Xem mẫu

  1. TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN ĐU BÀI KIỂM TRA ĐIỂM Họ và tên: ................................................................ Môn: Đại số 7 Lớp: 7…… (Thời gian làm bài: 45 phút) ĐỀ BÀI Câu 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính:  Câu 2 (2,5 điểm): Tìm x biết:  Câu 3 (1,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:  Câu 4 (2 điểm): Hưởng  ứng phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, cuối học kì I,  bốn chi đội 7A, 7B, 7C, 7D thu được tổng số  tiền là 780 nghìn đồng. Biết rằng số  tiền của bốn chi đội lần lượt tỉ lệ với 8, 6, 7, 5. Hãy tính số  tiền mà mỗi chi đội thu  được? Câu 5 (1 điểm): So sánh: và  BÀI LÀM ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................
  2. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................
  3. ............................................................................................................................................................................................................................................. Đáp án Điểm Câu 1đ 1đ 1 1đ hoặc hoặc 0,75đ (ĐK: ) (thỏa mãn) 1đ Vậy x = 6 2 0,75đ 3 1,5đ
  4. Gọi số tiền mà các chi đội 7A, 7B, 7C, 7D thu được lần lượt là x, y, z, t (nghìn đồng) (0 < x, y, z, t < 780) Vì bốn chi đội 7A, 7B, 7C, 7D đã thu được tổng cộng 780 nghìn đồng nên ta có: x + y + z + t = 780 (1) Vì số tiền thu được của bốn chi đội lần lượt tỉ lệ với 8, 6, 7, 5 nên ta 4 có: 2đ (theo (1)) Từ đó, ta tính được: x = 240; y = 180; z = 210; t = 150 (thỏa mãn) Vậy lớp 7A thu được 240 nghìn đồng, lớp 7B thu được 180 nghìn đồng, lớp 7C thu được 210 nghìn đồng, lớp 7A thu được 150 nghìn đồng. Ta có: ; Mà 27 > 25 > 0 nên Vậy 5 1đ