân nóng chảy B. Nhiệt kim C. Nhiệt luyện D. Thủy luyện Câu 25. Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu trong nhà máy sản xuất xi măng? A. Cát B. Đất sét C. Thạch cao D. Đá vôi Câu 26. Chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng tạm thời? A. Na2SO4 B. Na2CO3 C. HCl D. H2SO4 Câu 27. Trong phòng thí nghiệm, phương pháp nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro  có hiệu quả nhất? A. Cho một mẩu Na vào nước B. Cho một mẩu Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng C. Cho một mẩu Fe vào dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4 D. Cho một mẩu Fe vào dung dịch H2SO4 loãng Câu 28. Kim loại Na, K, Ca được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp A. điện phân dung dịch B. điện phân nóng chảy C. thủy luyên D. nhiệt luyện Câu 29. Trong số các phương pháp làm mềm nước, phương pháp nào chỉ khử được độ cứng  tạm thời? A. Phương pháp hóa học B. Phương pháp đun sôi nước C. Phương pháp cất nước D. Phương pháp trao đổi ion Câu 30. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về kim loại kiềm: A. Kim loại kiềm có tính khử yếu B. Ion kim loại kiềm có tính oxi hóa yếu C. Kim loại kiềm mềm nên phải bảo quản trong dầu hỏa D. Ion kim loại kiềm có tính oxi hóa mạnh Câu 31. Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối  tương ứng? A. Na B. Mg C. Ca D. Cu Câu 32. Để bảo quản kim loại Na trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cách nào sau đây? A. Ngâm Na trong dầu hỏa B. Ngâm Na trong ancol C. Để vào một cốc thủy tinh khô D. Ngâm Na trong nước Câu 33. Để bảo vệ vỏ tàu biển, người ta thường dùng phương pháp nào sau đây? A. Cách li kim loại đó với môi trường B. Dùng hợp kim chống gỉ C. Dùng chất ức chế sự ăn mòn D. Dùng phương pháp điện hóa Câu 34. Hỗn hợp X gồm các kim loại:Fe, Cu, Ag. Để tách được Ag ra khỏi hỗn hợp X ,ta  ngâm hỗn hợp vào một lượng dư dung dịch A. Fe(NO3)3 B. Cu(NO3)2 C. H2SO4 loãng D. AgNO3 Câu 35. Dãy gồm các kim loại đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là A. Ca, Fe B. Na, Ca C. Ca, Mg D. Mg, Al Câu 36. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? A. Hg B. Al C. Ag D. Na
  9. Câu 37. Có thể nhận biết các chất rắn: Al, Al2O3, MgO bằng 1 thuốc thử nào sau đây? A. H2O B. dd CuSO4 C. dd NaOH D. dd HCl Câu 38. Nước cứng tạm thời là nước  cứng chứa A. cả Cl­ và  SO42­ B. HCO3­ C. SO42­ D. Cl­ Câu 39. Kim loại nào khử được tất cả các dd muối: CuCl2, Zn(NO3)2, Fe2(SO4)3? A. Ag B. Al C. Pb D. Na Câu 40. Dẫn từ từ một dòng khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2. Hiện tượng có thể quan sát  được là: A. Xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa tan ngay sau đó. B. Xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa không tan. C. Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần. D. Không xuất hiện kết tủa.
  10. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ : 2 01. - - - ~ 06. - / - - 11. ; - - - 16. - / - - 02. - - = - 07. - / - - 12. - - - ~ 17. - - - ~ 03. ; - - - 08. - - - ~ 13. - - = - 18. - - = - 04. - - - ~ 09. - - - ~ 14. - / - - 19. - / - - 05. - / - - 10. ; - - - 15. ; - - - 20. - / - - 21. - - = - 26. - / - - 31. ; - - - 36. ; - - - 22. - - = - 27. - - = - 32. ; - - - 37. - - = - 23. ; - - - 28. - / - - 33. - - - ~ 38. - / - - 24. ; - - - 29. - / - - 34. - - - ~ 39. - / - - 25. ; - - - 30. - / - - 35. - / - - 40. - - = -